TMMOB Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği (RG. 09.09.2016, 29826) Son Hali

12 Temmuz 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26226

YÖNETMELİK

 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ORMAN

MÜHENDİSLERİ ODASI ANA

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasının amaçları, örgütlenmesi, işlev ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasının amaç, üyelik koşullarını, oda organlarını ve görevlerini kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-10/9/2008-26993)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi: En az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından ağaç işleri endüstrisi mühendisliği bölümünü bitirmiş mühendisleri,

b) Ana Yönetmelik: 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliğini,  

c) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

ç) Kanun: 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununu,  

d) Oda (OMO): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasını,

e) Orman Mühendisi: En az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren orman fakültelerinin orman mühendisliği bölümünü bitirmiş mühendisleri,

f) Orman Endüstri Mühendisi: En az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren orman fakültelerinin orman endüstri mühendisliği bölümünü bitirmiş mühendisleri,

g) Şube: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası şubelerini,

ğ) (Değişik:RG-14/6/2012-28323) Temsilcilik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası bölge, il ve fakülte temsilciliklerini,

h) Üye: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası üyesini,

ı) (Ek:RG-14/6/2012-28323) Fakülte: Orman Mühendisi ve Orman Endüstri Mühendislerinin mezun olduğu Orman Fakülteleri ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin mezun olduğu lisans düzeyinde eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Odanın Amaçları ve Merkezi

Merkez

MADDE 5 – (1) Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasının merkezi Ankara’dadır.

Odanın amaçları

MADDE 6 – (Değişik:RG-10/9/2008-26993)

(1) Odanın başlıca amaçları şunlardır.

a) Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ormanların orman ekosistemi yönetimi yaklaşımıyla korunması, genişletilmesi, işletilmesi ile ormanların su üretimi, sosyal, kültürel ve benzeri fonksiyonel yararlarının topluma sunulması amacıyla, her türlü teknik ve bilimsel çalışmalar yaparak bu hususlarda resmi merciler ve diğer ilgili kuruluşlara teklif ve yardımlarda bulunmak,

b) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi ile ilgili bütün mevzuatı, normları, fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmek,

c) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi mesleğinin gelişmesine yardımcı olmak için meslek hizmetleri alanında araştırma yapmak, teknik ve bilimsel incelemelerde bulunarak değerlendirme sonuçlarını ülke, kamu ve üyelerinin yararlarına sunmak,

ç) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi mesleklerinin gelişmesi ve tanıtılmasıyla ilgili olarak teknik kongre, seminer, sempozyum, konferans ve sergiler düzenlemek, bu amaca yönelik diğer kuruluşların çalışmalarına katılmak,

d) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi meslekleri ile ilgili taahhüt işlerinde üyelere yeterliliklerine göre gerekli belgeleri vermek ve gerekli mevzuatın yürütülmesi konusunda resmi makamlar nezdinde girişimlerde bulunmak,

e) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde nitelikleri belirtilen mühendisleri ve yüksek mühendisleri üye kaydederek üyeler arası dayanışmayı sağlamak ve üyelerin hak ve yetki, meslek şeref ve haysiyetlerinin korunması ile ilgili her türlü tedbiri almak, aykırı hareket edenleri izleyerek gerekli disiplin uygulamasında bulunmak,

f) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi meslekleri alanındaki yenilikleri yaymak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı meslek kuruluşları ile ilişki kurarak işbirliğinde bulunmak ve üyelerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,

g) Ülke kalkınmasının gerektirdiği nitelik ve nicelikte, orman mühendisi, orman yüksek mühendisi, orman endüstri mühendisi, orman endüstri yüksek mühendisi, ağaç işleri endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri yüksek mühendisi yetiştirilmesine yardımcı olmak amacıyla öğretim kurumlarıyla ilişki kurarak tekliflerde bulunmak,

ğ) Üyelerin mesleki çalışmalarında uymak zorunda bulundukları kuralları tespit etmek ve mesleki denetimi sağlayıcı yönetmelikler çıkarmak,

h) Her türlü mesleki ve bilimsel yayın yapmak,

ı) Üyelerin mesleki çalışmalarıyla ilgili bilgileri derleyerek korumak, bu bilgilere dayanarak bilirkişilik hizmeti yapacakları tespit ederek kamu kuruluşlarına bildirmek,

i) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi mesleklerine ilişkin hizmetlere ait ilgili büro ve firmaların tanımı, tescil ve hizmet esaslarını tespit ve kontrol etmek,

j) Orman kaynaklarından elde edilen odun ve odun dışı ürünlerin teknik kurallara uygun, ülke ve meslektaş yararı doğrultusunda kullanımı için ilgili kurum ve kuruluşlara tekliflerde bulunmak.

k) (Ek:RG-14/6/2012-28323) 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna göre mesleki deneyim kazanma çalışması yapacak Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile bu mühendislerin mezun olduğu lisans düzeyinde eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarında okuyan başarılı öğrencilere, Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar dahilinde ve Genel Kurulca kabul edilen miktarda eğitim ve barınma yeri katkısı sağlamak,

l) (Ek:RG-14/6/2012-28323) Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği eğitimini alan öğrenci üyelere; öğrenci üye komisyonları aracılığı ile sosyal, kültürel, sanatsal gereksinimlerinin karşılanmasına katkı sağlamak, 5531 sayılı Kanuna yönelik mesleki deneyim kazanmaları amacıyla, seminerler, yaz okulları ve gençlik kampları düzenlemek ve staj olanakları sağlamak,

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üyelik

Asil üyelik

MADDE 7 – (1) Odaya asil üyelik için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir.

a) (Değişik:RG-14/6/2012-28323) Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, yurtiçinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarının orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olan ya da yurt dışında yukarıda belirtilen okullardan mezun olup diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisleri mesleki faaliyetlerde bulunmak, mesleki hak ve yetkilerini kullanabilmek için Odaya üye olmak, ruhsat belgesine sahip olmak ve üyelik niteliğini korumak zorundadır.

b) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan üyelerin üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu hal, kanunlardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz. Önceden haber vermek ve dönüşlerinde belgelendirmeleri kaydıyla askerlik süresince üyelik ödentilerinden muaf tutulabilirler.

c) Mesleğin ifası dışındaki nedenlerle bir yıldan uzun süreli yurt dışına çıkan üyelerin, çıkışlarını önceden yazılı olarak bildirmeleri koşuluyla, yurt dışında kaldıkları süre için, isteğe bağlı olarak üyelikleri dondurulur. Bu üyeler, bu süre içinde, üyelik ödentisi ödemezler. Ancak, yurt dışında kaldıkları süreyi belgelemeleri gerekir.

ç) (b) ve (c) bentlerine göre üyelikleri askıya alınanlar, Oda organlarında görev alamazlar, genel kurullarda delege olamazlar, üyelik haklarından yararlanamazlar.

d) Her üye, sürekli çalıştığı etkinlik bölgesindeki yetkili ve görevli şubede kaydını bulundurmak zorundadır.

Geçici üyelik

MADDE 8 – (1) Türkiye'de mesleklerini uygulamalarına yasal olarak izin verilen yabancı uyruklu meslek mensupları, Orman Mühendisleri Odasına geçici üye olarak kaydolur. Geçici üyelik, çalışma izni süresi ile sınırlıdır.

Onur üyeliği

MADDE 9 – (1) Odanın amaçlarına uygun olarak yurt çapında çalışma ve yardımları görülen özel ve tüzel kişilere Yönetim Kurulunun kararı ile Onur Üyeliği verilebilir ve ilk Genel Kurulun onayına sunulur.

Üyelerin görev ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Odaya kayıtlı her üyenin:

a) (Değişik:RG-10/9/2008-26993) 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlar ile Ana Yönetmelik, bu Yönetmelik hükümlerine ve Odanın diğer düzenlemelerinin öngördüğü hükümlere uyması,

b) Oda ve Birlik bünyesinde mesleki ahlak, davranış ve ilkelere uyması, haksız rekabet yapmaması,

c) Yasal adresini ve değişiklikleri bir ay içinde Odaya bildirmesi,

ç) Oda tarafından hakemliklerine, tanıklıklarına ve bilgilerine başvurulduğunda bu isteği geçerli özürleri olmadıkça kabul etmesi,

d) Oda Genel Kurulunca belirlenen Oda üyelik ödentilerini ödemesi,

gerekir.

Üyelikten ayrılma ve yeniden üye olma

MADDE 11 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-14/6/2012-28323)

(1) Herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmek istemeyen, askerlik görevi hariç silahlı kuvvetler mensubu olan ya da kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler; bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda kimlik belgesini geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tamamını ödemek koşuluyla Odadan ayrılabilirler. Ayrılma isteği kabul edilmeyen üyenin, Oda Genel Kuruluna itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyeler, Oda süreli yayınları ile duyurulur.

(2) Oda üyeliğinden çıkarılan veya ayrılan üyenin, yeniden başvurması üzerine durumu incelenir. Sonuç olumlu ise Odaya kayıt işlemleri, yeni bir üye kaydı gibi yapılır. O yılki giriş kaydının iki katı oranında giriş ödentisi alınır. Ancak çıkarılan üye için, gerektiğinde Oda Onur Kurulunun olumlu görüşü alınır.

Öğrenci üyeliği ve öğrenci (Değişik ibare:RG-26/9/2014-29131) komisyonu

MADDE 12 – (Değişik:RG-14/6/2012-28323)

(1) Üniversitelerin Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, istemeleri halinde Odaya öğrenci üye sıfatı ile kayıt olur. Öğrenci üyelerden, üyelik ödentisi alınmaz. Öğrenci üyelerin oy kullanma, seçme ve seçilme hakları yoktur.

(2) Öğrenci üyeler öğrenci komisyonu kurarak faaliyetlerini sürdürürler.

(3) Öğrenci üyeliği ve öğrenci (Değişik ibare:RG-26/9/2014-29131) komisyonuna ilişkin işler, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanan yönerge hükümleri çerçevesinde yürütülür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Oda Organları, Görev ve Yetkileri

Oda organları

MADDE 13 – (1) Oda organları şunlardır;

a) Oda Genel Kurulu,

b) Oda Yönetim Kurulu,

c) Oda Onur Kurulu,

ç) Oda Denetleme Kurulu,

d) Oda Danışma Kurulu.

Oda Genel Kurulu

MADDE 14 – (1) Oda Genel Kurulunun oluşumu ve çalışma şekli aşağıdaki esaslara göredir.

a) Oda Genel Kurulu asil delegeler ve doğal delegelerden oluşur.

b) Asil delegeler Şube Genel Kurullarının, şubelere kayıtlı ve üyeliği devam etmekte olan üye sayısının yüzde (Değişik ibare:RG-14/6/2012-28323) ikisi oranında seçecekleri delegelerdir. Kesirler bir üst tam sayı olarak dikkate alınır.

c) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu ve Oda Denetleme Kurulu asil üyeleri ile (Ek ibare:RG-14/6/2012-28323) Birlik Genel Kurulunca Birlik Yönetim, Yüksek Onur ve Denetleme Kurullarına seçilmiş Oda mensubu asil üyeler doğal delegelerdir. Doğal delegeler de asil delegeler gibi oy kullanır.

ç) Genel Kurul delegelik hak ve yetkileri bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar geçerlidir.

d) Oda Genel Kurulu iki yılda bir Mart ayı içinde Oda merkezinin bulunduğu yerde ve Oda Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılır. Toplantı tarihinin, hafta sonuna gelecek şekilde saptanması zorunludur.

e) Oda Genel Kurulu delege sayısının çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Oda Genel Kuruluna çağrı

MADDE 15 – (1) Oda Genel Kurulu aşağıdaki esaslar çerçevesinde toplantıya çağrılır:

a) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce, Genel Kurula katılacak delegelerin üçer kopya hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanamadığı taktirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten yazıyla birlikte görevli seçim kurulu başkanlığına iletir.

b) Genel Kurul toplantısına katılamayacağı belli olan asil ve yedek delegelerin delegelikten istifa yazıları da istenmesi durumunda görevli hakime iletilir.

c) Gerekli incelemeden sonra hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer konular Odanın ve Birliğin ilan yerlerine asılmak suretiyle ve üç gün süre ile ilan edilir.

ç) Askı süresince asil ve yedek delegelikten istifa başvuruları, Oda merkezi aracılığı ile ya da doğrudan görevli hakime yapılır. Asil delege listesi hakim tarafından kesinleştirilir.

d) Kanuni sürecin tamamlanması ve delege listelerinin kesinleşip, Genel Kurula ilişkin diğer konuların onaylanmasını izleyen üç gün içinde Oda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun toplanacağı delegelere duyurulur ve günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ilan edilir.

e) Genel Kurulun düzenli bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, Oda Yönetim Kurulu, toplantı başlamadan önce Genel Kurulu ancak bir kez olmak ve iki ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurulun yeni tarihini ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler, toplantı tarihinden en az on gün önce delegelere duyurur ve günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ilan eder.

 

 

Genel Kurulun açılışı ve yönetilmesi

MADDE 16 – (1) Genel Kurul toplantısı, Genel Kurul toplantı yeter sayısının sağlanmasıyla Yönetim Kurulu Başkanı, İkinci Başkanı ya da Yönetim Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye tarafından, Birlik Gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık Divanı seçilir. Başkanlık Divanı bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşur. Genel Kurul oturumlarının yönetilmesinde TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

Oda Genel Kurulu gündemi

MADDE 17 – (1) Genel Kurul, Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak ve toplantıdan en az onbeş gün önce duyurulacak gündem maddeleri çerçevesinde çalışır. Oda Yönetim Kurulu değişik bir karar almadıkça Genel Kurul toplantısında duyuracağı gündem için aşağıdaki sıraya uyar:

a) Yönetim Kurulu adına açılış ve başkanlık divanı seçimi,

b) Yönetim Kurulu çalışma raporu, mali rapor ve denetleme kurulu raporunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun aklanması,

c) Yeni dönem bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

ç) (Mülga:RG-26/9/2014-29131)

d) (Değişik:RG-14/6/2012-28323) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu ve Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek üye adayları ile Birlik Genel Kuruluna katılacak Oda delegeleri asil ve yedek adayları, Birlik Yönetim, Birlik Denetleme ve Birlik Yüksek Onur Kurulu aday adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

e) Seçimler.

(2) Toplantıya katılan her delege (Ek ibare:RG-14/6/2012-28323) başkanlık divanı seçiminden sonra, gündeme madde eklenmesi ya da sıra değişikliği önerisini yazılı olarak yapabilir. Ancak bu konuda karar verme hakkı Genel Kurulundur.

Oda Genel Kuruluna katılma koşulları

MADDE 18 – (1) Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Ek 2 nci maddesine göre kesinleşmiş listelere dayanılarak düzenlenen delege kartını göstermek zorunludur.

Oda Genel Kurul karar yeter sayısı

MADDE 19 – (1) Genel Kurul, kararlarını oylamaya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yalnız bu yönetmelikte yapılacak değişiklikler için oylamaya katılanların üçte ikisinin olumlu kararı gerekir.

Oda Genel Kurulu tutanağı

MADDE 20 – (1) Genel Kurulun görüşme ve kararları bir tutanakla tespit edilerek Başkanlık Divanı üyeleri tarafından imzalanıp dosyasında saklanmak üzere, bir örneği de Birliğe iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir.

Görüşme usulü ve oy verme

MADDE 21 – (1) Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp görevli hakim tarafından kesinleşmiş delege listelerinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının ve Oda kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Sadece oy verme sırasında, Oda kimlik kartı yerine resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartları da kullanılabilir.

Olağanüstü Genel Kurul

MADDE 22 – (1) Oda Genel Kurulu, aşağıda belli edilen hallerde Oda Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır:

a) Oda Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla alacağı karar ile,

b) Deneticilerin, Oda hesap işleri ile ilgili olarak gerek görmeleri durumunda ve oybirliği ile alacakları karar ile,

c) Odada kayıtlı üyelerin beşte birinin Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvurması ile,

olağanüstü genel kurul kararı alınır.

(2) (b) ve (c) bendlerinde belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda.

Oda Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Olağanüstü Genel Kurul için karar almak ve Genel Kurulun tarihini saptamak zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul karar tarihinden itibaren bir ay içinde toplanır. Bu durumda Oda Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması, ya da Olağanüstü Genel Kurulu toplamaması durumunda, Olağanüstü Genel Kurul, Birlik Yönetim Kurulu tarafından toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul gündemi

MADDE 23 – (1) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı da Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak sadece önceden duyurulan gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında gündeme madde eklenemez ve bu Yönetmeliğin 17 nci madde hükmü uygulanmaz.

Oda Genel Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 24 – (1) Oda Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği amaçlarından yalnızca Odayı ilgilendiren konularda karar almak,

b) Odanın gelişimi için gerekli çalışma alanları ve esaslarını tespit etmek,

c) Yönetim Kurulu faaliyet raporlarını incelemek, haklarında karar almak ve bir sonraki dönem çalışmaları için Yönetim Kuruluna direktifler vermek,

ç) Oda hesaplarını bilanço ve Denetleme Kurulu raporlarını incelemek ve haklarında karar vermek, Yönetim Kurulunu aklamak,

d) Oda Yönetim Kurulunun getireceği Oda ve Şubelerin yeni dönem gelir ve gider bütçelerini, geçici ve sürekli ücret kadrolarını incelemek; olduğu gibi ya da değiştirerek onaylamak,

e) (Değişik:RG-26/9/2014-29131) Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Temsilciler, meslek alanıyla ilgili kurulmuş ve kurulacak komisyonların üyelerine bütçe ile belirlenen hakkı huzur veya oturum ücretleri ile diğer her türlü ödemeleri aynen veya değiştirerek onaylamak. Genel kurulca belirlenen kadrolarda tam gün esaslı çalışma yapmak üzere Oda Yönetim Kurulunca atanacak Oda Genel Sekreteri, Mesleki Danışman, Mesleki Koordinatör ve Oda personel ücretlerini saptamak. Oda Yönetim Kurulunu; mesleki konulara ilişkin olarak, mesleki danışmanlık hizmet sunucularından iş bitirme esaslı satın alınacak hizmetler ve yapılacak hakkı huzur ödemelerini belirlemek, danışmanlar ile istisna akdi niteliğinde uzmanlık ve müşavirlik hizmet sözleşmesi yapmak üzere Oda dönem bütçesi ile yetkilendirmek,

f) (Değişik:RG-14/6/2012-28323) Oda işlerinin yürütülmesi, kanunların Odaya verdiği görev ve yetkilerin kullanılması, üyelerin mesleki gelişme ve etkinliğinin artırılması, onur ve çıkarlarının korunması yolunda Yönetim Kurulunca önerilen Oda Ana Yönetmelik ve yönetmelikleri inceleyip onaylamak ve Oda Yönetim Kuruluna, dönem içinde geçerli olmak üzere, Oda Ana Yönetmeliği dışındaki diğer yönetmelikleri yapma, değiştirme ve 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun kapsamında doğrudan yürürlüğe koyma yetkisini vermek,

g) Meslekte en az on yıl kıdemli olan üyeler arasında ve Odada kayıtlı üye sayısının % 2’si oranında ve 3 kişiden az, yüz kişiden fazla olmamak üzere Birlik Genel Kuruluna gidecek asil ve aynı sayıda yedek delegeleri iki yıl süre için seçmek,

ğ) (Değişik:RG-10/9/2008-26993) Odanın edineceği ya da satacağı taşınmazlara ilişkin kararlar almak veya yönetim kurulunu yetkilendirmek,

h) (Değişik:RG-14/6/2012-28323) 50 nci maddede yer alan esaslara göre şube kurmak veya kapatmak, yeni şube ve mevcut şubelerin görev alanlarını ve merkezlerini belirlemek,

ı) (Değişik:RG-10/9/2008-26993) Birlik Yönetim Kurulu için üç aday üye, Birlik Denetleme Kurulu için bir ve Yüksek Onur Kurulu için bir aday seçmek,

i) Oda Yönetim Kurulu asil ve yedek, Denetleme Kurulu asil ve yedek, Onur Kurulu asil ve yedek adaylarını belirlemek,

j) Birlik ve Oda çalışmalarını düzenleyen kanun, tüzük ve yönetmeliklerin gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.

k) (Ek:RG-14/6/2012-28323) Mesleki deneyim kazanma çalışması yapan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisleri ile bu mühendislerin mezun olduğu yüksek öğretim kurumlarında okuyan başarılı öğrencilere verilecek eğitim ve barınma yeri katkısı miktarını belirlemek,

Oda Yönetim Kurulunun oluşumu

MADDE 25 – (1) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurulca iki yıl için seçilmiş yedi asil, yedi yedek üyeden oluşur.

Görev bölümü

MADDE 26 – (1) Yönetim Kurulu, seçildikten sonra yapacağı ilk toplantıda aralarında gizli oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üye ve bir sayman üye seçerek görev bölümü yapar.

Yönetim Kurulunun toplanması ve karar yeter sayısı

MADDE 27 – (1) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez ve salt çoğunlukla toplanır. Toplantıları, Başkan, Başkanın bulunmaması durumunda Başkan Yardımcısı, o da bulunmazsa Yazman Üye yönetir.

(2) (Değişik:RG-14/6/2012-28323) Yönetim Kurulu kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulu üyeliğinin düşmesi

MADDE 28 – (1) Her nedenle olursa olsun, üç ay süreyle toplantılara gelmeyen ya da gelmeyecek olan Yönetim Kurulu üyesi, çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek geçer.

Yönetim Kurulunun yeniden görev bölümü

MADDE 29 – (1) Yönetim Kurulunun yarısından fazlasının toptan istifası durumunda yerleri yedeklerle doldurulur. Ancak yapılacak ilk toplantıda Yönetim Kurulu yeniden görev bölümü yapar.

Yedek üyelerin kalmaması durumu

MADDE 30 – (1) Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine çağrılacak yedek kalmaması durumunda Oda Genel Kurulu, Başkan veya Başkan Yardımcısı veya Yazman üye, bunlar da yoksa Birlik Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.

(2) Yeniden seçilenler ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yaparlar.

Oda Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 31 –  (1) Oda Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel Kurulca alınacak kararları uygulamak, Oda işlerini Genel Kurulun direktiflerine göre yürütmek,

b) Oda üyelerinin, TMMOB Kanunu ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hak ve yetkilerini iyi biçimde kullanmalarını denetlemek,

c) Odayı, Başkan, Başkan bulunmadığı zaman İkinci Başkan, Yazman Üye veya gerektiğinde üyelerin arasından seçecekleri kurullar veya kişiler aracılığıyla temsil etmek,

ç) Mesleğin ilerlemesi, yükselmesi ve gelişmesi konusunda araştırmalar yapmak ve yaptırmak ve bunlara ilişkin raporları Genel Kurulun onaylamasına sunmak,

d) Oda üyelerinin bütününün mesleki onur, şeref hak ve çıkarlarını koruyacak tedbirleri almak ve bu konuda gerekli girişim ve ilişkilerde bulunmak,

e) (Değişik:RG-14/6/2012-28323) Oda işlerinin yürütülmesi, kanunların Odaya verdiği görev ve yetkilerin kullanılması, üyelerin mesleki gelişme ve etkinliğinin artırılması, onur ve çıkarlarının korunması yolunda, Oda Ana Yönetmeliği ve diğer yönetmelikleri hazırlayarak sırasıyla Oda Genel Kurulu ile Birlik onayına sunmak ve Oda Genel Kurulunun; dönem içinde geçerli olmak üzere, Oda Yönetim Kuruluna verdiği Oda Ana Yönetmeliği dışındaki diğer yönetmelikleri yapma ve değiştirme yetkisi uyarınca, Oda Yönetim Kurulunca yeni yapılan veya değiştirilen yönetmelikleri, 3011 sayılı Kanun kapsamına girenleri Kanunun öngördüğü usule, diğerlerini ise iç işleyişe uygun olarak yürürlüğe koymak,

f) (Değişik:RG-14/6/2012-28323) Bilirkişi listelerini hazırlayıp ilgili yerlere göndermek, resmi ve istek üzerine özel işlerde bilirkişilik, hakemlik, jüri üyeliği, danışmanlık gibi görevlere atamalar yapmak üzere üyeleri arasından adayları önermek,

g) (Değişik:RG-14/6/2012-28323) Üyelerinin, gerek kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gerekse gerçek ve özel hukuk tüzel kişileriyle olan mesleki ilişkilerinde uyulacak esasları belirlemek ve uygulamasını denetlemek, mesleki hizmetler karşılığı asgari ücretler ile mesleki çıktılara ilişkin Oda vize ücretlerini belirlemek ve bunların uygulamasını sağlamak,

ğ) (Değişik:RG-14/6/2012-28323) Odanın sahip olduğu taşınmaz malları yönetmek, kiraya vermek, Genel Kurulca verilecek yetkiler çerçevesinde taşınmaz mallar edinmek, ya da satacağı taşınmazlara ilişkin kararlar almak, taşınmazlar üzerinde tasarrufta bulunmak, gerektiğinde üyelerin yararına 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna göre mesleki faaliyet konularında çalışmalar yapmak amacıyla iktisadi işletmeler ile üye ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokal, misafirhane gibi sosyal tesisler açmak ve işletmek,

h) Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere çalışma raporunu, bilançoyu, yeni dönem gelir ve gider bütçelerini hazırlamak, geçici ve sürekli ücret kadrolarını tespit ederek bunları Denetleme Kurulu Raporu ile birlikte Odanın üye sayısına yetecek kadar çoğaltmak ve Genel Kurul toplantısından önce üyelere dağıtmak,

ı) Oda Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak, toplantı yerini, saatini ve gündemini belirleyerek basın yolu ile üyelere bildirmek, toplantı için gerekli bütün işlemleri tamamlamak ve Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak,

i) Genel Kurul kararlarını ve yapılan seçim sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek,

j) Oda ile Birlik arasında bağlantı ve işbirliği sağlamak için ilişki kurmak ve haberleşme yapmak,

k) Oda Onur Kurulunu gerektiğinde kendiliğinden veya başvurulması durumunda en geç on gün içinde toplantıya çağırmak,

l) Üyelerin ve diğer ilgililerin faydalanmasına sunmak üzere, kütüphane ve arşiv kurmak, mesleki yayınlar yapmak, dokümanlar temin etmek, dergi, gazete vb. periyodik Oda yayınlarının en faydalı şekilde ve sürekli olarak çıkmasını sağlamak, üyelerin isim, adres, görev ve kısa biyografilerini belirten yayınlarda bulunmak,

m) Oda Genel Kurullarınca saptanan ücreti içinde kalmak koşulu ile varsa Oda Genel Sekreterliğine ve diğer kadrolara atama yapmak, oda personelinin yer ve görev değiştirme, yükselme, sicil ve benzeri özlük işlemlerini iç düzenlemelere uygun olarak yapmak,

n) Odanın, üyesi bulunduğu veya uzmanlığını ilgilendiren yabancı meslek kuruluşlarıyla gerekli bağlantı ve ilişkileri kurmak, kongrelerine katılmak için delege göndermek, yurtiçi kongreler yapmak, bu konularda Birlik Yönetim Kuruluna bilgi vermek, gerekirse birliğin parasal ve manevi yardımını sağlamak,

o) Oda amaçlarının gerçekleşmesi için Oda üyelerinden oluşan ve gerektiğinde üyeler dışındaki uzmanların da katılacağı uzmanlık komisyonları kurmak,

ö) Gerekli görülen yerlerde şube açılmasını; açılması önerilecek şubenin sınırlarını ve gerekçelerini ayrıntılı olarak hazırlayıp Genel Kurul onayına sunmak; Şube kuruluşuna yönelik hazırlık çalışmalarını yapmak üzere şube kurucu Yönetim Kurulu Üyelerini atamak,

p) (Değişik:RG-14/6/2012-28323) Oda çalışmalarının gerektirdiği durumlarda ve şube merkezlerinin bulunmadığı illerde bölge ve/veya il temsilcilikleri ile fakülte temsilcilikleri kurmak,

r) Şube Genel Kurulları için yeteri kadar gözlemci seçmek ve gözlemcinin Genel Kurul toplantısına katılmasını sağlamak, gerektiğinde Şube Olağanüstü Genel Kurulu için karar almak üzere Onur ve Denetleme Kurullarını ortak toplantıya çağırmak, Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulunun ortak toplantısında üye tam sayısının 2/3 çoğunlukla karar alması durumunda Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.

s) Meslek alanındaki çalışmalarda mesleki denetim uygulamak.

ş) (Ek:RG-26/9/2014-29131)  Oda amaç ve görevleri doğrultusunda; basın toplantısı, basın açıklaması, basınla görüşme gibi kamuoyu oluşturmaya yönelik her türlü etkinlikte bulunmak,

t) (Ek:RG-26/9/2014-29131)  29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun uyarınca meslek mensupluğu ruhsat belgesi almaya hak kazanan meslek mensuplarının; 5531 sayılı Kanundaki mesleki faaliyet konularına ilişkin hak ve yetkileri kullanırlarken uymaları gereken mesleki ve etik kurallar, ürettikleri mesleki çıktıların vizelenmesi, zorunlu mesleki eğitimlere katılmaları konularında uymaları gereken usul ve esasların belirlendiği ve meslek mensupluğu ruhsat belgesi Odadan teslim alınırken veya eski ruhsat belgelerinin yıllık vizeleri yapılırken bir defaya mahsus olmak üzere Odaya vermek zorunda oldukları taahhütname esaslarını belirlemek,

u) (Ek:RG-26/9/2014-29131)  Oda üyelerinin ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında gelişmelerini sağlamak amacıyla; mesleki temel eğitim, serbest meslek mensupluğuna hazırlama, mesleki geliştirme ve mesleki uzmanlık eğitimlerini yapmak,

ü) (Ek:RG-26/9/2014-29131)  Oda Yönetim Kurulu kararlarının; noter tasdikli karar defterine kalemle yazılması veya bilgisayar ortamında yazılıp çıktısının karar defterine yapıştırılması, karar ve eklerinin üyelerce imzalanması, gerektiğinde karar eklerinin özel dosyada tarih ve karar numara sırasına göre ve karar defterinin eki olarak muhafaza etmek suretiyle alınmasını sağlamak,

Yürütme Kurulu görev ve yetkileri

MADDE 32 – (1) Yürütme Kurulu; Başkan ve II. Başkan ile Yazman Üye, Sayman Üye ve varsa Oda Sekreterinden oluşur. Yürütme Kurulu Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde Oda işlerini yürütmekle görevlidir. Yürütme Kurulu görev ve yetkileri faaliyet dönemi başlangıcında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Başkan, İkinci Başkan ve Sayman üyenin görevleri

MADDE 33 – (1) Başkan; Odayı idari ve adli makamlar ile özel ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Oda çalışmalarını kanunlara, bu Yönetmelik hükümlerine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür. Oda adına demeç verir, açıklama yapar ve bildiri yayınlar.

(2) II. Başkan, Başkanın yokluğunda Başkanın yetkilerini kullanır ve görevlerini yerine getirir.

(3) Sayman Üye, Odanın mali işlemlerinin TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği hükümlerince yürütülmesini sağlar.

Yazman Üyenin görevleri

MADDE 34 – (1) Yazman Üye, Başkan veya II. Başkanın olmadığı hallerde Odayı temsil eder. Yazman üye, Genel Kurulca verilen görevleri Yönetim Kuruluna bağlı olarak  yerine getirir. Yazman Üye Yönetim Kurulunun yürütücüsü ve sözcüsü olup, görevleri şunlardır.

a) Oda işlerini Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yürütmek; Başkanın ve II. Başkanın bulunmadığı durumlarda Odayı temsil etmek,

b) Oda adına yazışmaları yürütmek ve imza etmek,

c) Odanın geçici ve devamlı personelinin görev amirliğini yapmak,

ç) Genel Kurula sunulacak Yönetim Kurulu çalışma raporu ve program taslağını düzenlemek; Sayman Üye ile birlikte şubelerin bütçe önerilerini ve çalışma programı taslaklarını birleştirerek bütçeyi yapmak ve gerekli kadroları belirlemek; gerekli her türlü belgeyi hazırlayıp Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

d) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini hazırlamak ve şubeler arasındaki bağlantıyı sağlamak.

Temsil görevi almamış Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri

MADDE 35 –(Değişik:RG-26/9/2014-29131) 

 (1) Yürütme kurulunda görev almamış Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, mesleki uygulama, yayın-tanıtım, medya, sosyal ilişkiler ve mesleki eğitim konularında görev alırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrıntılı görev ve yetkileri Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda belirlenir.

Oda Onur Kurulunun kuruluşu ve çalışma şekli

MADDE 36 – (1) Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl süre ile seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

(2) Oda Onur Kurulu üyeleri Oda Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelikleri içerisinde yer alamazlar. Oda Onur Kuruluna aday olacak üyelerin daha önce disiplin cezası almamış olmaları zorunludur.

Onur Kurulunun toplanması

MADDE 37 – (1) Onur Kurulu, kendisine bir ya da birkaç konunun verilmesi durumunda Oda Yönetim Kurulunca yapılacak çağrı üzerine, ilk toplantısında, o işleri sonuçlandırıncaya kadar görev yapmak üzere, kendi içinden bir Başkan seçer.

(2) Onur Kurulu asil üyelerinden bir ya da birkaçı herhangi bir özürle toplantıya gelemeyeceklerini bildirir, ya da çağrıya uymazlarsa, yerlerine sıra ile yedekler çağrılır. Bu yedekler, toplantı konusu sorun, ya da sorunlar karara bağlanıncaya kadar yapılacak toplantılarda asil üye gibi görev yaparlar.

Onur Kurulu üyeliğinin düşmesi

MADDE 38 – (1) Yapılan üç ayrı çağrıya gelmeyen ve özür bildirmeyen üye, çekilmiş sayılır ve yerine asaleten sıradaki yedek geçer.

Onur Kurulu üyelerinin çekilme nedenleri

MADDE 39 –(Değişik:RG-26/9/2014-29131) 

 (1) Onur Kurulu üyelerinin red ve çekilme nedenleri hakimlerin 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda gösterilen red ve çekilme nedenlerinin aynıdır.

Onur Kurulunun çalışma şekli

MADDE 40 – (1) Onur Kurulu, 10/7/2002 tarih ve 24811 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak çalışır ve karar verir. Onur Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

(2) Onur Kurulu kendisine gönderilen konuları en geç üç ay içinde incelemek ve sonuçlandırmakla yükümlüdür. Onur Kurulunun konu hakkında karara varabilmesi için:

a) Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasına başvurmuş,

b) Gerektiğinde şikayetçi ile gösterilen tanıklarını dinlemiş ve bunları bir tutanakla saptamış

olması gereklidir.

(3) Onur Kurulunun gereğinde, üç kişiden oluşan bir bilirkişi kurulu seçmesi ve konuyu bu kurula inceletmesi yerindedir. Bir şikayetçinin bulunduğu olaylarda, taraflar bilirkişiler üzerinde anlaşamazlarsa, bu kurulu Başkanlık kendisi seçer.

(4) Onur Kurulunun kararları, gerekçeleri ile beraber uygulanmak, ya da Yüksek Onur Kurulunun onayına sunulmak üzere, işlemli dosyasıyla birlikte Oda Yönetim Kuruluna teslim edilir.

(5) Onur Kurulu üç ay içinde karar veremezse, bunu sürenin bitmesinden önce ilgililerin haberdar olabilmesi için, gerekçeleri ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna bildirmek ve karara ne zaman varabileceğini açıklamak zorundadır.

Onur Kurulunun giderleri

MADDE 41 – (1) Onur Kurulunun, kendisine verilen işleri yürütmek için gerekli gördüğü her türlü gider, Oda tarafından ödenir. Bilirkişi masrafları, Onur Kurulu tarafından bilirkişi incelemesine lüzum görülmüşse Oda bütçesinden, istek üzerine bilirkişi incelemesi yapılırsa istekte bulunanlarca peşin olarak Oda veznesine yatırılan bilirkişi ücretinden karşılanır. Karar sonucuna göre masrafların kimden tahsil edileceği kurul tarafından belirlenir.

Onur Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 42 – (1) Oda Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Oda Yönetim Kurulunca, gerek bir başvuru üzerine ve gerekse doğrudan doğruya Kurula yansıtılan konular hakkında karar vermek,

b) Oda ve Şube Genel Kurullarının seçimle ilgili toplantılarına katılmayan üye ve delegelerin durumlarını incelemek; geçerli mazereti olmayanlar hakkında gerekli işlemi yapmak,

c) Onur Kurulu kararlarından, Yüksek Onur Kurulunca bozulanları yeniden incelemek ve karara bağlamak,

ç) Oda Onur üyeliği için görüş vermek.

Disiplin cezaları

MADDE 43 – (1) Odalara bağlı meslek mensuplarından bu Kanuna aykırı hareketi görülenlerle, üyelerden ve tüm meslek mensuplarından, meslekle ilgili işlerde, gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara yol açan, ya da kabullendiği anlaşmalara uymayan, ya da meslek onurunu bozan durumları saptananlara, Onur Kurulunca aşağıda yazılı disiplin cezaları verilir.

a) Yazılı uyarma,

b) Kanunda belirtilen hafif para cezası,

c) Kanunda belirlenen ağır para cezası,

ç) Onbeş günden, altı aya kadar serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma,

d) Odadan çıkarma.

(2) Bu cezaların verilmesinde sıra gözetilmez. Ancak nedeni oluşturan olayın içeriği ve sonuçlarına göre bu cezalardan biri uygulanır.

(3) Onur Kurulunca verilen cezalardan (a) ve (b) bentlerinde yazılı olanlar kesindir, (c), (ç) ve (d) bentlerinde yazılı cezalara karşı ise, kararın bildirilmesi tarihinden itibaren 15 gün içinde, Oda Yönetim Kurulu yoluyla Yüksek Onur Kuruluna hak arayıcı itiraz edebileceği gibi, bu cezaların uygulanabilmesi için de, Yüksek Onur Kurulunca onaylanmış olması gerekir.

 

 

 

Cezaların uygulanması

MADDE 44 – (1) Üyeler veya diğer meslek mensuplarından, geçici olarak mesleğini uygulamaktan uzaklaştırılanlar, bu süre içinde hiçbir surette mesleki etkinlikte bulunamazlar. Bunlar, ilgili kuruluşlara duyurulmak üzere TMMOB ne bildirilir.

(2) Geçici olarak meslek uygulamasından uzaklaştırılanlar, mesleklerini uygulayamadıkları gibi, mesleklerinin uygulanması için imza da kullanamazlar. Aksine hareket edenlerin cezaları bir kat artırılır.

(3) Odadan çıkarma kararı, ancak genel hükümlere göre medeni haklarını kaybetmiş olanlar, ya da meslek toplumundan uzaklaştırılmalarında kesin zorunluluk görülenler hakkında verilebilir.

Oda Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma şekli

MADDE 45 – (1) Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulu tarafından iki yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Üç ayda bir yapılacak denetlemelerde herhangi bir özürle bulunamayan asil üye yerine sıra ile yedek üyeler davet edilir. Yedek üye denetleme süresi sonuçlanıncaya kadar asil üye gibi görev yapar.

(2) Kurul denetiminde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Odalar Denetim Kurulu Yönetmeliği uygulanır.

(3) Kararlar salt çoğunlukla alınır. Kurulun faaliyet konusu işleri yürütmek için her türlü giderleri Oda bütçesinden karşılanır.

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 46 – (1) Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Odanın hesaplarını ve buna ilişkin bütün işlemleri ve bu hesapların ve işlemlerin TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine uygunluğunu en az üç ayda bir denetleyerek, hazırlayacağı raporu, biri dosyasında saklanmak üzere, öteki bilgi bakımından Birlik Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere iki kopya olarak Yönetim Kuruluna vermek,

b) Odanın hesap işleri ile Yönetim Kurulunun hazırladığı bilanço, yeni yıl bütçesi ve personel kadroları hakkında raporunu, Oda Genel Kuruluna sunmak üzere hazırlamak,

c) Kesin gereklilik ve zorunluluk durumunda oybirliği ile verecekleri karara dayanarak Oda Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan istemek,

ç) Gerekli gördüğü durumlarda ve oybirliği ile alacağı karar ile Şube Genel Kurulunun olağanüstü toplanmasını Oda Yönetim Kurulundan istemek.

Denetleme Kurulu üyeliğinin düşmesi

MADDE 47 – (1) Nedeni ne olursa olsun, üst üste üç kez toplantıya ve/veya denetimlere katılamayacağını bildiren Oda Denetleme Kurulu Üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki ilk yedek üye geçer. Oda Genel Kuruluna, Genel Kurul tarihinde asil Denetleme Kurulu üyeleri doğal delege olarak katılır.

Oda Danışma Kurulu

MADDE 48 – (1) (Değişik:RG-14/6/2012-28323) Oda Danışma Kurulu; Odanın TMMOB yönetim, yüksek onur ve birlik denetleme kurullarında görev yapan asil üyeleri; Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurullarının üyeleri, şube yönetim kurullarının başkan ve belirleyeceği iki üyesi, Oda Yönetim kurulunca belirlenecek sayıda Oda bölge, il ve fakülte temsilcileri; Odanın AR-GE, bilim ve teknik kurul üyeleri, varsa Oda genel sekreteri, uzmanlık kurullarının başkan ya da yazmanlarından oluşur.

(2) Oda Danışma Kurulları Oda Yönetim Kurulunca (Değişik ibare:RG-14/6/2012-28323) çalışma döneminde en az bir kez toplantıya çağrılır ve Oda Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda II. Başkan veya Oda Yönetim Kurulu Yazman Üyesi başkanlığında çalışmalarını yürütür.

Oda Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 49 – (1) Oda Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Bu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesindeki amaçların gerçekleştirilmesine yönelik öneriler üretmek ve gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak,

b) Oda merkezinin, şube ve temsilciliklerinin çalışmalarını gözden geçirmek, geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

c) Oda çalışma programının oluşturulmasına ve gerektiğince yaşama geçirilebilmesine katkıda bulunabilecek araç, yöntem ve teknikler geliştirmek,

ç) Odanın öteki meslek kuruluşları ile ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Şube ve Temsilcilikler

Şubelerin kuruluşu

MADDE 50 – (Değişik:RG-10/9/2008-26993)

(1) Odaya kayıtlı üyelerin sayısı, mesleki çalışmaların yoğunluğu, coğrafi konumu, iletişim ve ulaşım durumu, gelir-gider durumu göz önüne alınarak Oda çalışmalarının yaygın ve verimli bir biçimde yürütülmesine katkıda bulunabilecek illerde, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulunun kararı ile kuruluş merkezi ve görev alanına giren iller belirtilerek yeni şubeler açılabilir ve mevcut şubelerin görev alanlarında gerekli düzeltmeler yapılabilir. Kurulan şubeler Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulunun 2/3’ünün oylarıyla kapatılabilir. Şubelerin tüzel kişiliği yoktur, taşınmaz mal edinemezler.

(2) Oda Genel Kurulunca açılması uygun görülen şubeler için, Oda Yönetim Kurulu beş kişilik bir kurucu yönetim kurulu atar. Kurucu Yönetim Kurulu, ilk Şube Genel Kuruluna kadar görev yapar. Yeni kurulan şubelerin ilk genel kurulları diğer şube genel kurullarının yapıldığı tarihte yapılır.

(3) (Ek:RG-14/6/2012-28323) Yeni şube açılabilmesi için; Oda genel merkez kayıtlarına göre, o şube sınırları içinde kalan illerdeki toplam üye sayısının binbeşyüz kişiyi aşması, yeni kurulacak şube ile ayrılacak şubenin en az beşyüz üyeye sahip olması ve kuruluş için Oda Yönetim Kurulu önerisinin bulunması zorunludur. Şube merkezi bulunan illerde ikinci bir şube açılamaz.

Üyelerin şube değişikliği

MADDE 51 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-14/6/2012-28323)

(1) Üyeler, iş ve ev adreslerini Oda Genel Merkezine ve ilgili şubesine bildirmek zorundadır. Şube sınırları dışına kalıcı olarak çıkan üyeler; ilgili şubesine üyelik kaydının aktarılması için, yeni şubeye veya doğrudan Oda Genel Merkezine başvurmakla yükümlüdür. Ev ile işyeri adreslerinin farklı olması halinde, üye kaydı işyerinin bağlı olduğu şubeye yapılır.

(2) Şube Genel Kurul tarihinden en az otuz gün önce şubeye kayıtlı olan üye Şube Genel Kuruluna katılabilir.

Şube organları

MADDE 52 – (1) Şube Organları şunlardır:

a) Şube Genel Kurulu,

b) Şube Yönetim Kurulu,

c) Şube Danışma Kurulu.

Şube Genel Kurulu

MADDE 53 – (1) Şube Genel Kurulları, Genel Kurul tarihinden en az otuz gün önce şube sınırları içinde oturduğu veya görev yaptığı somut olarak belirlenmiş, şubeye kayıtlı Oda üyelerinden oluşur.

(2) Genel Kurul tarihinden önceki otuz gün içinde işyerlerini veya oturma yerlerini Genel Kurulu yapılacak şubenin sınırları içine taşıyanlar ile yine bu otuz gün içinde Odaya kayıtlı olmuş üyeler o Genel Kurul toplantısına katılamazlar. Oturma ve çalışma yerleri ayrı şubelerin görev alanına giren üyeler yalnızca işyerlerinin bulunduğu şubenin Genel Kurullarına katılabilirler.

(3) (Değişik:RG-14/6/2012-28323) Şube genel kurulları iki yılda bir, Ocak ya da Şubat ayı içinde Oda Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen tarihlerde yapılır. Oda Yönetim Kurulu, şube genel kurul tarihini şube genel kurulunun yapılacağı tarihten en az kırkbeş gün önce şubeye bildirir.

(4) Genel Kurul, çalışmalarını bir tam günde bitirebilecek bir gündemle cumartesi günü toplanır ve seçimler, izleyen pazar günü yapılır. Genel Kurul, şube merkezinin bulunduğu il merkezinin dışında, başka bir yerde toplanamaz.

(5) Şube Genel Kurulları şubeye kayıtlı üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı, ilk toplantının duyurusunda belirtilen gündemle ve çoğunluk aranmadan toplanır.

(6) (Değişik:RG-14/6/2012-28323) Oda Yönetim Kurulunca; Şube Genel Kurul toplantı tarihinden en az yirmibeş gün önce, Şube Genel Kuruluna katılacak üyelerin Oda sicil numaralarına göre sıralanarak hazırlanmış listesi ile Oda Genel Kurul delege sayısı şubeye gönderilir.

(7) (Mülga:RG-14/6/2012-28323)

(8) (Değişik:RG-14/6/2012-28323) Şube Yönetim Kurulu; Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce, Oda Yönetim Kurulunca altıncı fıkraya göre Şubeye gönderilen Genel Kurula katılacak üyelerin sicil numarası sırasına göre hazırlanmış üye listelerini, toplantının gündemini, yerini, saatini ve çoğunluk sağlanamadığında ikinci toplantının hangi gün, nerede ve hangi saatte yapılacağını belirten bir yazıyı, görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderir. Kesinleşen liste ile şube genel kurul gündemini Oda Genel Merkezine gönderir.

(9) Gerekli incelemeden sonra hakimce onaylanan listeler ile toplantı ile ilgili tüm bilgiler ilgili şubenin duyuru yerlerine, Oda Merkezinde asılarak üç gün süre ile duyurulur. Genel Kurula katılacak üyelerin listesi hakim tarafından kesinleştirilir. Yasal sürecin tamamlanması ve listelerin kesinleşip Şube Genel Kuruluna ilişkin diğer hususların onaylanmasını izleyen üç gün içinde Şube Yönetim Kurulu; Genel Kurul gündemini, toplantının günü, yeri ve saati ile çoğunluk sağlanamadığında ikinci toplantının yapılacağı gün, yer ve saati içeren bilgileri, şube sınırları içinde dağıtımı yapılan bir günlük gazetede yayımlar. Bu bilgiler varsa Şubenin ve/veya Odanın yayın organında süresi içinde yayımlanır.

(10) Genel Kurul, Oda Gözlemcisi hazır bulunması koşuluyla Şube Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır; açık oylama ile Genel Kurul Başkanı, Başkan Yardımcısı ve iki Yazman seçilir. Şube Genel Kurulunda da TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

Şube Olağanüstü Genel Kurulu

MADDE 54 – (1) Şube Genel Kurulu Şubeye kayıtlı üyelerin en az 1/5 inin Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurmaları; Oda Denetleme Kurulunun, Şubenin mali işleriyle ilgili olarak zorunlu görmeleri ve oybirliğiyle karar vermeleri durumlarında olağanüstü toplanabilir.

(2) Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul gibi yapılır; ancak, Genel Kurula çağrılış nedeni dışında gündeme madde eklenemez, görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

(3) Koşulların yeterli olmasına karşın en çok bir ay içinde Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaz ise üyeler Oda Yönetim Kuruluna başvurarak Genel Kurul toplantısının yapılmasını isteyebilirler.

Şube Genel Kurulunun görevleri

MADDE 55 – (1) Şube Genel Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Şube ve Oda işlerinin yürütülmesi ve kanunların Odaya verdiği görevlerin yapılması için Oda Genel Kurullarına sunulmak üzere karar almak; Şube Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelik tasarılarını incelemek ve Oda Genel Kuruluna önermek,

b) Şube Yönetim Kurulunun çalışma raporlarını Oda ilkeleri doğrultusunda incelemek; gelecek dönem çalışmaları için öneriler geliştirmek, görev vermek,

c) Şube çalışmalarının etkenliğini, yaygınlığını, konularını ve önceliklerini sağlamak, yol ve yöntemlerini geliştirmek,

ç) (Değişik:RG-10/9/2008-26993) Yedi kişiden oluşacak Şube Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek,

d) (Değişik:RG-14/6/2012-28323) Oda Genel Kurulunda şubeyi temsil edecek genel kurul delegelerini seçmek.

Şube Yönetim Kurulu

MADDE 56 – (1) (Değişik:RG-10/9/2008-26993) Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından iki yıl için seçilen yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonuçlarının kesinleşmesinden sonra en geç yedi gün içinde ilk toplantısını yapar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oyla Başkan, II. Başkan, Yazman ve Sayman Üyelerini seçerek göreve başlar.

(2) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır. Toplantıyı Başkan, bulunmaz ise II. Başkan, o da yok ise Yazman üye yönetir. Çalışmalar Oda Yönetim Kurulunun düzeni içinde yürütülür.

Şube Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 57 – (1) Şube Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Oda çalışmalarının şube sınırları içinde uygulanmasını sağlamak üzere kanunlar, Oda yönetmelikleri ve Oda Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Odayı temsil etmek, iş ve işlemlerini yürütmek; çalışma raporunu, gelecek dönem bütçe önerisi ile çalışma programı taslağını hazırlayarak o yılın Aralık ayının yirmibeşinci gününe değin Odaya göndermek,

b) Sınırları içindeki tüm meslektaşlarının hak ve çıkarlarını korumaya yönelik, önlemler almak, bu doğrultuda gerekli girişimlerde bulunmak,

c) Üyelerin mesleki bilgi, uzmanlık ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim çalışmaları düzenlemek,

ç) İşsiz üyelerin iş kaynakları ile ilişkilerini sağlamak,

d) İstenildiğinde kamu ve özel kişilere bilirkişiler önermek,

e) Oda Yönetim Kurulunun onayı ile öteki meslek kuruluşları ile üye, Oda, Ülke çıkarlarını korumak ve artırmak amacıyla işbirliğinde bulunmak, ortak etkinlikler düzenlemek, düzenleneceklere katılmak,

f) Sınırları içindeki temsilciliklerin çalışmalarını izlemek, Oda ilkeleri doğrultusunda yürütülmesini ve temsilcilikler arasında eşgüdümü sağlamak,

g) (Değişik:RG-14/6/2012-28323) Oda Yönetim Kurulunun talebi halinde; Oda Yönetim Kurulunca şube sınırlarında oluşturulan bölge, il ve fakülte temsilciliklerinde görevlendirilecek temsilcilere ilişkin olarak görüşlerini bildirmek,

ğ) Şube Danışma Kurulunu oluşturmak, çalışmalarını sağlamak,

h) Gerekli durumlarda uzmanlık kurulları oluşturmak ve çalıştırmak,

ı) (Değişik:RG-14/6/2012-28323) Şube sınırları içinde mesleki faaliyet konularıyla iştigal eden kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileriyle ilişki kurarak, buralarda çalışan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendislerinin; 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki mesleki faaliyet konuları ile sınırlı ve mesleki hizmetlere yönelik olmak kaydıyla istihdam edilmelerini, bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen mesleki hak, yetki ve sorumluluklarını, Oda mevzuatına uygun olarak kullanmalarını sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak, mesleki faaliyetlere ilişkin etkinlikler yapmak,

i) (Ek:RG-14/6/2012-28323) Oda Yönetim Kurulunun vereceği yetkiyle ve belirleyeceği esaslara uygun olarak, meslek mensuplarının ürettiği mesleki çıktılara vize uygulamak,

Yönetim Kurulu üyeliğinin sona ermesi

MADDE 58 – (1) Nedeni ne olursa olsun üç ay süre ile toplantılara sürekli olarak katılmayan veya katılamayacağını bildiren Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer.

(2) Yönetim Kurulunun yarısından fazlasının birlikte çekilmesi durumunda yerleri yedeklerle doldurulur ve ilk toplantıda yeniden görev bölümü yapılır. Boşalan Yönetim Kurulu asil üyeliğine alınacak üye kalmaması durumunda Şube Başkanı ve II. Başkan, bunlar yok ise Oda Yönetim Kurulu tarafından Şube Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır.

(3) Şube Yönetim Kurulunun salt sayısını oluşturacak sayıda yedek üye kalmaması durumunda, kalan üyelerin önerdiği iki katı kadar aday arasından Oda Yönetim Kurulunca atama yapılır.

Şubelerin mali işlemleri

MADDE 59 –(Değişik:RG-26/9/2014-29131) 

 (1) Şubelerin ayrı bütçesi bulunmayıp Oda bütçesi içinde düzenlenir. Oda Yönetim Kurulu şubelerin bütçe uygulamasında yetkili ve sorumludur.

(2) Şubelerin giderleri, Oda bütçesinin şubeler gider faslından karşılanır.

(3) Şubeler para tahsilâtını, Oda Yönetim Kurulunun belirlediği konularda vereceği yetkiye dayanarak Odaca teslim edilen üç örnekli tahsilat makbuzları ile yapabilir. Şubelerin tahsil edeceği gelirler Oda Genel Merkez hesaplarında toplanır. Şubeler elde ettikleri gelirlerden hiçbir şekilde harcama yapamazlar. Şubelerin kasa limitini aşan gelirler o gün içinde ya da kasa defterine şerh verilerek ertesi gün sabah şubenin banka hesabına yatırılır.

(4) Şubeler, kasa defteri tutulmasından ve günlük işlemlere ait tahsilat ve ödeme dökümü cetvellerinin bir nüshası ile birlikte fiş asıllarının takip eden ayın beşinci günü mesai bitimi sonuna kadar Oda merkezine gönderilmesinden sorumludurlar.

(5) Oda Yönetim Kurulunca, şube merkezlerinin bulunduğu yerdeki herhangi bir banka şubesi ile doğrudan veya resmi yazı ile ilişki kurarak vadesiz hesap açar ve şubeye bu hesabı kullanma yetkisi verebilir. Yönetim Kurulunca gerekli görülmesi halinde temsilciliklerde de aynı yöntemle banka hesabı açılabilir.

(6) Şubeler, bu hesaplara gönderilen avanslardan harcama yapabilir. Şubelere gönderilecek avans miktarı; Oda gelirlerinin gerçekleşme oranı, şubenin yapacağı etkinlik ve harcama kaleminin önemi, şubeler için ayrılan gider bütçe ödeneklerinin mevcut durumu dikkate alınarak Oda Genel Merkezi tarafından değerlendirilerek belirlenir ve gönderilir.

(7) Temsilciliklerin yapacakları faaliyetler Oda Genel merkezince değerlendirildikten sonra uygun görülmesi halinde doğrudan Oda Genel Merkezince harcama yapılabilir.

(8) Şubeler ile uygun bulunması halinde temsilciliklerde demirbaş alımları ile personel atamaları ve çıkarmaları ancak Oda Yönetim Kurulu kararı ve verilecek yetkiye dayanarak yapılabilir.

(9) Şube gelir ve giderleri, Oda Genel Merkezinden muhasebeleştirilir. Muhasebeleştirme ve denetleme işlemleri kapsamında aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Şubeler için Oda merkezince üç örnekli tahsilat makbuzları bastırılarak gönderilir. Bu makbuzların birinci örneği ilgilisine verilir. İkinci örneği Şube merkezinde saklanır. Üçüncü örneği ve dip koçanı Oda merkezine gönderilmek üzere muhafaza edilir.

b) Harcama belgeleri iki nüsha düzenlenir, aslı Oda merkezine gönderilmek üzere saklanır, sureti Şube merkezinde saklanır.

c) Banka dekont ve ekstra föyleri iki nüsha alınır, aslı Oda merkezine gönderilir, suretleri Şube merkezinde saklanır.

ç) Tüm muhasebe belgeleri her ay Odaya, en geç bir sonraki ayın beşinci günü mesai bitimine kadar eksiksiz gönderilir.

(10) Oda Yönetim Kurulu, bu maddenin uygulamasında beraberliğin sağlanması için tebliğ yayımlayabilir.

Şube Danışma Kurulu

MADDE 60 – (1) Şube Danışma Kurulu, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Temsilciler, Şube Uzmanlık Kurulları Başkanları varsa şubede ücretli çalıştırılan Şube Müdürü ve bilim ve araştırma kuruluşlarından çağrılabilecek uzmanlardan oluşur. Danışma Kurulu, Şube Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında toplanır, öneri niteliğinde kararlar üretir.

Şube Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 61 – (1) Şube Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Şube ve temsilcilik çalışmalarını değerlendirmek; geliştirilmesi ve etkinleştirilmesine yönelik öneriler üretmek,

b) Meslek ve meslektaş sorunlarını yöresel düzeyde belirlemek ve çözümlenmesine yönelik öneriler getirmek,

c) Oda üyeliğini, üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesini yaygınlaştırmak,

ç) Üyeler arası düşünsel, deneyimsel iletişimi güçlendirebilecek bilgileri derlemek ve Oda yayın organlarında yayımlanmak üzere düzenli bilgi akışı sağlamak.

Bölge, il ve fakülte temsilciliklerinin kurulması ve kapatılması

MADDE 62 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-14/6/2012-28323)

(1) Oda Yönetim Kurulu kararıyla; Oda faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, coğrafi yapı ve örgütsel gereksinimler göz önünde tutularak, üye sayısı toplamı yirmi kişiden fazla ve görev alanı birden çok ili kapsayan, görev sorumluluğu yönünden doğrudan Genel Merkeze ve idari açıdan ilgili şubeye bağlı bölge temsilcilikleri kurulabilir.

(2) Oda faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, coğrafi yapı ve örgütsel gereksinimler göz önünde tutularak, üye sayısı toplamı yirmi kişiden fazla olan illerde, Oda Yönetim Kurulunun kararı ile görev sorumluluğu yönünden doğrudan genel merkeze ve idari açıdan ilgili şubeye bağlı il temsilcilikleri kurulabilir.

(3) Orman Mühendisi ve Orman Endüstri Mühendisi yetiştiren orman fakülteleri ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi yetiştiren lisans düzeyinde eğitim, öğretim veren yüksek öğretim kurumlarında; Oda faaliyetlerinin tanıtımı, bilimsel ilişkiler kurulması için, Oda Yönetim Kurulunun kararı ile görev sorumluluğu yönünden doğrudan Genel Merkeze bağlı fakülte temsilcilikleri kurulabilir.

(4) Bölge, il ve fakülte temsilcilikleri, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen kuruluş şartlarını kaybetmeleri veya Oda Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Oda Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarının ortak yapacakları toplantıda katılanların üçte ikisinin çoğunluk kararı ile kapatılabilir.

Bölge, il ve fakülte temsilcisi atanması

MADDE 63 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-14/6/2012-28323)

(1) Oda faaliyetleri ile Oda üye ilişkilerini etkin biçimde yerine getirebilecek ve o mahalde oturan Oda asil üyeleri arasından, gerektiğinde ilgili şube yönetim kurulunun görüşleri alınarak, Oda Yönetim Kurulu kararı ile Bölge ve il temsilcisi atanır. (Değişik cümle:RG-26/9/2014-29131) Birlik, Oda ve Şube Yönetim Kurulunun asil üyelerinden, Denetim ve Onur Kurulu asil ve yedek üyelerinden temsilci atanmaz.

(2) Oda faaliyetleri ile Orman Mühendisi ve Orman Endüstri Mühendisi yetiştiren orman fakülteleri ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi yetiştiren lisans düzeyinde eğitim, öğretim veren yüksek öğretim kurumu ilişkilerini etkin biçimde yerine getirebilecek, Oda asil üyesi öğretim görevlileri arasından, Oda Yönetim Kurulu kararı ile fakülte temsilcisi atanır.

(3) Bölge temsilcilerine en fazla görev alanındaki il sayısı kadar, il temsilcilerine ise bir adet yardımcı birinci fıkraya uygun olarak atanabilir.

(4) Şube merkezinin bulunduğu illere, bölge ya da il temsilcisi atanmaz.

Bölge, il ve fakülte temsilcilerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 64 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-14/6/2012-28323)

(1) Bölge ve il temsilcilerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Oda Ana Yönetmeliği ve diğer düzenleyici işlemleri uygulamak,

b) Temsilciliklerin çalışma alanı içinde özel ve kamu kesiminde çalışan üyelerin mesleki sorunlarının çözümü için çalışmak, üye, temsilcilik, şube ve Oda ilişkilerini geliştirmek ve Oda politikaları çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunmak,

c) Üyelerin, çalışma koşulları ve meslekle ilgili sorunlarını ve görüşlerini belirleyerek Oda Yönetim Kuruluna iletmek,

ç) TMMOB İl Koordinasyon Kurullarına katılmak, alınan kararlar ve etkinlikler hakkında Oda Yönetim ve Şube Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

d) Oda Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek ve yetki aldığı konularda Odayı temsil etmek,

e) Oda Yönetim Kurulunun vereceği yetkiyle ve belirleyeceği esaslara uygun olarak, meslek mensuplarının ürettiği mesleki çıktılara vize uygulamak.

(2) İşyeri temsilcileri, görevlendirildikleri yüksek öğretim kurumlarında Oda faaliyetlerini tanıtmak, öğrencilerin mesleki haklarını kullanabilmeleri için mezun olduktan sonra Odaya kayıt yaptırarak mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmayı teşvik etmek, Odanın konferans, seminer, çalıştay ve benzer çalışmaların yapılmasına yönelik ortamları oluşturmakla görevlidir.

(3) Temsilciler, Oda Yönetim Kurulunun bilgisi ve onayı dışında, Oda adına ve Odayı bağlayıcı herhangi bir girişimde bulunamazlar ve Oda çalışmaları ile ilgili açıklamalar yapamazlar. Kendilerine verilen yetki sınırları içinde hareket ederler.

(4) Temsilciler, Oda makbuzlarından başka belgelerle ya da belgesiz para toplayamazlar. Gerekli harcamaları, Oda ve/veya Şube Yönetim Kurulunun onayladığı biçimde ve miktarlarda yapabilirler.

Bölge, il ve fakülte temsilcilerinin görev süresi, denetimi ve görevden alınması

MADDE 65 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-14/6/2012-28323)

(1) Bölge, il ve fakülte temsilcilerinin görev süresi bir çalışma dönemidir. Bu süre sonunda yeniden atanabilirler.

(2) Bölge, il ve fakülte temsilcileri, Oda denetleme kurulu veya Oda denetleme heyetince denetlenir.

(3) Görevinin gereklerini yerine getirmeyen, etkili ve düzenli çalışmayan veya Odanın kararlarına aykırı tutum ve davranışları bulunan bölge, il ve fakülte temsilcileri Oda Yönetim Kurulu kararıyla görevlerinden alınabilir. Oda Yönetim Kurulu; görevinden alınanların yerine gerekirse en geç bir ay içerisinde 63 üncü maddeye göre yeni temsilcilerin atamalarını yapar. Yeni atanan temsilcilerin görev süresi, çalışma döneminin sonuna kadardır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hükümler

Bütçe

MADDE 66 – (Değişik:RG-10/9/2008-26993)

(1) Oda gelir ve giderleri, tüm Oda örgütünü kapsayacak biçimde hazırlanan ve Genel Kurulca iki yıllık çalışma dönemi için kabul edilen Oda Bütçesi ile düzenlenir. Bütçe dönemi, bir takvim yılıdır. Gelir ve giderler, cinsleri bakımından bölüm ve maddeler biçiminde gösterilerek her bölüm ve madde için uygulanacak esaslar yazılı olarak belirtilir. Bütçeye, ayrıca dönem için kullanılacak tüm Oda örgütüne ilişkin görevli kadro çizelgesi eklenir.

(2) Oda Yönetim, Oda Onur ve Denetleme kurulları şube yönetim kurulları, temsilciler, mesleki alanla ilgili komisyonlarda görev alacak komisyon üyelerine yapılacak her türlü ödemeler ile Oda Yazman Üyesi, varsa Oda Sekreteri, mesleki danışman ve mesleki koordinatör ücretleri bütçe ile tespit edilir.

(3) (Ek:RG-26/9/2014-29131) Oda ve şube organları üyeleri ile Oda çalışmaları için görevlendirilen üyelere ve üçüncü kişilere; görevleri nedeniyle ikamet ettikleri il sınırları dışına gitmeleri halinde, Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda harcırah ve yolluk ödenir. Oda Yönetim Kuruluna katılacak delegeler, doğal delegeler, TMMOB Genel Kuruluna katılacak Oda delegeleri ile adaylara geldikleri iller dikkate alınarak Oda Yönetim Kurulunca saptanacak miktarlarda yolluk ve benzeri giderler Oda bütçesinin ilgili bölümlerinden karşılanarak ödenebilir.

Bütçe uygulaması

MADDE 67 – (1) Bütçe, bu Yönetmeliğin 66 ncı maddesinde belirtilen biçimde kabul edildikten sonra uygulanır. Oda Yönetim Kurulu, olağan genel kurulun yapılacağı takvim yılı başından Bütçenin kabul edileceği Genel Kurul toplantısına kadar geçecek süre içinde, her ay için bir önceki yıl bütçesinin 1/12 oranında harcama yapabilir. Ancak, niteliği bakımından bir kez de yapılacak giderlerin bu dönem içinde yapılması gerekirse, bu gibi harcamalar 1/12 oranı aranmadan, Oda Yönetim Kurulunca yapılabilir.

(2) (Değişik:RG-26/9/2014-29131) Oda Yönetim Kurulu, bütçenin gider bölümleri ya da maddeleri arasında ihtiyaç halinde ödenek aktarması yapabilir. Aktarılan ödeneğin, hangi maddeler için olduğu da Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Bölümler arasında aktarma yapılmakla birlikte ihtiyaç giderilemediği takdirde, bütçe tasarrufundan karşılanmak üzere, o bölüm için gerekli harcama yapılır. Bu fazla harcama, Genel Kurulun onayına sunulur.

Harcama yetkisi

MADDE 68 – (1) Başkan, II. Başkan, Yazman ve Sayman üyelere Yönetim Kurulunca gerekli görülen miktarda sarf yetkisi verilebilir. Yapılacak her türlü ödemelerde, bu dört kişiden ikisinin birlikte imzasının bulunması şarttır. Oda Yönetim Kurulu, yukarıda belirlenmiş yetkilerin bir kısmını kendi adına kullanmak üzere, Yönetim Kurulunun diğer üyelerini, temsilcileri, Oda büro şefi veya müdürünü kontrolü altında olmak üzere yetkili kılabilir.

Oda gelirleri

MADDE 69 – (1) Odanın gelirleri şunlardır:

a) Asil üyelerden ve geçici üyelerden Oda Genel Kurulunca belirlenen miktarda alınacak kayıt ücreti,

b) Asil üyelerden ve geçici üyelerden Oda Genel Kurulunca belirlenen miktarda alınacak üye ödentileri,

c) Oda tarafından kamu kuruluşlarına, özel, gerçek ve tüzel kişilere yapılan hizmet karşılığı alınan ücretler,

ç) İlgililere gereğinde verilecek belgelere karşılık Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre alınacak belge ücreti,

d) Her türlü yayın gelirleri,

e) İştiraklerden doğan kârlar,

f) Bağış ve yardımlar,

g) Para cezaları,

ğ) Taşınmaz mallardan elde edilecek gelirler,

h) Mesleki yarışmalarda derece ve mansiyon kazananlarla, jüriye üye seçilenlerin alacakları paraların yüzde beşleri,

ı) Sair gelirler.

(2) Bu maddenin (c), (ç), (h) bentlerinde belirtilen gelirler ile (ı) fıkrasında belirtilen sair gelirlerden gerekenlerin miktarı ve esasları Oda Yönetim Kurulunca tespit edilerek uygulanır.

(3) Tüm Oda gelirlerinin tahakkuku, tahsil ve zamanı da Oda Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Üye ödentisi ve para cezalarının tahsili

MADDE 70 – (1) Her türlü Oda ödentisi ile diğer para cezalarını bildirim tarihinden başlayarak otuz gün içinde Odaya ödemeyenler hakkında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanır.

a) Yıllık ödenti, üyelerden, Odasının vereceği karara göre peşin olarak ya da eşit taksitlerle alınır.

b) Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır.

c) Adreslerini değiştiren üyeler, yeni adreslerini Odalarına bildirmedikçe, eski adreslerine yapılan bildirimler üyeye iletilmiş sayılır.

ç) Emekli üyeler, bu maddenin (a) bendinde belirtilen üye aidatlarının yarısı tutarında aidat öderler.

d) Önceden bildirilmek koşulu ile lisansüstü öğrenim yapanlar öğrenim süresince, askerlik görevini yapanlar askerlik süresince, bir yıldan fazla yurt dışına çıkanlar yurt dışında kaldıkları süre içerisinde aidat ödemezler.

Üye kayıt ücretlerinin saptanması

MADDE 71 – (1) Odalara kayıt sırasında alınan Oda kayıt ücretleri;

a) Asil üyeler için genel kurulun her yıl için belirlediği miktardır.

b) Geçici üye kayıt ve aidatları TMMOB Genel Kurulunda belirlenen ücretten az olmamak kaydıyla Oda Genel Kurulunca saptanır.

c) (Mülga:RG-26/9/2014-29131)

Mali işlemlerde uyulacak mevzuat

MADDE 72 – (1) Odanın her türlü mali işlemleri 6235 sayılı Kanun, mali kanunlar, genel muhasebe kuralları ve bu Yönetmelik hükümleri ile TMMOB ve Odalar Mali İşlemleri Yönetmeliği esas alınarak yürütülür.

Birlik hissesi

MADDE 73 – (1) Her yıl bütçe giderler cetveline Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine ödenmek üzere Birlik hissesi adı ile bir tahsisat konur. Bu tahsisat TMMOB Ana Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde ödenir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Seçimler

Seçimler

MADDE 74 – (1) Odanın organ seçimleri gizli ve yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.

(2) Seçim yapılacak Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce seçimlere katılacak üyeleri belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü ve saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir.

(3) Hakim gerekli incelemeleri yapıp, varsa noksanları da tamamlatarak onaylayacağı liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Odanın ilan yerlerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.

(4) İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içerisinde kesin olarak karara bağlanır.

(5) Listeler kesinleştikten sonra ilk üç gün içinde Genel Kurulun gazete ile duyurulması yapılır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Odaya gönderilir.

Sandık kurulu

MADDE 75 – (1) Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir Başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim Sandık Kurulu Başkanının yokluğunda kurula yaşlı üye başkanlık eder.

(2) Seçim Sandık Kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

(3) Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler İlçe Seçim Kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.

(4) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilir; seçim kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere İlçe Seçim Kurulu başkanlığına tevdi edilir. Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ya da Odaya bildirir.

Birleşik oy pusulası ve oy verme

MADDE 76 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-9/9/2016-29826) (1) Oda ve şube organları ile delege seçimleri, gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır.

(2) Seçimlerde mutlak gizliliğin sağlanması yasal zorunluluktur. Oda ve şube organ seçimleri, adayların ad ve soyadları yazılacak ve delege seçimleri basılı aday listelerine ilçe seçim kurulunun “evet” veya “tercih” mühürü tatbik edilecek şekilde, üçüncü fıkraya göre hazırlanan ve ilçe seçim kurulu mühürü ile mühürlenen birleşik oy pusulası kullanılarak yapılır.

(3) Oda ve şube organlarına seçilecek adayların yazılacağı bölüm ile seçimlere katılacak gruplara ait renkli veya siyah-beyaz basılı delege aday listelerinin birlikte yer alacağı birleşik oy pusulası, aşağıdaki esaslar dahilinde hazırlanarak renkli basılır veya renkli fotokopi ile çoğaltılır. 

a) Oda ve şube genel kurullarının yapılacağı cumartesi günü başkanlık Divanının oluşmasından sonra, seçimlere girecek ve birleşik oy pusulasında yer alacak adaylar, 77 nci maddeye göre belirlendikten sonra, seçimlere katılacak grupların birleşik oy pusulasındaki yerleri Divan Başkanınca kura ile tespit edilir.

b) Birleşik oy pusulası; basılı delege aday listelerinin Divan Başkanlığınca tutanağa bağlandıktan sonra,  Oda veya şubenin sekreteryalığında, Genel Kurulda belirlenecek grup temsilcilerinin gözetiminde, bilgisayar ortamında hazırlanıp seçimlere katılacak grup sayısından bir fazla çıktı alınarak Genel Kurul Divan Başkanlığınca imzalanır. Daha sonra imzalı aday listesi esas alınarak grup temsilcilerinin gözetiminde ve seçime katılacak üye sayısından yüzde iki fazla olarak basılır.

c) Birleşik oy pusulasının eni ve boyu, seçimlere katılacak gruplar ve delege sayılarına göre belirlenir.

ç) Birleşik oy pusulasının basımı veya fotokopi ile çoğaltmasına ilişkin giderler Oda bütçesinden karşılanır.

d) Birleşik oy pusulası, basım için giden grup temsilcilerince Genel Kurul süresi içinde Divan Başkanlığına teslim edilir. Birleşik oy pusulası Divan Başkanlığınca teslim alınmadan Genel Kurul kapatılmaz. Birleşik oy pusulaları Genel Kurul tutanakları ile birlikte ilçe seçim kuruluna teslim edilir.

e) Şube yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile Oda Genel Kurulunda şubeyi temsil edecek basılı delege adaylarının seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulası aşağıdaki şekilde düzenlenir:

1) Birleşik oy pusulasının en üst kısmına, şubenin kaçıncı genel kuruluna ait birleşik oy pusulası olduğunu belirten koyu renk ve büyük harfler ile başlık yazılır.

2) Birleşik oy pusulasının sol başında, şube yönetim kuruluna seçilecek yedi asil üye ile onun altında yedi yedek üyenin adlarının el ile yazılacağı bir sütun yapılır.

3) Birleşik oy pusulasında, şube yönetim kuruluna seçilecek asil ve yedek üyelerin yazıldığı sütundan bir santimetre ara verildikten sonra; seçimlere katılacak grupların koyu renkli büyük harflerle tam adlarının, gruplara ait uygun punto ile yazılacak basılı delege adaylarının, çapı iki santimetre olan boş dairenin yer alacağı uygun genişlikte yeterli sayıda sütunlar yapılır.

f) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri, Birlik Yönetim, Birlik Denetim ve Birlik Yüksek Onur Kurulu adayları ile Birlik Genel Kurulunda Odayı temsil edecek asil ve yedek üye basılı delege adaylarının seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulası aşağıdaki şekilde düzenlenir:

1) Birleşik oy pusulasının en üst kısmına, Odanın kaçıncı Genel Kuruluna ait birleşik oy pusulası olduğunu belirten koyu renk ve büyük harfler ile başlık yazılır.

2) Birleşik oy pusulasının sol başında, Oda Yönetim Kuruluna seçilecek yedi asil üye ile yedi yedek üyenin, Oda Onur Kuruluna seçilecek beş asil üye ile beş yedek üyenin, Oda Denetleme Kuruluna seçilecek üç asil üye ile üç yedek üyenin, Birlik Yönetim Kuruluna seçilecek üç adayın, Birlik Denetleme Kuruluna seçilecek bir adayın, Birlik Yüksek Onur Kuruluna seçilecek bir adayın adlarının el ile yazılacağı uygun genişlikte bir sütun yapılır.

3) Birleşik oy pusulasında, Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri, Birlik Yönetim, Birlik Denetim ve Birlik Yüksek Onur Kurulu adaylarının yazıldığı sütundan bir santimetre ara verildikten sonra; seçimlere katılacak grupların koyu renkli büyük harflerle tam adlarının, gruplara ait uygun punto ile yazılacak Birlik basılı delege adaylarının, çapı iki santimetre olan boş dairenin yer alacağı uygun genişlikte yeterli sayıda sütunlar yapılır.

(4) Seçime katılan grupların Genel Kurul Divan Başkanlığına verdikleri delege aday listesi zemininde kullandıkları renkler, birleşik oy pusulasında o gruba ait bölümün grup adının ve basılı delege adaylarının adlarının yazıldığı kısımlarda zemin rengi olarak kullanılır.

(5) Oylar; oy verenin kimliğini Oda, Birlik veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yeri imzalamasından sonra kullanılır. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek birleşik oy pusulası aşağıdaki esaslara göre kullanılarak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle verilir. Bunların dışındaki kağıtlara yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır.

a) Birleşik oy pusulası ve içine konulacak zarf, ilçe seçim kurulunca mühürlenir.

b) Şube yönetim kurulu asil ve yedek üye seçimleri ile şubeyi temsil edecek basılı delege seçimlerinde ek-1’de belirtilen birleşik oy pusulası aşağıdaki esaslara göre kullanılır:

1) Oy verme kabininde seçime katılacak grupların aday listelerinden olmak koşuluyla; birleşik oy pusulasının şube yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin yazılacağı hanelere en çok asil ve yedek üyeler toplamı kadar isim yazılır. Bu yazım sırasında adayın kimliğinde karışıklığa mahal vermeyecek şekilde ismin kısaltılarak yazılması gerekçe gösterilerek seçim ve kullanılan oy iptal edilmez.

2) Seçime katılan grupların basılı delege adaylarının yer aldığı bölümlerden; seçmek istediği gurubun hanesindeki çapı  iki santimetre olan boş daireye ilçe seçim kuruluna ait “evet” veya “tercih” mühürü tatbik edilerek delege seçimi yapılır. Basılı delege listesi üzerinde isim iptali yapılmaz. Delege listesindeki isimlerin üstlerinin çizilerek iptal edilmesi veya yeni isim eklenmesi halinde o oy geçersiz sayılır.

3) Delege seçimleri için kullanılan “evet” veya “tercih” mührünün tatbiki sırasında, tercih edilen gruba ayrılan sütunun içinde kalan mühür izine ait oylar geçerlidir.

c) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri, Birlik Yönetim, Birlik Denetim ve Birlik Yüksek Onur Kurulu adayları ile Birlik Genel Kurulunda Odayı temsil edecek asil ve yedek üye delege seçimlerinde ek-2’de belirtilen birleşik oy pusulası aşağıdaki esaslara göre kullanılır:

1) Oy verme kabininde seçime katılacak grupların aday listelerinden olmak koşuluyla; birleşik oy pusulasının Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Birlik Yönetim, Birlik Denetim ve Birlik Yüksek Onur Kurulu adaylarının yazılacağı hanelere en çok asil ve yedek üyeler toplamı kadar isim yazılır. Bu yazım sırasında adayın kimliğinde karışıklığa mahal vermeyecek şekilde ismin kısaltılarak yazılması gerekçe gösterilerek seçim ve kullanılan oy iptal edilmez.

2) Seçime katılan grupların basılı delege adaylarının yer aldığı bölümlerden, seçmek istediği gurubun hanesindeki çapı iki santimetre olan boş daireye ilçe seçim kuruluna ait “evet” veya “tercih” mühürü tatbik edilerek Birlik delege seçimi yapılır. Basılı delege listesi üzerinde isim iptali yapılmaz. Delege listesindeki isimlerin üstlerinin çizilmesi halinde o oy geçersiz sayılır.

3) Birlik delege seçimleri için kullanılan “evet” veya “tercih” mührünün tatbiki sırasında, mühür izinin tercih edilen gruba ayrılan sütunun içinde kalan mühür izine ait oylar geçerlidir.

(6) Oy kullanma kabinlerine gizliliği ihlal edecek araçlardan olan telefon, fotoğraf makinesi, ses ve görüntü alan dijital aygıtlar ile girilmez. Gizliliğin sağlanması için sandık kurulu gerekli tedbirleri alır.

(7) Oyların sayılmasına önce delege seçimlerinden başlanır. Oda ve şube organlarının sayımı sonucunda oyların eşit olması durumunda, sicil numarası küçük olan üye seçilmiş sayılır.

Aday olma

MADDE 77 – (1) Bir üye, aynı zamanda Oda Yönetim Kurulu üyeliği, Denetleme ve Onur Kurulu üyeliğini toplayamaz.

(2) Oda Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarından birinden seçilmiş olanın Birlik Yönetim Kurulu ve Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğinden birine seçilmesi mümkündür. Ancak, Oda Onur Kurulu Üyesi, Yüksek Onur Kuruluna seçilemez.

(3) (Değişik:RG-14/6/2012-28323) Görev süresi biten her üye aday olabilir. Oda Genel Kurulunda yapılacak seçimler için, her üye kendisini ya da onayı alınmak kaydı ile başka bir üyeyi aday gösterebilir. Aday olmak için Genel Kurula katılmak zorunlu değildir. Ancak Genel Kurulda bulunmayan adayların adaylıkları için yazılı onaylarının alınması zorunludur.

Seçim sırası

MADDE 78 – (1) Genel Kurulda ayrı ayrı yapılmak şartıyla seçim sırası şöyledir:

a) Oda Yönetim Kurulu Seçimi,

b) Oda Onur Kurulu Seçimi,

c) Oda Denetleme Kurulu Seçimi,

ç) Birlik Yönetim Kurulu için üç, Yüksek Onur Kurulu için bir ve Birlik Denetleme Kurulu için bir Oda adayının seçimi.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son hükümler

Kayıt zorunluluğu

MADDE 79 – (1) Türkiye’de bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde nitelikleri sayılan mühendis ve yüksek mühendisler mesleklerinin uygulanmasını gerektiren işlerde çalışabilmek ve mesleki öğretim yaptırabilmek için Orman Mühendisleri Odasına kayıt olmak ve kimlik kartlarını vize ettirerek üyelik niteliğini korumak zorundadırlar.

Geçici üyeler hakkında uygulanacak mevzuat

MADDE 80 – (1) Geçici üyelik kapsamına girecek yabancı meslek mensupları hakkında 1/2/2005 tarihli ve 25714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Odaya kaydolma, kimlik alma ve unvan kullanma zorunluluğu

MADDE 81 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-14/6/2012-28323)

(1) Diploma ve ruhsatname alarak Türkiye’de mesleğini uygulayabilecek duruma gelmiş olan Orman Mühendisleri, Orman Endüstri Mühendisleri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri derhal Odaya başvurarak kaydolmak, bu unvanları kullanmak, çalıştıkları resmi ya da özel kuruluşlardaki kadro unvanlarının yanında bu meslek unvanlarını da kullanmak ve bir kimlik kartı almak zorundadırlar. Oda kimlik kartını almayanlar veya üyelik görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği için, ya da başka inzibati nedenlerle kimlik kartını yenilememiş, meslek mensupluğu ruhsatı almamış ve vize ettirmemiş olanların mesleklerini yapmaları yasaklanır.

Oda Genel Sekreteri, Oda personeli, görev ve yetkileri

MADDE 82 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-14/6/2012-28323)

(1) Odanın hizmetleri ile her türlü iş ve işlemleri, Oda Genel Kurulunca ihdas edilen Genel Sekreter ve diğer personel kadrolarına Oda Yönetim Kurulunca atanan görevliler, geçici süreli görevlendirilenler ve uzmanlarca yürütülür. Bu görevlilerin, özlük hakları, disiplin işlemleri, görev ve yetkileri, Oda Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Şubelerde; ilgili mevzuat esaslarına uygun olarak çalışmak kaydıyla, Odanın mali durumu ve şubenin iş potansiyeli dikkate alınarak, Oda Yönetim Kurulu kararıyla Oda çalışanı sıfatıyla personel çalıştırılabilir.

(3) İvedi durumlarda, ilk Oda Genel Kurulunun onayına sunulmak üzere Oda Yönetim Kurulunun onayıyla yeni kadro oluşturularak atama yapılabilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 83 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 84 –  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 85 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/7/2006

26226

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/9/2008

26993

2-

14/6/2012

28323

3-

26/9/2014

29131

4-

9/9/2016

29826

 

 

 

 EK:1

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ……………………………………………. ŞUBESİ …………………………. GENEL KURUL SEÇİMLERİNE AİT BİRLEŞİK OY PUSULASI

ŞUBE YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 cm

 

 

BU BÖLÜME ŞEÇİMLERE GİRECEK (X) GRUBUN

TAM ADI YAZILACAKTIR

 

(NOT: Bu bölümün zemin rengi, seçime katılan ve bu bölümde yer alan grubun aday listesindeki renkte olacaktır)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 cm

 

 

BU BÖLÜME ŞEÇİMLERE GİRECEK (Y) GRUBUN

TAM ADI YAZILACAKTIR.

 

(NOT: Bu Bölümün Zemin Rengi, Seçime Katılan Ve Bu Bölümde Yer Alan Grubun Aday Listesindeki Renkte Olacaktır)

1

 

2

 

3

 

NOT: Mühürün tatbik edileceği dairenin çapı 2 cm olacaktır.

 

NOT: Mühürün tatbik edileceği dairenin çapı 2 cm olacaktır.

 

4

 

5

 

6

 

ŞUBE DELEGELERİ

ŞUBE DELEGELERİ

7

 

1

 

1

 

ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

2

NOT: Delege İsimlerinin Yazıldığı bu bölümün Zemin rengi, seçime katılan ve bu bölümde yer alan grubun aday listesindeki renkte olacaktır

2

NOT: Delege İsimlerinin Yazıldığı bu bölümün Zemin rengi, seçime katılan ve bu bölümde yer alan grubun aday listesindeki renkte olacaktır

1

 

3

3

2

 

,,

 

,,

 

3

 

,,

 

,,

 

4

 

,,

 

,,

 

5

 

,,

 

,,

 

6

 

,,

 

,,

 

7

 

,,

 

,,

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Birleşik oy pusulasının eni ve boyu seçimlere girecek grupların ve basılı delege adaylarının sayılarına göre belirlenecektir.

 

EK:2

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASININ ………………………… GENEL KURUL SEÇİMLERİNE AİT BİRLEŞİK OY PUSULASI

ODA YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

ODA YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

1 cm

BU BÖLÜME ŞEÇİMLERE GİRECEK (X)

GRUBUN

TAM ADI YAZILACAKTIR.

 (NOT: Bu Bölümün Zemin Rengi, Seçime Katılan Ve Bu

Bölümde Yer Alan Grubun Aday Listesindeki Renkte

Olacaktır)

1

                             

1

                            

2

 

2

 

3

 

3

 

4

 

4

 

NOT: Mühürün tatbik edileceği dairenin çapı 2 cm

olacaktır.

5

 

5

 

6

 

6

 

7

 

7

 

ODA ONUR KURULU ASİL ÜYELER

ODA ONUR KURULU YEDEK ÜYELER

TMMOB ODA DELEGELERİ

1

 

1

 

1

 

2

 

2

 

2

NOT: Delege İsimlerinin Yazıldığı bu bölümün

Zemin rengi, seçime katılan ve bu bölümde yer

alan grubun aday listesindeki renkte olacaktır

3

 

3

 

3

4

 

4

 

"

 

5

 

5

 

"

 

ODA DENETLEME KURULU ASİL ÜYELER

ODA DENETELEME KURULU YEDEK ÜYELER

"

 

1

 

1

 

"

 

2

 

2

 

"

 

3

 

3

 

"

 

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

"

 

1

 

1

 

"

 

2

 

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

"

 

3

 

1

 

"

 

Your browser does not support the canvas element.