Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

Ankara Şehir Parklarındaki Orman Bitkilerine Uygulanan Enjeksiyon Yönteminin Değerlendirilmesine Ve Yapılması Gerekenlere Dair Teknik Rapor Düzenlendi


ANKARA ŞEHİR PARKLARINDAKİ ORMAN BİTKİLERİNE UYGULANAN
ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE VE
YAPILMASI GEREKENLERE DAİR
TEKNİK RAPOR DÜZENLENDİ
 
       Odamıza iletilen bir bildirimde; Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki şehir parklarında mevcut orman bitkilerine, son yıllarda “Abamectin” aktif madde içerikli insektisit ve “Mono &Di potasyum phosphonate” aktif madde içerikli fungusit ilaçları, Solvent ile karıştırılarak ağaç gövdelerine enjeksiyon yöntemiyle zerk edildiği ve ağaçların bu uygulamadan olumsuz etkilendiği bildirilmiştir.
 
      Odamız bu bildirimin incelenmesi için; 6235 sayılı “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu”, 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” ve “Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, AR-GE Merkezi Başkanı Orman Bakanlığı (E) Müsteşar Yardımcısı Orman Yük. Mühendisi Eşref GİRGİN başkanlığında, SDÜ Orman Fakültesi öğretim üyesi Entomolog Prof. Dr. Mustafa AVCI ve SDÜ Orman Fakültesi öğretim üyesi Fitopatolog Prof. Dr. H. Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ den müteşekkil üç kişilik heyet kurulmuştur.
 
      Heyetçe incelemeye tabi tutulan Ankara’nın Dikmen vadisi, Altınpark, Mavigöl ve Mogan parkları için ekteki 08.01.2018 tarihliAnkara’nın Bazı Parklarındaki Orman Bitkilerinin Sağlıklarının Kontrolü, Arız Olan Zararlı Organizmalar İle Mücadele Esasları Ve Uygulanan Mücadelenin Değerlendirilmesine Dair Teknik Rapor” düzenlenmiş ve Ankara Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir.
 
      Teknik raporda aşağıdaki hususlara yer verilmiştir.
 
      Parklardaki orman bitkilerinin sağlık taraması yapılmadan, hastalıklı bitkiler tespit edilmeden, zararlı organizmalar ile mücadele projesi yapılmadan, orman bitkilerinin iletim demetlerine enjeksiyon yöntemiyle zerk edilen, Türkiye’de narenciye, süs bitkileri, biber, pamuk, çilek, patlıcan, domates ve hıyardaki akarisitler için ruhsatlandırılan ve pülverizatörle kullanılan Abamectin” aktif madde içerikli insektisitin, enjeksiyon yöntemine uygun olmadığı, orman bitkilerine ve hiçbir yararının olmadığı, ağaçların gövdeleri yaralanarak zararlı organizmalara açık hale getirildiği,
 
      Mono & di potasyum phosphonate ile Difenoconazole ve Propiconazole aktif maddeli fungusitlerin sistemik etki özelliği olan geniş spektrumlu, çok sayıda farklı ticari isimli fungusit ruhsatlı olarak ülkemizde; yaprak, gövde ve kökler gibi bitkinin tüm kısımlarına uygulanabilir ve bitkinin bütün organlarında ksilem ve floem yoluyla kolayca taşınabilmekte ve tarım bitkilerinde birçok hastalık için kullanıldığı, ancak orman bitkisi ve orman zararlılarında ruhsatlandırmanın bulunmadığı,
 
      İnsektisit ile kullanılan solventin, ruhsatlandırma prosedürü açısından hâlihazırda kullanımının yasal olmadığı, ilacın solvent ile karıştırılarak insektisite sistemik etki kazandırıldığı test edilmeden ve yasal mercilerce doğrulanmadan doğrudan orman bitkilerine uygulandığı,
 
      Enjeksiyon yapılan ağaçların tamamı orman bitkisi olmasına, bu bitkilere arız olan zararlı organizmalar ile yapılacak teknik mücadelenin; 28/08/2015 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Teknik Mücadele Yönetmeliği” ve Orman Genel Müdürlüğü’nce yürürlüğe konulan 305 No.lu “Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Mücadele Usul ve Esasları Tebliği” hükümlerine göre, “Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünler İçin Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Belgesi” sahibi olan, 5531 sayılı Kanun’a göre yetkilendirilmiş orman mühendisi unvanlı serbest meslek mensuplarınca serbest ormancılık büro ve şirketleri kanalıyla yapılması yasal zorunluluk olmasına rağmen buna uyulmadığı, bu mevzuatın yerine, ihale tarihinde yürürlükte olmayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait 27413 sayı ve 21/11/2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, hükümleri uygulanarak işin uygulanmasında orman bitkilerinde yetkisi bulunmayan Ziraat Mühendisi veya ziraat Teknisyeni arandığı,
 
      Şehir parklarındaki orman bitkilerine uygulanan mücadele tekniğine uygun olmayan enjeksiyon uygulaması nedeniyle kamu kaynaklarının rantabl kullanılmadığı,
 
      Tespit edilmiştir.
 
      Teknik raporda mesleki açıdan önem arz eden aşağıdaki öneriler yapılmıştır
 
      1- Şehir parkları, mezarlıklar, yol kenarı ve refüjlerdeki orman bitkilerinin, Orman Genel Müdürlüğünden “Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünler İçin Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Belgesi” almış olan uzman orman mühendislerince Odamızın mesleki denetiminden geçmiş  Zararlı Organizmalar Sağlık Durumu Tarama Raporu  yapılmalıdır.
 
      2- Sağlık tarama raporuna göre, orman bitkilerine veya orman bitki topluluklarına arız olan zararlı organizmaların popülasyonu belirlenmeli, belirlenen popülasyon durumuna göre biyolojik, teknik, biyoteknik ve kimyasal yöntemlerin gerekli olup olmadığı tespit edilmeli, mücadeleye gereksinim duyulması halinde uzman orman mühendislerince Zararlı Organizmalar ile Teknik Mücadele Projesi yapılmalıdır.
 
      3- Şehir parkları, mezarlıklar, yol kenarı ve refüjlerdeki orman bitkilerinin ihtiyaç duyduğu “Orman bitkilerinde detaylı ağaç bakımına dair restorasyon projesi” uzman orman mühendislerince yapılmalı ve bu projeye dayalı olarak bakım ve tedavi hizmetleri uygulanmalıdır.
 
      4- Şehir parkları, mezarlıklar, yol kenarı ve refüjlerdeki orman bitkilerinin budaması ve form verilmesi, sulama, çim biçme vb. bakım işleri ile bu bitkilere arız olan zararlı organizmalarla teknik mücadele yapılması, ağaç restorasyonu ve tedavi uygulaması işleri ayrı ayrı ihale edilmelidir.
 
      5- “Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Teknik Mücadele Yönetmeliği göre şehir parkları, mezarlıklar, yol kenarı ve refüjlerdeki orman bitkilerine arız olan zararlı organizmalarla teknik mücadele; sınavlı, sertifikalı eğitimde “Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünler İçin Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Belgesi” ile yetkilendirilen Belediyelerde görevli orman mühendisleri veya ihtiyaç duyulması halinde, 5531 sayılı Kanuna ve 08/04/2009 tarihli, 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” ne göre, orman mühendisi unvanlı serbest meslek mensuplarınca kurulan serbest ormancılık büro ve şirketlerinden hizmet alımı usulüyle yapılmalıdır.
 
      6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre hizmet alımı ihalesi yapılmak istenmesi halinde, ihale idari tip şartnamenin 7/h maddesi ile teknik şartnamede, serbest ormancılık büro ve şirketlerinin gireceği şekilde raporda belirtilen hükümlere yer verilmelidir.
 
      7- Orman bitkilerine ait gümrük giriş kapılarında yeterli karantina kontrolü yapılmaması ve biyolojik kirliliğe neden olunmaması bakımından, Belediyelerce yurt dışından fidan ve ağaç ithaline son verilmeli, yerli orijinli orman bitkisi fidan üretimleri tercih edilmeli ve şehir parkları, mezarlıklar, yol kenarı ve refüjler bu bitkilerle ağaçlandırılmalıdır.
 
      8- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluğunda ve şehir halkının doğrudan temas sağladığı 692 hektar şehir parkının bulunduğu, mezarlıklar, yol kenarı ve refüjlerdeki orman bitkileriyle birlikte, önemli bir yer tutan yeşil dokunun bakımı, geliştirilmesi, yeni alanların tesisi edilmesi çalışmaları için,   idari yapılanma yönünden Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı gibi yeni düzenleme yapılmalı ve bu birimde uzman orman mühendisleri istihdam edilmelidir.
 
      9- Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere şehirlerdeki yeşil dokunun artırılması, mevcut şehir parkları, refüj ve yol kenarı ağaçlandırmalarının bakımı için; 50 hektara kadar 1 (Bir) ve daha sonraki her 50 hektar için 1 (Bir) adet olmak üzere Belediyelerde yeterli sayıda orman mühendisi istihdam edilmelidir. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir belediyesi en az 15 adet, İlçe Belediyelerinde de 1 veya 2 adet orman mühendisi istihdam edilmelidir.
 
      Bu teknik rapor; 81 il Valiliğine, 30 Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve Genel Sekreterliklerine, İl Özel İdare Müdürlüklerine, 51 İl Belediye Başkanlığına, ilçe belediyelerine, ilgili kamu kurumları ve üniversitelere de gönderilmiştir. Bu teknik rapor, meslektaşlarımızın mesleki haklarının kullanmalarına önemli katkı yapacağını düşünüyoruz. Bu nedenle ilgili kurum ve kuruluşlar ile temaslarını yapmalarını önermekteyiz. 
 
      Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da mesleki haklarımızın korunmasına aralıksız devam edilecektir.  Meslek kamuoyuna saygıyla duyurulur. 18/01/2018
                                                                                 
      ODA YÖNETİM KURULU
 
 


Eklenme Tarihi:  18.01.2018 13:26:18
Okunma Sayısı: 1012                   
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.