ANKARA’DA 8-11 NİSAN 2019 TARİHLERİNDE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ İÇİN “CANSIZ ORMAN BİTKİSEL ÜRÜN ZARARLILARIYLA MÜCADELE EĞİTİMİ VE SINAVI” YAPILACAKTIR

ANKARA’DA 8-11 NİSAN 2019 TARİHLERİNDE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ İÇİN “CANSIZ ORMAN BİTKİSEL ÜRÜN ZARARLILARIYLA MÜCADELE EĞİTİMİ VE SINAVI” YAPILACAKTIR

Orman Mühendisleri Odasınca 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin 52 inci maddesi, 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 70 ve 71 inci maddelerine dayanarak, Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15 inci ve 16 ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 8-11 NİSAN 2019 tarihleri arasında ANKARA ODA GENEL MERKEZİNDE  “Cansız Orman Bitkisel Ürün Zararlılarıyla Mücadele Eğitimi ve Sınavı” yapılacaktır.
Söz Konusu Eğitim, 28/08/2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Teknik Mücadele Yönetmeliği” ve Orman Genel Müdürlüğünün 305 nolu “Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Mücadele Usul ve Esasları” Tebliği”ne uygun olarak odamız ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliği ile yapılacaktır.
Orman Bitkisi Zararlılarıyla Mücadele Eğitimi, eğitimden sorumlu Oda Yönetim Kurulu üyesi ile TEMDEM kurulunun koordinasyonunda yapılacaktır.
EĞİTİME KATILMA ŞARTLARI
-Orman Mühendisleri Odasına Üye olmak ve Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip olmak veya Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına devam eden serbest meslek mensubu adayı olmak,
Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde,5531 sayılı Kanundaki orman endüstri mühendisliği faaliyet konularından 2)a-Yongalama, liflere ayırma, presleme, buharlama, kurutma ve emprenye etme sanayi işlemleri konusunda yetkili olduğunun belirtilmesi
-Oda’ya borcu bulunmamak,
-Eğitimler en fazla 50 kişi ile sınırlı olacaktır. Eğitim başvurusunun bu sayının üstünde olması halinde, başvuru dilekçesinin Odanın kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak eğitim grupları belirlenecek ve adaylar internet duyurusu ile eğitime çağrılacaktır. Başvurularda bu sayının aşılması halinde otel kapasitesine bağlı olarak sayı arttırılabilecek veya Odamız tarafından belirlenecek ileri bir tarihte ikinci bir eğitim yapılabilecektir. Yeterli sayıda katılım olmadığı takdirde eğitim yapılmayacaktır.

EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER, ZAMAN VE SÜRESİ
Eğitim Tarihleri: 8-11 NİSAN 2019
Eğitim Süresi: 4 gün
Eğitim Son Başvuru Tarihi: 02 Ocak 2019
Eğitimin Yapılacağı İl: ANKARA
SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARI İLE SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU RUHSAT BELGESİNE YANSITILMASI ESASLARI
-Eğitim ve sınav; Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15 inci ve 16 ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Orman genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde belirlenen ders konuları ve konuların işlenme saatleri esas alınarak düzenlenen eğitim programına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
-Eğitime katılanların derslere devamı zorunludur.
-Yazılı sınavda 100(yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.
-Yazılı sınavda çoktan seçmeli test usulüne uygun olarak 50 soru sorulacak, her bir soru 2 puan olarak değerlendirilecek ve 120 dakika süre verilecektir. Yanlış işaretlenen soru sayısı doğru cevap sayısından düşülmeyecektir. İtiraz sonucu hatalı olduğu tespit edilen soru tüm adaylar tarafından doğru işaretlenmiş olarak kabul edilecektir. Eğitim esnasında sınav soruları ile ilgili hususlar koordinatör tarafından katılımcılara duyurulacaktır.
-Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan serbest meslek mensuplarına, Orman Mühendisleri Odasınca “Cansız Orman Bitkisel Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi” verilmesine esas olmak üzere sertifika belgesi verilecek ve meslek mensuplarının ruhsat belgelerinin sağ alt tarafına “Cansız Orman Bitkisel Ürününe Reçete Yazma Yetkisi Vardır” şeklinde şerh konulacaktır.
-Mesleki deneyim kazanma çalışması yaparken, bu eğitime katılıp, eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan serbest meslek mensubu (SMM) adayları; SMM sınavlarında başarılı olup serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesini almaya hak kazandıkları takdirde, ruhsat belgelerinin sağ alt tarafına “Cansız Orman Bitkisel Ürününe Reçete Yazma Yetkisi Vardır”, şeklinde şerh konulacaktır.
EĞİTİM GİDERLERİ
- Eğitim giderleri konaklama hariç 500 TL’dir.
-Başvurular Online Sistem Üzerinden ‘Eğitim Başvuru’ sekmesinden yapılacaktır. 
 Başvuru için  https://online.ormuh.org.tr/default.aspx

NOT : Yukarıda belirtilen eğitim ve sınav duyurusunda çelişki olması ve duyuruda belirtilmeyen hususlarda 6 No’lu Alt Düzenlemedeki esaslar geçerli olacaktır.