Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması Tezkiye Varakası

ADAY MESLEK MENSUBUNA AİT GİZLİ TEZKİYE VARAKASI     EK:16

 

 

 

 

 

 

 

TMMOB

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

 

Fotoğraf

ve

Soğuk damga

A)  MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPAN ADAY MESLEK MENSUBUNUN

Adı ve Soyadı

 

Oda kayıt tarihi

 

Baba adı

 

Oda Sicil no

 

Doğum tarihi ve yeri

 

Unvanı

 

TC Kimlik no

 

Fak. ve/veya

Yük.Ok. Bit.Tarihi

 

Tlf  No

 

Diploma No

 

GSM No

 

Mes.Den.Çal. Baş. Tarihi

 

E-Posta adresi

 

Mes. Den. Çal. Bit.Tarihi

 

Adresi

 

B) TC. DEVLETİ VE MİLLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNE, ANAYASANIN TEMEL İLKELERİNE YAKLAŞIMI VE GENEL OLARAK MESLEKİ KONULARA İLGİSİ

No

Konular

Not

No

Konular

Not

1

Devletin şekline ait TC. Anayasasının birinci maddesini benimsemesi

  

 3

Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkentine dair TC.Anayasasının 3 ncü maddesini benimsemesi

 

2

Cumhuriyetin niteliklerine ait TC.Anayasasının 2 nci maddesindeki ilkeleri benimsemesi

 

4

Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemesi

 

C) SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV KONULARINA İLGİSİ

Orman mühendisliği

Orman endüstri mühendisliği

Ağaç işleri endüstri mühendisliği

No

Konular

Not

No

Konular

Not

No

Konular

Not

5

Silvikültürün temel esasları, metotları, tedbirleri, silvikültür planlarının yapımı ve silvikültür tekniklerinin uygulanması.

                                 

                               5

Ahşap koruma, kurutma, buharlama, emprenye ve karantina,

                                

                               5

 Ahşap dendrolojisi ve anatomisi, ağaç malzemenin fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri, kereste üretim teknolojisi,

                                

6

 Orman amenajmanı planları yapımı ve revizyonu, harita fotogrametri ile uydu görüntülerden ormancılık amaçları doğrultusunda yararlanma,

 

                               6

Odun anatomisi, ağaç malzemenin fiziksel ve mekanik özellikleri,

 

                               6

Ahşabın emprenyesi ve ahşap malzemeye uygulanan ışıl işlemler, kaplama ve levha üretim teknolojisi

 

7

Orman koruma, orman yangınlarıyla mücadele ve entomoloji.

 

                               7

Proje, ağaç işleri teknik resim ve bilgisayar destekli tasarım,

 

                               7

Ahşap dışı endüstriyel malzemeler ve mobilya döşemeciliği,

 

8

Orman Kanununda özel orman, tapulu kesim ve izinler.

 

                               8

Kereste endüstrisi, mobilya ve ahşap konstrüksiyonları, kalite kontrolü,

 

                               8

Ahşap işleme makineleri ve üst yüzey işlemleri,

 

9

Ağaçlandırma, özel ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı ve fidanlık.

 

                               9

Levha ürünleri, lif ve kağıt teknolojisi,

 

                               9

Tasarım teorisi, ürün teknik tasarımı ve projelendirme, mekan donatı elemanları ve iç mimari-dekorasyon,

 

10

Toprak ilmi, orman ekolojisi, havza amenajmanı ve etüt-proje işleri.

 

                               10

Fabrika planlama, ağaç işleme makineleri, üretim planlama ve stok kontrolü,

 

                               10

 Fabrika düzenleme,

 

11

 Milli parklar ve korunan alanlar, mesire yerleri, Av ve yaban hayatı.

 

                               11

Stratejik karar verme, iş yönetim, iş güvenliği, kalite yönetimi, çevre yönetimi, finansal yönetim, maliyet muhasebesi, tek düzen muhasebe ve uygulaması,

 

                               11

Stratejik karar verme teknikleri ve kaynak planlaması,

 

12

Orman işletmeciliği, ithalat, ihracat ve orman yolları yapımı.  

 

                               12

Meslek mensupluğu hukuku, idari yargılama hukuku ve 5237 TCK.da kamu görevlilerine ilişkin hükümler.

 

                               12

 Meslek mensupluğu hukuku, idari yargılama hukuku ve 5237 TCK.da kamu görevlilerine ilişkin hükümler.

 

13

Orman botaniği.

 

                               13

İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku,

 

                               13

İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku,

 

14

Ormancılık hukuku.

 

 

 

 

 

 

 

15

Meslek mensupluğu hukuku, idari yargılama hukuku ve 5237 TCK.da kamu görevlilerine ilişkin hükümler.

 

 

 

 

 

 

 

NOT TOPLAMI (B+C)

 

NOT TOPLAMI (B+C)

 

NOT TOPLAMI (B+C)

 

NOT ORTALAMASI (B+C/15)

 

NOT ORTALAMASI (B+C/13)

 

NOT ORTALAMASI (B+C/13)

 

Meslek mensubunun adı, soyadı, kaşe, imza, tarih

 

 

 

 

 

EK:16 IN ARKA SAYFASI

 

ADAY MESLEK MENSUBUNA AİT GİZLİ TEZKİYE VARAKASININ DOLDURULMASINA DAİR AÇIKLAMALAR

 

             GENEL İLKELER

             1- Tezkiye varakası yanında en az üç ay süre ile mesleki deneyim kazanma çalışmaları yapılan meslek mensubu tarafından doldurulacaktır.

             2- Tezkiye varakası notları ortalaması bir ders notu olarak sınav ortalamalarına dahil edilecektir.

             3- Tezkiye varakası dolduran meslek mensubu tarafından gizli bir zarf içinde Oda TEMDEM kuruluna gönderilecektir.

             4- Tezkiye varakası el yazısıyla doldurulacaktır.

             5- Birden fazla meslek mensubu yanında toplam bir yıllık mesleki deneyim kazanma süresini dolduran aday meslek mensupları için birden çok tezkiye varakası doldurulması halinde aşağıdaki doldurma ilkelerine bağlı kalınarak tezkiye varakaları not ortalamalarının ortalaması TEMDEM tarafından alınacaktır.

 

             A)  TEZKİYE VARAKASINI MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPAN ADAY MESLEK MENSUBUNUN KİMLİK BİLGİLERİ BÖLÜMÜNÜN DOLDURULMASI

             1- Mesleki deneyim çalışması yapan daya meslek mensubunun kimlik bilgileri özlük dosyasındaki bilgiler esas alınarak doldurulacaktır.

            

             B) TC. DEVLETİ VE MİLLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNE, ANAYASANIN TEMEL İLKELERİNE YAKLAŞIMI VE GENEL OLARAK MESLEKİ KONULARA İLGİSİ KONULU İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN DOLDURULMASI

 

1-       Her bir konu için notlar 100 puan üzerinden verilecektir.

2-       Konular için verilen puanlar 60 puandan aşağı olması halinde aday meslek mensubu başarısız olur.

3-       Bu bölümde herhangi bir konunun  notu 60 dan aşağı olursa gizli tezkiye varakasının diğer bölümleri doldurulmaz. Adaya meslek mensubu mesleki deneyim kazanma çalışmalarında başarısız sayılır ve serbest meslek mensupluğu sınavlarına katılamaz.

4-       Bu bölümdeki her hangi bir konuda 60 puandan aşağı not alınmaması halinde, aday meslek mensubunun uzmanlık alanlarına uygun olarak (C) bölümündeki konulara ait notlar verilerek not ortalamaları belirlenecektir.

 

             C) SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV KONULARINA İLGİSİNE DAİR BÖLÜMÜN DOLDURULMASI

 

1-       Tezkiye varakasının (B) bölümündeki dört konunun her birinden en az 60 ve daha yukarı puan alan aday meslek mensuplarından;

  1. a)Uzmanlık alanı Orman mühendisliği/Orman yüksek mühendisliği ise; orman mühendisliği konularına ilişkin hanelerde (5-15 arasıda) yer alan onbir konu için 100 puan üzerinden not verilecektir.
  2. b)Uzmanlık alanı Orman endüstri mühendisliği ise; orman endüstri mühendisliği konularına ilişkin hanelerde (5-13 arasıda) yer alan dokuz konu için 100 puan üzerinden not verilecektir.
  3. c)Uzmanlık alanı Ağaç işleri endüstri mühendisliği ise, ağaç işleri endüstri mühendisliği konularına ilişkin hanelerde (5-13 arasıda) yer alan dokuz konu için 100 puan üzerinden not verilecektir.

 

2-       Bu bölümde, her bir konuda 100 tam puan üzerinden 50 den aşağı not alınan konularda aday meslek mensubu başarısız sayılacaktır. Bu durumda olan meslek mensupları, mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yenilemeleri gerekir.

3-       (B) ve (C) bölümüne ait konulara verilen notların ortalaması 100 puan üzerinden 60 ve daha yukarı puan olması halinde ise, aday meslek mensupları mesleki deneyimde olumlu tezkiye almış sayılacak ve TEMDEM tarafından yapılacak olan mesleki deneyim kazanma değerlendirmelerine katılabileceklerdir.

 
Your browser does not support the canvas element.