SAKARYA ETÜT-PROJE PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİ  VE SINAV DUYURUSU
SAKARYA ETÜT-PROJE PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİ  VE SINAV DUYURUSU

SAKARYA ETÜT-PROJE PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİ VE SINAV DUYURUSU

 

ETÜT-PROJE PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİ

VE SINAV DUYURUSU

 

Orman Mühendisleri Odasınca 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Meslekli Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin 50 inci ve 52 inci maddeleri, 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 70 ve 71 inci maddelerine dayanarak, Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15 inci ve 16 ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 25-29/Mart/2019 tarihleri arasında “Sakarya Şubemiz, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO)” binasında teorik ve uygulamalı “Etüt-Proje Planlayıcılığı Eğitimi ve Sınavı” yapılacaktır.

A) ETÜT PROJE PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİ VE SINAVINA İLİŞKİN ESASLAR

1- Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi 7 inci alt bendinde yer alan “Ağaçlandırma, erozyonla mücadele, sel ve çığ kontrolü, havza amenajmanı, entegre havza ıslahı”konularında yetkili olmak koşuluyla, ruhsat belgesinde Ağaçlandırma Etüt-Proje Planı yapamaz” veya “Etüt-Proje Planlayıcılığı yapamaz” şerhi bulunan orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi serbest meslek mensubu olması,

2- Halen Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliğine göreMesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları”na (Staj) devam eden orman mühendisi meslek mensubu adayı olması,

3- Oda’ya borcunun bulunmaması,

4- Eğitim ve sınav giderleri (Eğitici ücretleri, öğle yemeği, iki kez araziye gidiş-geliş araç ücreti) karşılığı için 500.00 TL. (beş yüz) ücretin Oda’nın T.C. Ziraat Bankası Beşevler/Ankara Şubesi 6565420-5038 no.lu banka hesabına yatırılmış olması,

5- Eğitime katılacak meslek mensubu ve meslek mensubu adayları, yanlarında araziye uygun giyecek bulundurması,

6- Eğitimler en fazla 50 kişi ile sınırlı olacaktır. Eğitim başvurusunun bu sayının üstünde olması halinde, başvuru dilekçesinin Odanın kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak eğitim grupları belirlenecek ve adaylar internet duyurusu ile eğitime çağrılacaktır. Şayet başvurularda bu sayılar aşılmış olur ise, Oda tarafından belirlenecek tarihte ikinci bir eğitim açılabilecektir.

7- Etüt-Proje planlayıcılığı eğitimi ve sınavına girmek isteyen yukarıdaki şartlara haiz adayların; ekteki başvuru formunu imzalayarak ve eğitim gideri ile sınav giderinin Odaya ödendiğine dair dekontu ekleyerek 20/Mart/2019 Çarşamba gününe kadar Odaya başvurmaları, (Belirtilen tarihe kadar Odaya ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

B) EĞİTİM, SINAV, UYGULAMALI SINAV DEĞERLENDİRME ESASLARI İLE SERBEST MESLEK MENSUPLUĞUN RUHSAT BELGESİNE YANSITILMASI ESASLARI

1-         25-29/Mart/2019 Pazartesi-Cuma günleri arasında; Etüt-Proje Planlayıcılığı eğitimi sonunda sınav komisyonunca Teorik Eğitim Yazılı Test Sınavı yapılacaktır. Adayların sınavlarda başarılı sayılabilmeleri için; Etüt-Proje Planlayıcılığı hazırlık eğitiminin nazari ve arazi programına katıldıktan sonra yapılacak yazılı sınavda100 (yüz) puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alması, arazi programında gösterilen kısma ait yapacağı teknik incelemeye dayalı olarak, sınav komisyonunca verilecek ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, sel ve çığ kontrolü vb. mühendislik hizmetlerine yönelik etüt proje verilerinin hazırlaması, “yetişme ortamı etüd çizelgesi” doldurulması, proje yapım esasları ve planlama mevzuat bilgilerinin ölçülmesi şeklinde sözlü olarak yapılacak yetkinlik sınavına girmeye hak kazanır.

Yazılı sınavı kazanan adayın katılacağı etüt-proje planlayıcılığı yetkinlik sınavı; adayın arazide yaptığı teknik incelemeye dayalı olarak sınav komisyonunca verilecek ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, sel ve çığ kontrolü vb. mühendislik hizmetlerine yönelik etüt proje verilerinin plan tablolarına aktarılması, verilen süre sonunda yapılan çalışmaların toplanması, daha sonra aday salona alınarak yaptığı çalışmayı anlatması ve takiben sınav komisyonunca değerlendirilmesi şeklinde yapılır. Sınav komisyonu, adayın hazırladığı etüt-proje tablolarını, sınavdan önce belirlenen ve sınav duyurusunda yazılan yetkinlik sınavı puanlama sistemine göre değerlendirir. Yetkinlik sınavından en az 60 (altmış) puan alan aday uzmanlık sınavında başarılı sayılır.

 2-        29/Mart/2019 Cuma günü; Her iki sınavdan en az en az 60 (altmış) puan olmak üzere alınan notların aritmetik ortalaması, “Etüt-Proje Planlayıcılığı” başarı puanı olarak belirlenir.

3-         Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan serbest meslek mensuplarına, Orman Mühendisleri Odasınca “Etüt-Proje Planlama Uzmanı” belgesi verilecektir. Bu belgeye dayanarak sahip olduğu Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesindeki Ağaçlandırma Etüt-Proje Planı yapamaz” veya “Etüt-Proje Planlayıcılığı yapamaz” şerhi kaldırılacak ve yeni ruhsat belgesi verilecektir.

4-         Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarını (Staj) yapmakta olup, Etüt-Proje Planlayıcılığı Eğitimi ve Sınavında başarılı olan meslek mensubu adaylarına, Orman Mühendisleri Odasınca “Etüt-Proje Planlama Uzmanı” belgesi düzenlenecektir. Ancak bu belge, Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları (staj) sonunda girecekleri Serbest Meslek Mensupluğu sınavında başarılı olunması halinde, kendilerine Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi verilirken teslim edilecek ve ruhsat belgesine Ağaçlandırma Etüt-Proje Planı yapamaz” veya “Etüt-Proje Planlayıcılığı yapamaz” şerhi yazılmayacaktır.

5-         Yazılı veya uygulamalı sınavda başarılı olamayan adaylar; 6 nolu Alt Düzenlemenin 16 ıncı maddesi 2 inci fıkrasındakiEtüt-proje planlayıcılığı ve orman yol ağı planlayıcılığı eğitimlerine katılıp eğitim sonunda yapılan yazılı veya yetkinlik sınavında başarısız olanlar, hazırlık eğitiminin nazari kısmına katılmadan arazi kısmına katılarak, Odanın belirleyeceği tarihlerde iki defa daha yazılı ve kazanmaları halinde yetkinlik sınavına girebilirler. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar eğitime katılmaları halinde tekrar sınavlara girebilirler” hükmüne uygun olarak, başarısız olan adaylar eğitime katılmadan iki kez daha sınavlara girebileceklerdir. Adaylar geçerli puan alamadıkları sınava tekrar girebileceklerdir.

6-         Eğitim sonunda yapılacak yazılı test sınavda 40 soru sorulacak ve her soru 2,5 puan olarak hesaplanacak, değeri toplam 100 puan olacaktır.

                                                                            

 

Sınav komisyonu tarafından gösterilen saha için etüt proje verilerinin hazırlaması, “yetişme ortamı etüd çizelgesi” doldurulması, proje yapım esasları ve planlama mevzuat bilgilerinin ölçülmesi şeklinde sözlü olarak yapılacak yetkinlik sınavında konular ve puanları şöyle olacaktır:

 

 

 

1-Yetişme ortamı etüd çizelgesi doldurulması:                         50

2-Proje türü ve amacının belirlenmesi:                                    10

3-Projede kullanılacak toprak işleme metodları:                         10

4-Projede kullanılacak tesisler:                                               10

5-Projede kullanılacak fidan türleri, dikimi ve bakımı: 10

TOPLAM:                                                                              100

 

NOT 2: Yukarıda belirtilen eğitim ve sınav duyurusunda çelişki olması halinde 6 No’lu Alt Düzenlemedeki uygulamalar geçerlidir.

 

İlanen duyurulur. 05/03/2019

ODA YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK:2

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

“ETÜT-PROJE PLANLAYICILIĞI EĞİTİM VE SINAV” PROGRAMI  

25-29 /Mart/ 2019 SAKARYA

 

TARİH

SAAT

KONU

KONUŞMACI VE EĞİTİCİLER

25 Mart  2019
Pazartesi

(Salonda Teorik Eğitim)

 

  09.00-09.15

Kayıt, Açılış Konuşmaları

 

09.15-09.45

Eğitim konusuna ilişkin 5531 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı ile mesleki denetim (vize) uygulaması

 

09.45-10.30

Yetişme ortamı özellikleri

 

10.30-10.45

Çay arası

 

10.45-11.30

Yetişme ortamı özellikleri

 

11.30-12.15

Yetişme ortamı özellikleri

 

12.15-13.30

Öğle yemeği

 

13.30-14.15

Anakaya ve ana materyalin tanıtımı ve toprak özellikleri

 

14.15-15.00

Anakaya ve ana materyalin tanıtımı ve toprak özellikleri

 

15.00-15.15

Çay arası

 

15.15-16.00

Toprak profili ve horizonların değerlendirilmesi, yetişme ortamı etüt çizelgesinin doldurulması

 

16.15-17.00

Fizyografik ve genel toprak özellikleri, yetişme ortamı etüt çizelgesinin doldurulması

 

 

 

 

 

TARİH

SAAT

KONU

 

26 Mart 2019
Salı

(Salonda Teorik Eğitim)

 

09.00-09.45

Uygulama projesi türünün ve proje amacının belirlenmesi

 

09.45-10.30

Projelerde ekonomik, sosyal durum ve fizibilite

 

10.30 – 10.45

Çay arası

 

10.45-11.30

  Ağaçlandırma ve rehabilitasyon projeleri yapım esasları

 

11.30-12.15

Ağaçlandırma ve rehabilitasyon projeleri yapım                       esasları

 

12.15-13.30

Öğle yemeği

 

13.30-14.15

Erozyon kontrolü projesi yapım esasları

 

14.15–15.00

Sel kontrolü projesi yapım esasları

 

15.00-15.15

Çay arası

 

15.15-16.00

Çok amaçlı havza projesi yapım esasları

 

16.00-16.45

Temel haritacılık özet bilgileri ve projeye eklenecek bilgilerin haritaya aktarılması

 

16.45-17.15

Soru-Cevap ve tartışma

 

 

 

 

 

 

 

TARİH

SAAT

KONU

 

27 Mart 2019
Çarşamba

(Arazide Uygulamalı Eğitim)

08.30 – 09.30

Planlanan Araziye hareket

ve varış

 

09.30-17.00

Arazide uygulamalı eğitim

 

NOT: Öğle yemeği (kumanya) süresi dahil

 

 

17.00 – 18.00

Araziden Merkeze hareket ve varış

 

 

 

TARİH

SAAT

KONU

 

28 Mart 2019

 Perşembe

(Arazide Uygulamalı Eğitim)

08.30 – 09.30

Planlanan araziye hareket

ve varış

 

09.30-17.00

Arazide uygulamalı eğitim.

 Katılımcılar tarafından saha etüdü yapılması ve “yetişme ortamı etüt çizelgesi” nin doldurulması.

 

NOT: Öğle yemeği (kumanya) süresi dahil

 

 

17.00 – 18.00

Araziden Merkeze hareket ve varış

 

 

 

TARİH

SAAT

KONU

 

29 Mart 2019

Cuma

(Değerlendirme ve Sınav)

09.00 – 10.00

Yazılı test sınav yapılması,

Sınav komisyonu

10.00-12.00

Yazılı test sınav sonuçları ilanı

Sınav komisyonu

14.00-18.00

Katılımcılar tarafından doldurulan “Yetişme ortamı etüt çizelgesi” değerlendirilmesi ve sözlü sınav yapılması.

Kesin sonuçların ilanı.

(Süresi içerisinde yetişmemesi halinde gece veya ertesi gün devam edilecektir)

 

Sınav komisyonu