5531 sayılı Kanunun uygulanması ve düzenleyici işlemlerin yapılması (08.03.2007 tarih ve 25.00/403 sayılı yazı)


SAYI   : 25.00/403                                                                                                                                                                                                                                            ANKARA

                                                                                                                                 08/03/2007

KONU : 5531 sayılı Kanun uygulaması

            ve düzenleyici işlemlerin yapılması

DOSYA

İLGİ:

a) 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun.

b) 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun uygulanma usul ve esasları ile serbest ormancılık ve orman ürünleri büro çalışma alanlarına dair yönetmelik.

Orman mühendisleri, orman endüstri mühendisleri ve ağaç işleri endüstri mühendislerinin görev yetki ve sorumluluklar, ilgi (a) da kayıtlı 5531 sayılı Kanunun 4 ve 5 inci maddelerinde hüküm altına alınmıştır. Bu maddelerin uygulanma usul ve esasları, Çevre ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınarak Odamızca hazırlanan ve 27 Şubat 2007 tarihli ve 26447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilgi (b) deki yönetmelikle belirlenmiştir. Yönetmelik Resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir. Böylece 5531 sayılı Kanunun uygulanmasının önünde hiçbir mevzuat eksikliği kalmamıştır.

Ülkemiz ormanlarının %99 u Devlete ait olup, anayasamızın 169 uncu maddesi uyarınca mülkiyet ayrımı yapılmaksızın tüm ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet en büyük işveren konumundadır. O nedenle Kanunun uygulamada başarılı olması, Çevre ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşu Orman Genel Müdürlüğünün, 5531 sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliklerinin tatbikata aktarılmasında duraksamayı önleyecek ve uygulamacıların önünü açacak olan, halen yürürlükteki ilgili yönetmelik, tebliğ, tamim ve genelgelerde yapılacak ek düzenlemelerle mümkün olacaktır. Odamız bu konularda her türlü destek ve katkı yapmaya hazırdır.

            İlgi (b) deki yönetmeliğin 7 nci maddesi, kamu tüzel kişilerinin bu Yönetmelikte sayılan ve yurtiçi serbest piyasadan satın almaya gereksinim duydukları mal alım, yapım, danışmanlık ve hizmetlere ilişkin uyulması zorunlu düzenlemeleri içermektedir. O nedenle kamu tüzel kişileriyle ilgili 7 nci maddedeki hükümlere dikkat çekilmesi için bu madde yazımıza aynen alınmıştır.

           Şöyle ki, “MADDE 7 – (1) Kamu tüzel kişileri, bu Yönetmelikte sayılan ve yurtiçi serbest piyasadan satın almaya gereksinim duydukları mal alım, yapım, danışmanlık ve hizmetlere ilişkin mesleki konuları; Kamu ihale mevzuatına uygun olarak Odaya kayıtlı, yetkili, ruhsatlı meslek mensuplarınca oluşturulan ormancılık ve orman ürünleri büroları ile bu konularda çalışan şirketlerden satın alırlar. Satın almalarda, uzmanlık alanlarına ve uzmanlığa dikkat edilir.” denilmektedir. Bu yazımızla, Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerinden alınan güçle hazırlanan yönetmelik hükümlerine uyulması takdire bağlı olmayıp, zorunlu bir hüküm olduğu hatırlatılmak istenilmiştir. Satın almalar, serbest ormancılık veya orman ürünleri büroları ile bu alanda kurulmuş şirketlerden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun esaslarına göre yapılacaktır.

          Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanmadan önce, ekte fotokopisi gönderilen yazılarla Çevre ve Orman Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının uygun görüşleri alınmıştır. EK:1,2  Maliye Bakanlığı, özellikle satın alımlar konusunda titizlikle durmuş ve yaptığı incelemeler sonucunda uygunluk görüşünü vermiştir. Ayrıca Yönetmelik taslağı Sayıştay Başkanlığına da gönderilerek 832 sayılı Sayıştay Kanunu yönünden incelenmiş ve görüşleri alınmıştır.

          Yönetmeliğin üçüncü bölümünde yer alan 11 inci madde, orman mühendisi ve orman yüksek mühendislerinin yetki alanına giren ormancılık konularında yapılacak satın almalarda uyulması gereken kriterleri düzenlemiştir. Aynı şekilde, 12 inci madde orman endüstri mühendislerinin  ve 13 üncü madde de ağaç işleri endüstri mühendislerinin konularına ait kriterler düzenlenmiştir.

          Yönetmeliğin 4, 5 ve 6 ıncı bölümlerinde, Kanunun 4 üncü maddesindeki faaliyet konularının açılımları düzenlenmiştir. Orman mühendisleri ve orman yüksek mühendislerinin konuları 4 üncü bölümde, orman endüstri mühendislerinin konuları 5 inci bölümde ağaç işleri endüstri mühendislerinin konuları 6 ıncı bölümde açılımları yapılmış olup, satın almalarda ve işlerim yapımında kavram ve anlam birliği sağlanmıştır.

          Yönetmeliğin 7 inci bölümünde ise mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak üzere mühendislerin hak, yetki ve sorumluluklarının açılımları yapılmıştır.

          Yukarıda açıklanan bölümlerdeki açılımlar, mühendislerin yetkili olduğu alanlarda yapmaları gereken hususlar ile gerçek ve tüzel kişilerin satın almalarında veya iş yaptırmalarında isteyecekleri hususlarda kavram ve anlam kargaşasına neden olunmaması amaçlanmıştır. Böylece Kamu kurumları düzenleyecekleri şartname, sözleşme, akit vb. belgelerde, yukarıdaki hususları dikkate alıp gerekli hükümler konulmalıdır.

          Serbest ormancılık bürolarının çalışma alanları Yönetmeliğin 107 inci maddesinde, serbest orman ürünleri bürolarının çalışma alanları ise 108 inci maddede belirtilmiştir. Serbest yeminli meslek mensuplarının çalışma alanları ise Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen tüzükte yer alacaktır.

          Yönetmeliğin 7 inci maddesindeki, “…Satın almalarda uzmanlık ve uzmanlığa dikkat edilir.” hükmü uyarınca satın almalar yapılırken, satın alınacak veya hizmet akdiyle çalışacak serbest meslek mensuplarının Odaya kayıtlı, ruhsat belgesine sahip ve çalışanlar listesine kayıtlı olmaları zorunludur. Serbest meslek mensuplarının hangi alanlarda iş yapmaya yetkili oldukları, Oda tarafından kendilerine verilen ruhsat belgesinde yazılıdır. Satın almalarda bu hususlar dikkate alınmalıdır.

          Kanunun uygulamaya aktarılması için gerekli olan yönetmeliklerin hazırlanarak Resmi Gazetede yayımlanması yetkisi Odamıza verilmiş olup bu görev yapılmış ve yönetmelikler 27.02.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yerine getirilmiştir.

          Odamız yapılan  bu yeni düzenlemelere paralel olarak kurumunuzdan aşağıdaki hususların yerine getirilmesini  istemektedir.

1-      Kurumunuza halen yürürlükte bulunan yönetmelik, tebliğ, tamim, genelge, şartname, sözleşme vb. düzenleyici mevzuatında; 5531 sayılı Kanun buna dayalı çıkarılan Yönetmeliklerinde belirtilen konuların satın alınmasına olanak sağlayacak şekilde değişiklilerin yapılması için ilgili daire veya birimlerinize,

2-      5531 sayılı Kanuna dayalı Yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği 27 Şubat 2007 tarihinden itibaren Kanunun 4 ve 5 nci maddelerine açıklık getiren Yönetmeliğin 3, 4, 5, 6 ve 7 inci bölümlerindeki maddeler ışığında ve  7 inci maddeye göre satın almaların yapılması yönünde merkez ve taşra birimlerinize

          Gerekli talimatın verilmesini beklemekteyiz.

          Oda olarak bu konularda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu bildirir gereğini emirlerinize arz ederim.

                                                                                                   Ali KÜÇÜKAYDIN                                                                                                                                                                                                                                                                Genel Başkan

DAĞITIM:

1- Çevre ve Orman Bakanlığı

2- Orman Genel Müdürlüğü

3- Ağaçlandırma ve Er.Kont. Gn. Müd.

Your browser does not support the canvas element.