Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

Hususi Ormanlar Ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliğinin Özel Ormanları Daraltan Hükümlerinin Dayanağı Olan 6831 Sayılı Orman Kanununun...


 
HUSUSİ ORMANLAR VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME
MÜESSESELERİNE AİT ORMANLAR YÖNETMELİĞİ’NİN
ÖZEL ORMANLARI DARALTAN HÜKÜMLERİNİN DAYANAĞI OLAN 6831 SAYILI
ORMAN KANUNU’NUN EK MADDE-9/4 FIKRASININ ANAYASAYA AYKIRILIĞI
GEREKÇESİYLE ODAMIZIN DANIŞTAY’A YAPTIĞI İPTAL BAŞVURUSU HAKLI
BULUNMUŞ VE FIKRANIN İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİNDE
DAVA AÇILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.
 
       Bilindiği üzere, 04.Mayıs.2016 tarihli ve 29702 sayılı Resmi Gazete’de Hususi Ormanlar ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği” yayımlanmıştı.
      Odamızca, özel ormanları ranta açarak daraltan Yönetmelik hükümlerine karşın yapılacak hukuk mücadelesine dikkat çekmek için 6.Mayıs.2016 tarihli basın bildirisi yayımlanmış ve bu husus kamuoyu ile paylaşılmıştı.
      Daha sonra, 3.Temmuz.2016 tarihli internet haberimizde; Yönetmeliğin dayandığı 6831 sayılı Orman Kanunun EK MADDE 9 uncu Maddesinin Ek 4 ünü fıkrasının, Anayasanın 56 ıncı ve 169 uncu maddelerine aykırılığı nedeniyle iptali için Danıştay tarafından Anayasa Mahkemesinde dava açılması, ayrıca 
      Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasındaki %6 oran içine dahil edilmeyen “Enerji nakil hattı, haberleşme, su isale hattı, doğalgaz hattı, kanalizasyon, yol şebeke planındaki yollar ile Kanunun 17?nci?maddesine göre genel kamu hizmetlerine yönelik izinler yüzde altılık (% 6) alana dâhil değildir.” cümlesinin, özel ormanın tamamında alt yapı inşaatları yapılmasına imkan verebilecek olan 5 inci fıkrasının ve teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle İstanbul’daki Boğaziçi koruları başta olmak üzere, Kanunda belirtilen özel ormanlardaki ağaçların dört metre altında, oran dışında olmak üzere yer altı şehirleri, eğlence merkezleri, otopark, sosyal tesislerin yapılmasına imkan sağlayan 8 nci fıkrasının, öncelikle yürürlüğünün durdurulması ve yapılacak incelemenin ardından iptali için Danıştay 8. Daire Başkanlığında E:2016/9355 nolu iptal davası açıldığı duyurulmuştu.
      Danıştay 8 inci Dairesinin 11/11/201 tarihli ve E:2016/93555 nolu kararında;  “Ancak Kanunun 52. maddesi ile hususi orman sahiplerine Kanunun 17. maddesine göre izin alınması şartı ile tanınan %6 lık inşaat yapma hakkının kullanılması, Kanunun iptali istenen ek 9. maddesinin 4. fıkrası ile izin verilen alanın tamamında inşaai faaliyete bulunabileceği sonucunun ortaya çıkması sebebiyle neredeyse imkansız hale gelmiştir.
      Bu durumda, devletin özendirici ve teşvik edici düzenlemeler yapmak suretiyle hususi orman sahalarının genişletilmesini sağlaması gerekmekte iken, iptali istenen yasa hükmü ekim ve dikim suretiyle hususi orman meydana getirmek isteyecek özel ve tüzel kişiler açısından caydırıcı bir düzenleme olarak karşımıza çıkmakta olup, iptali istenen yasa hükmünün bu yönüyle Anayasa’nın 169. maddesine aykırı bulunduğu sonucuna varılmaktadır.
      …… 6831 sayılı Orman Kanunu’nun Ek 9. maddesine eklenen dördüncü fıkrasının Anayasa’nın 169. maddesine aykırı olduğu kanısına ulaşılması nedeniyle Anayasa Mahkemesine başvurulmasına ….. 11/11/20106 gününde oy çokluğuyla karar verildi.” denilmektedir.
      Odamız, her zaman olduğu gibi ormanlarımız ve meslektaşlarımız aleyhine yapılan hukuki düzenlemelerin iptali için hukuk mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.
      Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 15/6/2017
      ODA YÖNETİM KURULU
 


Eklenme Tarihi:  16.06.2017 17:29:58
Okunma Sayısı: 752                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.