Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

Genç Meslektaşlarımıza Önemli Bir Duyuru! Orman Genel Müdürlüğüne Kpss(B) Sınavının Yanında "Yazılı Ve-Veya Uygulamalı Sınavla" Mühendis Alımının Yürürlüğü Durduruldu


GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZA ÖNEMLİ BİR DUYURU!
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KPSS (B) SINAVININ YANINDA
“YAZILI VE/VEYA UYGULAMALI SINAVLA” MÜHENDİS ALIMININ
YÜRÜRLÜĞÜ DURDURULDU
 
       Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin, 28.06.2016 tarih ve 29756 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile değiştirilen EK MADDE 8 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü mühendis kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar arasından, yapılacak yazılı ve/veya uygulamalı sınavdaki başarı sırasına göre ilgili Genel Müdürlüklerce atama yapılır.” hükmü, Danıştay 12. Dairesinin 24.4.2017 tarihli kararıyla, Orman Genel Müdürlüğü yönünden yürütülmesi, yazılı sınava ilişkin kısmı bakımından oybirliği uygulamalı sınava ilişkin kısmı bakımından ise oy çokluğu ile durdurulmuştur.
      OGM nin açıktan mühendis atamalarına ilişkin yürürlüğe koyduğu yönetmelik düzenlemeleri için, Odamızın yaptığı hukuk mücadelesi hakkında bazı hatırlatmaların yapılması gerekmektedir. Şöyle ki;
      Odamız, Orman Genel Müdürlüğüne KPSS (B) puan grubu yanında, önceleriyazılı ve/veya sözlü daha sonra yazılı ve/veya uygulamalı ikinci bir sınavla açıktan orman mühendisi alımlarına karşın 2014 yılından bu yana hukuk mücadelesini sürdürmektedir.
      Bilindiği üzere; 05.07.2014 tarih ve 29051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 1 inci maddesi ile, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan             “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe”
      “EK MADDE 8 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü mühendis kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdaki başarı sırasına göre ilgili Genel Müdürlüklerce atama yapılır.” eklenmişti.
      Odamız, zaman geçirmeden üyelerimizin aleyhine işletilecek olan ve EK MADDE: 8 ile getirilen  “ve/veya sözlü” ibaresinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Danıştay’da dava açmış, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 10/9/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/978 sayılı kararı ile yürürlüğü durdurulmuştu.
      Bu karar üzerine, orman mühendisi alımında yapılan sözlü sınavla hakları yenen genç meslektaşlarımızın idari yargıda dava açmaları gerektiği duyurulmuştu. Ancak bir meslektaşımız dava açmış ve kendine ait sınavın iptalini sağlayarak atamasını yaptırmıştı.
      Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 19/5/2015 tarihli bu kararıyla; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe dayanarak düzenlenen, 05.09.2014 tarih ve 29110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile OGM Atama Yönetmeliğine eklenen ve iptalini istediğimiz birçok maddesinde yer alan “ve/veya sözlü” ibarelerini de yasal dayanağı ortadan kaldırılmıştı.
      Ancak Orman Genel Müdürlüğü ikinci sınav niyetinden vazgeçmeyerek, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 8 inci maddesinin değiştirilerek 28.06.2016 tarih ve 29756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasını sağlamıştır.  
      Bu Yönetmelik ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 8 inci Maddesi, EK MADDE 8 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü mühendis kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar arasından, yapılacak yazılı ve/veya uygulamalı sınavdaki başarı sırasına göre ilgili Genel Müdürlüklerce atama yapılır.” değiştirilmiştir.
      Böylece yürütmesi durdurulan Yönetmeliktekiyazılı ve/veya sözlü ibaresiyapılacak yazılı ve/veya uygulamalı sınavdaki olarak değiştirilerek tekrar yürürlüğe konulmuş ve haksız uygulamalara zemin olacak atamaların devamı sağlanmıştır.
      Odamız, bu Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğünün durdurulup iptali için Danıştay’da hemen dava açacağını 30.6.2016 tarihinde internet sayfamızdan meslek kamuoyuna duyurmuş ve 11.7.2016 tarihli ikinci duyuruyla da davanın açıldığı belirtilerek, “Orman Genel Müdürlüğü’nden beklentimiz şudur; yeni mağduriyetlere meydan verilmemesi için, bu dava sonuçlanıncaya kadar, KPSS (B) puanının yanında ikinci bir yazılı ve/veya uygulamalı sınav yaparak kadrolarına Orman Mühendisi alımı yapmamasıdır.” talebinde bulunulmuştu.
      Odamız, 05.09.2014 tarihli Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin iptali için Danıştay’da açmıştı. Danıştay’daki yeni yapılanmalar nedeniyle dava dosyası önce 12. Daireye, daha sonra 16. Daireye ve tekrar 12. Daireye gönderilerek karar verilmesi çok geciktirilmişti. Nihayet gecikmeli de olsa, Danıştay 12. Dairesinin 6.12.2016 tarihli ve E:2016/4970 nolu kararıyla “ve/veya sözlü” ibaresi ile uygulamalı sınavın yapılış şekli ve sınav konularının yürürlüğünü durdurmuştu.
      Bu arada, 28.6.2016 tarihli Resmi Gazete’de yukarıdaki Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 8 inci Maddesi değişikliği yayımlanmıştı.
      Odamız, tüm bunlara rağmen 6.12.2016 tarihli ve E:2016/4970 nolu karar nedeniyle Orman Genel Müdürlüğüne gönderdiği 7.2.2017 tarihli yazıda; artık mühendis alımlarında sözlü ve uygulamalı sınav yapmasına imkan kalmadığı belirtilerek, tüm kamu kurumlarında uygulanan objektif nitelikteki KPSS (B) puan grubunun uygulanmasını, bunun dışında subjektif nitelikteki dış etkilere açık ikinci bir “sözlü sınav” veya aynı mahiyetteki “uygulamalı sınav” dayatmasından vazgeçilmesi istenmişti.
      Ancak bu uyarımıza rağmen Orman Genel Müdürlüğü; 30.10.2016 tarih ve 29873 sayılı Resmi Gazete’de Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmeliği yürürlüğe koyarak, “sözlü sınav” yerine “uygulamalı sınav” ibarelerini getirmiştir. Odamız bu Yönetmelik değişikliğiyle getirilen “uygulamalı sınav” ibarelerinin iptali için Danıştay 12. Dairesinde E:2016/10653 nolu dava açmış ve meslek kamuoyuna internet sayfasından 3.11.2016 tarihinde duyurulmuştu.
      Odamızın 3.11.2016 tarihli duyurusun da Orman Genel Müdürlüğüne şöyle seslenilmişti.
      “Orman Genel Müdürlüğüne seslenmek istiyor ve diyoruz ki;
      Daha önce mühendis alımları konusundaki basın duyurumuz ve internet haberlerimizde ifade ettiğimiz gibi;
      - Sözlü sınav benzeri uygulamalı sınavla genç meslektaşlarımızın haklarının yenilmesine neden olmayınız,
      - Kul hakkı yemeyiniz,
      - Kul hakkı yiyenlerin ebedi alemde çok büyük vebal ile sorguya çekileceklerini unutmayınız,
      - Bu nedenle uygulamalı sınavdan vazgeçiniz,
      - KPSS (B) grubu puanlarıyla mühendis alımına devam ediniz,
      - Tüm bu uyarılarımıza rağmen yolunuza devam etmekte kararlı iseniz;
      Odamızın Danıştay’da açtığı; 28.06.2016 tarih ve 29756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” yapılacak “yazılı ve/veya uygulamalı sınav” hükmünün iptali,
      Bu habere konu olan, 30.10.2016 tarih ve 29873 sayılı Resmi Gazete’de Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin, “sözlü sınav” yerine getirilen “uygulamalı sınav” ibarelerinin yer aldığı 1’inci, 2’inci ve 3’üncü maddelerinin iptali,
      Davalarının sonuçlarını bekleyiniz.
      Odamız, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, mesleki hak ve yetkilerimizi ihlal eden düzenlemelerin iptali için her türlü hukuki mücadeleyi sürdürmeye devam edecektir.
      Açılan davanın mesleğimiz ve meslektaşlarımıza hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ederiz. 03.11.2016”
      Ancak taleplerimiz dikkate alınmamış ve bugün gelinen nokta da, Odamızın; 28.06.2016 tarih ve 29756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” in,yazılı ve/veya uygulamalı sınav ibarelerinin iptali için Danıştay 12. Dairesinde açtığı E:2016/6017 nolu davada verilen 12.4.2017 tarihli çok kapsamlı karar ile hem yazılı ve hem de uygulamalı sınav ibarelerinin yürürlükleri ayrı ayrı gerekçelerle durdurulmuş ve böylece genç mühendislerimize yönelik kul hakkının yenilmesine geçit verilmemiştir.
      Bilindiği üzere, daha önce yönetmelikteki “ve/veya sözlü” ibaresinin iptaline Danıştay’ca karar verilmişti. Böylece Danıştay kararlarıyla, atama yönetmeliklerinde farklı zamanlarda düzenlenen “sözlü, yazılı ve uygulamalı ibarelerinin yürürlükleri durdurulmuştur.
      Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin, EK MADDE-8’de ki yazılı ve/veya uygulamalı ibarelerinin yürürlüğün durdurulmasına ilişkin Danıştay 12. Dairesinin 12.4.2017 tarih ve E:2016/6017 nolu YD. Kabul kararın önemli kısımları şöyledir.
      “Buna göre, dava konusu edilen Ek 8. maddenin ilk halinde, mühendis alımı için KPSS (B) grubu puanı yanında yazılı ve/veya sözlü sınavı getirilmiş iken, yargı kararlarından sonra anılan maddede yapılan değişiklik ile “yazılı ve/veya uygulamalı” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
      İptali istenen maddeyle ilgili tüm bu aşamalar göz önüne alındığında, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 2. maddesinde tanımlanan ve kapsamı belirlenen (B) grubu kadrolara yapılacak atamalarda, adayların eşit şartlarda yarışmalarını sağlayan objektif bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılması, merkezi sınavın nesnel sonuçlarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı açıktır.
      Bu nedenle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünde (B) grubu mühendis kadrolarına, merkezi sınav sonuçları ve adayların tercihleri dikkate alınarak yerleştirme ve atama yapılması gerekirken, aynı hukuksal durumda olan diğer (B) grubu kadrolardan farklı olarak bu kadrolara atamada ikinci bir sınav yapılmasının ön görülmesi eşitlik ilkesine aykırı olduğundan ve subjektif değerlendirmelerin oluşabilmesine yol açıcı etkileri bulunduğundan, dava konusu Ek madde 8 ile getirilen düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir….
      … 657 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesi uyarınca teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendislerin, üniversite eğitimini tamamlayarak aldığı diplomayla mühendislik unvanının kazandıkları, ayrıca bir yeterlik sınavında veya yetiştirme dönemine tabi tutulmadıkları anlaşıldığından, mühendis olarak kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmek için bu görevin gerektirdiği fiili beceriyi fiziksel yeterliliği ve teorik bilgilerin uygulama kabiliyetini ölçmek amacıyla mühendislerin merkezi sınav yanında birde uygulama sınavına tabi tutulmaları mümkün olmadığından dava konusu düzenlemede bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
      Açıklanan nedenlerle,… 18.3.2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin, 28.06.2016 tarih ve 29756 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.maddesi ile değiştirilen EK MADDE 8 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü mühendis kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar arasından, yapılacak yazılı ve/veya uygulamalı sınavdaki başarı sırasına göre ilgili Genel Müdürlüklerce atama yapılır.” hükmünün Orman Genel Müdürlüğü yönünden yürütülmesinin “yazılı” sınava ilişkin kısmı bakımından oybirliği “uygulamalı” sınava ilişkin kısmı bakımından ise oy çokluğu ile durdurulmasına, 12/04/2017 tarihinde karar verildi.”
      Bu kararlara göre, Orman Genel Müdürlüğüne ilk kez açıktan atanacak orman mühendisi alımlarında, KPSS (B) puanının yanında “yazılı” veya “sözlü” veya “uygulamalı” her ne ad altında olursa olsun ikinci bir sınavın yapılmasının önü tamamen kapanmıştır.
      Orman Genel Müdürlüğüne bir kez daha seslenmek istiyoruz.
      - Mühendis atamalarında, hukuk dışı olduğu Danıştay kararları ile sabit olan KPSS (B) puan grubunun yanında “yazılı”, “sözlü”, “uygulamalı sınav” gibi eşitlik ilkesine aykırı, sübjektif ve dış etkenlere açık ikinci sınav yapmaya ilişkin olarak hukuk yolları zorlanarak yönetmelik düzenlemelerine girmeyiniz.
      - Genel Müdürlüğünüz bünyesine daha çok orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi ataması yapabilmeniz için, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yaptığı gibi, Maliye Bakanlığından daha çok kadro almaya çalışınız.
      - Açıktan mühendis atamalarını yaparken, yalnızca KPSS (B) puan türü dikkate alınız. Başarılı genç meslektaşlarımızın haklarının yenilmesine neden olmayınız.
      - Bu Danıştay kararıyla, 30.10.2016 tarih ve 29873 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen iptal davası devam eden “Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” yasal dayanağı kalmadığından uygulamadan kaldırınız ve adil bir atama yönetmeliği yapınız. Orman Mühendisleri Odası olarak bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. 
      Değerli meslektaşlarımız,
      Odamız, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, mesleki hak ve yetkilerimizi ihlal eden düzenlemelerin iptali için her türlü hukuk mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.
      Danıştay kararının mesleğimiz ve meslektaşlarımıza hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ederiz.  
      Meslek kamuoyuna saygıyla duyururuz. 24.07.2017
      ODA YÖNETİM KURULU
 
 
 


Eklenme Tarihi:  24.07.2017 11:41:30
Okunma Sayısı: 5089                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.