11-15/ŞUBAT/2019 TARİHLERİ ARASINDA KAHRAMANMARAŞ'TA YAPILACAK "ETÜT PROJE PLANLAYICILIĞI" EĞİTİMİ VE SINAV DUYURUSU

11-15/ŞUBAT/2019 TARİHLERİ ARASINDA KAHRAMANMARAŞ'TA YAPILACAK "ETÜT PROJE PLANLAYICILIĞI" EĞİTİMİ VE SINAV DUYURUSU

ETÜT-PROJE PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİ

VE SINAV DUYURUSU

Orman Mühendisleri Odasınca 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Meslekli Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin 50 inci ve 52 inci maddeleri, 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 70 ve 71 inci maddelerine dayanarak, Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15 inci ve 16 ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 11-15/Şubat/2019 tarihleri arasında “Doğu Akdeniz Şubemiz, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü” binasında teorik ve uygulamalı “Etüt-Proje Planlayıcılığı Eğitimi ve Sınavı” yapılacaktır.

Etüt-Proje Planlayıcılığı eğitimi, eğitimden sorumlu Oda Yönetim Kurulu üyesi ile TEMDEM kurulunun koordinasyonunda yapılacaktır.

A) ETÜT PROJE PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİ VE SINAVINA İLİŞKİN ESASLAR

1- Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi 7 inci alt bendinde yer alan “Ağaçlandırma, erozyonla mücadele, sel ve çığ kontrolü, havza amenajmanı, entegre havza ıslahı konularında yetkili olmak koşuluyla, ruhsat belgesinde Ağaçlandırma Etüt-Proje Planı yapamaz” veya “Etüt-Proje Planlayıcılığı yapamaz” şerhi bulunan orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi serbest meslek mensubu olması,

2- Halen Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliğine göre Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları”na (Staj) devam eden orman mühendisi meslek mensubu adayı olması,

3- Oda’ya borcunun bulunmaması,

             4- Eğitim ve sınav giderleri (Eğitici ücretleri, öğle yemeği, iki kez araziye gidiş-geliş araç ücreti) karşılığı için 500.00 TL. (beş yüz) ücretin Oda’nın T.C. Ziraat Bankası Beşevler/Ankara Şubesi 6565420-5038 no.lu banka hesabına yatırılmış olması,

5- Eğitime katılacak meslek mensubu ve meslek mensubu adayları, yanlarında araziye uygun giyecek bulundurması,

             6- Eğitimler en fazla 50 kişi ile sınırlı olacaktır. Eğitim başvurusunun bu sayının üstünde olması halinde, başvuru dilekçesinin Odanın kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak eğitim grupları belirlenecek ve adaylar internet duyurusu ile eğitime çağrılacaktır. Şayet başvurularda bu sayılar aşılmış olur ise, Oda tarafından belirlenecek tarihte ikinci bir eğitim açılabilecektir. 

7- Etüt-Proje planlayıcılığı eğitimi ve sınavına girmek isteyen yukarıdaki şartlara haiz adayların; ekteki başvuru formunu imzalayarak ve eğitim gideri ile sınav giderinin Odaya ödendiğine dair dekontu ekleyerek 21/Aralık/2018 Cuma gününe kadar Odaya başvurmaları, (Belirtilen tarihe kadar Odaya ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)

           

B) EĞİTİM, SINAV, UYGULAMALI SINAV DEĞERLENDİRME ESASLARI İLE SERBEST MESLEK MENSUPLUĞUN RUHSAT BELGESİNE YANSITILMASI ESASLARI

1- 11-15/Şubat/2019 Pazartesi-Cuma günleri arasında; Etüt-Proje Planlayıcılığı eğitimi sürecinde sınav komisyonunca verilecek ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, sel ve çığ kontrolü vb. mühendislik hizmetlerine yönelik proje yapım esasları, etüt proje verilerinin hazırlaması, toprak profili incelemesi, değerlendirilmesi  ve “yetişme ortamı etüd çizelgesi” doldurulmasına yetkinlik sınavı uygulama notu verilecektir.

 Etüt-Proje Planlayıcılığı eğitimi sonunda sınav komisyonunca “Yazılı Test Sınavı” yapılacaktır.

 Adayların sınavlarda başarılı sayılabilmeleri için; etüt-proje planlayıcılığı nazari ve arazi hazırlık eğitimi programına katılarak “yetişme ortamı etüd çizelgesi” doldurulması şeklinde yapılacak yetkinlik sınavında100 (yüz) puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alması, eğitim sonunda yapılacak yazılı test sınavından da 100 (yüz) puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alması zorunludur.

2- 15/Şubat/2019 Cuma günü; Her iki sınavdan en az en az 60 (altmış) puan olmak üzere alınan notların aritmetik ortalaması, “Etüt-Proje Planlayıcılığı” başarı puanı olarak belirlenir.

3- Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan serbest meslek mensuplarına, Orman Mühendisleri Odasınca “Etüt-Proje Planlama Uzmanı” belgesi verilecektir. Bu belgeye dayanarak sahip olduğu Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesindeki Ağaçlandırma Etüt-Proje Planı yapamaz” veya “Etüt-Proje Planlayıcılığı yapamaz” şerhi kaldırılacak ve yeni ruhsat belgesi verilecektir.

4- Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarını (Staj) yapmakta olup, Etüt-Proje Planlayıcılığı Eğitimi ve Sınavında başarılı olan meslek mensubu adaylarına, Orman Mühendisleri Odasınca “Etüt-Proje Planlama Uzmanı” belgesi düzenlenecektir. Ancak bu belge, Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları (staj) sonunda girecekleri Serbest Meslek Mensupluğu sınavında başarılı olunması halinde, kendilerine Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi verilirken teslim edilecek ve ruhsat belgesine Ağaçlandırma Etüt-Proje Planı yapamaz” veya “Etüt-Proje Planlayıcılığı yapamaz” şerhi yazılmayacaktır.

5- Yazılı veya uygulamalı sınavda başarılı olamayan adaylar; 6 nolu Alt Düzenlemenin 16 ıncı maddesi 2 inci fıkrasındaki Etüt-proje planlayıcılığı ve orman yol ağı planlayıcılığı eğitimlerine katılıp eğitim sonunda yapılan yazılı veya yetkinlik sınavında başarısız olanlar, hazırlık eğitiminin nazari kısmına katılmadan arazi kısmına katılarak, Odanın belirleyeceği tarihlerde iki defa daha yazılı ve kazanmaları halinde yetkinlik sınavına girebilirler. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar eğitime katılmaları halinde tekrar sınavlara girebilirler” hükmüne uygun olarak, başarısız olan adaylar eğitime katılmadan iki kez daha sınavlara girebileceklerdir. Adaylar geçerli puan alamadıkları sınava tekrar girebileceklerdir.

6- Arazide yapılacak uygulamalı sınav ve test şeklinde yazılı olarak yapılacak sınav 100 puan üzerinden aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir.

  1. Yetişme ortamı özellikleri etüdü yapılması, yorumlanması ve etüt çizelgesi

doldurulması………………………………………………………………                    40

2- Yazılı test sınavı ……………………………………………….................               60

                                                                                              TOPLAM ……………              100

NOT 2: Yukarıda belirtilen eğitim ve sınav duyurusunda çelişki olması halinde 6 No’lu Alt Düzenlemedeki uygulamalar geçerlidir.

 

İlanen duyurulur. 28/11/2018                                                

                                                                                                      ODA YÖNETİM KURULU

 

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

“ETÜT-PROJE PLANLAYICILIĞI EĞİTİM VE SINAV” PROGRAMI  

11-15 /Şubat/ 2019 KAHRAMANMARAŞ

TARİH

SAAT

KONU

KONUŞMACI VE EĞİTİCİLER

Anakaya ve ana materyalin tanıtımı ve toprak verme özellikleri

  09.00-09.15

Kayıt, Açılış Konuşmaları

OMO ve FAKÜLTE adına konuşmalar

09.15-09.45

Eğitim konusuna ilişkin 5531 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı ile mesleki denetim (vize) uygulaması

 

09.45-10.30

Yetişme ortamı özellikleri

 

10.30-10.45

Çay arası

 

10.45-11.30

Yetişme ortamı özellikleri

 

11.30-12.15

Yetişme ortamı özellikleri

 

12.15-13.30

Öğle yemeği

 

13.30-14.15

Anakaya ve ana materyalin tanıtımı ve toprak özellikleri

 

14.15-15.00

Anakaya ve ana materyalin tanıtımı ve toprak özellikleri

 

15.00-15.15

Çay arası

 

15.15-16.00

Toprak profili ve horizonların değerlendirilmesi, yetişme ortamı etüt çizelgesinin doldurulması

 

16.15-17.00

Fizyografik ve genel toprak özellikleri, yetişme ortamı etüt çizelgesinin doldurulması

 

 

 

 

 

TARİH

SAAT

KONU

 

12 Şubat 2019
Salı

(Salonda Teorik Eğitim)

 

09.00-09.45

Uygulama projesi türünün ve proje amacının belirlenmesi

 

09.45-10.30

Projelerde ekonomik, sosyal durum ve fizibilite

 

10.30 – 10.45

Çay arası

 

10.45-11.30

  Ağaçlandırma ve rehabilitasyon projeleri yapım esasları

 

11.30-12.15

Ağaçlandırma ve rehabilitasyon projeleri yapım esasları

 

12.15-13.30

Öğle yemeği

 

13.30-14.15

Erozyon kontrolü projesi yapım esasları

 

14.15–15.00

Sel kontrolü projesi yapım esasları

 

15.00-15.15

Çay arası

 

15.15-16.00

Çok amaçlı havza projesi yapım esasları

 

16.00-16.45

Temel haritacılık özet bilgileri ve projeye eklenecek bilgilerin haritaya aktarılması

 

16.45-17.15

Soru-Cevap ve tartışma

 

 

 

 

 

 

 

TARİH

SAAT

KONU

 

13 Şubat 2019
Çarşamba

(Arazide Uygulamalı Eğitim)

08.00 – 09.00

Planlanan Araziye hareket

ve varış

 

09.00-17.00

Arazide uygulamalı eğitim

 

NOT: Öğle yemeği (kumanya) süresi dahil

 

 

17.00 – 18.00

Araziden Merkeze hareket ve varış

 

 

 

TARİH

SAAT

KONU

 

14 Şubat 2019

 Perşembe

(Arazide Uygulamalı Eğitim)

08.00 – 09.00

Planlanan Araziye hareket

ve varış

 

09.00-17.00

Arazide uygulamalı eğitim

 ve katılımcılar tarafından “yetişme ortamı etüt çizelgesi” nin doldurulması

 

NOT: Öğle yemeği (kumanya) süresi dahil

 

 

17.00 – 18.00

Araziden Merkeze hareket ve varış

 

 

 

TARİH

SAAT

KONU

 

15 Şubat 2019

Cuma

(Değerlendirme ve Sınav)

09.00 – 12.00

Yazılı test sınav yapılması,

Sınav komisyonu

14.00-17.00

 

Katılımcılar tarafından doldurulan“Yetişme ortamı etüt çizelgesi” değerlendirilmesi, uygulamalı sınav yapılması ve sonuçların ilanı.

 

Sınav komisyonu

 

DİLEKÇE