DUYURU-2021/42   ETÜT-PROJE PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİ  VE SINAV DUYURUSU

DUYURU-2021/42 ETÜT-PROJE PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİ VE SINAV DUYURUSU

Orman Mühendisleri Odasınca 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Meslekli Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin 50 inci ve 52 inci maddeleri, 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 70 ve 71 inci maddelerine dayanarak, Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15 inci ve 16 ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 15-19/Mart/2021 tarihleri arasında “Ankara Oda Genel Merkezi’ndeEtüt Proje Planlayıcılığı uzmanlığı eğitimi ve sonunda uzmanlık sınavı” nın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda, gerekli hassasiyetin gösterilerek, Covid 19 tedbirleri kapsamında belirtilen bütün önlemlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanarak yapılacaktır.

A) ETÜT PROJE PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİ VE SINAVINA İLİŞKİN ESASLAR

1- Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi 7 inci alt bendinde yer alan “Ağaçlandırma, erozyonla mücadele, sel ve çığ kontrolü, havza amenajmanı, entegre havza ıslahıkonularında yetkili olmak koşuluyla, ruhsat belgesinde Ağaçlandırma Etüt-Proje Planı yapamaz” veya “Etüt-Proje Planlayıcılığı yapamaz” şerhi bulunan orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi serbest meslek mensubu olması,

2- Halen Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliğine göreMesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları” na (Staj) devam eden orman mühendisi meslek mensubu adayı olması,

3- Oda’ya borcunun bulunmaması,

4- Eğitim ve sınav giderleri (Eğitici ücretleri, öğle yemeği, iki kez araziye gidiş-geliş araç ücreti) karşılığı için 500.00 TL’dir.

5- Eğitime katılacak meslek mensubu ve meslek mensubu adayları, yanlarında araziye uygun giyecek bulundurması,

6- Başvuru sayısı en az 20 kişi olduğunda eğitim açılacaktır.

7- Etüt-Proje planlayıcılığı eğitimi ve sınavına girmek isteyen yukarıdaki şartlara haiz adayların; 12/Mart/2021 Cuma gününe kadar eğitim başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

8-Başvurular Online İşlem Merkezi üzerinden “Eğitim Başvuru” Sekmesinden yapılacaktır.

Başvuru için https://online.ormuh.org.tr/default.aspx

 

B) EĞİTİM, SINAV, UYGULAMALI SINAV DEĞERLENDİRME ESASLARI İLE SERBEST MESLEK MENSUPLUĞUN RUHSAT BELGESİNE YANSITILMASI ESASLARI

1-         15-19/Mart/2021 Pazartesi-Cuma günleri arasında; Etüt-Proje Planlayıcılığı eğitimi sonunda sınav komisyonunca Teorik Eğitim Yazılı Test Sınavı yapılacaktır. Adayların sınavlarda başarılı sayılabilmeleri için; Etüt-Proje Planlayıcılığı hazırlık eğitiminin nazari ve arazi programına katıldıktan sonra yapılacak yazılı sınavda100 (yüz) puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alması, arazi programında gösterilen kısma ait yapacağı teknik incelemeye dayalı olarak, sınav komisyonunca verilecek ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, sel ve çığ kontrolü vb. mühendislik hizmetlerine yönelik etüt proje verilerinin hazırlaması, “yetişme ortamı etüd çizelgesi” doldurulması, proje yapım esasları ve planlama mevzuat bilgilerinin ölçülmesi şeklinde sözlü olarak yapılacak yetkinlik sınavına girmeye hak kazanır.

Yazılı sınavı kazanan adayın katılacağı etüt-proje planlayıcılığı yetkinlik sınavı; adayın arazide yaptığı teknik incelemeye dayalı olarak sınav komisyonunca verilecek ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, sel ve çığ kontrolü vb. mühendislik hizmetlerine yönelik etüt proje verilerinin plan tablolarına aktarılması, verilen süre sonunda yapılan çalışmaların toplanması, daha sonra aday salona alınarak yaptığı çalışmayı anlatması ve takiben sınav komisyonunca değerlendirilmesi şeklinde yapılır. Sınav komisyonu, adayın hazırladığı etüt-proje tablolarını, sınavdan önce belirlenen ve sınav duyurusunda yazılan yetkinlik sınavı puanlama sistemine göre değerlendirir. Yetkinlik sınavından en az 60 (altmış) puan alan aday uzmanlık sınavında başarılı sayılır.

 2-        19/Mart/2021 Cuma günü; Her iki sınavdan en az en az 60 (altmış) puan olmak üzere alınan notların aritmetik ortalaması, “Etüt-Proje Planlayıcılığı” başarı puanı olarak belirlenir.

3-         Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan serbest meslek mensuplarına, Orman Mühendisleri Odasınca “Etüt-Proje Planlama Uzmanı” belgesi verilecektir. Bu belgeye dayanarak sahip olduğu Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesindeki Ağaçlandırma Etüt-Proje Planı yapamaz” veya “Etüt-Proje Planlayıcılığı yapamaz” şerhi kaldırılacak ve yeni ruhsat belgesi verilecektir.

4-         Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarını (Staj) yapmakta olup, Etüt-Proje Planlayıcılığı Eğitimi ve Sınavında başarılı olan meslek mensubu adaylarına, Orman Mühendisleri Odasınca “Etüt-Proje Planlama Uzmanı” belgesi düzenlenecektir. Ancak bu belge, Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları (staj) sonunda girecekleri Serbest Meslek Mensupluğu sınavında başarılı olunması halinde, kendilerine Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi verilirken teslim edilecek ve ruhsat belgesine Ağaçlandırma Etüt-Proje Planı yapamaz” veya “Etüt-Proje Planlayıcılığı yapamaz” şerhi yazılmayacaktır.

5-         Yazılı veya uygulamalı sınavda başarılı olamayan adaylar; 6 nolu Alt Düzenlemenin 16 ıncı maddesi 2 inci fıkrasındakiEtüt-proje planlayıcılığı ve orman yol ağı planlayıcılığı eğitimlerine katılıp eğitim sonunda yapılan yazılı veya yetkinlik sınavında başarısız olanlar, hazırlık eğitiminin nazari kısmına katılmadan arazi kısmına katılarak, Odanın belirleyeceği tarihlerde iki defa daha yazılı ve kazanmaları halinde yetkinlik sınavına girebilirler. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar eğitime katılmaları halinde tekrar sınavlara girebilirler” hükmüne uygun olarak, başarısız olan adaylar eğitime katılmadan iki kez daha sınavlara girebileceklerdir. Adaylar geçerli puan alamadıkları sınava tekrar girebileceklerdir.

NOT : Yukarıda belirtilen eğitim ve sınav duyurusunda çelişki olması halinde 6 No’lu Alt Düzenlemedeki uygulamalar geçerlidir.

 

İlanen duyurulur. 03/03/2021

ODA YÖNETİM KURULU