Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığınca Yayımlanan, "Bitki Pasaportu Sistemi Ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği"nin Mesleki Haklarımızı İhlal Eden Hükümlerinin İptali İçin Danıştayda Dava Açıldı


GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINCA YAYIMLANAN,
“BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİ”
NİN MESLEKİ HAKLARIMIZI İHLAL EDEN HÜKÜMLERİNİN İPTALİ İÇİN
DANIŞTAY’DA DAVA AÇILDI
 
       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, 28.3.2017 tarihli ve 30021 sayılı Resmi Gazete’de Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış, bu Yönetmeliğin EK-1 sayılı “Bitki Pasaportuyla Hareket Edecek Bitki, Bitkisel Ürün ve Diğer Maddeler” başlıklı cetvelinde, Abies Mill., Castanea Mill., Larix Mill., Picea A., Pinus L., Platanus L., Populus L., Pseudotsuga Carr., Quercus, Tsuga, gibi hakim ağaç konumundaki orman bitkilerine yer verilerek bu orman bitkilerinin bitki pasaportu işlemlerinde, 7472 sayılı Kanunla ve birden çok Danıştay kararları ile tarım bitkilerinde yetkili olduğu sabit olan  Ziraat Mühendisleri görevlendirilmek istenmiştir.
       Odamız, bu orman bitkisi türlerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının listesinden çıkarılması için Danıştay’da iptal davası açmıştır. 
      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kendi iştigal konuları olan tarım bitkilerini (meyve ağaçları, sebzeler) bırakıp, ısrarla meslektaşlarımızın hak ve yetkisinde bulunan,  5531 sayılı Kanunla yasal güvenceye alınan, Danıştay kararları ile yetiştikleri yerlere bakılmaksızın tüm orman bitkilerinde Orman Mühendislerinin yetkili olduğu kararlarını sürekli ihlal edecek şekilde yönetmelikler çıkarmasını, böylece orman bitkilerine ilişkin bilim ve hukuk dışı davranışlarına bir anlam veremiyor ve asla kabul etmiyoruz.
      Konuyla ilgili bazı Danıştay kararlarını tekrar meslek kamuoyunun bilgilerine sunmak istiyoruz. Şöyle ki;
      Danıştay 2. Dairesi 28/9/2009 tarih ve E:2009/1321 sayılı kararı;
      “…ziraat mühendislerinin çalışma alanlarının esas itibariyle tarım arazileri ve tarım bitkileri olduğu, dava konusu inspektörlük görev alanının ise tarım bitkileri yanında orman bitkileri, orman ürünleri ve ahşap ambalaj materyallerini de kapsadığı; bu konularında yukarıda anılan 5531 sayılı Kanun’da sayıldığı üzere, orman mühendislerinin görev alanına girdiği”
 
      Danıştay 10. Dairesinin 28/3/2014 tarihli ve E:2009/4470, K:2014/1981 sayılı kararı;
      “7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunun 2 inci maddesinde ki Mesleki iştigal veya ihtisas sahaları dahilinde olmak üzerezirai mücadele, bulunmaya yetkili oldukları”, 24.1.1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün 5. Maddesinin 3 üncü fıkrasında “Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, hasadı …. Her türlü iç ve dış karantina esaslarının saptanması ve uygulanması ziraat mühendislerince yürütüleceği” hükme bağlandığı,
      5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri Hakkında Kanun’un 5 inci maddesi 1. Fıkrasında da “Meslek mensuplarının (Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri kastediliyor), 4 üncü maddede belirtilen faaliyet konularıyla sınırlı olmak kaydıyla; ormancılık karantina hizmetlerini yürütmeye yetkili oldukları,
      24.7.2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğünün 6. Maddesinin (v) bendinde, Kanunun 4. Maddesindeki faaliyet konularıyla sınırlı olmak kaydıyla, “v) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alanında yapılan ihracat ve ithalatın 15/5/1957 tarih ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu hükümlerine göre fümigasyon ve karantina hizmetlerini yürütmek” konusunda orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisleri yetkili kılınmıştır.
      Bu kuralların değerlendirilmesinden,
      a. Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, satışı, ithal ve ihracı, taşınması işlemleri sıraında uygulanacak her türlü iç ve dış karantina esaslarının saptanması ve uygulanması faaliyetlerinin ziraat mühendislerince yürütüleceği;
      b. Ormancılık karantina hizmetlerinin orman, orman endüstri ve ağaç işleri endüstri mühendislerince yürütüleceği;
      Sonucuna ulaşılmaktadır.
      Bu durumda, davalı idarece, yukarıda verilen Kanun ve Tüzük hükümleri dikkate alınarak,
      a. İnspektörün tanımı yapılırken, ithal, ihraç ve transit geçişi yapılan, serbest bölgelere getirilen, bu bölgelerden çıkartılan; orman bitkisi, orman ürünleri ile ahşap ambalaj malzemelerinin zirai karantina amaçlı her türlü kontrollerle denetimlerinin yapılması ve gerekli belgeleri düzenleme ve YURT İÇİNDE YETİŞTİRİLEN ORMAN BİTKİLERİNDE BİTKİ SAĞLIĞI DENETİMLERİNİ, RESMİ SÜRVEY PROGRAMLARINI GERÇEKLEŞTİRMEDE ORMAN, ORMAN ENDÜSTRİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN (Yönetmeliğin, 3.maddesinin 1.fıkrasının (i) bendi);
      b. Gerektiği hallerde transit geçen nakil vasıtalarını gümrük görevlileri ile birlikte açarak kontrol ve muayene etmede ziraat mühendisleri ile orman, orman endüstri ve ağaç işleri endüstri mühendislerinin (Yönetmeliğin 10. maddesi)
      c. İthal orman bitkisi, orman ürünleri ile ahşap ambalaj malzemelerinin LABORATUVAR TESTLERİNİN YAPILMASINDA ORMAN İDARESİNİN (Yönetmeliğin 16.maddesinin 2.fıkrası)
      yetkilendirilmesi gerekirken,”
      münhasıran orman mühendislerini ilgilendiren konular ile (Yönetmeliğin 3.maddesinin 1.fıkrasının (i) bendi; orman ve ziraat mühendislerini birlikte ilgilendiren konularda (Yönetmeliğin 10.maddesi) ziraat mühendislerini; orman idaresini ilgilendiren konularda da (Yönetmeliğin 16.maddesinin 2.fıkrası) ziraat idaresini yetkilendiren dava konusu Yönetmelik hükümlerinde HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle 10.2.2009 tarihli, 27137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zirai Karantina Yönetmeliği’nin, 3.maddesinin 1.fıkrasının (i) bendinde yer alan ”inspektör” tanımı ile 10. Maddesi ve 16.maddesinin 2.fıkrasının iptaline
      Danıştay 10. Dairesinin 28/3/2013 tarihli, E:2009/8684 ve K:2013/2855 sayılı kararı;
      “…Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan dava konusu yönetmelikte ise ormanlara taalluk eden hastalık ve zararlılarla mücadeleye yer verilmediği, hem orman, hem ziraat sahalarını etkileyen hastalık zararlılar ile mücadelenin nasıl yapılacağının belirtilmediği, orman mühendislerinin görevine giren alanlar ile koruma ürününün nasıl ve kim tarafından reçete edileceğinin belirtilmediği ve aynı zamanda çok yıllık orman bitkileri yönünden reçete yazma yetki belgesi almak için müracaata bulunabilecek kişiler arasında orman mühendislerine yer verilmediği görülmektedir.
      Bu itibarla, dava konusu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde “orman mühendislerine” yer verilmemesi yolundaki eksik düzenlemede mevzuata uyarlılık bulunmamıştır
      Açıklanan nedenlerle, dava konusu Yönetmeliğin 9. Maddesinde orman mühendislerine yer verilmemesi yolundaki eksik düzenlemenin İPTALİNE; 28/3/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
      Ormancılık çalışmaları ve orman fakültesi eğitimlerinin ana konusu olan, 5531 sayılı Meslek Yetki Kanunu ve yönetmelikleri ile birden çok Danıştay kararında orman mühendislerin iştigal sahası olduğu tescil edilen, 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayalı olarak, 31.07.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Bitkisi Tohumlulukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği” ile bitki pasaportu işlemleri düzenlenen bu orman bitkileri üzerinde halen hak iddia edilmesi etik bir davranış olmayıp, hiçbir hukuki sonuç doğurmayacaktır. Ancak Odamız her zaman olduğu gibi bu hukuksuzluğun da ortadan kaldırılması için Danıştay’da iptal davası açmıştır. 
      Orman Genel Müdürlüğünden beklentimiz, 31.7.2016 tarihli “Orman Bitkisi Tohumlulukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği” ve buna dayalı yürürlüğe konulan 306 nolu tebliğ hükümlerinin süratle yerine getirilmesi ve uygulamada hiçbir tavizin verilmemesidir.
      Odamız her zaman olduğu gibi, meslektaşlarımızın mesleki hak ve yetkilerini her zeminde ve hukuk kuralları içinde savunmaya devam edecektir.
      Meslek kamuoyuna saygıyla duyurulur. 27.4.2017
 
      ODA YÖNETİM KURULU
 
 


Eklenme Tarihi:  27.04.2017 13:56:44
Okunma Sayısı: 1072                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.