Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

Vize ve Oda kayıt belgelerine ait Tebliğ No1 Tasnif No OMO-Mİ.01 nolu uygulama talimatının gönderildiği(3.5.2012)


SAYI  : 09.01/                                                                                                                                                                                               ANKARA

                                                                                                                                                                                                                   03/05/2012

KONU: Vize ve Oda kayıt belgelerine ait Tebliğ No:1 Tasnif No: OMO-Mİ/01 nolu tebliğ ve uygulama talimatının gönderildiği 

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

…………………….. ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA

…………………………TEMSİLCİLİĞİNE

 

 İLGİ: a) 23/11/2010 tarihli ve 09.01/658 sayılı yazımız.

         b) 31/12/2010 tarihli ve 04.00/783 sayılı yazımız.

          Odamıza bağlı şubelerde yapılacak vize işlemleri, yetki devri ile oda kayıt belgesinin düzenlenmesine dair usul ve esasların belirlenmesine ilişkin 14.Mayıs.2008 tarihli ve Tebliğ no:1, Tasnif No: OMO-Mİ/01 nolu “Şubelerce mesleki konulara ait projelerin ve raporların vizelenmesi, oda kayıt belgelerinin düzenlenmesi, yetki devri uygulama usul ve esaslarının belirlenmesine dair tebliğ” ve uygulamasına dair talimatların gönderildiği ilgide kayıtlı yazılar ile bu konuya ilişkin diğer ilgili yazılar yürürlükten kalkmıştır.

          Uygulamada bütünlüğün sağlanması için ilgili tebliğde yapılan değişiklikler işlenmiş ve uygulama talimatı yenilenerek ekte gönderilmiştir.

          Gereğini önemle rica ederim.

 

EKLER: 1- Bir tebliğ (Tüm değişiklikleri havi)                                                                                                                                  Ali KÜÇÜKAYDIN

                 2- Uygulama talimatı                                                                                                                                                      Genel Başkan

DAĞITIM:

1- 13 Şube Başkanlığına

2-  Tüm temsilciliklere

 

TMMOB

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ           : 02/05/2012

KARAR NO                 : 13/1

KARAR KONUSU        : Şubeler ve temsilciliklerde mesleki konulara ait projelerin ve raporlarınvizelenmesi, oda kayıt belgelerinin düzenlenmesi, yetki devri uygulama usul ve esaslarının belirlenmesine dair tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğin yürürlüğe konulması

          Yönetim kurulumuzun 14/05/2008 tarihli ve 7 nolu kararı ile yürürlüğe konulan “Şubelerce mesleki konulara ait projelerin ve raporların vizelenmesi, oda kayıt belgelerinin düzenlenmesi, yetki devri uygulama usul ve esaslarının belirlenmesine dair tebliğ” (Tebliğ No:1 Tasnif No: OMO-Mİ/01 kayıt nolu tebliğ) de yer alan Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin vize yapma yetkilerinin tamamen şubeler, temsilcilikler ve temsilci yardımcılıklarına devir edilmesi nedeniyle, tebliğin 6 ıncı, 8 inci, 9 uncu ve 12 inci maddelerinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğundan, her dört maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

İş bu değişikliğin Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.

EKİ: Bir tebliğ değişikliği

ODA YÖNETİM KURULU

Ali KÜÇÜKAYDIN                    İ.Hakkı BARI                İ.Cengiz METİN           Ergün ÇETİN

                                                  Genel başkan                           II. Başkan                  Genel Yazman             Genel Sayman                                                                                                                     

 

Muhammet SAÇMA               Cemal SUNAR             Prof. Dr. Devlet TOKSOY       

                                                               Üye                                       Üye                                    Üye               

 

TMMOB

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ           : 30/12/2010

KARAR NO                      : 68/1

KARAR KONUSU        : Şubelerce mesleki konulara ait projelerin ve raporların vizelenmesi, oda kayıt belgelerinin düzenlenmesi, yetki devri uygulama usul ve  esaslarının belirlenmesine dair tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğin yürürlüğe konulması

            Yönetim kurulumuzun 14/05/2008 tarihli ve 7 nolu kararı ile yürürlüğe konulan “Şubelerce mesleki konulara ait projelerin ve raporların vizelenmesi, oda kayıt belgelerinin düzenlenmesi, yetki devri uygulama usul ve esaslarının belirlenmesine dair tebliğ” (Tebliğ No:1 Tasnif No: OMO-Mİ/01 kayıt nolu tebliğ) in,

            Oda kayıt belgesine tabi olmayan işlere ilişkin “MADDE 12- (1) İhale usulüyle yaptırılacak olanlar hariç olmak üzere, 6831 sayılı Orman Kanunun 16, 17 ve 18 nci maddelerine ait işler için işlem öncesinde Oda kayıt belgesi alınmayacaktır.” 12 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

İş bu değişiklik 01/01/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.

 

EKİ: Bir tebliğ değişikliği

ODA YÖNETİM KURULU

 

Muhammet SAÇMA               İ.Hakkı BARI                     Cemal SUNAR            Ergün ÇETİN

Genel başkan                         II. Başkan                         Genel Yazman           Genel Sayman
 

Osman TURUNÇ                     Nafi ALTUNÖZ           

 Üye                                   Üye 

 

TMMOB

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ           : 01/11/2010

KARAR NO                 : 51/2

KARAR KONUSU        : Şubelerce mesleki konulara ait projelerin ve raporların vizelenmesi, oda kayıt belgelerinin düzenlenmesi, yetki devri uygulama usul ve esaslarının belirlenmesine dair tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğin yürürlüğe konulması

            Yönetim kurulumuzun 14/05/2008 tarihli ve 7 nolu kararı ile yürürlüğe konulan “Şubelerce mesleki konulara ait projelerin ve raporların vizelenmesi, oda kayıt belgelerinin düzenlenmesi, yetki devri uygulama usul ve esaslarının belirlenmesine dair tebliğ” (Tebliğ No:1 Tasnif No: OMO-Mİ/01 kayıt nolu tebliğ) in 3 üncü, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu ve 14 üncü maddeleri ile 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası (a) bendi, 6 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasının karar ekindeki tebliğde belirtildiği biçimde değiştirilmesi ve bu değişikliğin karar tarihi itibariyle yürürlüğe konulması oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.

EKİ: OMO-Mİ/01 nolu Tebliğ değişiklik metni

ODA YÖNETİM KURULU

 

Muhammet SAÇMA               İ.Hakkı BARI                     Cemal SUNAR            Ergün ÇETİN

                                             Genel başkan                         II. Başkan                         Genel Yazman           Genel Sayman

 

                                             Osman TURUNÇ                     Nafi ALTUNÖZ                        Hasan Basri AVCI

                                       Üye                                         Üye                                             Üye     

 

 

TMMOB

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ           : 14.Mayıs.2008

KARAR NO                 : 7

KARAR KONUSU    : Şubelerce mesleki konulara ait projelerin ve raporların vizelenmesi, oda kayıt belgelerinin düzenlenmesi, yetki devri uygulama usul ve esaslarının belirlenmesine dair tebliğin yürürlüğe konulması

            Yönetim kurulumuzun görevlendirilmesi üzerine Odamız AR-GE komisyonunca hazırlanan “Şubelerce mesleki konulara ait projelerin ve raporların vizelenmesi, oda kayıt belgelerinin düzenlenmesi, yetki devri uygulama usul ve esaslarının belirlenmesine dair tebliğ” yönetim kurulumuzca görüşülmüş ve Tebliğ No:1 Tasnif No: OMO-Mİ/01 kayıt no ile yürürlüğe konulması oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.

 

ODA YÖNETİM KURULU

 

 Ali KÜÇÜKAYDIN                    Muhammet SAÇMA        Cemal SUNAR            Ergün ÇETİN

                                              Genel başkan                           II. Başkan                      Genel Yazman           Genel Sayman

 

                                                              Zeki KAMACI              İsmail BARI                 Osman TURUNÇ

                                                                   Üye                             Üye                               Üye

 

ŞUBELERCE MESLEKİ KONULARA AİT PROJELERİN VE RAPORLARIN VİZELENMESİ, ODA KAYIT BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ,

 YETKİ DEVRİ UYGULAMA USUL VE ESASLARININ

BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

14.Mayıs.2008

 

Tebliğ No: 1 

Tasnif No: OMO-Mİ/01

Oda Yön. Kur. Kar. No:7

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu tebliğin amacı, TMMOB Orman Mühendisleri Odasına bağlı Oda şube başkanlıklarında yapılacak proje vize işlemleri, oda kayıt belgesi düzenlenmesi ile temsilciliklerde yapılacak projelerin vize işlemlerinin;

a) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin 5531 sayılı Kanunun 4 ncü ve 5 nci maddelerinde sayılan mesleki konularda çalışma yapmaya yetkili, ruhsatlı serbest ormancılık ve orman ürünleri büroları ile şirketlerde meslek mensuplarınca yapılan ve Oda vizesine tabi olan konuların vize işlemlerinin yapılması,

b) 6831 sayılı Orman Kanunun 16,17 ve 18 nci maddelerine göre verilen izin ve irtifak hakları işleri hariç, kime ait olursa olsun diğer mesleki konularda işe başlamadan önce Oda’dan alınması zorunlu olan Oda Kayıt Belgesinin verilmesi,

 Konularında şubelere yetki devri ile proje ve rapor vizesi ile oda kayıt belgesi düzenleme usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu tebliğ, Oda genel merkezinde mali konularda görevli olanlar ile Oda şubelerini ve temsilcilikleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) (Oda Yön. Kur. 01/11/2010 Tar. 51/2 nolu Kar. Değ.) Bu tebliğ; TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği esasları ve 5-6/Nisan/2008 tarihinde yapılan 42 nci olağan genel kurulda Oda yönetim kurunla verilen yetkilere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Banka proje ve rapor vizeleri havuz hesabı: (Oda Yön. Kur. 01/11/2010 Tar. 51/2 nolu Kar. Değ.) Şubeler ve temsilciliklerde yapılan proje vize işlemlerinden alınan vize bedellerinin yatırıldığı genel merkezde açılan banka hesabını,

b) İşlem raporu: Odanın vizesine tabi mesleki konulara dair yapılan proje ve raporların özetleri ile yapılan işlemleri gösteren raporu,

c) Kanun: 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunu,

ç) Meslek: Orman mühendisliği, orman yüksek mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği mesleğini,

d) Meslek mensubu: Mühendis unvanına sahip olup, Kanun çerçevesinde ormancılık ve orman ürünleri bürosunu kurmak üzere, Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yetkilendirilen kişileri,

e) Mesleki faaliyet: Mühendis unvanına sahip olan ruhsatlı serbest meslek mensuplarının, Kanun hükümleri uyarınca icra edecekleri faaliyetleri,

f) Mühendis: En az dört yıllık lisans eğitimini bitirmiş orman mühendisi, orman yüksek mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisini,

g) Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Orman Mühendisleri Odasını,

ğ) Ormancılık ve orman ürünleri büroları: Mühendis unvanına sahip olanların, mesleklerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilecekleri, danışmanlık ve teknik müşavirlik yapabilecekleri serbest ormancılık ve orman ürünleri büroları ile serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri bürolarını,

h) Mesleki proje ve raporlar: Meslek mensuplarınca Kanunun 4 ncü ve 5 nci maddelerinde sayılan her türlü işlere ait hizmetlerin gerçek ve tüzel kişilerce satın alınmasına dair yapılan işlemlere ilişkin dosyaları,

ı) Şube: Orman Mühendisleri Odası şubelerini,

i) Temsilcilik: Şubelerin görev alanı içinde bulunan il veya ilçelerde Oda ana yönetmeliğine göre açılan temsilcilikleri, İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mesleki proje ve raporların vize işlemleri

              Vizeye tabi proje ve raporlar

              MADDE 5- (1) Kanunun 4 ncü ve 5 nci maddelerinde yer alan mesleki konulara ilişkin hizmetlerin gerçek ve tüzel kişilerce satın alınması amacıyla, meslek mensuplarınca yapılan proje ve raporlar Odanın vizesine tabidir.

              Vizelerin yapılması (Oda Yön. Kur. 02/05/2012 Tar. 13/1 nolu Kar. Değ.)

           MADDE 6- (1) Vize işlemleri şubeler veya temsilciliklerde; Şube Yönetim Kurulu üyeleri, temsilci ve temsilci yardımcılarınca yapılır.

           (2) Şube merkezlerinde temsilcilikler oluşturulmaz ve bu kanalla vize işlemi yapılmaz.

           (3) Vize işlemleri yapılırken, Odanın şube ve temsilciliklere gönderdiği bu Tebliğ ekindeki “SMM nın düzenledikleri rapor ve belgelerin numaralanması, kaşelerin tatbiki, Oda kayıt belgesi ve vize işlemleri” ne ait talimat esaslarına uyulur.

              Vize bedellerinin tahakkuku ve tahsili

              MADDE 7- (1) Vize işlemi yapılan her dosya için, Odanın belirlediği oranlar dahilinde dosya vize işlemi hissesi tahakkuk ettirilerek Odanın şubelerde açılan banka havuz hesabına yatırılır.

           (2) Vize hissesinin banka havuz hesabına yatırılmasından sonra kayıt numarası verilerek şubeler ve temsilciliklerce vize işlemleri yapılır.

              Vize bedellerinin dağıtılması esasları (Oda Yön. Kur. 02/05/2012 Tar. 13/1 nolu Kar. Değ.)       

             MADDE 8- (1) SMM nın ürettikleri danışmanlık mesleki hizmet çıktılarına ilişkin, Odanın Banka Havuz Hesabında toplanan vize gelirlerinin dağıtımı aşağıdaki şekilde yapılır.

             a) Toplam vize gelirlerinin %80 i genel merkeze, %10 u şubeler genel yönetim giderleri ile faaliyet giderlerine; %10 u da vize işlemlerini yapan temsilciler, temsilci yardımcısı ve şube yönetim kurulu üyelerine verilir.

             b) Şube yönetim kurulu üyeleri, temsilciler ve temsilci yardımcıları için ayrılan %10 vize bedeli;

             1) Temsilciliklerde vizesi yapılan dosyaların vize bedellerinin %10’unun; %40’ı vize işlemini yapan temsilci ya da temsilci yardımcısına, kalan %60’ın %20 si vizede imzası bulunmayan temsilci ya da temsilci yardımcısına, %40’ı ise şube yönetim kurulu üyelerine eşit olarak dağıtılır.

            2) Şubelerde şube yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılan dosya vize işlem bedellerinin %10’unun %30’u vizeyi yapan şube yönetim kurulu üyesine, %70’i de diğer üyelere eşit olarak dağıtılır.

             (2) Oda yönetim kurulu, şubelerin gelir durumu ile faaliyet etkinliklerine göre şubelerin %10 genel yönetim ve faaliyet giderleri payını 1 (bir) kat daha artırabilir.

           Vize bedeli ödemelerinin formüle edilmesi ve örneklendirilmesi (Oda Yön. Kur. 02/05/2012 Tar. 13/1 nolu Kar. Değ.)

             MADDE 9- (1) Vize bedellerinden yapılacak ödemeler şu şekilde formüle edilir.

             a) İşlem dosyalarından alınacak toplam vize bedeli= Fatura bedeli (KDV hariç) X Oda yönetim kurulunca belirlenen vize işlemi % oranı (Değişen limit aralıklarında farklı oranlar kullanılacaktır.)

             b) Vize bedelinin dağıtımı:

           - Genel merkez hissesi: Vize bedeli X %80

           - Şubeler genel yönetim ve faaliyet giderleri hissesi= Vize bedeli X %10

          - Şube yönetim kurulu üyeleri, temsilci ve temsilci yardımcısı hissesi = Vize bedeli X %10

c) Vize bedelinden şube yönetim kurulu üyelerine ödenecek Tutarı=

  • Temsilci ya da temsilci yardımcısı tarafından vize edilmesi halinde;
  • Şube yönetim kurulunun her bir üyesine = Vize bedeli X 0,10 X 0,40/7
  • Şube yönetim kurulu üyesi tarafından vize edilmesi halinde;
  • Vizeyi yapan üyeye = Vize bedeli X 0,10 X 0,30
  • Diğer üyelerin her birine = Vize bedeli X 0,10 X 0,70/6
    • ç) Temsilci ya da temsilci yardımcısı tarafından vize işleminin yapılması halinde;
  • Vizede imzası olan temsilci ya da temsilci yardımcısı= Vize bedeli X 0,10 X 0,40
  • Vizede imzası olmayan temsilci ya da temsilci yardımcısı= Vize bedeli X 0,10 X 0,20

  (2) Vize bedelleri dağıtım şekline ait uygulama örnekleri:

            ÖRNEK:

            İşlem bedelleri toplamı= 100 000,00 TL

            Odanın belirlediği vize yapan ile diğer üyelere ödenecek oran = %10

            Vize işlem bedelleri toplamından ödenecek tutar = 100 000,00 X 0.10= 10 000,00 TL

            Bu vize bedelleri tahsilâtının;

            - Şube merkezinde yapılan işlemlerden  = 40000,00TL

A-     Temsilciliğinde yapılan işlemlerden  = 10000,00 TL

B-     Temsilciliğinde yapılan işlemlerden  = 20000,00 TL

C-     Temsilciliğinde yapılan işlemlerden  = 30000,00 TL

  Kaynaklandığını kabul edelim. Bu durumda;

 %10 vize bedeli tutarı 10 000,00 TL nin dağıtımının hesaplanması:

  a) Şubelerde yapılan vize işlemlerden alınan bedelden ödenecek tutar:

  - Vizeyi yapan Şube Yön. Kur. Üyesine = 40000,00X0,10X0,30= 1200,00 TL.

- Diğer üyelerin her birine = 40000,00X0,10X0,70/6= 466,67 TL.

  b)Temsilciliklerde yapılan işlemlerden alınan miktarların dağıtımı:

  A-Temsilciliğinde yapılan vize işlemlerinden alınan bedelden ödenecek tutar:

- Vizede imzası olan temsilci ya da temsilci yardımcısı = 10000,00X0,10X0,40=  400,00 TL

- Vizede imzası olmayan temsilci ya da temsilci yardımcısı= 10000 X 0,10 X 0,20= 200,00 TL

- Temsilcinin bağlı olduğu şube yönetim kurulu üyelerinin her birin = 10000,00X0,10X0,40/7= 57,14 TL.

  B- Temsilciliğinde yapılan vize işlemlerinden alınan bedelden ödenecek tutar:

  - Vizede imzası olan temsilci ya da temsilci yardımcısı = 20000,00X0,10X0,40= 800,00 TL

  - Vizede imzası olmayan temsilci ya da temsilci yardımcısı=20000,00X0,10X0,20= 400,00 TL

  - Temsilcinin bağlı olduğu şube yönetim kurulu üyelerinin her birine = 20000,00X0,10X0,40/7= 114,86 TL.

  C- Temsilciliğinde yapılan vize işlemlerinden alınan bedelden ödenecek tutar:

  - Vizede imzası olan temsilci ya da temsilci yardımcısı = 30000,00X0,10X0,40= 1200,00 TL

  - Vizede imzası olmayan temsilci ya da temsilci yardımcısı=30000,00X0,10X0,20= 600,00 TL

  -Temsilcinin bağlı olduğu şube yönetim kurulu üyelerinin her birine= 30000,00X0,10X0,40/7= 171,43 TL.

Vize bedelleri tahakkuk ve dağıtımının muhasebeleştirilmesi

MADDE 10- (1) (Oda Yön. Kur. 01/11/2010 Tar. 51/2 nolu Kar. Değ.) Oda vizesine tabi olan mesleki proje ve raporlardan alınan vize bedelleri gelirleri ile hak sahiplerine dağıtılacak vize bedeli hissesi giderleri, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğinin 8 nci maddesine uygun olarak şubeler ve temsilcilikler bazında genel merkezce aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilir.

a) Vize işlemlerine ilişkin genel merkez havuz hesabına gönderilen paralar için, tahakkuka esas olan aşağıdaki cetvel her ay sonu itibariyle hazırlanıp Odaya gönderilir. Bu cetvel merkez kayıtları ile karşılaştırılır. Mutabakat sağlandıktan sonra ödeme işlemleri yapılır.

ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERDE YAPILAN VİZE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AYLIK BEYAN CETVELİ

Vizelerin yapıldığı ay: …………. 

Sıra

No

Vize işlemini Yapan

Yönetim kurulu üyesi veya temsilcinin

Adı ve Soyadı

5531 sayılı Kanuna Giren Mesleki faaliyet Konularına Dair Bilgiler

Vize Bedelinin Yatırıldığı Banka veya Posta Çeki Hesabı Bilgisi

İşi yapan Or. Büro veya şirket

İşleme ait Proje Kayıt No

Fatura Tutarı

(TL)

Vize Bedeli

(TL)

Banka veya Posta Çeki

Yatırılan Tarih

Belge No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

………………….

………………..

……………….

…………….

 

 

 

 

              Kayıtlarımıza uygun olduğu tasdik olunur. …/…/20....

......................……. Şubesi Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                                Şube Başkanı                    Şube Saymanı

                                                                                                                                                                              İmza                                 İmza

                                                                                                                                                                                Resmi Mühür

b) Dağıtıma tabi vize bedellerinden, bu Tebliğin 8 inci ve 9 uncu maddelere göre genel merkezce hesaplanacak bedel tutarı, ilgililerin Odaya bildirecekleri banka hesaplarına Odanın mali durumu dikkate alınarak aktarılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Oda kayıt belgelerinin düzenlenmesi

Oda kayıt belgesine tabi olan işlemler

MADDE 11- (1) Gerçek ve özel kişilerce yaptırılacak Kanunun 4 ncü ve 5 nci maddelerinde belirtilen her türlü mesleki işler için işe başlamadan önce Oda kayıt belgesi alınacaktır.

Oda kayıt belgesine tabi olmayan işler

MADDE 12- (1) (Oda Yön. Kur. 02/05/2012 ve 13/1 nolu kar. Değ.) İhale usulüyle yaptırılacak olanlar hariç olmak üzere, 6831 sayılı Orman Kanunun 16, 17 ve 18 nci maddelerine ait işler için işlem öncesinde Oda kayıt belgesi alınmayacaktır.

Oda kayıt belgesinin düzenlenmesi ve yetki devri

MADDE 13- (1) Oda genel merkezi tarafından verilmekte olan Oda kayıt Belgelerinin düzenlenmesinde şube sınırlarında yapılacak mesleki işlerle sınırlı olmak üzere şubeler yetkilendirilmiştir.

(2) Oda genel merkezinden sağlanan seri nolu ve soğuk damgalı Oda kayıt belgesi kullanılacaktır.

(3) Oda kayıt belgesinin verilebilmesi; belge ücretinin ilgili hesaba yatırıldığı belgelendikten sonra, Oda genel merkezinin vereceği kayıt numarası kullanılacak ve şubelere yazılacak talimata uygun olarak hareket edilecektir.

Yetki devrinin geri alınması

MADDE 14- (1) (Oda Yön. Kur. 01/11/2010 Tar. 51/2 nolu Kar. Değ.) (1) Odanın talimatlarına aykırı olarak oda kayıt belgesi veren şubeler yazılı olarak uyarılıp disiplin hükümleri uygulanır. Devamı halinde ise yetki devri Oda genel merkezince geri alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son hükümler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin 11, 12, 13 ve 14 ncü maddeleri, şubelere resmi soğuk damga ve resmi mühür teslim edildikten sonra yürürlüğe girer. Uygulamaya bundan sonra başlanır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Tebliğ hükümleri Oda yönetim kurulunun onayından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu tebliğ hükümlerini Oda Yönetim Kurulu yürütür.

Tebliğ değişikliğinin yapıldığı Oda yönetim kurulu kararları

Kararın tarihi:         Kararın No:             Değiştirilen madde ve hükümler                           :             Yürürlük Tarihi:

2/7/2008                17/1                        Madde 6/1-(a) bendi                                                            14/05/2008

01/11/2010            51/2                        Madde: 3, 8, 9, 10, 14 ve 4/1 (a) bendi, 6/(3)                      01/11/2010

30/12/2010            68/1                        Madde:12                                                                              01/01/2011

02/05/2012            13/1                        Madde:6, 8, 9 ve 12                                                              10/05/2012

 

 

SAYI   : 09.01/                                                                                                                                                                                             ANKARA

                                                                                                                                                                            03/05/2012

KONU: SMM nın düzenledikleri rapor ve belgelerin numaralanması, kaşelerin tatbiki, Oda kayıt belgesi ve  vize işlemleri.                                                                           

ÖNEMLİ

TMMOB

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

………………. ŞUBE BAŞKANLIĞINA

…………………………… TEMSİLCİLİĞİNE

İLGİ: a) Ormancılık ve Orman ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği (8.4.2010 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete)

b) 18/10/2010 tarihli ve 09.01/584 sayılı yazımız.

Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna ilişkin ilgi (a) da ki yönetmeliğin uygulamasına ilişkin ilgi (b) de gönderilen yazımız yürürlükten kalkmıştır

SMM büroları ile şirketler, ilgide kayıtlı yönetmelik esaslarına göre iş ve işlemlerini yürütmek zorundadırlar.

Ancak, SMM nın resmi kaşelerin tatbiki, rapor ve yazışmaların numaralandırılmasında ve benzer uygulamalarında halen bazı aksamalar olduğu görülmektedir. Odamız geçen dönem denetimlere başlamış ve bu dönemde devam edecektir.

Meslek mensuplarının mevzuata ve tebliğ esaslarına uygun olarak işlemlerini yapmaları ve farklı uygulamaların giderilmesi amacıyla talimat yenilenmiştir.

Şubelerimiz veya yetkili temsilciliklerimiz; SMM nın hazırladıkları işlem dosyalarını vize yaparken uyacakları şekil şartları ile SMM nın hazırlayacakları işlem dosyalarında, yazışmalarda ve raporlarda aşağıdaki hususlara mutlaka uyacaklardır.

I- ŞUBELER VE TEMSİLCİLİKLERİMİZDEKİ VİZE İŞLEMLERİ:

Şubeler, temsilcilikler ve serbest meslek mensupları; 5531 sayılı Kanunun 4 ve 5 inci maddeleri uyarınca yapılan mesleki konulara ait işlemlerde aşağıdaki hususlara uyacaklardır.

1- Serbest Meslek Mensupları, gerçek ve tüzel kişilere ait mesleki konulara yönelik teknik, idari ve hukuki işlemlere başlamadan önce yapmaları gereken hususlar:

a) İşlemi yapacak serbest meslek mensubu; Odaya kayıtlı, ruhsat belgesini almış, yıllık vizesini yaptırmış ve çalışanlar listesine kayıtlı olacaktır.

b) Yapılacak olan mesleki konuya ait iş, Oda asgari ücret tarifesine uygun olacak ve sözleşme yapılacaktır. (Yön.Md:30)

c) 6831 sayılı Orman Kanununun 16,17 ve 18 inci maddelerine göre yapılan izin ve irtifak hakkına konu işler dışında; kime ait olursa olsun mesleki konuya ilişkin işe başlamadan önce, Odadan, o işe ait örneği ekli ODA KAYIT BELGESİ alınacaktır. (EK:1)

2- Serbest meslek mensuplarının mesleki konulara ait işlemlere başladıktan sonra yapacakları hususlar:

a) TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği’ in 9/(e) maddesinde ki “SMM ve Tescilli bürolar bu Yönetmelik kapsamına giren tüm hizmetlerini ilgili işveren idare veya onay makamınca istensin veya istenmesin “Oda” denetiminden geçirecek ve vize ettirecektir.” hükmüne göre, meslek mensupları, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki faaliyet konularına ilişkin olarak 5 inci madde ki hak ve yetkilerini kullanırlarken ürettikleri rapor, proje, plan, teknik işlem vb. yaptıkları her türlü mesleki işlemlerini Odamıza vize ettirmek zorundadırlar.

Buna uymayan meslek mensupları hakkında, aynı yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki “SMM ve tescilli büroların bu Yönetmelik kapsamına giren hizmetleri yürütürken, yönetmelik koşullarına uymadıklarının belirlenmesi halinde belgesi iptal edilir. İlgili “Oda” merkez Yönetim Kurulu tarafından onur kuruluna sevk edilir.” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır. Bu bağlamda danışmanlık hizmetleri kapsamındaki plan, proje, rapor, vb. mesleki çıktılar, idarenin isteyip istemediğine bakılmaksızın mutlaka Odamıza vize ettirilecektir.

b) İşlem dosyasında resmi işlemlerin dayanaklarının, ilgili resmi kurum veya kuruluşlardan sağlandığına dair belgeler bulunacaktır. Gerektiğinde bu belgeler, ormancılık veya orman ürünleri büro sorumlu müdürlüğünce evrak kayıt numarası verilmiş yazışma ile istenilecektir.

c) Yapılan işlere ait işlem dosyasındaki rapor ve eklerin her sayfası SMM. nun isim yazılıp ıslak imza ile imzalanıp ve resmi SMM kaşeşi tatbik edilecektir.

ç) İşlem dosyasında; işverenle, asgari ücret tarifesinden az olmayacak şekilde, ilgide kayıtlı Yönetmeliğin 30 maddesine göre düzenlenmiş ve 31 inci maddede belirtilen hususlara havi zorunlu sözleşme ile yapılan işe ait faturalar mutlaka olacaktır.

d) Vize bedellerinin Oda hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont olacaktır. SMM. nın yaptıkları 5531 sayılı Kanunun 4 ve 5 inci maddelerine ilişkin olarak danışmanlık hizmetlerine ilişkin ürettikleri her türlü plan, proje, rapor vb. mesleki hizmet çıktıları mutlaka vizeye konu edilecek ve Oda harçlarını yatırılıp yatırılmadığı kontrol edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları dahil gerçek ve tüzel kişilere yapılan işlerde bu hususlara uyulup uyulmadığına bakılacaktır.

f) Yapılan işlemlere ait “DOSYA BİLGİ VE ODA VİZE SAYFASI” formu dosya sayısı kadar doldurulup imzalanacak, dosyaların en başına takılacak, işlem dosyaları bir yazı ekinde vize için şube, temsilci ya da temsilci yardımcısına getirilecektir. (EK:2)

3- Şube ve temsilciliklerdeki vize işlemleri gerçekleştirilirken aranacak hususlar:

a) Vize yapılmak üzere getirilen işlem dosyaları üzerinde yapılacak kontroller:

1) İster Kamu kurumlarına ait ihaleli işler, isterse gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine yapılan işler için olsun, her işlem dosyasının içinde Odadan alınmış Oda kayıt belgesinin bulunup bulunmadığı,

2) İşlemin yapıldığı yıla ait vizesi yapılmış serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesi fotokopisinin bulunup bulunmadığı,

3) İşlem dosyasındaki işlem rapor ve eklerinin her sayfasına,  SMM. nın isminin yazılıp ve ıslak ima ile imzalandığı ve üzerine Odadan alınmış resmi kaşenin tatbik edilip edilmediği,

4) Serbest meslek mensuplarının yaptıkları işlere ilişkin düzenleyecekleri 2 nüsha işlem raporlarının birinci sayfasının sol başköşesinde, raporun tarih ve sayısının bulunup bulunmadığı, (Örneğin: TARİH: 05.Kasım. 2007 ve SAYI: SMM-2-13-2007-R17)

5) İşlem dosyasının başına örneği ekli “DOSYA BİLGİ VE ODA VİZE SAYFASI” nın eklenip SMM tarafından ıslak imza ile imzalanıp imzalanmadığı ve hanelerin tam olarak doldurulup doldurulmadığı, protokol numarası ile kayıt belgesi tarih ve numarasının işlenip işlenmediği,

5) Oda asgari ücret tarifesine uyulup uyulmadığı,

6) Oda harçlarının ilgili hesaplara yatırıldığına dair makbuz veya dekontların bulunup bulunmadığı,

7) Yapılan işlemler için, Oda Genel Merkezinden protokol numarasının alınıp alınmadığı,

Hususlarına uyulup uyulmadığı mutlaka aranacaktır.

b) Şube ve temsilcilik yetkililerince yapılacak vize işlemleri:

Kontroller sırasında yukarıdaki hususların mevcut olduğunun tespiti halinde, vize yapmaya yetkili şube yönetim kurulu üyeleri ile temsilci ve temsilci yardımcıları; SMM. ca hazırlanan belge, rapor ve eklerinin her sayfasını değil, yalnızca “İŞLEM RAPORU” ile işlem dosyasının başına eklenen “DOSYA BİLGİ VE ODA VİZE SAYFASI” nı kaşeleyip imzalayacaklardır. 

II- RAPORLARIN NUMARALANMASI:

Serbest meslek mensupları ilgideki yönetmeliğin kayıt, belge düzeni ve kaşelere ait dördüncü bölümdeki madde hükümlerine mutlaka uyacaklardır.

Serbest meslek mensupları, ilgide kayıtlı bürolar yönetmeliğinin 48/(2) inci maddesinde; “Raporlara, meslek mensupları göreve başladıkları tarihten başlayarak ayrıldığı tarihe kadar meslek mensubu remizi, kaşe ve ruhsat no, işlem yılı ve rapor sayısı şeklinde numara verilerek teselsül ettirilir.” denilmektedir. Yönetmeliğin bu maddesindeki rapordan SMM. nın yapacakları işlemlere ilişkin örneği ekli İŞLEM RAPORU anlaşılacaktır. (EK:3) Bu rapora üretilen mesleki hizmet çıktılarına ilişkin rapor ve ek dokümanlarının yazıldığı ek listesi eklenecektir. (EK:4)

1- Meslek mensupları, yaptıkları mesleki işler için düzenledikleri her rapora yönetmeliğe uygun biçimde rapor numarası vermek zorundadır.

2- İşlem rapor kayıtlaması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Örneğin: Bir serbest meslek mensubu 2 nolu kaşeye ve 13 nolu SMM ruhsatına sahip olsun. Bu serbest meslek mensubu bürosunu 2007 yılında kurmuş ve 01/11/2007 tarihinde 1 nolu izin raporunu tanzim etsin ve işlemlerine de devam etsin. Bu meslek mensubu 2008 yılına girince 10/03/2008 yılında 7 inci raporunu yapmış olsun.

a) Önce 2007 yılında yaptığı 1 nolu rapor için rapor kaydının yapılması;

Raporun tarihi: 01.11.2007, Rapor numarası: SMM-2-13-2007-R1

b) Sonra 2008 yılında yaptığı 7 nolu raporun kaydının yapılması;

Rapor tarihi: 10.03.2008, Rapor numarası: SMM-2-13-2008-R7

3- İşlem Raporu tarih ve numaraları; SMM. düzenlenen işlem raporların birinci sayfasının sol üst köşesine yazılacaktır.

III- YAZIŞMALARDA EVRAK KAYIT NUMARALARININ VERİLMESİ:

Serbest meslek mensupları ilgideki yönetmeliğin kayıt, belge düzeni ve kaşelere ait beşinci bölümdeki madde hükümlerine mutlaka uyacaklardır.

Serbest meslek mensupları, ilgide kayıtlı bürolar yönetmeliğinin 46 ncı ve 47 inci maddelerinde yazışmalara ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Yönetmeliğin 47 inci maddesinde; “Meslek mensuplarının yazışmalara verecekleri sayılarda, meslek mensubu remizi, kaşe ve ruhsat numaraları, işlem yılı, giden evrak sıra numarası yer alır. Numaralama yıl başından yıl sonuna kadar devam ettirilir.” denilmektedir.

1- Meslek mensupları, yaptıkları mesleki işler için düzenledikleri her rapor ve her türlü yazışmalara yönetmeliğe uygun biçimde evrak numarası vermek zorundadır.

2- Yazışma evraklarının kayıtlaması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Örneğin: Bir serbest meslek mensubu 2 nolu kaşeye ve 13 nolu SMM ruhsatına sahip olsun. Bu serbest meslek mensubu bürosunu 2007 yılında kurmuş ve 01/11/2007 tarihinde 1 nolu işlem raporunu tanzim etsin ve işlemlerine de devam etsin. Bu güne kadar 25 evraka kayıt numarası vermiş olsun ve bu rapor 26 kayıt numarasını alacak olsun.

Bu meslek mensubu 2008 yılına girince 10/03/2008 yılında 7 nci işlem raporunu yapmış olsun. 2008 yılı içinde de 01/01/2008 den başlayarak 7 nolu işlem raporu gelinceye kadar 18 evrak kaydı yapmış olsun ve bu işlem raporuna 19 uncu kayıt numarası verilecek olsun.

a) Önce 2007 yılında yaptığı 1 nolu işlem raporunun yazışmasına ait evrak kaydının yapılması; 

Evrakın konusu: 1 nolu işlem raporunun gönderildiği.

Evrakın kayıt tarihi: 01/11/2007, Evrakın kayıt numarası: SMM-2-13-2007/26

b) Sonra 2008 yılında yaptığı 7 nolu işlem raporun yazışmasına ait evrak kaydının yapılması;

Evrakın konusu: 7 nolu işlem raporun gönderildiği

Evrakın kayıt tarihi: 10/03/2008, Evrakın kayıt numarası: SMM-2-13-2008/19

İşlem rapor ve yazışma evrak kayıtlamalarında dikkat edilmesi gereken husus; evrak kayıtlaması yıl başından yıl sonuna kadar devam ettirilir iken; işlem raporlarının sayısına ait numaralamalar serbest mesleği fiilen yapmasından başlanacak, serbest mesleğin yapılmasının bırakılmasına kadar devam ettirilecektir.

Serbest meslek mensupları vize için Oda, şube ve temsilciliklere kayıtlı yazı ekinde gönderecekleri işlem dosyasına; yapılan iş sözleşmesinde adet belirtilmemiş ise, en az üç nüsha “İşlem Raporu” ve üç nüsha “Dosya Bilgi ve Oda Vize Sayfasını” ekleyeceklerdir. Bunlardan biri Odanın kayıtlarında, biri ilgili meslek mensubunun dosyasında muhafaza edilecek ve biri de ilgili firmanın dosyası ile ilgili firmaya verilecektir. Ayrıca bu bilgiler bilgisayar ortamında işlenecektir.

SMM ca üretilip vize için şube veya temsilciliklere getirilen mesleki hizmet çıktıları, Oda genel merkezi veya şube ya da temsilcilikte muhafaza edilmeyecek ve kesinlikle teslim alınmayacaktır. Ancak bu dosyalardan tam takım ekli bir nüshası düzenleyen meslek mensubunun arşivinde muhafaza esilecektir.

Odamızın vize yapmaya yetkilileri vize işlemini yaparlarken, ilgili meslek mensuplarının yukarıda açıklanan hususlara uyup uyulmadığına bakacaklardır. Ayrıca denetim heyetlerince de uyulup uyulmadığı kontrol edilecektir. O nedenle, serbest meslek mensuplarının bu hususlara uymaları çok büyük önem arz etmektedir.

Bu yazımızın şubeniz ve temsilcilikleriniz sınırları içinde faaliyet gösteren tüm serbest meslek mensuplarına duyurulmasını önemle rica ederim.

 DAĞITIM: 1- Odanın 13 şubesine.                                                                                                                                    Ali KÜÇÜKAYDIN

 

                                    2- Tüm temsilciliklere                                                                                                                                            Genel Başkan

 

 EKLER:   1- Oda kayıt belgesi örneği

2- Dosya bilgi ve oda vize sayfası örneği

3- İşlem raporu örneği

4- İşlem raporu ek listesi örneği


Eklenme Tarihi:  02.01.2014 11:02:27
Okunma Sayısı: 2461                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.