SAYI : 25.00/914 ANKARA

25/04/2007

KONU: Orman sayılan alanlarda Verilecek izinler hakkında Yönetmelik

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

(Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı)

 

İLGİ: a) 5531 sayılı Orman Müh., Or.End.Müh. ve Ağaç İşl. End. Müh. Hk. Kanun

b) 5531 sayılı Kanunun uygulanma usul ve esasları ile serbest ormancılık ve

orman ürünleri büro çalışma alanlarına dair yönetmelik

c) 08/03/2007 tarih ve 25.00/403 sayılı yazımız

d) 26/03/2007 tarih ve 25.00/.. sayılı yazımız.

e) Orman sayılan alanlarda verilecek izinler hakkında yönetmelik

Mesleğimiz ve meslektaşlarımız için çok büyük öneme haiz olan, 29/06/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun 08/07/2007 tarihli ve 26222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanuna göre Odamızca çıkarılması gereken yönetmeliklerde, 27/02/2007 tarihli ve 26447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece uygulamanın önünde yasal bir engel kalmamıştır. Odamız, Kanun hükümleri uyarınca uygulamanın takibi yerine getirmekle yükümlüdür.

Çevre ve Orman Bakanlığının uygun görüşleriyle çıkarılan yönetmeliklerin uygulamaya yansıtılabilmesi için, idarenin iç işleyişiyle ilgili ikincil mevzuat düzenleme çalışmalarına başlaması yönünde ilgi (c) yazımız gönderilmiştir. Yine idareye yardımcı olunması için, Kamu İhale Kurumunun hazırladığı tip şartname ve sözleşmelerde 5531 sayılı Kanun ve yönetmeliklere göre yer alması gereken hususları içeren madde taslakları ilgi (d) yazımızla gönderilmiştir.

Genel Müdürlüğünüzce hazırlanan Orman sayılan alanlarda verilecek izinler hakkında yönetmelik, 22/03/2007 tarihli ve 26470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte 5531 sayılı Kanuna uygun düzenlemelerin tam olarak yer almadığı görülmüştür. Halen uygulamada, serbest meslek mensuplarının en çok işlendirildiği konular arasında mülkiyete ilişkin konuların yer aldığı bilinmektedir. İzin yönetmeliği değişikliği yapılıncaya kadar, bu yönetmeliğin 75 inci maddesine göre çıkarılacak yönergede, 5531 sayılı Kanun ve bu Kanuna ilişkin ilgi (b) deki yönetmeliğin istediği hususlara yer verilebileceği tespit edilmiştir.

5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendinde sayılan konuları yapmaya yetkili orman mühendisi ve orman yüksek mühendislerini serbest meslek mensubu ve serbest yeminli meslek mensubu unvanlı olmak koşuluyla yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Mühendislerin meslek mensubu olabilmeleri için Odaya kayıtlı, ruhsatlı ve yetkili olmaları gerekmektedir. Meslek mensuplarının ruhsat belgelerinde hangi konularda yetkili oldukları yazılıdır. Meslek mensupları ancak yetkili oldukları alanlarda serbest ormancılık büroları veya şirketleri kurmak şartıyla çalışabileceklerdir.

Meslek mensupları, yaptıkları işler nedeniyle işledikleri suçların yargılanmasında, Kanunun 11 inci maddesine göre kamu görevlileri gibi yargılanacaklardır. Dolayısıyla yapacakları işlerin kamu görevi olduğunun bilincinde hareket etmek zorundadırlar.

Kanuna göre hazırlanan ilgi (b) deki yönetmeliğin 46 ıncı maddesi orman sınırlaması, 47 inci maddesi arazinin vasıf tayini ve mülkiyet işlemleri açısından yorumlanması ve 48 inci maddesi de izin işlemleri alt başlıklarını taşımakta ve Kadastro ve Mülkiyet Dairesinin görev alanlarını kapsamaktadır.

Serbest meslek mensuplarının kurmaya yetkili oldukları serbest ormancılık bürolarının çalışma alanlarına yönetmeliğin 48 inci maddesine göre “6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17,18 ve 115 inci maddeleri uyarınca istenilen izin, irtifak ve intifa haklarına ilişkin raporların hazırlanması, hazırlanan dosyaların Bakanlık oluru alınacak hale getirilmesi, orman konusunda bilirkişilik ve hakemlik yapılması ve benzer mülkiyet çalışmaları yapılır.” hükmüne göre, tasdik işlemleri hariç ifade edilen işlerin girdiği, 107 inci maddenin (a) bendinin 33 üncü alt bendine göre de “Yönetmeliğin 48 inci maddesinde yer alan 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 115 inci maddelerinde belirtilen izin işlerine ilişkin raporların tasdik işlemi hariç hazırlanması.” işlemlerinin yapılabileceği görülmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar ve 5531 sayılı Kanuna ilişkin yönetmeliklerin 27/02/2007 tarihinde yürürlüğe girdiği göz önüne alındığında, Genel Müdürlüğünüzün taşraya göndereceği bir talimatla aşağıdaki taleplerimizin uygulamaya konulabileceği, böylece işlemlerinde mevzuata uygun olarak yapılabileceğini ve sonra yönergeye eklenebileceğini düşünüyoruz.

Şöyle ki;

1) İlgi (e) de kayıtlı izin yönetmeliğinin 2 inci ve 11 inci bölümlerinde sayılan izin işlemlerine ilişkin dosyaların hazırlanması ve mevzuata uygun olarak raporların ve eklerinin düzenlenmesinin yetkili serbest ormancılık bürolarına yaptırılması ve serbest meslek mensubu tarafından imzalanarak genel müdürlüğünüz birimlerine verilmesi,

2) Raporu düzenleyen serbest meslek mensubunun, bu konularda yetkili olup olmadığının ruhsat belgesinden, yıllık vizesini yaptırıp yaptırmadığının ruhsat belgesi vize cetvelinden, yapılan işe ilişkin dosyanın Odamızca görülüp görülmediğinin ise raporun Oda yetkililerince imzalanıp imzalanmadığından belgelerin kontrol edilerek tespit edilmesi,

3) 5531 sayılı Kanuna göre raporların tasdikine yetkili serbest yeminli meslek mensuplarının olduğuna dair çıkarılması gereken tüzük henüz çıkarılmadığı için, raporların tasdikinin idarenizce yapılması,

4) İdarenizce gerektiğinde serbest büroların yaptığı rapor çalışmalarını kontrol etmeye yetkili olduğunun bilinmesi,

Yönünde taşra kuruluşlarınıza gerekli talimatın verilmesini takdirlerinize arz ederim.

Ali KÜÇÜKAYDIN

Genel Başkan

Your browser does not support the canvas element.