11 EYLÜL 2021 TARİHİNDE YAPILACAK SMM. SINAVLARINA GİRECEK ADAYLARIN  DİKKATİNE

11 EYLÜL 2021 TARİHİNDE YAPILACAK SMM. SINAVLARINA GİRECEK ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU

11/EYLÜL/2021 TARİHİNDE YAPILACAK SMM. SINAVLARINA GİRECEK ADAYLARIN

DİKKATİNE

 

2021 YILININ 2021/III. DÖNEM SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU, 31/TEMMUZ/2021 TARİH VE 31554 SAYILI RESMİ GAZETE’DE İLAN EDİLDİ.

 

         5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun’un 6 ıncı maddesine göre hazırlanıp 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, 2021 yılının üçüncü SMM sınavı, 11/Eylül/2021 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Bu sınavlara ilişkin ilan, aşağıdaki 31/07/2021 tarih ve 31554 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  Resmi Gazete ilanının, A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR başlığı altında yer alan        (b) fıkrasında ifade edildiği üzere, 6 aylık mesleki deneyim kazanma çalışmaları karşılığı olan uygulama tezlerinin Odaya teslim edilmesi gerekmektedir. Uygulama tez konularını 01/08/2020 tarihinde teslim alan ve teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim etmeyen SMM adayı mühendisler,    11/Eylül/2021 tarihinde yapılacak SMM sınavına giremeyeceklerdir.

SMM sınavına girecek adaylara önemle duyurulur.  2/8/2021

 

                                                                    YÖNETİM KURULU

 

31 Temmuz 2021 Cumartesi

Resmî Gazete

Sayı : 31554

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

 

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna göre;

 

            A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR:

a) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir.

1- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar.

2- Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar

b) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak başarılı olmak koşuluyla tezkiye varakası düzenlenecektir. Tezkiye varakası aynı zamanda yanında mesleki deneyim kazanma çalışması yapılan meslek mensubu tarafından online sistemi üzerinden de doldurulacaktır.

c) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilecek, tez değerlendirme sonuçları Oda tarafından sisteme işlenecek ve sınav başvuruları online sistemi üzerinden aşağıdaki şekilde yapılmaya başlanacaktır.

1- Online işlem merkezinden “SMM Sınav Başvurusu” menüsüne girilerek başvuru formu doldurulacak ve form doldurulurken hangi derslerden sınava girileceği işaretlenecektir.

2- Başvurunun onaylanabilmesi için;

  • Tezkiye varakasının aslı,
  • Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,
  • Mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair Tamamlama Belgesi,

23 Ağustos 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ç) Sınav başvuruları TEMDEM kurulunca 25 Ağustos 2021 Çarşamba gününe kadar incelenecek, SMM sınavına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 27 Ağustos 2021 Cuma gününe kadar duyurulacaktır. Başvuru sonuçları aynı zamanda online işlem merkezinden takip edilecektir.

d) SMM sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği sınav ücretinin 03 Eylül 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar, yine aynı formda bulunan “Öde” butonu kullanılarak kredi kartı ile doğrudan ödenebileceği gibi; banka havalesi veya Oda muhasebesine de ödenebilecek ancak sistemden alınan kodla ödemenin yapıldığı Oda muhasebesinden teyit ettirilecektir.

e) Sınav giriş belgesi, başvuru onaylandıktan sonra online işlem merkezinde başvuru yapılan ekrandan 10 Eylül 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacaktır.

f) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.

 

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Sınav günü: 11 Eylül 2021 Cumartesi günü her uzmanlık alanında tek oturum yapılacaktır.

b) Sınav başlama saati: 09.30

c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 25 dakikadır. Tek oturumda Oda yönetim

kurulunca belirlenecek orman mühendisleri için en çok yedi konuda, orman endüstri mühendisleri için en çok altı konuda sınav yapılacaktır.

ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda

d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test

e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman

Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 25 (yirmi beş) soru sorulacaktır.

f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 4 (dört) puandır.

                                                                              

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

6882/1-1

 

NOT:  SMM sınavına başvuru yapıp da sınava katılmayan adayların sınav ücretleri bir sonraki sınav başvurularında kullanılamayacaktır.