Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

Dere Vejetasyonu Tahrip Olmaktan Kurtuldu. "Dere Yataklarının Islahı Ve Taşkınların Önlenmesi" Konulu Orman Genel Müdürlüğünün 18.11.2016 Tarihli Ve 7229 Nolu Tamimin Yürürlüğü Durduruldu


DERE VEJETASYONU TAHRİP OLMAKTAN KURTULDU.
DERE YATAKLARININ ISLAHI VE TAŞKINLARIN ÖNLENMESİ
KONULU ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 18.11.2016 TARİHLİ VE
7229 NOLU TAMİMİN YÜRÜRLÜĞÜ
DURDURULDU
 
       Orman Genel Müdürlüğünce yürürlüğe konulan, ancak dere yataklarındaki orman vejetasyonunun tahribine, bu nedenle kıyı oyulmalarına, kitle taşınmalarına ve su erozyonuna sebebiyet verecek olan, üyelerimizi ciddi endişelere sevk eden, 18.11.2016 tarihli ve 7229 nolu “Dere yataklarının Islahı ve Taşkınların Önlenmesi” konulu Tamimin yürürlükten kaldırılması için Genel Müdürlüğe yaptığımız başvurunun sonuçsuz kalması üzerine, bu Tamimin iptali için Danıştay’da dava açacağımızı 20.2.2017 tarihinde Odamızın internet sayfasında meslek kamuoyuna duyurmuştuk.
Danıştay 8 inci Dairesinde görülen 7229 sayılı Tamimin iptal davasında, Odamızın tezleri aynen kabul edilmiş ve ekteki 16.5.2017 tarihli ve E:2017/1149 sayılı YD kabul kararı ile bu Tamimim yürürlüğünün durdurulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
Danıştay 8. Dairesinin 16.5.2017 tarihli ve E:2017/1149 sayılı kararında dikkat çeken hususlar şöyledir.
      “…Yukarıda belirtilen Anayasa hükmünde; bütün ormanların gözetiminin Devlete ait olduğu ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemeyeceği açıkça düzenlenmiştir.
6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un “Vazife ve salahiyetler”  başlıklı 2. maddesinin (a) fıkrasında da; taşkın sular ve sellere karşı koruyucu tesisler meydana getirmek, (f) fıkrasında da; akarsularda ıslahat yapmak görev ve sorumluluğunun anılan Genel Müdürlüğe ait bulunduğu hükme bağlanmıştır.
      09.10.2006 tarih ve 26284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/27 sayılı “Dere Yatakları ve Taşkınlar”  başbakanlık genelgesinde …,
Özetle; 2006/27 sayılı “Dere Yatakları ve Taşkınlar”  başlıklı Başbakanlık Genelgesinde; dere yatağı ve çevresinde yapılacak faaliyetler konusunda Devlet Su İşlerinin uygun görüşünün alınması gerektiği belirtilmektedir.
      Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü’nün Erozyon Kontrolü Uygulamalarında Dikkate Alınacak Hususlar konulu 02.6.1998 tarihli ve 14 numaralı konulu Tamiminin “Su erozyonu” başlıklı bölümünde ise; “eğimli arazilerde, vejetasyon zayıfladığı veya tamamı yok olduğu zaman yere düşen yağmur damlalarının darbe etkisiyle toprak parçalarını yerinden kopararak parçaladığı ve yağmur suları ile bu toprak parçalarının sürüklenerek aşağılara taşındığı, yüzeysel akış halindeki suların aşağıya inmesiyle diğer yüzeysel akış sularının da birleşmesiyle güçlenerek taşıma güçlerinin de arttığı, böylece taşkın şeklinde akan ve büyük zararlara neden olan sellerin meydana geldiği , …, toprak yüzeyinde ölü ve diri örtü bulunuşunun yüzeysel akışı azalttığı, …, eğimli bir arazi üzerinde toprak parçalarının yağmur sularının etkisiyle yerinden oynatılıp, eğim yönünde aşağıya doğru taşınması olayı olarak tanımlanan yüzey erozyonunun, bitki örtüsünden yoksun ve korumasız kullanılan arazide şiddetini artıracağı…,” hususlarına yer verilmiştir.
      Dava konusu tamimde ise; “Dere yatağı kesitini daraltarak mevcut köprü ve menfez gibi sanat yapılarının tıkanmalarına neden olarak taşkınlara ve muhtemel taşkının boyutunun artmasına sebep olan ağaçlar kesilerek dere yatağından çıkartılacak ve Olağanüstü Hasılat Etası Raporuna konu edilerek dere yataklarının temiz tutulması sağlanacaktır” denilmek suretiyle taşkınların önlenmesi amacıyla herhangi bir kurum ve kuruluştan görüş alınmaksızın dere yatağından çıkarılacak ağaçların doğrudan Orman Bölge Müdürlüğünce tespit edilerek kesilmesi emredilmiştir.
2006/27 sayılı “Dere Yatakları ve Taşkınlar”  başlıklı Başbakanlık Genelgesinde; dere yatakları üzerinde yapılacak her türlü faaliyetten önce olduğu gibi dere genişliğinin tespitinde de öncelikle Devlet Su İşlerinin görüşü doğrultusunda uygulama gerçekleştirilmesine ilişkin tedbirler alındığı, yukarıda yer alan 14 numaralı Tamimde de ifade edildiği gibi bitki örtüsü olmayan yerlerde su erozyonunun şiddetini artırdığı hususları bir arada değerlendirildiğinde dere yatağı üzerinde dava konusu Tamim doğrultusunda gerçekleştirilecek ağaç kesim işlemlerinin Devlet Su İşlerinin görüşü alınmaksızın gerçekleştirilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır….,
      Bu durumda; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün ilgili biriminin görüşü alınmaksızın dere yatağı içerisindeki ağaçların kesilerek dere yatağından çıkarılmasına ilişkin dava konusu tamimin uygulanması halinde su erozyonunun artmasına sebep olacak şekilde telafisi güç ve imkansız zararların doğacağı sonucuna varılmıştır.
      Açıklanan nedenlerle; dava konusu “Dere yataklarının Islahı ve Taşkınların Önlenmesi” konulu 18.11.2016 tarih ve 7229 sayılı tamimin… yürütmesinin durdurulması isteminin kabulüne, …, 16.5.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”
      Ne acı bir gerçek ki; Odamızın Genel Müdürlüğe yaptığı yazılı başvuru dikkate alınmamış, ancak Danıştay’ın bu kararıyla ve orman idaresinin kendi çıkardığı 14 nolu Tamime dayanarak, orman idaresine su erozyonu önleme dersi verilmiştir.
      Oda Yönetim Kurulumuzun 20.Şubat.2017 tarihli internet duyurusunda “…bugüne kadar ormanlarımızın geleceğini ilgilendiren konularda yaptığımız hukuk mücadelesini, bundan sonra da fazlasıyla göstermeye devam edeceğimizi, açılan bu davanın hayırlara vesile olmasını temenni eder ve kamuoyuna saygı ile duyururuz.” demiştik.       Nitekim bu Danıştay kararı, ormanlarımız ve ormancılığımızın hayrına önemli sonuçlar verecektir.
      Orman Genel Müdürlüğünden, 18.11.2016 tarihli ve 7229 nolu Dere yataklarının Islahı ve Taşkınların ÖnlenmesiTamiminin yürürlülüğünün durdurulması nedeniyle, uygulamanın durdurulduğuna dair merkez ve taşra teşkilatına Tamim gönderilmesi ve orman işletme müdürlüklerinde yanlış uygulamaların önlenmesi için gerekli denetim ve kontrollerin yapılmasını beklemekteyiz.
      Oda Yönetim Kurulu olarak; bundan sonra da ormanlarımız, mesleğimiz ve meslektaşlarımızın hak ve hukuku koruyacak hukuk mücadelesini yapmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. 20.Temmuz.2017
 
                                                                                  ODA YÖNETİM KURULU
 
 
 


Eklenme Tarihi:  20.07.2017 10:13:50
Okunma Sayısı: 1318                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.