Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Servisler ve Personel Yönetmeliği (21112012, 771 nolu Yön. Kur. Kar)


TMMOB Orman Mühendisleri Odasından

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

SERVİSLER VE PERSONEL

YÖNETMELİĞİ

(Oda Yönetim Kurulunun 21/11/2012 tarih ve 77/1 Sayılı Kararı ile Yürürlüğe girmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

            MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Oda üyeleri ve serbest meslek mensuplarına daha düzenli, etkili hizmet sunabilmek için, Oda Genel Merkezinde servislerin kurulması, bu servislerin görevleri, Oda Genel Sekreteri ile merkez ve taşradaki Oda personelinin görev, yetki, disiplin, izin, görevlendirme ve özlük haklarının belirlenmesine yönelik usul ve esasları belirlemektir. 

            Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Oda Genel Merkezindeki hizmet servislerini, Oda Genel Sekreteri, genel merkez, şube ve temsilciliklerde çalışan Oda personelini kapsar.

            Dayanak

           MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 12/Temmuz/2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nin 24/(f) ve 82 inci maddesi ile 44. Olağan Oda Genel Kurulu kararlarına dayanarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

            a) Ana Yönetmelik: 12/Temmuz/2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğini,

b) Danışman: Mesleki konularda bilgi ve deneyimini Oda yararına kullanan hizmet sunucularını,

            c) Genel kurul: Odanın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirli zamanlarda yapılan olağan ve olağanüstü Oda Genel Kurulunu,

            ç) Genel sekreter: Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu kararıyla tamgün esaslı çalışmak üzere atanan personeli,

            d) Oda personeli: Oda Yönetim Kurulu kararıyla genel merkez, şube ve temsilciliklere tamgün esaslı çalışmak üzere atanan kadrolu ve geçici personeli,

e) Oda: TMMOB Orman Mühendisleri Odasını,

f) Sözleşmeli personel: Oda ile yapılan sözleşmede belirtilen esaslar dahilinde hukuki, mali ve idari konularda ücret karşılığı çalıştırılan hizmet sunucusunu,

            g) Şube: Orman Mühendisleri Odasına bağlı taşradaki Oda şubelerini,

            ğ) TEMDEM: Oda bünyesinde kurulan Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezini,

h) Temsilcilik: Orman Mühendisleri Odasının taşradaki bölge, il ve fakülte temsilciliklerini,                

            ı) Ücret: Oda Genel Kurul kararlarına uygun olarak, genel sekreter, danışman, sözleşmeli personel ve oda personeline Oda Yönetim Kurulu kararıyla yapılan ödemeyi,

            i) Yönetim Kurulu: Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunu,

          j) Yürütme Kurulu: Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 32 inci maddesinde belirtilen Başkan, II. Başkan, Yazman ve Sayman üyelerini,

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Sekreterlik

            Genel sekreterlik

            MADDE 5- (1) Oda Genel merkezinde hizmetlerin daha etkili, verimli ve rasyonel yürütülmesi için Ana Yönetmeliğin 82 inci ve 44. Olağan Oda Genel Kurul kararları uyarınca, Oda hizmetlerinin etkin, verimli ve rasyonel yürütülmesine katkı yapmak üzere Genel Sekreterlik ihdas edilmiştir.

            (2) Oda Genel Sekreterliği tamgün çalışmayı gerektiren asli bir görevdir.

            (3) Genel sekreter olarak atanacaklarda aşağıdaki nitelikler aranacaktır.

            a) En az 10 yıl Oda üyeliğine sahip olmak,

            b) ODA' ya karşı yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmiş olmak,

            c) 6235 sayılı Yasanın 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen cezalardan birisi ile Oda Onur Kurulu'nca cezalandırılmamış bulunmak,        

            Genel sekreter atanması ve görevden alınması

            MADDE 6- (1)  Genel Sekreter, 5 inci madde de belirtilen koşulları taşıyan ve önerilen, ya da başvuran üyeler arasından Yönetim Kurulunca atanır.

(2) Genel Sekreter; aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulunun salt çoğunlukla alacağı kararla görevine son verilir.

a) Bu Yönetmelikte belirtilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmemesi,

b) Oda yararlarına aykırı davranış ve tutum içinde bulunması,

c) Hastalık ve izin dışında kabul edilebilir bir özrü olmaksızın bir yıl içerisinde toplam beş iş günü süre ile görev yerine gelmemesi,

ç) Oda Onur Kurulunca, görev sırasında işlediği fiil nedeniyle 6235 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi birinci fıkrası (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen cezalardan birisiyle cezalandırılmış olması,

Genel sekreterin görevleri

MADDE 7- (1) Oda işlerinin etkin, verimli ve rasyonel yürütülmesi için, aşağıda belirtilen yönetsel, hukuki ve mali görevleri yapmakla yükümlüdür.

a) Yönetsel görevler

1) Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde Genel Sekreterliği yürütmek ve Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda Yönetim Kurulunu temsil etmek,

 

2)  Oy hakkı bulunmaksızın Genel Başkanın uygun göreceği Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak, Oda Yönetim Kurulu toplantıları öncesinde Başkan ve üyelerin istemleri doğrultusunda toplantı gündemini yazılı olarak hazırlayarak dağıtmak, gündem çerçevesinde yapılacak görüşmelerde kullanılması olası doküman ve materyali toplantıda hazır bulundurmak,

 

3)  Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını, Oda işlerini ve yazışmalarını yürütmek, yasalara göre tutulması zorunlu defterleri ve gerekli öteki defter, dosya ve evrakı, emrindeki geçici ya da sürekli görevliler ya da sözleşmeli olarak çalıştırılanlar eliyle tutmak,

 

4) Tüm yazışmaları hazırlamak ya da hazırlatmak ve Odayı bağlayıcı hükümler ihtiva etmeyen yazışmaları imzalamak,

 

5) Odaya gelen evrakları havale etmek, lüzum gördüklerini genel başkan ya da yürütme kurulu üyelerine sunmak, cevaplarını hazırlamak veya hazırlatmak,

 

6) Üyelerimiz, resmi kurumlar, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinden Odaya ulaşan yazılı ve sözlü bildirimleri kabul etmek, yetki ve görev alanı çerçevesinde bu başvurular için yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak, gerekenleri gruplandırarak Yönetim Kurulunun bilgisine sunmak,

 

7) Yönetim Kurulunca düzenlenmesine karar verilen sempozyum, konferans, panel, seminer, çalıştay, toplantı vb. faaliyetler için; Oda AR-GE Merkezi ve yayın kurulunun katkılarını alarak katılımcıların belirlenmesi, davet edilmesi, salon organizasyonunun yapılması, afiş - davetiye vb. bastırılması, organizasyonun amacı doğrultusunda gerçekleşmesi için her türlü önlemin alınması, toplantı sonrasında ses ve görüntü kayıtlarının deşifre edilmesi, gerektiğinde basılı hale getirilmesi çalışmalarını yapmak/yaptırmak,

 

8) Odanın süreli yayınlarının gecikmeksizin yayınlanmasını sağlamak amacıyla, Yayın Kurulu ile birlikte yapılması gereken her türlü çalışmayı yapmak/yaptırmak,

 

9) Üye kaydı için Odaya başvuranların, gereken nitelikleri taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmek, üyelik için gerekli belgelerin doldurulup ücretlerin yatırılmasını müteakip, üyelik başvurularını Yönetim Kurulu toplantılarına sunmak, alınan kararlar doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak/denetlemek,

 

10) Türkiye'de mesleklerini uygulamalarına izin verilen yabancı uyruklu mühendis/yüksek mühendisler ile yabancı uyruklu fakat Türk asıllı mühendis/yüksek mühendislerden Oda Ana Yönetmeliği hükümleri kapsamına girenlerin Oda'ya geçici üyeliklerinin yapılmasını Yönetim Kuruluna teklif etmek.

 

11) Oda üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin başvurularını kabul ederek gerekli işlemlerini tamamlatıp Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve alınan kararlar doğrultusunda sonuçlandırmak,

 

12) Oda personelinin ilk disiplin amiri olarak, sicil, izin, yer ve görev değiştirme, vb. özlük işlemlerini yasal düzenlemelere uygun olarak yapmak, acil durumlarda ilk Genel kurul'a sunulmak üzere yeni kadroların oluşturulmasını Yönetim Kuruluna teklif etmek, Oda iş ve işlemlerinin doğru ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için, işbölümü de dahil olmak üzere her türlü önlemi, yürütme kurulu üyelerinin bilgisi dahilinde almak,

 

13) Oda büro ve sosyal tesislerin çalışmasını yönetmek ve denetlemek, üyelerin yararına sunulmak üzere kurulan kütüphanenin amacı doğrultusunda ve etkin kullanımını sağlamak, kitaplık kayıtlarını düzenlemek ve düzenletmek,

 

14) Oda' ya kayıtlı üyelerin mesleki çalışma sicillerini Oda mevzuatına uygun olarak tutmak, güncellemek, takip etmek ve gerektiğinde kontrollerini sağlamak,

 

15) İş arayan Oda üyelerinin ve meslek mensubu arayan kuruluşların ilanlarını Oda internet sayfası ile duyuru panosunda ilan etmek, üyelerin bilgi, uzmanlık ve deyimleri hakkında istenildiğinde referans vermek, üyelerin iş bulmalarına yardımcı olmak

 

16) Yazılı ve görsel basında Oda ile ilgili olarak yayımlanan haberleri izlemek ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

 

17) Oda Ana Yönetmeliği uyarınca mesleki konularda yapacağı çalışmalara ilişkin olarak kurulacak uzmanlık komisyonlarının üye seçimlerinde, AR-GE Merkezi ile istişare ederek Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, komisyon çalışmaları ile ilgili her türlü sekreterya hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

 

18) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu, Danışma Kurulu, Genel Kurul arasındaki ilişkilerde sekreterya hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

 

19) Genel Kurul Toplantısı öncesi, Oda Ana Yönetmeliğinde belirtilen şekilde İlçe Seçim Kurulu ile gerekli işlemleri yürütmek,

 

20) Genel Kurula sunulacak çalışma raporu, bütçe, kadrolar, bütün evrak - cetvel ve belgelerin hazırlanması, Genel Kurul gündeminin oluşturulması konularında ilgili Yönetim Kurulu üyeleri ile koordinasyon içerisinde görev yapmak,

 

21) Genel Kurul tutanaklarının özetlerinin hazırlanarak ODA yayın organlarında yayınlanır hale getirilmesini sağlamak,

 

22) Danışma Kurulları öncesinde çalışma raporlarının hazırlanmasını sağlamak, Danışma Kurulu gündeminin hazırlanmasına yardımcı olmak ve gündem ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak, Danışma Kurulu toplantılarına katılarak toplantı rapor özetinin hazırlanmasını sağlamak,

 

23) Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde olmak üzere; mesleki ve ulusal sorunlarla ilgili olarak, TMMOB Genel Merkezi, birliğe bağlı odalar, diğer meslek kuruluşları, gerçek kişiler, Kamu ve Özel Hukuk Tüzel kişileri ile işbirliği yapmak ve gerektiğinde bu yerlerde Odayı temsil etmek,

 

24) Serbest Meslek Mensubu adayı mühendislerin mesleki deneyim kazanma çalışmalarının mevzuata uygun olarak yürütülmesi için TEMDEM ile işbirliği yapmak ve aday kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlatmak, 

 

25)  Serbest Meslek Mensupluğu hazırlama eğitimleri, mesleki geliştirme eğitimlerine ilişkin eğitim programlarını AR-GE Komisyonu ile işbirliği yaparak hazırlamak ve eğitimi yürütmek,

 

26) Serbest meslek mensupluğu ruhsat belgelerini düzenletmek, vizelerini yaptırmak ve takibini sağlamak,

 

27) Denetim heyetinin denetim programlarını hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak ve yürütülmesini sağlamak, denetim heyeti raporlarının değerlendirmesini yaparak ilgili yerlere göndermek ve sonuçlarını takip etmek, 

 

28) 5531 sayılı Kanun ve TMMOB mevzuatına göre, Oda asgari ücret tarifesinin belirlenmesi için gerekli alt yapı hazırlığını AR-GE Merkezi ve ilgili Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak ve sekreterya görevini yapmak,

 

29) Yönetim Kurulunun talimatları doğrultusunda, genel merkez ve şube seçimlerine ilişkin idari hazırlıkları yapmak,

 

30) Kalite yönetim sistemi hizmetlerini yürütmek,

 

31) Özel güvenlik görevlilerinin sözleşmeye uygun olarak çalışmalarını denetlemek,

 

32) Yönetim Kurulunca belirlenecek yukarıdaki görevlere benzer görevleri yapmak,

 

 

 

b) Hukuki görevler

 

1) Ormancılık, orman endüstri ve ağaç işleri endüstrisi konuları ile Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği konularına ilişkin yasa, tüzük, yönetmelik, genelge, tamim, tebliğ vb. düzenleyici işlemler hakkında arşiv oluşturmak,

 

2) Ormancılık, orman ve ağaç endüstrisi ile ilgili olarak, Oda ve Oda üyelerini ilgilendiren konularda; kamu kurum ve kuruluşlarıyla, TMMOB ve diğer meslek odaları ile TOBB ve bağlı odalarınca yürürlüğe konulan mevzuat, Resmi Gazetede yayımlanan mevzuat taranıp takip edilerek sonucunda Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

 

3) Üçüncü şahıslarca yürürlüğe konulan mevzuat taramaları sonucunda, AR-GE Merkezi ile birlikte inceleyip Odamızın hak ve menfaatlerini ihlal eden düzenleyici hükümler hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek, alınacak Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda hukuki sürecin başlatılması için konuyu hukuk müşavirliğine intikal ettirmek, süreci ve dava dosyalarını izlemek,

 

4) Odanın sözleşme yapmak suretiyle yürüttüğü avukatlık, muhasebe, basın-yayın, bilgi işlem vb. hizmetlere ilişkin üçüncü kişilerce yapılan sözleşmelere uygun davranılıp davranılmadığını takip etmek, orijinal sözleşme ve gayrimenkul belgelerinin kilitli kasalarda korunmasını sağlamak,

 

5) Odanın kiralık gayrimenkullerinin (Kafeterya, eczane vb.) sözleşmelerine uygun olarak kullanılmasını denetlemek,

 

6) Oda aleyhine açılan davalarda sürecin takibini sağlamak ve hukuk müşavirliği ile birlikte hareket etmek, bildirimlerin ve savunmaların zamanında gönderilmesini avukatlıktan takip etmek,

 

7) Şubelerden ve temsilciliklerden, mesleğimiz ile meslektaş haklarını ihlal etiği bildirilen konular hakkında gerekli ön incelemeyi yaparak Yönetim Kuruluna bildirmek ve alınacak karara göre işlem yapmak,

 

 8) Yönetim Kurulunca belirlenecek yukarıdaki görevlere benzer görevleri yapmak,

 

 

 

c) Mali görevler

 

1) Yönetim kurulunun aldığı kararla belirlenen yetki limiti doğrultusunda, Oda faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaları yapmak/yaptırmak, aynı kararla yetki limiti dışında tutulan elektrik, su, telefon, vb. ödemelerin yapılmasını sağlamak/denetlemek,

 

2) Binanın temizlik ve bakım işlerini yaptırmak,

 

3) Alınan avansların 15 gün içinde kapatılmasını sağlamak, avans kapatma işlemlerinin sağlıklı ve doğru bir şekilde yapıldığı denetlemek,

 

4) Yönetim Kurulunun her yıl belirlediği esaslar doğrultusunda, ruhsat belgesi, üyelik belgesi, yenileme belgesi, vize işlemleri vb. işlemlere ilişkin ücretlerin doğru olarak tahsilini sağlamak ve denetlemek,

 

5) Odanın yaptığı eğitime katılanların eğitim ücretlerinin duyuruya uygun olarak alınmasını sağlamak/denetlemek, 

 

6) Odanın alacaklarını sayman üye ve avukat ile birlikte takip etmek, Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda gerektiğinde icra işlemlerini başlatmak ve yürütmek,

 

7) Şube gelir ve giderlerinin Oda merkezinden muhasebeleştirilmesini sağlamak için, Ana Yönetmelikte belirtilen gerekli belgelerin, belirtilen zaman aralıklarında Merkeze ulaşmasını sağlamak, Sayman Üye ve sözleşmeli muhasebeci ile gerekli işlemleri yürütmek,

 

8) Yönetim Kurulunca belirlenecek yukarıdaki görevlere benzer görevleri yapmak,

 

Genel sekreterin çalışma esasları, yetki ve sorumluluğu

 

MADDE 8- (1) Genel sekreter oda personelinin sicil amiri olup, yıllık izinlerini vermeye ve yönetmeye yetkilidir.

 

(2) Genel Sekreter, çalışmalarında sırasıyla Oda Genel Başkanı, Oda Yürütme Kurulu üyeleri ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile uyum içerisinde hareket eder. Görevlerin mevzuata uygun yapılmamasından, yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmamasından veya kötüye kullanılmasından Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Servisler ve Görevleri 

 

            Servisler

 

            MADDE 9- (1) Oda Genel Merkezinde, Genel Sekreterliğe bağlı aşağıdaki servisler kurulmuştur.

 1. a)Personel, idari işler, tescil ve arşiv servisi,
 2. b)Bilgi işlem ve muhasebe servisi,
 3. c)Basın, yayım, tanıtım ve kütüphane servisi,
 4. d)TEMDEM ve Hukuk servisi,
 5. e)Başkanlık sekreteri ve iletişim servisi,
 6. f)Yardımcı hizmetler servisi,

Servislerinin görevleri

 

MADDE 10- (1) Genel sekreterliğe bağlı hizmet servislerinin görevleri aşağıdadır.

 1. a)Personel, idari işler, tescil ve arşiv servisi
 2. 1)Üyelere ilişkin kayıt, tescil, vize, kimlik düzenleme vb. işlemleri yürütmek,
 3. 2)Oda personelinin disiplin, izin, rapor vb. işleri içeren özlük dosyalarını tutmak,
 4. 3)Serbest meslek mensuplarının yaptığı işlemlerin vizelenmesine ilişkin dosyalama, idari iş ve işlemleri yürütmek.
 5. 4)Genel idari yazışmaları yapmak,
 6. 5)Odanın arşiv işlerini yürütmek,
 7. 6)Sempozyum, panel, kongre, çalıştay, konferans ve toplantı dosyalarını tutmak,
 8. 7)Yönetim kurulu karar defterini takip etmek,
 9. 8)Oda Ana Yönetmeliğinin servisi ilgilendiren işleri yapmak,
 10. 9)Genel sekreterce belirlenecek benzer işleri yapmak,
 11. b)Bilgi işlem ve muhasebe servisi
 12. 1)Odanın gelir ve giderine ait muhasebe işlemlerini,
 13. 2)Satın alma, kiralama, satma vb. işlemlerine ait işleri,
 14. 3)Oda personelinin ücret bordroları, sosyal güvenlik ödemelerini,
 15. 4)Elektrik, doğalgaz, su, temizlik, temsil vb. giderlerinin zamanında ödenmesini,
 16. 5)Banka nakit akışı ve bankadan yapılacak ödeme işlemlerini,
 17. 6)Odanın bütçesinin hazırlanması işlerini,
 18. 7)Şubelere gönderilen avansların takibini, Oda Genel Saymanın direktifi dahilinde, sözleşmeli muhasebeciyle birlikte, Oda iç işleyişine uygun olarak ve Genel Sekreteri bilgilendirerek yapmak.
 19. 8)Sözleşmeli muhasebecinin, sözleşmeye uygun olarak hizmetini yapmasını konusunda genel sekreteri bilgilendirmek
 20. 9)Odanın bilgisayarlarının işletilmesi ve bakımına ilişkin hizmetlerini yürütmek,
 21. 10)Oda Ana Yönetmeliğinin servisi ilgilendiren işleri yapmak,
 22. 11)Genel sekreterce belirlenecek benzer işleri yapmak.

 

 

 

 1. c)Basın-yayım, tanıtım ve kütüphane servisi
 2. 1)Odanın süreli yayınlarına ait işleri yürütmek,
 3. 2)Odanın yaptığı sempozyum, panel, kongre, çalıştay vb. mesleki faaliyetlere ilişkin bildirilerin Yönetim kurulunun kararı doğrultusunda kitap haline getirmek,
 4. 3)Odanın tanıtımına yönelik yapılan işlemleri yürütmek,
 5. 4)Kütüphane kitap demirbaş kayıtlarını tutmak, kitaplardan kütüphane dışında yararlanmak isteyenlere zimmetle verip takip etmek,
 6. 5)Genel sekreterce belirlenecek benzer işleri yapmak,

 

 

 

d)TEMDEM ve Hukuk Servisi

1)Dava dosyalarını arşivlenmek,

2)Davalara ilişkin mahkeme kararlarını Avukata göndermek,

3)Davalara ait yazışmaları yapmak,

4)SMM adaylarının mesleki deneyim kazanma çalışmalarına ait kayıt ve dosyaları tutmak,

5)SMM sınavlarına ilişkin yazışmaları yapmak,

6)Serbest meslek mensupluğu ruhsatlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

7)Mevzuat hazırlanmasına ilişkin dosyaları tutmak ve yazışmaları yapmak,

9)Mesleki geliştirme ve temel eğitimlere ait işlemleri yapmak,

10)Oda seçimleri ve genel kurullara ait dosyaları tutmak ve yazışmaları yapmak,

11)Serbest meslek mensubu ve yeminli meslek mensuplarına ait belge, kayıt, büro, çalışanlar listesi kayıtları vb. işlemleri yapmak,

12)Oda denetim heyetinin denetim programı, denetim raporlarına dair idari işlemleri yapmak,

13)Oda Onur Kurulunun disiplin işlerine dair kayıt, dosya ve yazışmalarını yapmak,

14)Oda Ana Yönetmeliği ile 5531 sayılı Kanuna ait Yönetmeliklerde servisi ilgilendiren işleri yapmak,

15)Genel sekreterce belirlenecek benzer işleri yapmak,

e)Başkanlık sekreteri ve iletişim servisi

1)Oda Genel Başkanının telefon, telgraf, yazışma, tebrik, randevu, çiçek gönderme misafirlerine ikramda bulunmak vb. işlerini yapmak,

2)Odaya gelen telefonları yönlendirmek, Odadan yapılacak görüşmeleri sağlamak,

3)Gelen giden evrak kayıtlarını tutmak,

4)Odaya gelen postaları açarak giriş kaydını yapıp Genel Sekretere sunmak,

5)PTT ve kargo hizmetlerini yürütmek,

6)Oda tarafından görevlendirilenlerin ulaşımlarına ait rezervasyon işlerini yürütmek,

7)Genel sekreterce belirlenecek benzer işleri yapmak,

f)Yardımcı hizmetler servisi

1)Binanın bakım ve temizliğini yapmak,

2)Odanın çay ocağını işletmek ve gerekli ikramlarda bulunmak,

3)Bina güvenliğini sağlamak,

4)Isıtma ve soğutma sistemlerini çalıştırmak,

5)Posta ve dergi dağıtımı hizmetlerini yapmak,

6)Genel sekreterce belirlenecek benzer işleri yapmak,

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Oda Personeli Atama, Görevlendirme, Görev, Sorumluluk,

 

İzin, Disiplin ve Ücret

 

 

 

            Atama ve göreve son verme

 

            MADDE 11- (1) Genel merkez, şube ve temsilciliklerde çalışacak Oda personeli atamalarında aşağıdaki hususlar aranacaktır. 

 

a)Oda Genel Kurulunda kabul edilmiş kadro olmalıdır.

b)Atama yapılacak görevin niteliklerine sahip olmalıdır.

c)En az lise mezunu olmalıdır.

ç)   Atamaya engel adli sicil ve arşiv kaydı bulunmamak,

(2)Atamalar Oda Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

(3) Yönetim Kurulu yapılacak işin niteliğine bağlı olarak, birinci fıkrada sayılan koşulları değiştirmeye yetkilidir.

(4) Genel sekreterin teklifi ve Oda Yönetim Kurulunun vereceği karar ile Oda personelinin görevlerine son verilebilir.

(5) Disiplin yönünden atama şartlarını yitiren personelin görevine son verilir.

 

Görevlendirme

 

MADDE 12-

(1) Oda personelinin Ankara dışındaki Oda hizmetlerinde görevlendirilmesi, ilgili Oda Yürütme Kurulu üyesinin bilgisi dahilinde Genel Sekreterce yapılır.

(2) Oda servislerinde çalışmak üzere yapılacak görevlendirmeler, Genel Sekreterin önerisi ve Genel Başkanın onayıyla yapılır.

 

 

Görev ve sorumluluk

 

MADDE 13-

(1) Genel merkez Oda personeli, Genel Sekretere bağlı olarak çalışırlar.

(2) Görevlendirildikleri servislere ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur.

(3) Şubeler ile temsilciliklerdeki Oda personeli şube başkanı ile temsilcilere karşı sorumludurlar.

 

İzin

MADDE 14- (1) Oda personelinin yıllık ve mazeret izinleri, İş Kanunu esaslarına uygun olarak Genel Sekreter, şube başkanı ve temsilci tarafından verilir.

 

Disiplin

 

MADDE 15- (1) Oda personelinin disiplin sıralı disiplin amirleri aşağıdadır.

a) Oda Genel Merkezinde birinci Sicil amiri Genel Sekreter, ikinci sicil amiri genel yazmandır.

b) Şubelerde 1. Sicil amiri şube başkanı, ikinci Sicil amiri Genel Sekreterdir.

c) Temsilciliklerde birinci sicil amiri temsilci, ikinci disiplin amiri Genel Sekreterdir.

         2)Disiplin işlemlerinde, Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği esas ve usuller uygulanır.

Ücret

MADDE 16- (1) Oda personelinin ücretleri, Genel Kurul kararlarına uygun olarak Yönetim Kurulunca belirlenir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Danışman, AR-GE Merkezi, Sözleşmeli Personel ve

 Dış İlişkiler

Danışman

 

MADDE 17- (1) Oda Ana Yönetmeliğinde belirtilen amaçların gerçekleşmesinde, danışmanlık yapmak, mevzuat hazırlamak vb. konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip kişiler arasından, Genel Kurulda ihdas edilen kadrolara, Yönetim Kurulu kararıyla danışman atanabilir.

(2) Danışmanlar Genel Başkanın istemleri doğrultusunda belirlenecek konularda çalışır ve Genel Başkana karşı sorumludurlar.

(3) Danışmanlara yapılacak ödeme, Genel Kurul kararlarına uygun olarak Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

 

AR-GE Merkezi

 

MADDE 18- (1) Mesleki, bilimsel ve teknik konuların araştırılması ile mevzuat hazırlama konularında çalışmalar yapmak ve Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olmak üzere, Yönetim Kurulu kararıyla araştırma ve geliştirme merkezi (AR-GE) kurulur.

(2) AR-GE merkezi başkanı aynı zamanda Odanın danışmanı olup, danışmanlar arasından Yönetim Kurulunca görevlendirilir. AR-GE Merkezi koordinasyonunda Oda amaçlarına yönelik geçici komisyonlar kurulabilir.

(3) AR-GE merkezinin görevleri aşağıdadır.

a) Oda Ana Yönetmelik amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak, Yönetim Kurulu kararıyla sempozyum, panel, kongre, konferans, çalıştay vb. mesleki ve bilimsel etkinlikler yapmak.

b) Odanın gereksinim duyduğu Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge, Genelge, Tebliğ vb. mevzuat düzenleme çalışmalarını yürütmek.

c) Resmi Gazete ve diğer kurum ve kuruluşlara ait mevzuat taramaları yaparak Oda menfaatini ihlal eden düzenlemeleri Yönetim Kuruluna sunmak. Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda hukuki süreci başlatmak için hukuk müşavirliğine göndermek.

ç) Odamızdan istenen görüşlerin oluşturulmasında çalışmalar yapmak.

d) TBMM deki ormancılık, çevre, doğa, orman endüstrisi ve ağaç endüstrisi konularında Kanun düzenlemelerine ilişkin komisyon çalışmalarında Odayı temsil etmek.

e) Odamızı ilgilendiren konularda açılan ya da açılacak davalarda gerektiğinde görüş vermek.

f) Oda asgari tarife belirlenmesi, birim fiyat tarifleri konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

(4) AR-GE Merkezi koordinasyonunda kurulan komisyonların üyeleri sabit olmayıp, görevleri bitinceye kadar çalışırlar.

(5) Komisyon harcamaları Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda karşılanır.

(6) AR-GE Merkezi başkanı ve Komisyon üyelerinin görevlerine Yönetim Kurulu Kararı ile son verilir.

 

Sözleşmeli personel

 

MADDE 19- (1) Odanın hukuk, muhasebe, mali ve diğer konularında çalışma yapmak üzere sözleşmeli personel istihdam edilir.

(2) Sözleşmeli personele yapılacak ödemeler, ilgili personelin bağlı olduğu meslek kuruluşunun asgari ücret tarifesine uygun olarak taraflar arasında yapılan sözleşmede belirlenir.

(3) Sözleşmeli personel Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup, sözleşme şartlarına uygun olarak çalışması Genel Sekreterce kontrol edilir.

 

Dış ilişkiler

MADDE 20- (1) Odanın mesleki konularda uluslar arası kurum ve kuruluşlarla yapacağı çalışmalar, Yönetim Kurulunun 24/06/2011 tarih ve 24/4 sayılı olurları ile kurulan “Orman Mühendisleri Odası Dış İlişkiler Servisi” aracılığıyla yürütülür.

(2) Dış İlişkiler Servisi Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

(3) Dış İlişkiler Servisinin görevleri ile servise yapılacak atamalar veya hizmet satın alımlarında; Yönetim Kurulunun aynı kararıyla yürürlüğe konulan “Orman Mühendisleri Odası Dış İlişkiler Servisi Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi” hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

            Yazışma usulü

 

            MADDE 21- (1) Oda Yönetim Kurulunun kararını gerektirmeyecek yazılar ile serbest ruhsat belgeleri, sınav kazanma belgeleri ve işlemleri dışındaki tüm yazılar, Genel Sekreterin görevlerine ilişkin hükümlerde belirtilen hususlar dikkate alınarak Genel Sekreterce imzalanır.

            (2) Oda Genel Başkanı ile Yürütme Kurulu üyelerinin imzalaması gereken yazılarda, yazının ikinci nüshasında açılacak paraf bloğunda yazıyı yazan servis görevlisi ile genel sekreterin parafları bulunacaktır.

            (3) Genel sekreterin imzalayacağı yazılarda yazıyı yazan servis görevlisinin parafı olacaktır.

            (4) Komisyonlar, hukuk müşaviri ve danışmanların yazılarında paraf bloğu bulunmayacaktır. 

            Tebliğ çıkarma

 

            MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak Oda Yönetim Kurulu kararıyla tebliğler çıkarılabilir.

            Yürürlük

 

            MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun karar tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

            Yürütme

 

            MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Oda Yönetim Kurulu yürütür.


Eklenme Tarihi:  30.12.2013 18:35:00
Okunma Sayısı: 2106                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.