ORMAN SAYILMAYAN TAPULU TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ AĞAÇ VE AĞAÇÇIKLARDAN FAYDALANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK’ in GETİRDİĞİ YENİLİKLER

ORMAN SAYILMAYAN TAPULU TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ AĞAÇ VE AĞAÇÇIKLARDAN FAYDALANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK’ in GETİRDİĞİ YENİLİKLER

29/06/2006 tarih ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi 1 nci fıkrasının (a) bendi 19 uncu alt bendine de dayanarak   hazırlanan, 10 Aralık 2020 tarih ve 31330 Sayı ile Resmi Gazete yayınlanan ‘’Orman Sayılmayan Tapulu Taşınmazlar Üzerindeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması Hakkında Yönetmelik’ile Ormancılık camiamıza yeni bir iş alanı oluşturulmuştur.

Yayınlanan yönetmelik ile serbest meslek mensuplarımızın, Tapulu Kesim olarak nitelendirilen çalışma alanında   yüklenecekleri iş ve işlemler belirtilmiştir. Yönetmeliğin getirdiği yenilikler kısaca;

Tanımlar bölümünde Serbest meslek mensubu tanımı yapılmıştır.

Tanımlar bölümünde ormancılık büro ve şirketlerince oluşturulan, başvuruya ilişkin yapılan işlemlere ait tüm bilgi ve belgelerin yer aldığı Oda onaylı işlem dosyası açıklanmıştır.

Tutanak dayanağı olan işlem/Oda onaylı işlem dosyasının bölümünde, Orman Kanununun 116 ncı maddesi (A) ve (B) fıkralarına göre kesilen ağaç ve ağaççıklar, taşınmazın bulunduğu belde/köy/mahalle sınırları içerisinde kullanılacak ise işletme şefliği heyeti tarafından, köy/belde/mahalle sınırları dışına taşınması talebi halinde ise işletme şefliği heyeti veya ormancılık büro ve şirketleri tarafından hazırlanacak tutanak tarif edilerek yeknesaklık sağlanması hedeflenmiştir ve kıymetli evrak niteliği verilmiştir.

İl, ilçe ve belde merkezlerindeki taşınmazlar üzerinde bulunan ağaç ve ağaççıkların kesiminde DKGH miktarına bakılmaksızın; taşınmazın gerçek ve tüzel kişilere, belediye ya da diğer kamu tüzel kişiliklerine ait olması halinde yetkililerinin, işletme şefliği heyeti veya ormancılık büro ve şirketlerine tanzim ettirecekleri işlem/Oda onaylı işlem dosyası ile işlemlerin yapılması getirtilmiştir.

Orman Kanununun 1 inci maddesi istisna bentleri kapsamında olan Hazine taşınmazlarında bulunan ağaç ve ağaççıkların kesim taleplerinde; bir kuruma tahsisli olup olmadığına bakılmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü taşra birimlerince ilgili mevzuatında izin verdiği gerçek ve tüzel kişilerin, işletme şefliği heyeti veya ormancılık büro ve şirketine tanzim ettirecekleri İşlem/Oda onaylı işlem dosyası ile işlemlerin yapılmasının önü açılmıştır.

İnceleme bölümünde, pazar satışları için serbest ormancılık büro ve şirketlerince tanzim edilen Oda onaylı işlem dosyası işletme müdürlüğü heyetince incelenerek müracaatların kısa sürede sonuçlanması hedeflenmiştir. Aynı zamanda arazi incelemesi serbest ormancılık büro ve şirket yetkilisi ile bilirkişi tarafından yapılarak kısa sürede işlemlerin tamamlanması hedeflenmiştir.

Oda onaylı işlem dosyasına konu ağaç ve ağaççıkların damgalanmasında ormancılık büro ve şirketi yetkilisinin de hazır bulunması ve damga aynalarının bu yetkili tarafından açılması ile işletme şefinin yükü hafifletilmiştir.

Oda onaylı işlem dosyasına konu ağaç ve ağaççıkların kütüğü dibinde boylarına göre ayrılması, yuvarlak ağaç ölçü tutanağına bağlanması, sterle ölçülen emval varsa miktar olarak bu tutanağa yazılması ormancılık büro ve şirketleri sorumluluğuna verilmiştir.

Oda onaylı işlem dosyasının işletme müdürlüğünce onaylanmasından itibaren altı ay içinde kesim ve nakliye dahil tüm işlemlerin bitirilmesi esası getirilmiştir.

 Malik veya kanuni vekil, her türlü anlaşmazlıkta orman idaresine karşı sorumluluğu getirilmiştir. Ayrıca Serbest Meslek Mensupları 5531 sayılı Kanunun 10,11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen yasak ve cezalara tabidirler.

Orman Kanununun 116 ncı maddesi (B) fıkrasında ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi 2 ve 3 ncü fıkralarında belirtilen yerlerde yapılacak pazar satışları için hizmet giderleri talep sahibi tarafından ödenmesi gerekmektedir.

’Orman Sayılmayan Tapulu Taşınmazlar Üzerindeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması Hakkında Yönetmelik’’in   tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim.

 

                                                                                                                    Hasan TÜRKYILMAZ
                                                                                                                       
  Genel Başkan

 

EK: 10 Aralık 2020 tarih ve 31330 Sayılı ‘’Orman Sayılmayan Tapulu Taşınmazlar Üzerindeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması Hakkında Yönetmelik’’

EK: 2: Arazi İnceleme Raporu