ÖZEL ORMAN BİTKİSİ TOHUMLUK KONTROLÖRÜ UZMANLIĞI EĞİTİMİ VE SINAVI

ÖZEL ORMAN BİTKİSİ TOHUMLUK KONTROLÖRÜ UZMANLIĞI EĞİTİMİ VE SINAVI

 18-22/03/2020 TARİHLERİNDE SAKARYA’DA

“ÖZEL ORMAN BİTKİSİ TOHUMLUK KONTROLÖRÜ UZMANLIĞI EĞİTİMİ VE SINAVI” YAPILACAKTIR

Orman Mühendisleri Odasınca 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin 52 inci maddesi, 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 70 ve 71 inci maddelerine dayanarak, Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15 inci ve 16 ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 18-22 Mart 2020 tarihleri arasında Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda “Özel Orman Bitkisi Tohumluk Kontrolörü Uzmanlığı Eğitimi ve Sınavı” yapılacaktır.

Söz Konusu Eğitim 31/07/2016 tarihli ve 29787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği” ve Orman Genel Müdürlüğünün 306 nolu “Orman Bitkisi Tohumluklarında Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Uygulama Usul ve Esasları Tebliği”ne uygun olarak Odamız ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliği ile yapılacaktır.

Özel Orman Bitkisi Tohumluk Kontrolörü Uzmanlığı eğitimi, eğitimden sorumlu Oda Yönetim Kurulu üyesi ile TEMDEM kurulunun koordinasyonunda yapılacaktır.

EĞİTİME KATILMA ŞARTLARI

-Orman Mühendisleri Odasına Üye olmak ve Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip olmak veya Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına devam eden serbest meslek mensubu adayı olmak,

-Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde, orman mühendisliği faaliyet konularından 4)a-Orman ağaç ağaççık ve florasına ait tohum üretimi, 4)b-Orman ağaç ağaççık ve florasına ait aşılama faaliyetleri, 5)a-Orman ağaç ağaççıklarına ait tohum ve ağaç ıslah faaliyetleri, 6)a-Orman fidanlıklarının kurulması yönetilmesi ve işletilmesi, 6)b-Orman fidanı ve bitkisi nakli, 6)c-Orman fidanı ve bitkisinin standardizasyonu ve sertifikalandırılması konularında yetkili olmak,

-Oda’ya borcu bulunmamak,

-Eğitimler en fazla 50 kişi ile sınırlı olacaktır. Eğitim başvurusunun bu sayının üstünde olması halinde, online başvurunun Odanın kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak eğitim grupları belirlenecek ve adaylar internet duyurusu ile eğitime çağrılacaktır. Başvurularda bu sayılar aşılmış olur ise, Oda tarafından belirlenecek tarihte ikinci bir eğitim açılabilecektir. Yeterli sayıda (en az 25 kişi) katılım olmadığı takdirde eğitim yapılmayacaktır.

EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER, ZAMAN VE SÜRESİ

Eğitim Tarihleri: 18-22 Mart 2020

Eğitim Süresi:5 gün

Eğitim Son Başvuru Tarihi: 16 Mart 2020

Eğitimin Yapılacağı İl: Sakarya

Eğitimin Yapılacağı Yer: Orman Bölge Müdürlüğü, Toplantı Salonu

SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARI İLE SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU RUHSAT BELGESİNE YANSITILMASI ESASLARI

-Eğitim ve sınav; Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu“Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15 inci ve 16 ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Orman genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde belirlenen ders konuları ve konuların işlenme saatleri esas alınarak düzenlenen eğitim programına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

-Eğitime katılanların derslere devamı zorunludur.

-“Özel Tohumluk Kontrolörlüğü Eğitimi” ni tamamlayan meslek mensupları 22/03/2020 Pazar günü yazılı sınava alınacaktır.

-Yazılı sınavda 100(yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan (OGM 306 noluTebliğ Md.29) adaylar başarılı sayılacaktır.

-Yazılı sınavda çoktan seçmeli test usulüne uygun olarak 50 soru sorulacak, her bir soru 2 puan olarak değerlendirilecek ve 120 dakika süre verilecektir. Yanlış işaretlenen soru sayısı doğru cevap sayısından düşülmeyecektir. İtiraz sonucu hatalı olduğu tespit edilen soru tüm adaylar tarafından doğru işaretlenmiş olarak kabul edilecektir. Eğitim esnasında sınav soruları ile ilgili hususlar koordinatör tarafından katılımcılara duyurulacaktır.

-Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan serbest meslek mensuplarına, Orman Mühendisleri Odasınca “Özel Tohumluk Kontrolör Kartı” verilmesine esas olmak üzere sertifika belgesi ve “Özel Tohumluk Kontrolörü Uzmanıdır” belgesi verilecek ve Özel Orman Bitkisi Tohumluk Kontrolörü, meslek mensuplarının ruhsat belgelerinin sağ alt tarafına “Özel Tohumluk Kontrolü Uzmanıdır, şeklinde şerh konulacaktır.

-Mesleki deneyim kazanma çalışması yaparken, bu eğitime katılıp, eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan serbest meslek mensubu (SMM) adayı; SMM sınavlarında başarılı olup serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesini almaya hak kazandığı takdirde, ruhsat belgesinin sağ alt tarafına “Özel Tohumluk Kontrolü Uzmanıdır, şeklinde şerh konulacaktır.

EĞİTİM VE KONAKLAMA GİDERLERİ

Eğitim Ücreti (Öğle yemeği, eğitim, eğitici, sınav vb. giderler dahil) 500,00 TL dir.

-Konaklama yapmak isteyen üyelerimize Sakarya Şubemiz tarafından yardımcı olunacaktır, bu amaçla Sakarya Şubemiz ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. (İrtibat: 90 264 276 33 15)

-Eğitim Ücretinin Odamızın T.C Ziraat Bankası Beşevler/Ankara Şubesi TR88 0001 0007 9906 5654 2050 38 nolu banka hesabına veya Oda Genel Merkez muhasebe birimine 16/03/2020 Pazartesi gününe kadar yatırılması gerekmektedir.

NOT : Yukarıda belirtilen eğitim ve sınav duyurusunda çelişki olması halinde 6 No’lu Alt Düzenlemedeki esaslar geçerli olacaktır.

Başvurular Online İşlem Merkezi üzerinden “Eğitim Başvuru” Sekmesinden yapılacaktır.

18/02/2020