5531 sayılı Kanuna dair plan ve proje yapımında yetkili büro ve şirketler

  SAYI :25.00/ 492 Ankara

19.08.2010

 

İVEDİ-ÖNEMLİ

 

KONU : 5531 sayılı Kanuna dair plân ve proje yapımında yetkili büro ve şirketler

 

………………………….. ŞUBE BAŞKANLIĞINA

 

……………………… TEMSİLCİLİĞİNE

 

İLGİ: a) 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri

Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun

b) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

c) Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri

Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü (24/7/2009 tarihli ve

27298 sayılı Resmi Gazete)

ç) Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları

Yönetmeliği (8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete)

d) Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest

Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik (10/10/2009 tarihli ve

27372 sayılı Resmi Gazete)

İlgi (a) da kayıtlı 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 1 inci fıkra (a) bendinde Orman Mühendislerinin, (b) bendinde Orman Endüstri Mühendislerinin ve (c) bendinde Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin faaliyet konuları sayılarak belirlenmiştir. Kanunun 5 inci maddesinde de, bu faaliyet konularına ilişkin hak ve yetkilerin, ilgili meslek mensuplarının yetkili oldukları faaliyet konuları ile sınırlı olmak şartıyla ilgili meslek mensuplarınca kullanılacağı hüküm altına alınmıştır.

Mesleki hak ve yetkiler, Kanunun 7 inci maddesine göre serbest ormancılık büroları ile serbest ormancılık şirketlerinde çalışan serbest meslek mensuplarınca ve Kanunun 8 inci maddesine göre de serbest yeminli ormancılık büroları ile serbest yeminli ormancılık şirketlerinde çalışan serbest yeminli meslek mensuplarınca kullanılabilmektedir. Bu hak ve yetkilerin kullanılış biçimleri, Kanunun 7 inci maddesine göre Orman Mühendisleri Odasınca çıkarılan ilgi (ç) ve (d) de kayıtlı yönetmeliklerde ve Kanunun 8 inci maddesine göre Bakanlar kurulunca çıkarılan ilgi (c) de kayıtlı Tüzükte açıklanmıştır.

Mühendislik ve mimarlık hizmetleri, ilgi (b) de kayıtlı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 48 inci maddesine göre Danışmanlık hizmeti kapsamındadır. Özellikle ormancılık ve orman ürünleri konularına ilişkin plân ve proje yapımı vb. işler, yetkili meslek mensubu mühendislerin, serbest ormancılık veya serbest yeminli ormancılık bürolarında yapacakları salt danışmanlık hizmetleri bağlamında olan işlerdir.

Yukarıda açıklanan ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, plan ve proje yapım işlerindeki yetkiler incelendiğinde, bu işlemlerin, yetkili meslek mensuplarınca, ormancılık büro ve şirketlerinde yapılması gereken işler olduğu görülecektir. Şöyle ki;

 

1- İlgi (b) de kayıtlı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri;

Bu Kanunun danışmanlık hizmetlerine dair 48 inci maddesi 1 inci fıkrasında, plan ve proje yapımı dahil her türlü mühendislik hizmetlerinin danışmanlık hizmeti olduğu ve bu işlerin danışmanlık hizmet sunucuklarından alınacağına dair açık hükümler bulunmaktadır. 4734 sayılı Kanunun 1 inci fıkrasında, MADDE 48- (Değişik: 20/11/2008-5812/18 md.) Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır…” denilmektedir.

 

2- İlgi (c) de kayıtlı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü” deki ilgili hükümler;

 

a) Tüzüğün 3 üncü maddesi 1 inci fıkrası (b) bendinde büro, b) BÜRO: Serbest yeminli ormancılık bürosu ile serbest yeminli orman ürünleri bürosunu,”, (ı) bendinde şirket, “ı) ŞIRKET: Serbest yeminli meslek mensuplarının, Kanunda sayılan mesleki faaliyetlerini, hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra etmek amacıyla bir araya gelerek 29/6/1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre kurdukları ve ORTAKLARININ TAMAMININ SERBEST YEMINLI MESLEK MENSUBU olduğu şirketi,” olarak tanımlanmıştır.

b) Tüzüğün 11 inci maddenin 3 üncü fıkrasında, mesleki hakların bürolar ve şirketler dışında kullanılamayacağına amirdir. Şöyle ki, (3) Bürolar ve şirketler dışında, Kanundan ve bu Tüzükten kaynaklanan hak ve yetkiler kullanılamaz.”denilmektedir.

3- İlgi (ç) de kayıtlı “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” deki ilgili hükümler;

a) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (p) bendinde serbest ormancılık büroları, p) SERBEST ORMANCILIK BÜROSU: Orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanına sahip ruhsatlı serbest meslek mensuplarının; mesleki faaliyetlerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilmek için KURDUKLARI serbest ormancılık bürolarını,”

(gg) bendinde şirket, gg) ŞİRKET: Aynı mesleki unvana sahip ruhsatlı birden çok meslek mensubunun Kanunda sayılan mesleki faaliyetlerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilmek amacıyla bir araya gelerek Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketleri,”

Olarak tanımlanmıştır.

b) Bu Yönetmeliğin ormancılık ve orman ürünleri ve ortaklık büroları alt başlıklı 12 inci maddesi 1 inci fıkrasında, mesleki faaliyetlerin serbest olarak icra edilebilmesi için ormancılık ve orman ürünleri bürolarının açılmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Bu fıkrada, “(1) Meslek mensupları, mesleki faaliyetlerini serbest icra etmeleri halinde, ormancılık ve orman ürünleri büroları açmak zorundadırlar…” denilmektedir.

 

4- İlgi (d) de kayıtlı “Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik” deki ilgili hükümler;

a) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde, “serbest ormancılık bürosu” ile “şirket” tanımları aynı yukarıya çıkarılan bürolar Yönetmeliğinde olduğu gibi yapılmıştır.

b) Bu Yönetmeliğin Ormancılık ve orman ürünleri büroları ile şirketler alt başlıklı 11 inci maddesi 1 inci fıkrasında, meslek mensuplarının faaliyet konularının serbestçe icra edilebilmesi için ormancılık büro veya şirketlerinde yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Bu fıkrada, “(1) Serbest meslek mensupları, Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen konulara ilişkin hak, yetki ve çalışmalarını serbest ormancılık ve serbest orman ürünleri büroları ile şirketler DIŞINDA KULLANAMAZLAR.” denilmektedir.

 

Yukarıya çıkarılan mevzuat birlikte değerlendirildiğinde; 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki faaliyet konularına ilişkin plan ve proje yapımına ve vizesine dair işler aşağıdaki şekilde yapılması gerekmektedir.

1) Ormancılık veya orman endüstrisine dair plan ve projeler; yetkili meslek mensuplarınca kurulan serbest ormancılık veya serbest orman ürünleri büroları ile serbest yeminli ormancılık veya serbest yeminli orman ürünleri bürolarınca ve bu bürolarda çalışan, yasal faaliyet konularına göre yetkilendirilmiş meslek mensupları tarafından yapılacak, imzalanacak ve ilgili meslek mensubuna ait kaşe ile kaşelenecektir

2) Ormancılık veya orman endüstrisine dair plan ve projeler; serbest meslek mensuplarının bir araya gelerek kurdukları ve ortaklarının tamamı meslek mensubu olan serbest ormancılık şirketleri ile serbest orman ürünleri şirketlerince veya serbest yeminli meslek mensuplarının bir araya gelerek kurdukları serbest yeminli ormancılık şirketleri ile serbest yeminli orman ürünleri şirketlerince ve bu şirketlerde çalışan, yasal faaliyet konularına göre yetkilendirilmiş meslek mensupları tarafından yapılacak, imzalanacak ve ilgili meslek mensubuna ait kaşe ile kaşelenecektir.

3) Yukarıdaki 1 inci ve 2 inci maddeye uygun olarak yapılan plân ve projeler, serbest meslek makbuzu veya fatura kesilerek ispatlanması ve meslek mensubunun yetkili bulunduğunun Oda kayıtlarıyla kanıtlanması halinde ancak Odamız şubeleri veya temsilciliklerce vize edilecektir. Bu hususlara uygun yapılamayan plan ve projeler vizelenmeyecek ve kabul edilmeyecektir.

 

Salt danışmanlık mühendislik hizmetleri olan ormancılık ve orman endüstrisine dair plân ve projelerin; 5531 sayılı Kanun, Tüzük ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak kurulmayan şirketlerce şirketlerde hizmet akdi ile çalıştırılan meslek mensuplarına yaptırılarak şirket adına fatura kesilen plan ve projeler kesinlikle kabul edilmeyeceği gibi gerekirse yapanlar hakkında hukuki işlemler yapılacaktır.

Gereğini önemle rica ederim.

 

Muhammet SAÇMA

Genel Başkan

DAĞITIM:

1- 13 Oda şubesine

2- Tüm Oda temsilciliklerine  

Your browser does not support the canvas element.