Serbest Meslek Mensupluğu kaşelerinin kullanılması

SAYI:25.00/ ANKARA

…../.../2007

KONU: Serbest Meslek Mensupluğu Kaşeleri

Sayın ………………………………

 

İLGİ: Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna Dair Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna ilişkin uygulama yönetmelikleri 27/2/2007 tarihli ve 26447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve mesleki uygulamanın önünde hiçbir yasal engel kalmamıştır.

Ruhsat belgelerinin kullanılmasına ilişkin olarak Odamızın daha önce size gönderdiği yazıda; yapılan yazışmalar ile raporlarda kaşelerin de kullanılacağı ve kaşe numarasının kayıt numarası içinde yer alacağı belirtilmişti.

İlgide kayıtlı yönetmeliğimizin 71 inci maddesine uygun olarak serbest meslek mensupluğu kaşeleri Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde yaptırılmıştır. Bu kaşelerden (……) nolu kaşe, kaşe talep formunuza istinaden ve ekli teslim tesellüm senediyle tarafınıza teslim edilmiştir. Kaşeler hukuki sonuçlar doğuracak resmi belge (gereç) konumunda olup, yönetmeliğin 71 inci maddesinde açıklandığı şekilde kullanılacaktır. Kullanma ve saklama sorumluluğu kaşenin sahibi serbest meslek mensubuna aittir. O nedenle yönetmeliğin 71 inci maddesi iyi bir şekilde okunmalı ve uygulanmalıdır. Kaşelerle ilgili yönetmelikteki önemli hususlar aşağıya çıkarılmıştır. Buna göre;

a) Oda çalışanlar listesine kayıtlı olan ruhsatlı serbest meslek mensupları yaptıkları raporlar ile yazışmalara ve imzalarının bulunduğu yerlere kaşeleri tatbik etmek zorundadır.

b) Meslek mensupları, Oda tarafından istenildiğinde kaşeyi ibraz etmek zorundadır.

c) Meslek mensupları, meslek mensupluğu ruhsatının iptali, meslekten ayrılma, ölüm ve diğer hallerde kendileri veya mirasçıları kaşeyi onbeş gün içinde Odaya tutanak karşılığında iade ederler.

ç) Unvan değişikliğinde, eski kaşe tutanakla iade edilerek yenisi alınır.

d) Kaşelerini kaybeden meslek mensupları, onbeş gün içinde ulusal yayın yapan bir gazetede kayıp ilanıyla birlikte Odaya başvurarak bedeli karşılığında yeni kaşe talep ederler. Kayıp kaşe Odanın şubelerine duyurulur.

e) Meslek mensuplarınca düzenlenecek mesleki bilgi formlarına, raporlara, yazışmalara; Meslek mensubu remizi + kaşe no + ruhsat numarası + işlem yılı + giden evrak defteri sıra numarası yer alacak şekilde kayıt sistemini yapacaklardır. Evrak kayıt numaralanması yılbaşından yıl sonuna kadar devam ettirilecektir.Ancak rapor numaraları, mesleğin sonuna kadar devam ettirilerek kaşe numarası yazılacaktır. ÖRNEĞİN; Bir serbest meslek mensubu 2 nolu kaşeye ve 13 nolu ruhsata sahip olsun, 2007 yılında göndereceği 214 nolu yazı SMM-2-13-2007/214 şeklinde numaralanacaktır.

Gereğini önemle rica ederim.

Ali KÜÇÜKAYDIN

Genel Başkan

 

 

KAŞE TESLİM TESELLÜM SENEDİ

 

(5531 Sayılı Kanuna İlişkin Çıkarılan Yönetmeliğe Göre Hazırlanan)

 

KAŞENİN ADI : Serbest Meslek Mensupluğu Kaşesi

KAŞE NUMARASI : ………………..

KAŞENİN İZİ :

 

Yukarıda adı, numarası ve izi bulunan kaşe, ………………… tarihli kaşe talep formuna istinaden; Odamızın çalışanlar listesinin …….. numarasına kayıtlı, …………. nolu ruhsat belgesine sahip serbest meslek mensubu …………………..…………………… e, ilgili yönetmeliğin 71 inci maddesine göre kullanmak, saklamak ve hareket etmek koşuluyla teslim edilmiştir.

 

İş bu teslim tesellüm senedi bir özel dosyasında saklanmak ve diğeri serbest meslek mensubunda olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenmiştir. …./…../20…

 

 

 

TESLİM EDEN TESLİM ALAN

 

 

 

Orman Mühendisleri Odası Yetkilisi Serbest Meslek Mensubu

 

Adı, Soyadı, İmza Adı, Soyadı, İmza

 

 

KAŞE TALEP FORMU

 

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL BAŞKANLIĞINA

 

5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna” uygun olarak çalışma yapabilmem için serbest meslek mensubu ruhsatımı aldım, çalışanlar listesine kaydımı yaptırdım ve kaşe ücretini Oda’ya yatırdım.

 

Mesleki kimlik bilgilerim ektedir. Serbest meslek mensupluğu kaşemin verilmesini talep ediyorum. Gereğini arz ederim. …./…/200…

 

 

 

MESLEKİ KİMLİK BİLGİLERİ: İMZA

 

ADI VE SOYADI :

 

BABA ADI :

 

DİPLOMA UNVANI :

 

MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE :

 

MEZUNİYET YILI :

Your browser does not support the canvas element.