Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

Mesleki faaliyet ve Oda vize işlemleri (OGM, AGM, DKMP ve ORKÖY Gen. Md.ne) Odanın 09.11.2007 tarih ve 26.00/4522 sayılı yazısı


SAYI   : 26.00/4522                                                                                                                                               ANKARA

                                                                                                                                                                              09/11/2007

KONU: Mesleki faaliyetler ve

Oda vize işlemleri.

…………………………………… 

İLGİ: a) 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun.

b) Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun uygulanma usul ve esasları ile serbest ormancılık ve orman ürünleri büro çalışma alanlarına dair yönetmelik.

c) Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna Dair Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna ilişkin uygulama yönetmelikleri 27/2/2007 tarihli ve 26447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve mesleki uygulamanın önünde hiçbir yasal engel kalmamıştır.

Kanunun uygulanma usul ve esaslarına ilişkin il (b) da kayıtlı yönetmelik, Çevre ve Orman Bakanlığının uygun görüşleri alınarak, ilgi (c) de kayıtlı yönetmelikte bakanlık görüşleri alınarak Odamızca çıkarılmıştır. O nedenle, özellikle ilgi (b) yönetmelik aynı zamanda Bakanlık ana hizmet ve bağlı birimlerinin de yönetmeliği konumundadır.

Tüm bu yönetmeliklerin uygulama takip sorumluluğu, 5531 sayılı Kanun gereğince Odamız yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulumuz yönetmeliklerimizin uygulanmasını hızlandırmak amacıyla, orman idaresinin genel müdürlükleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla  görüşerek iç genelgeler çıkartılmasını sağlamaktadır. Ayrıca Odamız gerekli uygulama emirleri  yayınlayarak hizmetlerin yürütülmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda, 5531 sayılı Kanunun uygulanmasına ait AGM ce 13/06/2007 tarihli ve 282 sayılı, OGM ce 21/09/2007 tarihli ve 310 sayılı genelgeler idarenin merkez ve taşra kuruluşlarına gönderilmiş ve Odamızın www.ormuh.org.tr. internet adresinde de yer almaktadır. ORKÖY ve DKMPG genel müdürlükleri de benzer genelgeleri hazırlamaktadırlar. Ancak genelgeler olmasa da uygulamadan sorumlu olan birimler,  Kanun ve uygulama yönetmeliklerine uymak zorundadırlar.

Geçen zaman içinde 5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerin uygulanmasında, gerek işverenler ve gerekse mesleki konuları yapan serbest meslek mensupları açısından bir kısım aksamaların olduğu gözlemlenmiştir.

O nedenle, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerinde yer alan ormancılık mesleki faaliyet konularının yapılması sırasında yerine getirilmesinde yasal  zorunluluk olan hususların bir kez daha hatırlatılmasına gereksinim duyulmuştur. Şöyle ki;

I- MESLEKİ KONULARI SATIN ALAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İŞİ YAPACAK OLAN MESLEK MENSUPLATRINDA ARAYACAKLARI HUSUSLAR:

1) 5531 sayılı Kanunun 4 ve 5 inci maddelerinde sayılan Mesleki faaliyetleri yapmaya yetkili serbest meslek mensuplarında aranacak hususular:

a) Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı mühendis olmak.

b) Odadan alınmış ruhsat belgesine sahip olmak.

c) Odanın çalışanlar listesine kayıtlı olmak.

Yalnızca Odaya kayıtlı olup ruhsat belgesine sahip olmak o kişinin mesleki faaliyetleri yapmasına yeterli değildir. O kişinin mutlaka maliyenin ve sosyal güvenlik kurumlarının aradığı hususları yerine getirmiş, bürosunu açmış ve Odanın çalışanlar listesine kaydını yaptırmış olması zorunludur. Bu husus, Oda kayıt belgesinde yer almaktadır.

2) Mesleki faaliyetlerin, kamu kurumlarınca Kamu ihale mevzuatına göre yaptırılması aşamasında ve sonrasında aranacak hususular:

a) Kamu kurumlarınca ihale çıkarılacak her iş için, ihale mevzuatında da yazıldığı üzere, ilgili serbest meslek mensubuna ait Odadan temin edilecek örneği ekli “Oda Kayıt Belgesi” ni aramak zorundadır. (EK:1)

Bu Oda kayıt belgesinde, ilgili meslek mensubunun ihaleye konu işin uzmanlık konuları arasında bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Aynı şekilde bu hususlar anahtar personel şartlarında da aranmalıdır.

b) İhale sonunda hazırlanacak şartnamede yer almak üzere, işin niteliğine göre ilgi (b) de kayıtlı yönetmeliğin 11 inci maddesindeki kriterlere uygun nitelik ve sayıda meslek mensubunun  arazide veya büro çalışmalarında bulundurulması istenmelidir.

c) İhale konusu mesleki işlere ait ihale dosyasında yer alan şartname ve sözleşmeler hazırlandıktan ve meslek mensuplarına ait istenilen bilgilerin kuruma verilmesinden sonra veya ihale dosyasının noterden onaylanmasından önce, ihale işlem dosyasının 5531 sayılı Kanun ve yönetmeliklerine uygunluğunun kontrolü açısından, Odamızdan, örneği ekli “Dosya Bilgi ve Oda Vize Sayfası” (EK:2) ile “İşlem Raporu” (EK:3)  belgesi  istenmelidir. Bu belgeler, ihale ile ilgili meslek mensubu tarafından hazırlanacak ve Oda kayıtlarından geçirilecektir.

3) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişililiklerince, serbest meslek mensuplarından  mesleki faaliyet satın alımlarında ile Kurumların işlem dosyalarında arayacakları hususlar

a) İşi yapacak serbest meslek mensubunun Odaya kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıtlı olduğuna dair belgeler.

b) 6831 sayılı Kanunun 16,17 ve 18 inci maddelerine göre yaptırılacak izin işlemlerine ait dosyalar hariç HER İŞ İÇİN, iş sözleşmesinin imzalanmasından önce mutlaka Oda Kayıt Belgesi aranacaktır.

c) İşlem dosyasında, işlem raporu ve Oda vize kaydının bulunup bulunmadığına bakılacaktır.

II- ODA VİZE İŞLEMLERİ:

  1. a)Oda vize işlemleri, işi yapan meslek mensuplarınca yaptırılacaktır.

b) Oda vize işlem şerhi, yalnızca “Dosya Bilgi ve Oda Vize Sayfası” ile “İşlem Raporu” da bulunacaktır.

c) Dosya ve eklerinde, 5531 sayılı Kanuna göre dosyanın teknik ve hukuki sorumluluğunu üstlenen serbest meslek mensubunun adı, soyadı, imzası ve resmi kaşe izi bulunacaktır.

ç) Meslek mensuplarınca yapılan her türlü mesleki işlere ait dosya içinde; Oda kayıt belgesi,  ruhsat belgesi, dosya bilgi ve oda vize sayfası ile işlem raporu yer alacaktır.

Ormancılık uygulamalarımızın teknik ve hukuki yönden sorunsuz uygulanmasını sağlayacak olan meslek yetki yasamızın uygulanmasında gerekli desteklerinizi bekler, yazımızın merkez ve taşra kuruluşlarınıza gönderilmesini takdirlerinize arz ederim.

 

DAĞITIM:

OGM, AGM, DKMPG, ORKÖY                                                                                                                                                 Ali KÜÇÜKAYDIN

Genel Müdürlükleri                                                                                                                                                                       Başkan

 EKLER:   1- Oda kayıt belgesi örneği                                                              

2- Dosya Bilgi ve Oda Vize Sayfası örneği

3- İşlem raporu örneği ve ek listesi


Eklenme Tarihi:  02.01.2014 10:57:35
Okunma Sayısı: 1968                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.