Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları Usul ve Esasları

Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin; 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4 üncü maddesinde sayılan mesleki faaliyet konularına ilişkin mesleki hak ve yetkilerini kullanabilmeleri için, Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 8/7/2006 tarihinden sonra mezun olan bu üç mühendislik disiplininin Kanunun 6 ıncı maddesi uyarınca, ormancılık ve orman ürünleri büroları ile ağaç ve orman endüstrisi ile uğraşan özel sektördeki ruhsatlı meslek mensuplarının yanında, ya da orman idaresi ile bu alanlarda görevleri bulunan diğer kamu kurumlarında görevli serbest meslek mensupluğu haklarını kazanmış meslek mensuplarının yanında, TEMDEM Kurulu, Ormancılık ve Orman Ürünleri Büroları ve Orman Endüstrisi alanlarında BİR YIL SÜRELİMesleki Deneyim Kazanma Çalışması (Staj)” yapmaları, bu çalışmalar sonunda olumlu tezkiye almaları, TEMDEM değerlendirme sınavında başarılı olmaları, yılda üç kez yapılacak Serbest Meslek Mensupluğu sınavlarında da başarılı olmaları ve Kanunun 5 inci maddesine göre yetkilendirilmeleri (Ruhsatlandırma) yasal zorunluluktur.

Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarının usul ve esasları, 6/5/2009 tarih ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Sınav Yönetmeliği” de açıklanmıştır. Bu Yönetmelikte, fakültelerden mezun SMM adayı mühendislerin yapması gerekenler etraflıca açıklanmış ve özetle aşağıya çıkarılmıştır.

Buna göre;

1- Öncelikle Orman Mühendisleri Odasına üye kayıtlarını yaptırmaları,

2- Ankara TEMDEM Kurulunda ya da bu Kurulun karalaştıracağı TEMDEM şubelerinde, Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına başlayabilmeleri amacıyla, her yıl 20/Mart, 20/Temmuz, 20/Kasım tarihlerine kadar istenen beyanları içeren form dilekçeyle Oda’ya başvurmaları,

3- Oda’nın internet sayfasında ilan edilecek olan 1-15/Nisan, 1-15/Ağustos ve 1-15/Aralık tarihleri arasında belirtilen tarihlerde, TEMDEM Kurulunda yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Uyum eğitimine katılıp, uygulama tezlerini teslim almaları,

4- Uygulama tezlerinin hazırlanma süresi bugün için altı ay olarak belirlenmiş olup, bu uygulama tezlerini, Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmasının en geç ilk onbir (11) ayı sonuna kadar Oda Genel Merkezine teslim etmeleri,

5- Uyum eğitiminden sonra, kendilerinin belirleyecekleri Ormancılık ve Orman Ürünleri Büro ve Şirketleri ile ormancılık, orman ve ağaç işleri endüstrisiyle iştigal eden kamu ve özel sektörde, ruhsatlı ya da bu hakkı kazanmış meslek mensupları yanında, en aza altı ay süreli uygulamalı Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına başlayıp aralıksız sürdürmeleri,

6- Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarının yapılacağı yere, Odanın resmi yazısı ile gönderilmeleri ve staj yeri değişikliklerini de Odanın bilgisi ve resmi yazısı ile yapmaları,

7- Yanlarında Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarını yaptıkları serbest meslek mensuplarınca doldurulacak “Tezkiye Varakası” nın, ilgili meslek mensubunca gizli damgalı bir zarf içinde Odaya gönderilmesini sağlamaları,

8- Yanlarında Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarını yaptıkları serbest meslek mensuplarınca doldurulacak “Tamamlama Belgesi” ni Odaya vermeleri,

9- Mesleki Kazanma Çalışmaları Değerlendirmelerinde olumlu sonuç alan SMM adayların, Oda internet sayfasında İlan edilen tarihte TEMDEM Değerlendirme sınavına girmeleri,

10- TEMDEM Değerlendirme sınavında başarılı olanların Oda internet sayfasında ilan edilen tarihlerde yılda üç kez yapılacak SMM sınavlarına girmeleri,

11- SMM sınavlarında başarılı olan SMM adaylarının, “Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi”ni almaları

Gerekmektedir.

Bu özet bilgilerin detayı, Odamızın WEB sayfasında bulunan ve yukarıda bahsedilen 6/5/2009 tarih ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Sınav Yönetmeliği” de açıklanmıştır. Bu Yönetmelik adaylarca devamlı dikkate alınmalıdır.

Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına dair YÖNERGE ekindeki aşağıdaki belgeler SMM adayları için yönergede belirtilen esaslar dahilinde kullanılacaktır.

 

EK:1

 

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL BAŞKANLIĞINA

(Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları Başvuru Dilekçesi)

ANKARA

………… Üniversitesi …………….. fakültesi/yüksek okulu ………………….. mühendisliği bölümünden ………………. Tarihinde orman mühendisi/orman endüstri mühendisi/ağaç işleri endüstri mühendisi olarak mezun oldum. Mezuniyet belgem/diplomam ektedir.

5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun’un 6 ncı maddesi gereğince bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışması yapmak istiyorum. Mesleki deneyim kazanma çalışması için gerekli olan bilgi ve belgeler dilekçem ve ekinde bulunmaktadır.

Gereğini arz ederim. ……/….../………

ADRES BİLGİLERİ: İmza

Adı ve Soyadı: …………………..

  1. adı : ……………………….

Doğum yeri ve tarihi: ………………..

TC Kimlik no: ……………………….

Adresi: ………………………………

………………………………….

Tlf No: ………………………

Gsm No: ……………………..

E-Posta Adresi: ………………………..

Oda kayıt tarihi: ………………………..

Oda sicil no : ………………………….

Mezun olduğu:

Üniversite : …………………………………..

Fakülte/Yüksek okul : ………………………..

Unvanı : ……………………………………..

Mezuniyet tarihi: ……………………………..

Mezuniyet belgesi/Diploma:

Tarihi : …………….

No : ……………….

EKLER:

1- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti

2- Adli sicil kaydı belgesi.

3- Yanında mesleki deneyim çalışması yapacak

meslek mensubuna ait muvafakat yazısı. (Yönerge EK:2)

4- Aday hakkında bilgi alınabilecek iki kişiye ait adres

bilgilerini içeren adayın vereceği dilekçe. (Yönerge EK:3)

5- Mesleki deneyim kazanma çalışma giderlerinin

ödendiğine dair ödeme belgesi.

EK:2

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL BAŞKANLIĞINA

(Yanında Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması Yapılacak Meslek Mensubu Muvafakat Yazısı)

 

ANKARA

………… Üniversitesi …………….. fakültesi/yüksek okulu ………………….. mühendisliği bölümünden orman mühendisi/orman endüstri mühendisi/ağaç işleri endüstri mühendisi olarak mezun olan ve aşağıda kimlik bilgileri yazılı …………………………….in, 5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun’un 6 ncı maddesi gereğince mesleki deneyim kazanma çalışması yapmasına muvafakat ediyorum.

Gereğini arz ederim. ……/….../………

ADRES: SMM Kaşesi

(SMM nun adres ve iletişim bilgileri yazılacaktır.) İmza

(Yanında Çalışma Yapılacak SMM Ait)

 

SMM ADAYININ ADRES BİLGİLERİ:

  1. ve Soyadı: …………………..
  2. adı : ……………………….

Doğum yeri ve tarihi: ………………..

TC Kimlik no: ……………………..

Unvanı : ………………………

Oda sicil no: ………………………

Adresi: ………………………………

………………………………….

Tlf No: ………………………

Gsm No: ……………………..

E-Posta Adresi: ………………………..

Oda sicil no: ………………………

 

EK:3

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL BAŞKANLIĞINA

(Aday meslek mensubu hakkında bilgi verecek kişilere ait dilekçe.)

ANKARA

………… Üniversitesi …………….. fakültesi/yüksek okulu ………………….. mühendisliği bölümünden orman mühendisi/orman endüstri mühendisi/ağaç işleri endüstri mühendisi olarak mezun oldum.

5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun’un 6 ncı maddesi gereğince mesleki deneyim kazanma çalışması yapmak istiyorum. Hakkımda bilgi alınacak birinci ve ikinci derecede akrabalık bağları bulunmayan iki kişiye ait adres bilgileri aşağıdadır.

Gereğini arz ederim. ……/….../………

ADRES: İmza

Adı Soyadı : ……………………………

Doğum yeri ve tarihi: ……………………

TC Kimlik no: …………………….

Oda sicil no: ………………………

……………………………………

HAKKIMDA BİLGİ ALINACAK KİŞİLER:

1) Adı ve Soyadı: …………………..

Baba adı : ……………………….

Doğum yeri ve tarihi: ………………..

TC Kimli no: ………………………….

Adresi: ………………………………

………………………………….

Tlf No: ………………………

Gsm No: ……………………..

E-Posta Adresi: ………………………..

 

2) Adı ve Soyadı: …………………..

Baba adı : ……………………….

Doğum yeri ve tarihi: ………………..

TC Kimli no: ………………………….

Adresi: ………………………………

………………………………….

Tlf No: ………………………

Gsm No: ……………………..

E-Posta Adresi: ………………………..

 

EK:4

DEĞERLENDİRME SONUCUNDA MESLEKİ DENEYİM ÇALIŞMASI YAPMAYA HAK KAZANAN

ADAY MESLEK MENSUPLARINA AİT LİSTEDİR

Sıra

No

 

Adı ve Soyadı

Oda

Sicil

No

 

TC Kimlik No

 

Unvanı

Yanında mesleki deneyim çalışması yapılacak

Meslek mensubunun

Adı, Soyadı

Oda sicil no

Büro/Şirket

Adresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMDEM kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yukarıda kayıtları bulunan aday meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesi uyarınca bir yıl süreli olarak mesleki deneyim kazanma çalışması yapmaları Oda yönetim kurulunun ……….. tarihli ve ………….. sayılı kararı ile Odanın Web sayfasıyla ilan tahtasında ilan edilerek ilgililere duyurulmasına karar verilmiştir. .../…./…….

ODA YÖNETİM KURULU

  1. Başkan Genel Başkan Yard. Genel Yazman Genel Sayman

Üye Üye Üye

 

EK:5

 

 

SAYI : 25.00/ ANKARA

…./…/…..

KONU: Aday meslek mensubunun

mesleki deneyim kazanma

çalışmasına başlaması.

 

 

Sayın …………………..

………………………….

İLGİ : …………. Tarihli yazınız.

 

Aşağıda kimlik bilgileri yazılı orman mühendisi/orman endüstri mühendisi/ ağaç işleri endüstri mühendisi ………………………………. in 5531 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca yanınızda mesleki deneyim kazanma çalışması yapmasına dair muvafakatınız Oda yönetim kurulumuzca uygun görülmüştür. Aday meslek mensubu engeç on gün içinde görevine başlamak zorundadır.

Aday meslek mensubunun, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ve TEMDEM yönergesinde belirlenen esaslara, mesleki deneyim kazanma eğitim programına uygun bir şekilde teorik ve uygulamalı olarak yetiştirilmesi için gayret göstereceğinizi beklemekteyiz.

Aday meslek mensubunun mesleki deneyim kazanma çalışmalarına başladığı tarihin bildirilmesini, devam durumunun titizlikle takip edilmesini ve bir yıllık çalışma süresi sonunda gizli tezkiye varakasının doldurularak gönderilmesini önemle rica ederim.

EKLER: Oda Yön.Kur.Adına

1- Eğitim programı Genel Yazman

2- Boş gizli tezkiye varakası

ADRES BİLGİLERİ:

Adı ve Soyadı: …………………..

  1. adı : ……………………….

Doğum yeri ve tarihi: ………………..

TC Kimlik no: ……………………..

Unvanı : ………………………

Oda sicil no: ………………………

Adresi: ………………………………

………………………………….

Tlf No: ………………………

Gsm No: ……………………..

E-Posta Adresi: ………………………..

 

EK:6

 

SAYI : ANKARA

…./…/…..

KONU: Aday meslek mensubu

……………………. in

görevine başladığı Hk.

 

 

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL BAŞKANLIĞINA

İLGİ : …………. tarihli ve ………….. sayılı yazınız.

 

5531 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca yanımda ve gözetimimde mesleki deneyim kazanma çalışması yapmak üzere ilgide kayıtlı yazınızla görevlendirilen orman mühendisi/orman endüstri mühendisi/ ağaç işleri endüstri mühendisi ………………………………., …………………… tarihinde görevine başlamıştır.

Bilgilerinizi arz ederim.

Serbest Meslek Mensubu

Adı, Soyadı

İmzası

EK:7

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI USUL VE ESASLAR BELGESİ

 

A- KONUSU: 5531 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ve Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesi uyarınca, meslek mensubu ………………………………. yanında, denetim ve gözetiminde mesleki deneyim kazanma çalışması yapacak olan aşağıda kimlik bilgileri yazılı aday meslek mensubu ………………………………………..’in çalışma koşullarının belirlenmesidir.

B- TARAFLAR: Aşağıdaki cetvelde kimlik ve iletişim bilgileri yazılı meslek mensubu ile aday meslek mensubudur.

Kimlik ve İletişim Bilgileri

Meslek Mensubunun

Aday Meslek Mensubunun

Adı ve Soyadı

 

 

Baba adı

 

 

Doğum yeri ve tarihi

 

 

TC Kimlik No

 

 

Mühendislik unvanı

 

 

Oda sicil No

 

 

Oda Mesleki Ruhsat No

 

---

Büro/Şirket adı

 

---

Büro/Şirket adresi

 

---

Tlf

 

 

GSM

 

 

Fax

 

 

E-Mail

 

 

İkametgah adresi

 

 

C- MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMA KOŞULLARI:

1- Meslek mensubu, aday meslek mensubunun mesleki konularda teorik ve uygulamalı olarak yetiştirilmesi için her türlü çalışma ortamını hazırlar. Aday meslek mensubu bu çalışma ortamı şartlarına uymaya ve verilen işleri yapmaya mecburdur.

2- Meslek mensubu aday meslek mensubunun yetiştirilmesine yönelik çalışma ortamımı hazırlarken, TEMDEM yönergesinin EK: 9’daki çerçeve eğitim programı ile TEMDEM kurulunun detay eğitim programına uyar.

3- Aday meslek mensubu, mesleki deneyim kazanma çalışmaları sırasında ve adaylık süresince, kendi ve üçüncü kişiler nam ve hesabına çalışamaz. Çalışmasının tespit edilmesi halinde Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca adaylıkla ilişkisi kesilmek üzere durum Odaya bildirilir.

4- Aday meslek mensubuna adaylık süresi boyunca toplam 20 gün izin kullandırılır.

5- Aday meslek mensubu mesleki deneyim kazanma çalışmalarına aralıksız devam eder. Devam zorunlu olup, takibi devam çizelgesiyle yapılır.

6- Yapılan denetlemelerde, mücbir sebep olmaksızın bir yılda üç gün mesleki deneyim kazanma mahallinde bulunmayan adaylar başarısız sayılır.

7- Aday meslek mensubu, mesleki deneyim kazanma programına uyulmadığı ya da yanında veya gözetim ve denetiminde çalışma yaptığı meslek mensubunun uygun olmayan davranışlarda bulunduğu kanaatine vardığı gerekçesiyle, kendiliğinden mesleki deneyim kazanma çalışmalarını kesemez. Aday bu durumu, bir dilekçe ile Oda Yönetim Kuruluna bildirerek tedbir alınmasını isteyebilir. Oda yönetim kurulunun incelemesine göre gerekli işlem yapılır.

8- Aday meslek mensubu, yanında çalıştığı meslek mensubunun ölümü, işi terki, disiplin ya da ceza uygulaması dolayısıyla meslekten ayrılması durumunda, kalan mesleki deneyim kazanma süresini yanında geçirileceği meslek mensubunu Oda belirledikten sonra ayrılır.

9- Aday meslek mensuplarının yetiştirilmesi için TEMDEM tarafından yapılacak eğitimlere, adayların katılmalarına meslek mensubunca izin verilir.

10- Bu mesleki deneyim kazanma usul ve esaslar belgesi, mesleğe hazırlamaya yönelik olup, taraflar arasında düzenlenmiş hizmet akdi değildir. Hizmet akdi niteliğini taşımaz. Mesleki deneyim kazanma çalışmaları, SGK. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı’nın 25/Ağustos/2009 tarihli ve B.13.2.SGK.0.10.03.07-MEV-11.066.838 sayılı yazılarına istinaden 5510 sayılı Kanuna göre sigortaya tabi tutulmayacaktır.

Taraflar işbu usul ve esaslara aynen uyacaklardır. …../…../………

 

Meslek Mensubu Aday Meslek Mensubu

İmza İmza

EK:8

 

ADAY MESLEK MENSUPLUĞU DEVAM ÇİZELGESİ

Adı ve Soyadı

 

Unvanı

 

Baba adı

 

Oda sicil no

 

TC Kimlik no

 

Başladığı tarih

 

………………………… AYI DEVAM DURUMU

S.No

Tarih

Adayın imzası

Serbest Mes. Men. İmzası

Adayın mesleki deneyim kazanma amaçlı yaptığı çalışmalar

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

             

EK:9

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇERÇEVE EĞİTİM PROĞRAMI

Uz.

Eğitim programının konusu

Süresi

Uygulama şekli

Orman mühendisliği

a) Silvikültürün temel esasları, metotları, tedbirleri, silvikültür planlarının yapımı ve silvikültür tekniklerinin uygulanması.

6 Hafta

Teorik ve uygulamalı

b) Orman amenajmanı planları yapımı ve revizyonu, harita fotogrametri ile uydu görüntülerden ormancılık amaçları doğrultusunda yararlanma,

6 Hafta

Teorik ve uygulamalı

c) Orman koruma, orman yangınlarıyla mücadele ve entomoloji.

4 Hafta

Teorik ve uygulamalı

ç) Orman Kanununda özel orman, tapulu kesim ve izinler.

4 Hafta

Teorik ve uygulamalı

d) Ağaçlandırma, özel ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı ve fidanlık.

6 Hafta

Teorik ve uygulamalı

e) Toprak ilmi, orman ekolojisi, havza amenajmanı ve etüt-proje işleri.

5 Hafta

Teorik ve uygulamalı

f) Milli parklar ve korunan alanlar, mesire yerleri, Av ve yaban hayatı.

5 Hafta

Teorik ve uygulamalı

  1. Orman işletmeciliği, ithalat, ihracat ve orman yolları yapımı.

5 Hafta

Teorik ve uygulamalı

ğ) Orman botaniği.

4 Hafta

Teorik ve uygulamalı

h) Ormancılık hukuku.

4 Hafta

Teorik

ı) Meslek mensupluğu hukuku, idari yargılama hukuku ve 5237 TCK.da kamu görevlilerine ilişkin hükümler.

3 Hafta

Teorik

Orman endüstri mühendisliği

a) Ahşap koruma, kurutma, buharlama, emprenye ve karantina,

7 Hafta

Teorik ve uygulamalı

b) Odun anatomisi, ağaç malzemenin fiziksel ve mekanik özellikleri,

7 Hafta

Teorik ve uygulamalı

c) Proje, ağaç işleri teknik resim ve bilgisayar destekli tasarım,

7 Hafta

Teorik ve uygulamalı

ç) Kereste endüstrisi, mobilya ve ahşap konstrüksiyonları, kalite kontrolü,

6 Hafta

Teorik ve uygulamalı

d) Levha ürünleri, lif ve kağıt teknolojisi,

6 Hafta

Teorik ve uygulamalı

e) Fabrika planlama, ağaç işleme makineleri, üretim planlama ve stok kontrolü,

6 Hafta

Teorik ve uygulamalı

f) Stratejik karar verme, iş yönetim, iş güvenliği, kalite yönetimi, çevre yönetimi, finansal yönetim, maliyet muhasebesi, tek düzen muhasebe ve uygulaması,

6 Hafta

Teorik ve uygulamalı

g) Meslek mensupluğu hukuku, idari yargılama hukuku ve 5237 TCK.da kamu görevlilerine ilişkin hükümler.

3 Hafta

Teorik

ğ) İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku,

4 Hafta

Teorik

Ağaç işleri endüstri mühendisliği

a) Ahşap dendrolojisi ve anatomisi, ağaç malzemenin fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri, kereste üretim teknolojisi,

7 Hafta

Teorik ve uygulamalı

b) Ahşabın emprenyesi ve ahşap malzemeye uygulanan ışıl işlemler, kaplama ve levha üretim teknolojisi

7 Hafta

Teorik ve uygulamalı

c) Ahşap dışı endüstriyel malzemeler ve mobilya döşemeciliği,

7 Hafta

Teorik ve uygulamalı

ç) Ahşap işleme makineleri ve üst yüzey işlemleri,

6 Hafta

Teorik ve uygulamalı

d) Tasarım teorisi, ürün teknik tasarımı ve projelendirme, mekan donatı elemanları ve iç mimari-dekorasyon,

6 Hafta

Teorik ve uygulamalı

e) Fabrika düzenleme,

6 Hafta

Teorik ve uygulamalı

f) Stratejik karar verme teknikleri ve kaynak planlaması,

6 Hafta

Teorik ve uygulamalı

g) Meslek mensupluğu hukuku, idari yargılama hukuku ve 5237 TCK.da kamu görevlilerine ilişkin hükümler.

3 Hafta

Teorik

ğ) İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku,

4 Hafta

Teorik

 

EK:10

 

SAYI : ANKARA

…./…/…..

KONU: Aday meslek mensubu

……………………. in

Mesleki deneyim kazanma

çalışmalarını bitirdiği Hk.

 

 

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL BAŞKANLIĞINA

İLGİ : a) …………. tarihli ve ………….. sayılı yazınız.

b) …………. Tarihli ve …………. Sayılı yazımız.

 

5531 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca yanımda ve gözetimimde mesleki deneyim kazanma çalışması yapmak üzere ilgide (a) kayıtlı yazınızla görevlendirilen ve ilgi (b) yazımızla görevine başlayan orman mühendisi/orman endüstri mühendisi/ ağaç işleri endüstri mühendisi ………………………………., …………………… tarihinde mesleki deneyim kazanma çalışmalarını bitirmiş olup, mesleki deneyim kazanma çalışmalarını bitirdiğine dair tamamlama belgesinin bir nüshası aday meslek mensubuna verilmiş ve bir nüshası da ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi arz ederim.

EKİ: Mesleki deneyim kazanma çalışması

Tamamlama belgesi

Serbest Meslek Mensubu

Adı, Soyadı

İmzası

EK: 10/1

 

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI

TAMAMLAMA BELGESİ

 

ADAY MESLEK MENSUBUNUN

Adı ve Soyadı

 

Oda Sicil no

 

Baba adı

 

Unvanı

 

Doğum tarihi ve yeri

 

Bitirdiği Fak ve/veya

Yüksek Okul ve tarihi

 

TC Kimlik no

 

Varsa TEMDEM eğitiminde geçen süreler.

 

Tlf No

 

Mes. Den. Çal. Baş. Tarihi

 

GSM No

 

Mes. Den. Çal. Bit.Tarihi

 

E-Posta adresi

 

Oda yazısının tarih ve nosu

 

Adresi

 

 

 

 

 

Yukarıda kimliği ve mesleki bilgileri yazılı Odamızın ……… sicil nolu üyesi aday meslek mensubu ………………………., mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yanımda gözetim ve denetimimde başarıyla tamamlamış olup, serbest meslek mensupluğu sınavlarına katılabilmesi amacıyla düzenlenerek ilgilisine verilmiştir. ………. /……../…………….

 

SERBEST MESLEK MENSUBU

Adı, Soyadı

İmza, Kaşe

 

 
Your browser does not support the canvas element.