Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

696 Sayılı Khk İle Çıkarılan Taşeron Düzenlemesine İlişkin Genç Meslektaşlarımıza Açıklamalı Duyuru


696 SAYILI KHK İLE ÇIKARILAN TAŞERON DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN
GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZA AÇIKLAMALI
DUYURU
           
       Odamızın internet sayfasında 08/12/2017 tarihinde yapılan duyuruda, taşeron düzenlemesiyle ilgili olarak “Taslağa ulaşmamız halinde konuyu meslektaşlarımızla paylaşacağız” ifadesini kullanmıştık. Ancak taslak gün yüzüne çıkarılmadan ve TBMM ne gönderilmeden, 696 sayılı KHK ile taşeron düzenlemesi yapılmıştır. Bu nedenle Yönetim Kurulu olarak, bu konuda gerçekleri genç meslektaşlarımızla paylaşmak istedik.
 
      Orman Mühendisleri Odası’nın temel görevi; mesleğin korunması, meslektaşın korunması, meslektaşın istihdamı için gerekli zeminin oluşturulmasıdır. Yani meslektaşlarımızın lisans düzeyindeki eğitim ile sahip oldukları mühendislik unvanıyla sürekli istihdamının sağlanması temel hedefimizdir.
 
      Odamızın mühendis istihdam için takip ettiği iki yol vardır;
      1) Ormancılık hizmetlerini yürüten kamu kurumlarına, KPSS (B) puan türüyle yoluyla memur veya sözleşmeli kadrolu mühendis almalarını teşvik etmek ve zorlamak,
      2) 5531 sayılı Meslek Yetki Kanunumuz çerçevesinde, serbest ormancılık büro ve şirketleri kanalıyla ormancılık teknik hizmetlerinin yaptırılmasını sağlamak,
 
      Devlet adına ormancılığımızı yönetenler, 5531 sayılı Kanundaki ormancılık konularına ilişkin mühendislik hizmetlerini 4734 sayılı yasaya uygun olarak yaptırırlarsa, bundan ormancılığımız kazanır, mühendislik hizmet üretimi artar, 8-10 bin mühendis sektörde sürdürülebilir şekilde ve gelecek kaygısı taşımadan çalışabilir. Ormancılık sektörünün bu nitelikli teknik iş gücüne çok ihtiyacı vardır. Şayet yöneticiler bunu yapamıyorlarsa ya art niyetlidirler ya da bilgi eksiklikleri vardır. Oda olarak bu konuda kurumlarımıza destek olacağımı her zaman resmi yazı ve duyurularımızla açıkça ifade ettik.
 
      Oda yönetimi olarak, kadrolu olarak kurumda çalışanları, serbest ormancılık büro ve şirketlerini, büro ve şirketlerde çalışanları ve taşeronda çalışan mühendislerimizin tamamını gözetmek durumundayız.
 
      Gündemde olan 696 sayılı KHK de ki taşeron sistemi;
      24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Geçici personel” başlıklı 4/C maddesindeki; Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.” hükmüne göre, kurumların ihtiyacına göre Maliye Bakanlığından görüş alınarak, Bakanlar Kurulu kararıyla sayısı ve ücreti belli edilerek 4/12/2017 tarihi itibariyle istihdam edilen geçici personelin, 696 sayılı KHK nin yürürlük tarihinden itibaren 90 gün içinde kadroya alınmasıdır. (696 sayılı KHK. Mad.18/1)
 
      4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 inci maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendini değiştiren 696 sayılı KHK nın 83 üncü maddesine gelince;
      Taşeron düzenlemesiyle ilişkili olarak, KHK nin 83 üncü maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar başlıklı” 62 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilmiştir.
 
      Buna göre; eski Kanun maddesinde “İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması hâlinde personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çıkılabilir.” denilmekte iken,
 
      696 sayılı KHK ile (e) bendinde yapılan değişiklikle “1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar…. kendi bütçelerinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğuracak şekilde alım yapamaz ve buna imkân sağlayan diğer mevzuat hükümleri uygulanmaz.” denilerek hizmet alım ile personel çalıştırılması kaldırılmıştır.
 
      Bilindiği üzere Orman Genel Müdürlüğü, 5018 sayılı Kanunun (II) nolu ekinde sayılan “Özel Bütçeli” kuruluşlar arasında yer almaktadır.
 
      Ancak KHK nın (e) bendinin 2 nolu alt bendinde; “Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir.” denilerek, Belediyelerin temizlik vb. işlerinde çalışanlar için istisna getirilmiştir. 
 
      Aynı zamanda 2 nolu alt bentte; (e) bendin uygulanmasında, park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işleri vb. yardımcı hizmetler için personel alımına dair hizmet alımının tanımı da “bu Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder.” şeklinde yapılarak sınırlandırılmıştır.
 
      Diğer taraftan 2 nolu alt bentte “Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez.” denilerek, danışmanlık hizmetlerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığı da hüküm altına alınmıştır.
 
      Yine 2 nolu alt bentte, hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde, bu işin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı değerlendirmesinin, her hizmet türü için ayrı ayrı yapılacağı ve yetkinin Kamu İhale Kurumunda olduğu, KHK nin 3 nolu alt bendinde “Kurum, hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığı hususunda (2) numaralı alt bentte sayılan kriterleri ayrı ayrı ya da birlikte dikkate almak suretiyle usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir.” belirtilmiştir.
 
      Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan mevcut yönetmelikte, yardımcı hizmetlerde çalıştırılacak personele dayalı hizmet alımları için Maliye Bakanlığı’ndan izin alınması gerektiği, danışmanlık hizmetlerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığı düzenlenmiştir. Odamız bu bağlamda idareye gönderdiği yazılarda, yapılan uygulamanın yanlış olduğu ve Maliye Bakanlığından izin alınması gerektiği hususları belirtilerek gerekli uyarılar yapmıştır.
 
      4734 sayılı Kamu İhale Kanunun  EK MADDE-8  değiştiren 696 sayılı KHK nın 84 üncü maddesine gelince;
      4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 inci maddesinin 1’inci fıkrası (e) bendinin uygulanmasına ilişkin “Uygun görüş alınması ve görevlilerin sorumlulukları” başlıklı EK MADDE:8 göre, kamu kurumlarının personel çalıştırılmasına ilişkin hizmet alımları için Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması ve uygulamanın Bakanlar Kurulunca çıkarılacak Yönetmeliğe göre yapılması düzenlenmişti.
 
      Ancak 696 sayılı KHK ile EK MADDE-8 de yapılan değişiklikle, yalnızca 233 sayılı KHK ile kurulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile özelleştirmeye tabi kuruluşların personel hizmet alımına çıkılmadan önce, ilgisine göre Hazine Müsteşarlığından ve Özelleştirme idaresinden uygun görüş alınacağı düzenlenmiş ve diğer kurumlar maddeden çıkartılmıştır.
 
      Odamız; ormancılık mevzuat uygulamalarının şeffaf, doğru, dürüst, eşitlik ilkelerine uygun ve tarafsız yapılmasını sağlamak için, Oda mevzuatından aldığı güçle, zaman zaman orman idaresini yönetenleri yazılı ve sözlü olarak uyarmakta, yapılması gerekenler hakkında yol göstermekte, meslektaşlarımızın yanıltılmasına engel olmaya çalışmakta, mesleğimiz ve meslektaşımızın menfaatlerine aykırı mevzuat düzenlemelerinin iptali için idari yargıda davalar açmaktadır.
 
      Bu kapsamda hizmet alımı adı altında kendi ikballeri için, 5531 sayılı meslek yetki kanunu kapsamında kurulan, ormancılık büro ve şirketleri kanalıyla danışmanlık hizmet alımı şeklinde yapılması gereken teknik hizmetler, maalesef yozlaştırılarak geçici personel çalıştırılmasına dönüştürülmüştür. Yani iş bir nevi taşeronlaştırılmıştır. Burada çalışan meslektaşlarımızda haklı olarak taşeron kanunuyla kadroya geçirilme konusunda umutlanmışlardır.
 
      Yukarıda açıklanan istihdam yollarından olmasa da, taşeron sistemine göre meslektaşlarımızın istihdamı bir realite haline gelmiştir. Biz de elbette onların yanında olacağız. Ancak bu konuyu istismar ederek, “Oda istihdamınızı istemiyor”  propagandası yapanlar, sizleri 5531 sayılı Yetki Kanuna uygun çalıştıramadıkları gibi, taşeron sistemine uygun Maliye Bakanlığı’ndan görüş alınmış geçici personel kadrolarıyla ya da kurum bünyesinde sigortalı 5 ay 29 gün adam/ay kadrolu vizeli geçici mevsimlik işçi olarak çalıştırmayı dahi uygun görmediler.
 
      Taşeron sistemini düzenleyen ve yukarıda tüm yönleriyle açıklanan 696 sayılı KHK ile Orman Genel Müdürlüğü ile Orman ve Su işleri Bakanlığı’nın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapmaları kaldırılmışken veya danışmanlık hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığı hüküm altına alınmışken, halen birilerinin Türkiye’yi dolaşarak 2018 yılında sayıları binleri bulacak orman mühendislerini personel hizmet alımı kapsamında alacakları vaatlerini vermeleri, kendi ikballerine araç yapılmasının dışında, aklımızla alay etmekten başka bir şey değildir.
 
      Sizlere bol vaatte bulunanların öngörülerinin ne kadar boş olduğu tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmış olmasına rağmen, hiç sıkılmadan halen Odayı suçlamakta ve istismarlarına devam etmektedirler.
 
      Oda seçimleri maksatlı istismar politikalarını sürdürenler, kendilerini Bakanın, Genel Müdürlerin yerine koyarak, gittikleri yerlerde, genç meslektaşlarımıza propaganda amaçlı kadro vaadinde bulunuyorlar, 2000 civarında hizmet alımı yoluyla mühendis alacaklarını ifade ediyorlar. Sanki orman idaresini kendileri yönetiyormuş gibi davranıyorlar. Gücünüz varsa 3 yıldır bu vaatlerinizi neden yerine getirmiyorsunuz da Oda seçimleri yaklaşınca genç meslektaşlarımızı hatırlıyorsunuz.
 
      Taşeron kadrosuna girme ümidi olan genç meslektaşlarımız için hak aramaları noktasında gerekli desteği sağlayacağımızı ve yanlarında olacağımızı açıkça bildiririz.
 
      Odamızın internet sayfasında halen yayımlanmakta olan taşeron duyurusunda belirttiğimiz üzere; yüz binlerce vizeli işçiler için çıkarılacak bir düzenlemede yer almanın kolay olmayacağını, ancak tasarının TBMM de görüşülmesi sırasında meslektaşlarımızın yanında olacağımızı ifade etmiştik. Zira Odamızın mevzuat konusundaki birikimleri ve mevzuat uygulamalarındaki etkili uygulamaları meslek kamuoyunca yakından bilinmektedir. Ne yazık ki, taşeron düzenlemesi KHK ile yapılınca, sizlere TBMM de yasalaşma sürecinde vereceğimiz desteği gerçekleştirme imkanı olmadı.
 
      Ancak meslektaşlarımızın elinde, çok güçlü ve istihdam ağırlıklı 5531 sayılı Meslek Yetki Yasamız olduğu ve idarece doğru kullanıldığı sürece, yukarıda ifade edildiği gibi 8-10 bin mühendisimize iş sağlanabilineceği hiç unutulmamalıdır.
 
      Mühendis; ayırt etme gücünü en iyi şekilde kullanarak olayları tahlil eden, doğruyu yanlıştan ayıran, yön veren ve pozitif düşünen teknik insandır. Taşeron konusundaki kapsamlı açıklamamız, her zaman olduğu gibi sizlere yanıltmadan, doğruları söylemek ve yapılması gerekenleri bildirmek için yapılmıştır.
 
      Genç meslektaşlarımıza saygılarımızla duyururuz. 28/12/2017    
 
      ODA YÖNETİM KURULU


Eklenme Tarihi:  28.12.2017 14:10:40
Okunma Sayısı: 4921                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.