ORMAN YOL AĞI PANLAYICILIĞI - KAHRAMANMARAŞ

ORMAN YOL AĞI PANLAYICILIĞI - KAHRAMANMARAŞ

ORMAN YOL AĞI PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİ

VE SINAV DUYURUSU

Orman Mühendisleri Odasınca 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Meslekli Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin 50 inci ve 52 inci maddeleri, 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 70 ve 71 inci maddelerine dayanarak, Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15 inci ve 16 ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 07-11/Ocak/2019 tarihleri arasındaDoğu Akdeniz Şubemiz, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü binasındateorik ve uygulamalı “Orman Yol Ağı Planlayıcılığı Eğitimi ve Sınavı” yapılacaktır.

Orman Yol Ağı Planlayıcılığı eğitimi, eğitimden sorumlu Oda Yönetim Kurulu üyesi ile eğitim koordinasyonu tarafından yapılacaktır.

A) ORMAN YOL AĞI PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİ VE SINAVINA İLİŞKİN ESASLAR

1- Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi 14 üncü alt bendinde yer alan “Orman yangınları ve zararlılarıyla mücadele, orman yolları ile orman yangın emniyet yolu ve şeritleri plânlamasını, etüdünü, yapımını, bakımını ve kontrolünü yapmak.” konularında yetkili olmak koşuluyla, ruhsat belgesinde Orman Yol Şebeke Planı Yapamaz” veya “Yol Ağı Planı yapamaz” şerhi bulunan orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi meslek mensubu olması,

2- Halen Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliğine göre Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları”na (Staj) devam eden orman mühendisi meslek mensubu adayı olması,

3- Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra kuruluşları ile diğer kamu kurumlarının merkez ve taşra kuruluşlarında halen çalışır durumda olmaması,

4- Oda’ya borcunun bulunmaması,

5- Eğitim ve sınav giderleri (Eğitici ücretleri, öğle yemeği, araziye gidiş-geliş araç ücreti) karşılığı için 500.00 TL. (Beş Yüz) ücretin Oda’nın T.C. Ziraat Bankası Beşevler/Ankara Şubesi 6565420-5038 no.lu banka hesabına yatırılmış olması,

            6- Eğitime katılacak meslek mensubu ve meslek mensubu adayları, yanlarında araziye uygun giyecek bulundurması,

            7- Eğitime katılacak meslek mensubu ve meslek mensubu adaylarından imkanı bulunanların Dizüstü Bilgisayarlarını (Leptap), tesviye eğrili harita üzerinde çalışma yapacak pergel takımı, gönye, cetvel vb. eğitim araçlarını getirmeleri,

            8- Eğitimler en fazla 50 kişi ile sınırlı olacaktır. Eğitim başvurusunun bu sayının üstünde olması halinde, başvuru dilekçesinin Odanın kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak eğitim grupları belirlenecek ve adaylar internet duyurusu ile eğitime çağrılacaktır. Şayet başvurularda bu sayılar aşılmış olur ise, Oda tarafından belirlenecek tarihte ikinci bir eğitim açılabilecektir. 

9- Orman Yol Ağı planlayıcılığı eğitimi ve sınavına girmek isteyen yukarıdaki şartlara haiz adayların; ekteki başvuru formunu imzalayarak ve eğitim gideri ile sınav giderinin Odaya ödendiğine

dair dekontu ekleyerek 21/Aralık/2018 Cuma gününe kadar Odaya başvurmaları, (Belirtilen tarihe kadar Odaya ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)

            B) EĞİTİM, SINAV, UYGULAMALI SINAV DEĞERLENDİRME ESASLARI İLE SERBEST MESLEK MENSUPLUĞUN RUHSAT BELGESİNE YANSITILMASI ESASLARI

1- 07-10/Ocak/2019 Pazartesi-Perşembe günleri arasında; Orman Yol Ağı Planlayıcılığı eğitimi sonunda sınav komisyonunca Teorik Eğitim Yazılı Test Sınavı yapılacaktır. Adayların sınavlarda başarılı sayılabilmeleri için; orman yol ağı planlayıcılığı hazırlık eğitiminin nazari ve arazi programına katıldıktan sonra yapılacak yazılı sınavda100 (yüz) puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alan aday, örnek orman yol ağı planını yapma ve orman yol ağı planı mevzuat bilgisinin değerlendirileceği yetkinlik sınavına girmeye hak kazanır. Yetkinlik sınavında en az 60 (altmış) puan alan aday başarılı sayılır. Her iki sınavdan en az en az 60 (altmış) puan olmak üzere alınan notların aritmetik ortalaması, “Orman Yol Ağı Planlayıcılığı” başarı puanı olarak belirlenir. Kendisine “Orman Yol Ağı planlama uzmanı” belgesi almasına esas olmak üzere sertifika belgesi verilir.

2- 11/Ocak/2019 Cuma günü Yazılı sınavı kazanan adayın katılacağı orman yol ağı planlayıcılığı yetkinlik sınavı; planlanacak alana ilişkin tüm plan girdilerin verildiği 1/25000 ölçekli Memleket Haritasında işaretlenen alanda, planlama çalışmasının pergel kullanılarak yapılması, verilen süre sonunda çalışmaların toplanması, daha sonra adayların tek tek salona alınarak yaptığı çalışmayı anlatması ve takiben sınav komisyonunca değerlendirilmesi şeklinde yapılır. Sınav komisyonu, adayın hazırladığı orman yol ağı planlama çalışmasını sınavdan önce belirlenen ve sınav duyurusunda yazılan yetkinlik sınavı puanlama sistemine göre değerlendirir.

3- Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan serbest meslek mensuplarına, Orman Mühendisleri Odasınca “Orman Yol Ağı Planlama Uzmanı” belgesi verilecektir. Bu belgeye dayanarak sahip olduğu Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesindeki Orman Yol Şebeke Planı Yapamaz” veya “Yol Ağı Planı yapamaz” şerhi kaldırılacak ve yeni ruhsat belgesi verilecektir.

4- Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarını (Staj) yapmakta olup, Orman Yol Ağı Planlayıcılığı Eğitimi ve Sınavında başarılı olan meslek mensubu adaylarına, Orman Mühendisleri Odasınca “Orman Yol Ağı Planlama Uzmanı” belgesi düzenlenecektir. Ancak bu belge, Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları (staj) sonunda girecekleri Serbest Meslek Mensupluğu sınavında başarılı olunması halinde, kendilerine Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi verilirken teslim edilecek ve ruhsat belgesine Orman Yol Şebeke Planı Yapamaz” veya “Yol Ağı Planı yapamaz” şerhi yazılmayacaktır.

5- Yazılı veya uygulamalı sınavda başarılı olamayan adaylar; 6 nolu Alt Düzenlemenin 16 ıncı maddesi 2 inci fıkrasındaki Etüt-proje planlayıcılığı ve orman yol ağı planlayıcılığı eğitimlerine katılıp eğitim sonunda yapılan yazılı veya yetkinlik sınavında başarısız olanlar, hazırlık eğitiminin nazari kısmına katılmadan arazi kısmına katılarak, Odanın belirleyeceği tarihlerde iki defa daha yazılı ve kazanmaları halinde yetkinlik sınavına girebilirler. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar eğitime katılmaları halinde tekrar sınavlara girebilirler” hükmüne uygun olarak, başarısız olan adaylar eğitime katılmadan iki kez daha sınavlara girebileceklerdir.

6- Paftalar üzerinden orman yol ağı çözümüne dair yapılacak uygulamalı sözlü sınav ile ilgili puanlama 100 puan üzerinden aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

1- Orman Alanındaki Planlamanın Uygunluğu…………………………… …            60 Puan

2- Baş ve Son İşaretleri, İsimler ve Kod No. Uygunluğu……………………             5 Puan

3- Yol Meyli Çıkış İstikameti İşareti Konulması ve Meylin Yazılması   ……            5 Puan

4- Taşıma Yönü İstikameti İşaretinin Uygunluğu ……………………………            5 Puan

5- Meyil Değişim Noktaları İşaretleri Uygunluğu …………………………..…          5 Puan

6- Yol Güzergahı Çiziminde Pergel Açıklığı ve Meyil Bağlantısı …………....           10 Puan

7- Gerekli Yerlerde Enterpolasyon Yapılması …………………………..……     5 Puan

8- Yağış Havzası Belirlemek İçin Sırt İşaret Konulması ………………..………       5 Puan 

           TOPLAM …. 100 Puan

NOT : Yukarıda belirtilen eğitim ve sınav duyurusunda çelişki olması halinde 6 No’lu Alt Düzenlemedeki uygulamalar geçerlidir.

 

 

İlanen duyurulur. 28/11/2018                                                

                                                                                                      ODA YÖNETİM KURULU

 

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

“ORMAN YOL AĞI PLANLAYICILIĞI EĞİTİM VE SINAV” PROGRAMI  

07-11/OCAK/2019 KAHRAMANMARAŞ

 

 

TARİH

SAAT

KONU

KONUŞMACI VE EĞİTİCİLER

07 Ocak 2019
Pazartesi

(Kahramanmaraş’ta Teorik Eğitim)

09.30-10.00

Kayıt, Açılış Konuşmaları

OMO ve OGM adına konuşmalar

10.00-10.45

Eğitim konusuna ilişkin 5531 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı ile mesleki denetim (vize) uygulaması

 

10.45-11.30

Orman yol ağı planlama Mevzuatı (Yönetmelik ve Tebliğ)

 

11.30-11.45

Çay arası

 

11.45-12.30

Orman yol ağı planı tanımı ve planın amacı

 

12.30-14.00

Öğle yemeği

 

14.00-14.45

Orman yol ağı planlama ilke ve prensipleri

 

14.45-15.30

Orman yol ağı planlama ilke ve prensipleri

 

15.30-15.45

Çay arası

 

15.45-16.30

Orman yol ağı planlama esasları

 

16.30-17.15

Orman yol ağı planlama esasları

 

17.15-18.00

Orman yol ağı planlama esasları

 

 

 

 

 

 

TARİH

SAAT

KONU

 

08 Ocak 2019
Salı

(Kahramanmaraş’ta Teorik Eğitim)

 

09.30-10.15

Orman yol ağı planlanacak alana dair mevcut durum tespiti     

 

10.15-11.00

Orman yol ağı planlanacak alana dair mevcut durum tespiti

 

11.00-11.15

Çay arası

 

11.15-12.30

Orman yol ağı planlanacak alana dair mevcut durum tespiti

 

12.30-14.00

Öğle yemeği 

 

14.00-14.45

Taslak orman yol ağı plan çalışması

 

14.45–15.30

Taslak orman yol ağı plan çalışması

 

15.30-15.45

Çay arası

 

15.45-16.30

Taslak orman yol ağı plan çalışması

 

16.30-17.15

Taslak orman yol ağı plan çalışması

 

 

17.15-18.00

Taslak orman yol ağı plan çalışması

 

 

TARİH

SAAT

KONU

 

09 Ocak 2019

 Çarşamba

(Arazide Örnek Orman Yol Ağı Plan Çalışması Eğitim)

08.30 – 09.30

Kahramanmaraş’tan planlanan araziye hareket ve varış

 

09.30-12.30

Örnek orman yol ağı planı arazi çalışmaları

 

12.30-13.30

Öğle yemeği

 

13.30-17.00

Örnek orman yol ağı planı arazi çalışmaları

 

17.00-18.00

Arazi çalışmalarından Kahramanmaraş’a dönüş

 

 

TARİH

SAAT

KONU

 

10 Ocak 2019
Perşembe

(Arazide Uygulamalı Eğitim ve Yazılı Test Sınav)

09.30-10.15

Teknik rapor hazırlanması ve ön onay

 

10.15–11.00

Plan gruplarının örnek yol ağı plan çalışması

 

11.00 –11.15

Çay arası

 

11.15-12.30

Plan gruplarının örnek yol ağı plan çalışması

 

12.30-14.00

Öğle yemeği

 

14.00-14.45

Plan gruplarının örnek yol ağı plan çalışması

 

14.45-15.30

Plan gruplarının örnek yol ağı plan çalışması

 

15.30-16.15

Plan gruplarının örnek yol ağı plan çalışması

 

16.15-16.30

Çay arası

 

16.30-17.30

Teorik eğitim yazılı test sınavı

Sınav komisyonu

17.30-18.00

Yazılı test sınavının değerlendirilmesi ve sınav sonucunun ilanı

Sınav komisyonu

 

 

TARİH

SAAT

KONU

 

11 Ocak 2019

Cuma

(Örnek Orman Yol Ağı Değerlendirilmesi ve Uygulamalı Sınav)

09.30-12.30

Adayların 1/25.000 ölçekli tesviye eğrili pafta üzerinde, sınav komisyonca işaretlenecek ormanlık alana ilişkin verilecek veriler dikkate alınarak, orman yol ağı çözümünün pergelle yapılacak ve en geç süre sonunda paftalar komisyonca toplanacaktır.

Sınav komisyonu

12.30-13.30

Öğle yemeği

 

13.30-17.30

Adaylar tarafından sözlü olarak pafta çalışmasının komisyona açıklanacak ve duyurudaki puanlama esas alınarak 100 (yüz) puan üzerinden komisyonca değerlendirilecektir. 

Sınav komisyonu

17.30-18.00

Kesin sınav sonuçlarının ilanı

 

K:2                              

 

KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

PLANLANAN EĞİTİM VE SINAV PROĞRAMI HAKKINDA BİLGİLER

Adı Soyadı

 

ORMAN YOL AĞI PLANLAYICILIĞI SINAVI TARİHLERİ

Oda Sicil No

 

Teorik Eğitim Sınavı Tarihi

10/Ocak/2019

Uygulamalı Eğitim Sınavı Tarihi

11/Ocak/2019

TC Kimlik No

 

EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE KATILIM ŞARTLARI

Telefon

 

Orman mühendisi meslek mensubu ile Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması yapan meslek mensubu adaylarının katılacakları, “Orman Yol Ağı Planlayıcılığı Eğitimi ve Sınavı” 07-11/Ocak/2019 tarihleri arasında Kahramanmaraş ilinde belirlenecek arazide yapılacaktır. Eğitim ve sınava katılma şartları duyuruda belirtilmiştir.

GSM

 

Eğitim tarihleri

07-11/Ocak/2019

E-Posta Adresi

 

Arazi tatbikatı

09/Ocak/2019