Etüt-Proje Planlayıcılığı Eğitimi ve Sınavı

Etüt-Proje Planlayıcılığı Eğitimi ve Sınavı


ETÜT-PROJE PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİ

VE SINAV DUYURUSU

 

       Orman Mühendisleri Odasınca 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Meslekli Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin 50 inci ve 52 inci maddeleri, 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 70 ve 71 inci maddelerine dayanarak, Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15 inci ve 16 ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 18-22/Haziran/2018 tarihleri arasında teorik ve uygulamalı “Etüt-Proje Planlayıcılığı Eğitimi ve Sınavı” yapılacaktır.

 

       Etüt-Proje Planlayıcılığı eğitimi, eğitimden sorumlu Oda Yönetim Kurulu üyesi ile TEMDEM kurulunun koordinasyonunda yapılacaktır.

 

       A) ETÜT PROJE PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİ VE SINAVINA İLİŞKİN ESASLAR

 

       1- Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi 7 inci alt bendinde yer alan “Ağaçlandırma, erozyonla mücadele, sel ve çığ kontrolü, havza amenajmanı, entegre havza ıslahı konularında yetkili olmak koşuluyla, ruhsat belgesinde Ağaçlandırma Etüt-Proje Planı yapamaz” veya “Etüt-Proje Planlayıcılığı yapamaz” şerhi bulunan orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi serbest meslek mensubu olması,

       2- Halen Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliğine göre “Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları”na (Staj) devam eden orman mühendisi meslek mensubu adayı olması,

       3- Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra kuruluşları ile diğer kamu kurumlarının merkez ve taşra kuruluşlarında halen çalışır durumda olmaması,

       4- Oda’ya borcunun bulunmaması,

       5- Eğitim ve sınav giderleri (Eğitici ücretleri, öğle yemeği, iki kez araziye gidiş-geliş araç ücreti) karşılığı için 500.00 TL. (beş yüz) ücretin Oda’nın T.C. Ziraat Bankası Beşevler/Ankara Şubesi 6565420-5036 no.lu banka hesabına veya Genel Merkez muhasebesine yatırılmış olması,

       6- Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması (staj) yapan meslek mensubu adayların eğitime katılmaları halinde eğitim gideri ve sınav ücretinin %25 inin karşılığı 125,00 TL nin (Yüz yirmi beş) yukarıdaki hesaplara yatırılması, kalan %75 nin ise Odanın eğitim bütçesinden karşılanması,

       7- Eğitime katılacak meslek mensubu ve meslek mensubu adayları, yanlarında araziye uygun giyecek bulundurması,

       8- Eğitimler en fazla 50 kişi ile sınırlı olacaktır. Eğitim başvurusunun bu sayının üstünde olması halinde, başvuru dilekçesinin Odanın kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak eğitim grupları belirlenecek ve adaylar internet duyurusu ile eğitime çağrılacaktır. Şayet başvurularda bu sayılar aşılmış olur ise, Oda tarafından belirlenecek tarihte ikinci bir eğitim açılabilecektir. 

       9- Etüt-Proje planlayıcılığı eğitimi ve sınavına girmek isteyen yukarıdaki şartlara haiz adayların; ekteki başvuru formunu imzalayarak ve eğitim gideri ile sınav giderinin Odaya ödendiğine dair dekontu ekleyerek 18/Mayıs/2018 Cuma gününe kadar Odaya başvurmaları, (Belirtilen tarihe kadar Odaya ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)

           

 

       B) EĞİTİM, SINAV, UYGULAMALI SINAV DEĞERLENDİRME ESASLARI İLE SERBEST MESLEK MENSUPLUĞUN RUHSAT BELGESİNE YANSITILMASI ESASLARI

 

       1- 18-21/Haziran/2018 Pazartesi-Perşembe günleri arasında; Etüt-Proje Planlayıcılığı eğitimi sonunda sınav komisyonunca Yazılı Test Sınavı yapılacaktır. Adayların sınavlarda başarılı sayılabilmeleri için; adayın etüt-proje planlayıcılığı nazari ve arazi hazırlık eğitimi programına katılarak yapılacak yazılı sınavda100 (yüz) puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alması, arazi programında gösterilen kısma ait yapacağı teknik incelemeye dayalı olarak, sınav komisyonunca verilecek ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, sel ve çığ kontrolü vb. mühendislik hizmetlerine yönelik etüt proje verilerini hazırlaması ve planlama mevzuat bilgilerinin ölçülmesi şeklinde yapılacak yetkinlik sınavına girmeye hak kazanır.

 

       2- 22/Haziran/2018 Cuma günü; Yazılı sınavı kazanan adayın katılacağı etüt-proje planlayıcılığı yetkinlik sınavı; adayın arazide yaptığı teknik incelemeye dayalı olarak sınav komisyonunca verilecek ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, sel ve çığ kontrolü vb. mühendislik hizmetlerine yönelik etüt proje verilerini plan tablolarına aktarılması, verilen süre sonunda yapılan çalışmaların toplanması, daha sonra aday salona alınarak yaptığı çalışmayı anlatması ve takiben sınav komisyonunca değerlendirilmesi şeklinde yapılır. Sınav komisyonu, adayın hazırladığı etüt-proje tablolarını, sınavdan önce belirlenen ve sınav duyurusunda yazılan yetkinlik sınavı puanlama sistemine göre değerlendirir. Yetkinlik sınavından en az 60 (altmış) puan alan aday uzmanlık sınavında başarılı sayılır. Her iki sınavdan en az en az 60 (altmış) puan olmak üzere alınan notların aritmetik ortalaması, “Etüt-Proje Planlayıcılığı” başarı puanı olarak belirlenir.

 

       3- Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan serbest meslek mensuplarına, Orman Mühendisleri Odasınca “Etüt-Proje Planlama Uzmanı” belgesi verilecektir. Bu belgeye dayanarak sahip olduğu Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesindeki Ağaçlandırma Etüt-Proje Planı yapamaz” veya “Etüt-Proje Planlayıcılığı yapamaz” şerhi kaldırılacak ve yeni ruhsat belgesi verilecektir.

 

       4- Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarını (Staj) yapmakta olup, Etüt-Proje Planlayıcılığı Eğitimi ve Sınavında başarılı olan meslek mensubu adaylarına, Orman Mühendisleri Odasınca “Etüt-Proje Planlama Uzmanı” belgesi düzenlenecektir. Ancak bu belge, Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları (staj) sonunda girecekleri Serbest Meslek Mensupluğu sınavında başarılı olunması halinde, kendilerine Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi verilirken teslim edilecek ve ruhsat belgesine Ağaçlandırma Etüt-Proje Planı yapamaz” veya “Etüt-Proje Planlayıcılığı yapamaz” şerhi yazılmayacaktır.

 

       5- Yazılı veya uygulamalı sınavda başarılı olamayan adaylar; 6 nolu Alt Düzenlemenin 16 ıncı maddesi 2 inci fıkrasındaki Etüt-proje planlayıcılığı ve orman yol ağı planlayıcılığı eğitimlerine katılıp eğitim sonunda yapılan yazılı veya yetkinlik sınavında başarısız olanlar, hazırlık eğitiminin nazari kısmına katılmadan arazi kısmına katılarak, Odanın belirleyeceği tarihlerde iki defa daha yazılı ve kazanmaları halinde yetkinlik sınavına girebilirler. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar eğitime katılmaları halinde tekrar sınavlara girebilirler” hükmüne uygun olarak, başarısız olan adaylar eğitime katılmadan iki kez daha sınavlara girebileceklerdir.

 

       6- Arazide yapılacak uygulamalı sınav ve uygulama projesi yapımı puanlama 100 puan üzerinden aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

             
1- Etüt karneleri, yetişme ortamı özellikleri etüdü ve yorumlanması : 40 Puan
2- Faaliyetlerin belirlenmesi, proje mantığı (proje türü, proje amacı, yapılacak işlerin yorumlanması) : 40 Puan
3- Proje tanzimi : 20 Puan
TOPLAM : 100 Puan

 

 

       NOT 1: Konaklama için ücretler katılımcılar tarafından karşılanmak üzere Odamızca yer temini konusunda yardımcı olunacaktır. Bu konuda talebi olan katılımcılarımızın Oda Genel Merkezimiz ile irtibata geçmesi rica olunur.

       NOT 2: Yukarıda belirtilen eğitim ve sınav duyurusunda çelişki olması halinde 6 No’lu Alt Düzenlemedeki uygulamalar geçerlidir.

 

       İlanen duyurulur. 07/05/2018                                                

      

       ODA YÖNETİM KURULU

 

Ek-1: Eğitim Programı

Ek-2: Başvuru Formu