Ruhsat Belgesi ve Yazışmalar

SAYI :25.00/ Ankara

08.05.2007

KONU: 5531 sayılı Kanuna uygun Ruhsat ve Büro İşlemleri

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBE BAŞKANLIĞINA

……………………….

İLGİ: 5531 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri.

Bilindiği üzere 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un uygulanmasına ilişkin dört adet uygulama yönetmeliği, 27 Şubat 2007 tarihli ve 26222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Odamız, bir taraftan Kanunla ilgili Türkiye’de bilgilendirilme gezileri yaparken, diğer taraftan Bakanlık ve Orman Genel Müdürlüğünde uygulamanın önünü açacak girişimlerde bulunmuş, yönetmeliklerin emrettiği şekilde meslek mensuplarının ruhsatlandırılması, ormancılık ve orman ürünleri bürolarının kurulması çalışmalarını da sürdürerek sonuçlandırmıştır.

Odamızın WEB (www.ormuh.org.tr) sayfasında serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesinin yeni alınması, mevcut SMM belgelerinin yenilenmesi işlemlerine ait örnek doldurulmuş formlar yer almaktadır.

Bundan sonra 5531 sayılı Kanundaki mesleki faaliyetler, yeni ruhsat belgelerine göre yapılabilecektir. Aynı şekilde Orman İdaresi de yapacakları ihalelerde veya bürolarda yapılacak diğer işlerde bu yeni belge düzenlemesine ilişkin hususları arayacaklardır.

O nedenle şubeler ve serbest çalışmak isteyen üyelerimiz, aşağıda ki şekilde hareket edeceklerdir.

1) Şubeler, sorumluluk bölgelerinde çalışan veya çalışmak isteyen meslek mensuplarını uyaracak, başvurularını sağlayacak ve isteyenlerin dilekçe ve eklerini kontrol ederek Oda genel merkezine göndereceklerdir.

2) SMM belgesine sahip olan ve büroları bulunan meslek mensupları, mevcut belgelerini en geç 10 gün içinde (28 Mayıs 2007) tarihine kadar yenilemeleri zorunludur.

Gereğini önemle rica ederim.

 

DAĞITIM:

10 Oda şubesine

Ali KÜÇÜKAYDIN Genel Başkan

 

 

SAYI :252.00/ Ankara

 

08.05.2007

 

KONU: Ruhsat Belgeleri

 

Sayın ……………………………………….

 

 

 

İLGİ : a) 5531 sayılı Kanuna Dair Kazanılmış Haklar, Mesleki Deneyim Kazanma ve

 

Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği.

 

b) 5531 sayılı Kanuna Dair Meslek Mensupluğu Sınav Dair Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği.

 

Odamıza gönderdiğiniz başvuru dilekçesi ve ekindeki hizmet cetveli, sertifika ve iş bitirme belgeleriniz ilgi (a) yönetmelik hükümlerine göre yönetim kurulumuzca incelenmiş ve mesleki konulara ait çalışma konularınız belirlenerek ekteki “Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi” tanzim edilmiştir.

 

Ruhsat belgesi kullanılırken, 5531 sayılı meslek yetki Kanunu ve ilgili 3 adet uygulama yönetmeliği esaslarını dikkate almak zorunluluğu vardır. Mesleğin yapılabilmesi ancak kendi nam ve hesabına açılacak serbest bürolar veya şirketlerde veya bu yerlerde sosyal güvenceli olarak çalışmak suretiyle mümkündür. Bu şekilde çalışabilmenin en önemli şartı, Odaya kayıtlı olmak ve ruhsatlı olmaktır. Bu konular, büroları düzenleyen ilgi (b) de kayıtlı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna Dair Meslek Mensupluğu Sınav Dair Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” in amir hükümleri içinde yer almaktadır. Bazı hususları hatırlatmak, yapılacak mesleki konulara ilişkin yazı ve raporların kayıt düzeninde birlikteliği sağlamak için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

 

1) Mesleğin yapılabilmesi için ruhsatlı meslek mensuplarının Odamızın çalışanlar listesine kayıt olmaları gerekmektedir. Çalışanlar listesine kayıt için, ilgi (b) deki yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen EK- 7 dilekçe ve EK- 8 bildirim formu doldurularak Odaya gönderilecektir.

 

2- Ortaklık bürosu ve şirketler için 15 inci, büro edinme zorunluluğu için 16 ıncı ve tabela asılması için 17 inci maddelere göre hareket edilecektir.

 

3) Meslek mensupları, ilgi (b) yönetmeliğin üçüncü bölümündeki maddelerde yer alan hususlara uygun olarak çalışacaklar ve her iş için mutlaka iş sahibiyle bir sözleşme yapacaklardır.

 

4) Kayıt ve belge düzeni ile kaşelerin kullanımına dair hususlar, ilgi (b) deki yönetmeliğin beşinci bölümünde yer alan maddelere göre yerine getirilecektir.

 

5) Meslek mensuplarının yönetmeliğin 66 ıncı maddesine göre yapılacak yazışmalarda numaralama şu şekilde olacaktır. Meslek mensubu remizi + kaşe no + ruhsat numarası + işlem yılı + giden evrak defteri sıra numarası yer alacaktır. Numaralanma yılbaşından yıl sonuna kadar devam ettirilecektir. Ancak rapor numaraları mesleğin sonuna kadar devam ettirilecektir. ÖRNEĞİN; Bir serbest meslek mensubu 2 nolu kaşeye ve 13 nolu ruhsata sahip olsun, 2007 yılında göndereceği 214 nolu yazı SMM-2-13-2007/214 şeklinde numaralanacaktır.

 

 

 

Gereğini önemle rica ederim.

 

EKİ: Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi

 

Ali KÜÇÜKAYDIN

Genel Başkan

Your browser does not support the canvas element.