Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

23 Eylül 2017 Tarihinde Yapılacak Smm.Sınavlarına Girecek Adayların Dikkatine


DUYURU
23/EYLÜL/2017 TARİHİNDE YAPILACAK SMM.
SINAVLARINA GİRECEK ADAYLARIN
DİKKATİNE
 
2017 YILININ 2017/II. DÖNEM SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU
SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU, 10/TEMMUZ/2017 TARİH VE 30120
SAYILI RESMİ GAZETE’DE İLAN EDİLDİ.
 
       5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun’un 6 ıncı maddesine göre hazırlanıp 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, 2017 yılının ikinci SMM sınavı, 23/Eylül /2017 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Bu sınavlara ilişkin ilan, aşağıdaki 10/07/2017 tarih ve 30120 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
       Resmi Gazete ilanının, A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR başlığı altında yer alan        (b) fıkrasında ifade edildiği üzere, 6 aylık mesleki deneyim kazanma çalışmaları karşılığı olan uygulama tezlerinin Odaya teslim edilmesi gerekmektedir. Uygulama tez konularını 01/08/2016 tarihinde teslim alan ve teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim etmeyen SMM adayı mühendisler, 23/Eylül/2017 tarihinde yapılacak SMM sınavına giremeyeceklerdir.
       SMM sınavına girecek adaylara önemle duyurulur.  11/07/2017
 
       YÖNETİM KURULU
 
 
10 Temmuz 2017 Pazartesi
Resmî Gazete
Sayı : 30120
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:
SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU
5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna göre;
A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR:
a) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak başarılı olmak koşuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 09 Ağustos 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odaya teslim edilecektir.
b) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilmiş olmalıdır.
c) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi ile mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav başvuru formu,       09 Ağustos 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
ç) Sınav başvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 07 Ağustos 2017 Pazartesi gününe kadar incelenecek, TEMDEM değerlendirme sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 15 Ağustos 2017 Salı gününe kadar duyurulacaktır.
d) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir.
1- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını ve TEMDEM değerlendirme sınavını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar.
2- Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar
f) Sınava girilecek konulara ait Odanın belirlediği sınav giderleri 25 Ağustos 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Odanın banka hesaplarına veya Oda muhasebesine yatırılacaktır.
g) Sınav giriş belgeleri, adaylara 07 Eylül 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar imza karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya dilekçeyle bildirilen adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir.
ğ) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.
B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:
a) Sınav günleri                :  23 Eylül 2017 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.
b) Sınav başlama saati      :  09.30
c) Sınav süresi                  :  Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır.
ç) Sınav yeri ve adresi      :  Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda
d) Sınavların şekli            :  Çoktan seçmeli yazılı test
e) Sınav soru sayısı          :  Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır.
f) Puan durumu                :  Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır.
5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.
6104/1-1


Eklenme Tarihi:  11.07.2017 10:54:57
Okunma Sayısı: 2070                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.