Serbest Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürosu kurulmasına dair

Serbest Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürosu kurulmasına dair 13.03.2007 tarihli duyuru


ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİNDEN

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN DİKKATİNE

 

          KONU: Bu duyuru, 5531 sayılı Kanun kapsamında olan iş ve işlemleri yapan veya yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

          1) Serbest ormancılık ve orman ürünleri büroları,

          2) Şirketler ve ortaklık büroları,

          3) Hizmet akdi  ile gerçek ve tüzel kişilerde çalışan mühendisler,

          4) 5531 sayılı Kanuna göre iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin

          Uymak zorunda oldukları ve yapmaları gereken iş ve işlemleri kapsamaktadır.

 

          5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un uygulama yönetmelikleri, 27 Şubat 2007 tarihli ve 26447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

          Halen çalışma yapan mühendisler, yeniden çalışma yapmak isteyen mühendislerin aşağıdaki esaslara uygun olarak belgelerini tamamlayacaklardır.

 

          I- GENEL ESASLAR:

          a) Yeni yönetmeliğe uygun olarak büro tescil belgelerini yeniletmeyen büro ve şirketler ile yeniden baş vuracak olan mühendisler, Odadan ruhsat belgesini almadan, çalışanlar listesine kayıt olmadan ve vergi mükellefi olmadan iş yapmaları yasal olmayacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları satın almalarda bu konulara dikkate alacaklardır.

          b) Artık bu tarihten sonra Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan mesleki konuları yapmak veya yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bu konuları, Odaya kayıtlı, ruhsatlı ve yetkili ormancılık ve orman ürünleri büroları ile bu konularda faaliyet gösteren şirketlerden satın almak zorundadırlar.

          c) Mevcut serbest mühendis ve müşavir belgesine sahip olup bürolarını tescil ettiren mühendisler ile şirketler çalışmalarını sürdürebilmeleri için belgelerini Odadan yenilemeleri gerekmektedir.

          ç) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinde hizmet akdi ile çalışan mühendisler, Odaya kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıtlı olmaları zorunludur. Bu şekilde çalışanların durumlarının 5531 sayılı Kanuna uygun hale getirmeleri gerekmektedir.

          d) Meslek mensuplarının çalışma konusu ve alanları;ilgililerin kamu kurumlarından alacakları hizmet cetveline veya serbest çalışmaları halinde sosyal güvenceli olarak çalıştığı belgelenen konulara dayalı olarak ve UZMAN tanımındaki esaslar çerçevesinde, Oda yönetim kurulunca ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda belirlenecek ve ruhsat belgesine yazılacaktır.

II- YENİ SERBEST ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ BÜROSU AÇMAK İSTEYENLER:

          Serbest ormancılık ve orman ürünleri bürolarını, “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna dair ormancılık ve orman ürünleri bürolarının kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliği”ne göre yeniden açmak isteyenlerin yapmaları gerekli iş ve işlemler.

          a) Yönetmeliğin 5 inci  ve 7 inci maddelerine göre Ruhsat belgesini alacaklardır.(Madde-5,7)

          b) Oda meslek kütüğüne kayıtlarını yaptıracaklardır. (Madde-9)

          c) Vergi mükellefi olup, 12 inci maddeye göre Oda çalışanlar listesine kaydını yaptıracak ve 13 üncü maddede belirlenen bir büronun açılması isteğini 14 üncü maddede belirlenen belgelerle birlikte Odaya başvuracaklar, büro yerlerine ilişkin olarak15 inci, 16 ıncı ve 17 inci maddelerde belirlenen hususlara uyacaklar, yapılacak inceleme sonucunda ormancılık ve orman ürünleri tescil belgelerini alacaklardır. (Madde-12, 13 ve 14)

          ç) Odanın belirlediği kaşe, tescil ve kağıt bedelleri ödenecektir.    

III- MESLEKİ KONULARDA YENİ ŞİRKET VEYA ORTAKLIK BÜROSU KURMAK İSTEYENLER:

 

          Mesleki konularda şirketleşerek çalışma yapmak isteyen meslek mensuplarının, “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna dair ormancılık ve orman ürünleri bürolarının kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliği”ne göre yapmaları gerekli iş ve işlemler.

          a) Yukarıdaki II inci bölümün a, b ve c bentlerinde yazılı olan hususları yerine getirdikten sonra, Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda yönetmeliğin 13 üncü maddesini dikkate alarak şirket kurulabilecektir. (Madde- 5,7,9,12,13,14,16,17)

          b) Şirket ana sözleşmesinde 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve ilgili yönetmeliğin faaliyet konularıyla ilgili maddelerinde belirlenen konular yer alacaktır.

          c) Kurulan şirketlerin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin bir örneğini, ortaklık büroları da ortaklık sözleşmesinin noter tasdikli bir örneğini en geç 30 gün içinde Odaya vereceklerdir.(Madde-15)

          ç) Odanın belirlediği kaşe, tescil ve kağıt bedelleri ödenecektir.

 

          IV- HALEN SERBEST ORMAN MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK BÜROSU TESCİL BELGESİNE SAHİP OLANLARIN YAPACAKLARI İŞLEMLER:

          Ellerinde, orman mühendisliği müşavir mühendislik bürosu tescil belgesi bulunan bürolar ve şirketler, yeni mevzuata aşağıdaki şekilde uyum sağlayacaklardır.

          1- BÜROLAR:

          a) Yukarıda ikinci bölümde istenilen belgelerden eksik olanları veya yeniden istenilenleri tamamlayarak ruhsat almak, çalışanlar listesine kayıt olmak ve serbest ormancılık ve orman ürünleri bürosu tescil belgesi almak için Odaya başvuracaklardır.

          b) Halen ellerinde bulunan yıllık büro tescil belgesini Odaya iade edeceklerdir.

          c) Odanın belirlediği kaşe, tescil ve kağıt bedelleri ödenecektir.

          ç) Uyum işlemlerini yaptırmayanlar 5531 sayılı Kanuna göre iş yapamayacaklardır.        

          2- ŞİRKETLER VE ORTAKLIK BÜROLARI:

          Ellerinde, orman mühendisliği müşavir mühendislik bürosu tescil belgesi bulunan bürolar ve şirketler, yeni mevzuata aşağıdaki şekilde uyum sağlayacaklardır.

          a) Yukarıda üçüncü bölümde istenilen belgelerden eksik olanları veya yeniden istenilenleri tamamlayarak ruhsat almak, çalışanlar listesine kayıt olmak ve serbest ormancılık ve orman ürünleri ortaklık bürosu veya şirket tescil belgesi almak için Odaya başvuracaklardır.

          b) Halen ellerinde bulunan yıllık büro tescil belgesini Odaya iade edeceklerdir.

          c) Odanın belirlediği kaşe, tescil ve kağıt bedelleri ödenecektir.

          ç) Uyum işlemlerini yaptırmayanlar 5531 sayılı Kanuna göre iş yapamayacaklardır.

V- 5531 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İŞLERİ İŞTİGAL KONUSU EDEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER

          a) Ormancılık, orman endüstrisi ürünleri ve ağaç işleri endüstrisi ürünleriyle iştigal eden gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri, çalıştırdıkları meslek mensuplarının odaya kayıtlı ve ruhsatlı olmalarını sağlayacaklar ve 5531 sayılı Kanuna uygun olarak yapacakları satın almalarda uygulama yönetmelikleri doğrultusunda hareket edeceklerdir.

          b) Kamu kurumu tüzel kişileri; 5531 sayılı Kanun kapsamında bulunan mesleki konuları satın almaya gereksinim duymaları halinde, “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun uygulama usul ve esasları ile serbest ormancılık ve orman ürünleri büro çalışma alanlarına dair yönetmelik” in 7 inci maddesinde belirlenen esaslara uygun olarak uzmanlık alanları ile uzmanlık konularına uygun faaliyet gösteren Odaya kayıtlı, ruhsatlı yetkili büro ve şirketlerden satın almaları gerekmektedir.

          İlan olunur. 13 Mart 2007

                                                                                              ORMAN MÜHENDİSLERİ

                                                                                              ODASI GENEL MERKEZİ

Your browser does not support the canvas element.