BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULLARINA YAZDIĞIMIZ YAZI

BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULLARINA YAZDIĞIMIZ YAZI

 Odamıza üye olmayan kişilerin bilirkişilik yapamaması ile ilgili yazımız Bilirkişilik Bölge Kurulları'na gönderilmiştir. 

 

 

Sayı:                                                                                                                         18/02/2019

Konu: 2019 Bilirkişilik Listelerine İtiraz                                                               

 

 

…………… BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞINA

                                                                                                                 

 

Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde “Ormanlar, Bilirkişilik Temel Uzmanlık Alanı” için “Aranan Nitelikler” Bilirkişilik Daire Başkanlığının 04 Ekim 2018. tarihli internet sitesinde “Bilirkişiliğe Kabule Ve Bilirkişilik Başvuru Usul Ve Esaslarına İlişkin Duyuru“ başlıklı duyurusu ile yayımlanmıştır. Bölge Kurulunuzca da 31 Ocak 2019 tarihinde bilirkişiliği kabul edilen listeler yayımlanmıştır

 

Bilirkişilik Kanununun,

Bilirkişiliğe kabul şartları

“MADDE 10- (1) Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

ğ) Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen yeterlilik koşullarını taşımak.

…”

 

Bilirkişilik Yönetmeliğinin,

Bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları

“MADDE 38-(1) Bilirkişilik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

ğ) Daire Başkanlığının bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği yeterlilik koşullarını taşımak.

…”

şeklinde kanun ve yönetmelikle bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları belirlenmiştir.

 

Bilirkişilik Daire Başkanlığının 04 Ekim 2018. tarihli internet sitesinde yayımlanan “Bilirkişiliğe Kabule Ve Bilirkişilik Başvuru Usul Ve Esaslarına İlişkin Duyuru“ başlıklı duyurusu ile başvuru şartları ve  “EK-2 Aranan Nitelikler” tablosunda 04 Ana Kod, 04 Tam Kod ile “Ormanlar, Bilirkişilik Temel Uzmanlık Alanı” için  “Aranan nitelikler” ilan edilmiştir.

 

Duyurudaki “Başvuru Şartları” Başlığının birinci maddesi,

“…

g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

h) Daire Başkanlığının temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği EK-2’de yer alan nitelikleri taşımak.

…”

şeklinde duyurulmuştur.

 

Duyurunun “Başvuruya Eklenecek Belgeler” başlığının birinci maddesi

“…

ç) Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen temel ve alt uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti.

d) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.

…”

şeklinde duyurulmuştur.

 

Duyurunun “EK-2 Aranan Nitelikler” tablosunda 04 Ana Kod, 04 Tam Kod ile Ormanlar, Bilirkişilik Temel Uzmanlık Alanı için Aranan nitelikler incelendiğinde;

“1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren orman fakültesinden veya ilgili fakültelerinin orman endüstri mühendisliği ya da ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümünden mezun olmak.

…”

“• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara uygun bölümünden mezun olmak,”

“…

5531 sayılı Yasa uyarınca serbest meslek mensubu veya serbest yeminli meslek mensubu olmak,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır”

denilmek suretiyle bilirkişi olabileceklerde aranan nitelikler belirlenmiştir.

 

08/07/2006 tarihli ve 26222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği Ve Ağaç İşleri  Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” kabul edilmiştir. “Bu Kanunun amacı; Türkiye'deki orman fakültelerinden ve ağaç işleri endüstri mühendisi yetiştiren en az dört yıllık lisans düzeyinde yüksek öğretim kurumlarından ya da denkliği onaylanmış yurt dışı yüksek öğretim kurumlarından mezun olup, mühendis unvanını haiz olanların, 4 üncü maddede belirtilen faaliyet konularıyla ilgili işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini ve gerçekleştirilmesini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemek, değerlendirmeye tâbi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmî mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak, orman, ormancılık ve ağaç işleri endüstrisi işlerinin meslekî standartlarını gerçekleştirmek üzere ormancılık ve orman ürünleri bürolarının kurulması, faaliyet ve denetimleri ile uzmanlık alanlarına uygun mühendislik meslekî faaliyetlerindeki hak, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını düzenlemektir.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Söz konusu kanunun “Hak, yetki ve sorumluluklar” başlıklı beşinci maddesi şu şekildedir. “Meslek mensupları, 4 üncü maddede belirtilen faaliyet konularıyla sınırlı olmak kaydıyla; araştırma-geliştirme çalışmaları yapmaya, çevresel muhasebe yapmaya, keşif yapmaya, zarar ziyan belirlemeye, maliyet hesaplamaya, fizibilite raporu hazırlamaya, tasarım faaliyetleri yapmaya, plân ve projeler hazırlamaya ve uygulamaya, standardizasyon çalışmaları yapmaya, sertifikalandırmaya, kalite kontrolü yapmaya, stok kontrolü yapmaya, denetim yapmaya, muayene yapmaya, hakemlik yapmaya, eksperlik yapmaya, teknik müşavirlik yapmaya, danışmanlık yapmaya, yeminli danışmanlık ve bilirkişilik yapmaya, raporlar hazırlamaya, ormancılık ve orman ürünleri konularında serbest müşavirlik büroları ile serbest yeminli müşavirlik büroları açmaya, laboratuvarlar açmaya, özel müesseseler ile işletmeler kurmaya, bunları yönetmeye ve bunların sorumlu müdürlüğünü yapmaya, ormancılık karantina ve rehberlik hizmetlerini yürütmeye, her türlü odun ve odun dışı orman ürünleri ile orman endüstrisi dahil her türlü ormancılık çalışmaları için gerekli olan fidan, bitki, alet ve edevatın ihracat ve ithalat işlemleriyle ilgili hizmetleri tek başlarına, ortak faaliyet alanları içinde ise mevzuatta yetkilendirilmiş diğer meslek mensuplarıyla beraber yapmaya ve yürütmeye yetkilidir. Bu fıkrada belirtilen hak ve yetkiler, Odaya kayıtlı meslek mensuplarınca kullanılır.

 

Bölge Kurulunuzca 31 Ocak 2019 tarihinde bilirkişiliği kabul edilen listeler yayımlanmıştır. “Ormanlar” Temel Uzmanlık Alanı başlığının altındaki ormancılık, orman endüstrisi ve ağaçişleri endüstrisi alt başlıkları için kabul edilen listeler incelendiğinde bilirkişilik kanununun 10. Maddesine, bilirkişilik yönetmeliğinin 38. Maddesine, bilirkişilik Daire Başkanlığının 04 Ekim 2018 tarihli duyurusundaki başvuru şartlarına, bu duyurunun Ek-2 listesindeki Aranan Niteliklere ve 5531 sayılı Kanunumuzun 4.üncü ve 5.inci Maddesine uygun olmayan bazı bilirkişilerin başvurularının kabul edildiği görülmüştür. Orman Fakültelerine bağlı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Mezunu olmayan, 5531 sayılı kanunun verdiği hak ve yetkiye sahip Serbest Meslek Mensubu veya odamız üyesi olmayan ekteki listedeki (Ek-2) bilirkişilerin Ormanlar Temel Uzmanlık Alanındaki bilirkişilik yetkilerinin iptal edilmesini, odamız üyesi olmayan yukarıda sayılan üç mühendislik branşındaki meslektaşlarımızın odamıza üyelik belgelerini ibraz etmelerine müteakip bilirkişiliğe devam ettirilmesini, aksi takdirde 5531 sayılı kanunun 4.üncü ve 5.inci maddelerinden kaynaklanan hukuki haklarımızı kullanacağımızın bilinmesi hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.

 

 

 

     Hasan TÜRKYILMAZ

Orman Mühendisleri Odası

                                                                                                                      Genel Başkanı

 

EKLER:

1-Bölge Kurulunuzca Ormanlar Temel Uzmanlık

   Alanına Kabul Edilenlerin Listesi

2-Bölge Kurulunuzca Bilirkişiliğe Kabul

   Edilenlerden İptali İstenen Bilirkişiler Listesi

3-5531 Sayılı Kanun

 

DAĞITIM:

Gereği                                                                 Bilgi

Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu                        Adalet Bakanlığı, Bilirkişilik Baire Başkanlığı