AMENAJMAN PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİ

AMENAJMAN PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİ

AMENAJMAN PLANLAYICILIĞI HAZIRLAMA EĞİTİMİ” VE

“AMENAJMAN PLANLAYICILIĞI YAZILI VE YETKİNLİK SINAVI”

YAPILACAKTIR

Orman Mühendisleri Odasınca 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Meslekli Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin 49 uncu ve 50 inci maddeleri, TEMDEM yönergesinin 9 uncu ve 11 inci maddeleri ile Oda Yönetim Kurulunun Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 105/1 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları ile Uzmanlık Konularının Kazanılmasına İlişkin Alt Düzenleme” esasları çerçevesinde 11-13 Mart 2019 tarihleri arasında Amenajman Planlayıcılığı Hazırlama Teorik Eğitimi, 14 Mart 2019 Perşembe günü Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğünde arazi programı, 15 Mart 2019 Cuma günü yazılı sınav yapılacaktır.

Yazılı sınavı kazanan adaylar tarafından gösterilen araziye uygun olarak hazırlayacakları amenajman plan tablolarını 18/Mart/2019 Pazartesi gününe kadar Orman Mühendisleri Odasına teslim eden adayların katılacakları yetkinlik sınavı 20 Mart 2019 Çarşamba günü yapılacaktır.

Eğitim OGM ve ODA birlikte TEMDEM kurulunun koordinasyonunda ve Oda Yönetim Kurulunca görevlendirilecek bir kişiyle birlikte yapılacaktır.

A- AMENAJMAN PLANLAYICILIĞI HAZIRLAMA EĞİTİMİ VE YAZILI SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:

1- Kamu ve özel Orman Amenajman heyetlerinde çalışmış orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi olması, arazi ve büro çalışmalarına katıldıkları her yıl en az bir amenajman planı olmak üzere, üç ayrı yılda toplam en az OGM ce onaylanmış üç amenajman planında imzalarının bulunması ve bu durumun belgelenmesi,

2- Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra kuruluşları ile diğer kamu kurumlarının merkez ve taşra kuruluşlarında halen çalışır durumda olmaması,

3- Amenajman heyetlerinde çalışmış olmak koşulu aranmaksızın Orman Genel Müdürlüğü Fotogrametri Müdürü veya Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunulması ve bu durumun belgelenmesi,

4-Amenajman planlayıcılığı teorik eğitimi ile arazi programına katılmış olması,

5- Oda’ya borcunun bulunmaması,

6- Eğitim ve sınav başvurusunun ekleri ile birlikte dilekçeyle 04/Mart/2019 Pazartesi gününe kadar Odaya yapılmış olması, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7- Eğitim (eğitici, arazi, eğitim, öğle yemeği giderleri dahil) ve yazılı sınav giderleri için 600.00 TL. (Altı yüz) ücretin Odanın T.C. Ziraat Bankası Beşevler Şubesi/Ankara TR88 0001 0007 9906 5654 2050 38 nolu banka hesabına veya Oda muhasebesine 04/Mart/2019 tarihine kadar yatırılarak, makbuz veya dekontun sınav başvuru evrakları ile birlikte Oda’ya verilmesi,

8- 11-13/Mart/2019 tarihleri arasında teorik eğitim, 14/Mart/2019 tarihinde arazi eğitimi, 15/Mart/2019 Cuma günü Saat: 09.30 da Oda genel merkezinde yazılı sınav yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alan başarılı sayılacaktır.

 

 

B- AMENAJMAN PLANLAYICILIĞI YETKİNLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI:

1- Amenajman planlayıcılığı yazılı sınavını kazanan adayların, sınav komisyonunun belirleyeceği alana ait istenen amenajman plan tablolarını 16-17/Mart/2019 tarihlerinde hazırlayıp, en geç 18/Mart/2019 Pazartesi günü saat: 15.00 e kadar Odaya teslim etmeleri,

2- Yazılı sınavı kazanıp, amenajman plan tablolarını Odaya teslim eden adayların katılacakları ve amenajman plan yapımı mevzuat bilgisi ile yaptıkları amenajman plan tablolarının değerlendirileceği yetkinlik sınavına girmeye hak kazanan adayların isimlerinin, 19/Mart/2019 tarihine kadar Odanın ilan tahtasında duyurulacaktır.

3- Yetkinlik sınavına girmeye hak kazanan adaylar, en geç 18/Mart/2019 Pazartesi gününe kadar plan tablolarını Odaya teslim ederken, yetkinlik sınav ücreti olarak 150.00 TL (yüz elli) nin, Odanın T.C. Ziraat Bankası Beşevler Şubesi/Ankara TR88 0001 0007 9906 5654 2050 38 nolu banka hesabına veya Oda muhasebesine yatırarak makbuz veya dekontunu Oda’ya vereceklerdir.

4- Yetkinlik sınavı, 20/Mart/2019 Çarşamba günü Saat:09.30 da Ankara Oda Genel Merkezinde yapılacaktır. Yetkinlik sınavında 100 puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

Amenajman planlayıcılığı eğitimi ile yazılı sınavına katılmak isteyen ve yukarıdaki şartlara haiz olan adayların; başvuru formunu imzalayarak ve eğitim gideri ile yazılı sınav giderinin Odaya ödendiğine dair dekontu ekleyerek, 04/Mart/2019 Pazartesi gününe kadar Odaya başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar Odaya ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yazılı sınavı kazanıp yetkinlik sınavına girmeye hak kazanan adaylar, yetkinlik sınavına giriş ücretini 19/Mart/2019 tarihine kadar Odaya yatıracaklardır.

İlanen duyurulur. 12/02/2019                                                                   

                                                                                                           ODA YÖNETİM KURULU