TARİHÇE

Orman Mühendisliği mesleği 150 yıllık bir geçmişe sahiptir. İlk orman mektebi 1857 yılında Fransız ormancılar desteğinde kurulmuştur. Tanzimat döneminin birkaç mühendislik okulu yanında Halkalı Ziraat Mektebi ile Orman Mektebi de yer almaktadır. Bu iki yüksekokul bir dönem için birleştirilmiş, 1911 yılında Orman Mektebi Alisi'ne dönüşen Orman Mektebi 1933 yılında kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü'ne bağlanmış ve 1948 yılında Enstitü'den ayrılarak İstanbul Üniversitesi içinde Orman Fakültesi olarak yerini almıştır. Daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde ikinci bir fakülte açılmış, bunu diğerleri izlemiştir. Günümüzde dokuz Orman Fakültesi mevcuttur ve bunlar her yıl yüzlerce mezun vermektedir.

     Yukarıda açıklanan gelişmelerin yanında, zaman içerisinde Orman Mühendislerinin görevleri de artmış ve sorumluluk alanları genişlemiştir. Bugün için orman rejimi içindeki alanlar Ülke yüzeyinin %27'sini kaplamaktadır. 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu, 4342 sayılı Mer?a Kanunu ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun orman idaresine ve ağırlıklı olarak orman mühendislerine yüklediği görev ve sorumluluklar düşünüldüğünde; hem ormancılık mesleğinin içinde kalan yetki ve sorumlulukların çok büyük bir çeşitlenme gösterdiği, hem de Orman Mühendislerinin görev alanının hemen hemen Ülkemizin tamamını kapsadığı görülmektedir. Türkiye'nin taraf olduğu, çevrenin ve doğal kaynakların, özellikle flora ve faunanın korunmasına ve ticaretine ilişkin uluslararası sözleşmeler de Orman Mühendislerinin görevlerini çoğaltmakta ve sorumluluk alanlarını genişletmektedir.

   Orman Mühendisleri Odası, 7300 sayılı Yasa ile değişik, 6235 sayılı Yasa, 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği'ne bağlı tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur.

AMAÇLAR

* Ülke ekonomisi için çok önemli bir yeri olan ormanların korunması, geliştirilmesi, genişletilmesi ve işletilmesi konularında her türlü bilimsel ve teknik çalışmalarda bulunarak kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve orman fakülteleri ile ortaklaşa çalışmalar yapmak ve bunlara yardım ve önerilerde bulunmak,

* Ormancılık mesleğinin gelişmesine katkı sağlamak için meslek hizmetleri alanında araştırma yapmak, teknik ve bilimsel incelemelerde bulunmak, elde edilen sonuçlan ülke kamuoyuna ve üyelerinin yararlarına sunmak,

*Ormancılığın gelişmesi ve tanıtılması ile ilgili olarak teknik kongre, sempozyum, seminer, konferans, eğitim çalışması ve sergi düzenlemek, diğer kuruluşların bu amaçla yaptıkları çalışmalara katkıda bulunmak,

* Üyelerin; mesleki çalışmaları ile ilgili bilgileri derleyerek değerlendirmek, mesleki çalışmalar sırasında uyulması gereken kuralları belirlemek ve bu kurallara uyulmasına ilişkin mesleki denetim yapmak,

* Her türlü mesleki ve bilimsel yayın yapmak.

ETKİNLİKLERİMİZ

Yayınlarımız

Orman Mühendisliği Dergisi 1962 yılı Nisan ayında yayın hayatına girmiştir. Periyodik bir yayın olan Dergiden başka 1976 yılından itibaren Haber Bülteni yayımlanmıştır. Haber Bülteni'nin yayımlanması 1980 yılı ortalarına kadar sürmüştür. Orman Mühendisliğinin uzmanlık isteyen mesleki, yasal ve toplumsal görüşlerini rapor halinde ortaya çıkartılmasına yönelik Odamız çalışmaları, ihtisas komisyonları tarafından yürütülmektedir.

Raporlar genelde; ormancılıkla ve çalışanların haklarıyla ilgili yasaların çıkartılması ve değiştirilmesi gerektiğini belirten, meslek gerçeklerini yansıtan raporlardır. 1996 yılı sonuna kadar 50 bildiri ve görüş bildirilmiş ve yayımlanmıştır. Ayrıca yasaların işlerliği ve güncelliğini belirleyen 13 rapor daha bulunmaktadır.

TEKNİK KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL, FORUM ve ÇALIŞTAY

    Odamız bugüne kadar ülkemizdeki ormancılık sorunları ile ilgili olarak teknik kongre, panel, forum ve sempozyumlar düzenlemiştir. Bunlar;

işletme, amenajman ve üretim ile ilgili 10 adet; yangın ile ilgili 2 adet; özelleştirme, çevre koruma ve mülkiyet ile ilgili 7 adet; ağaçlandırma, erozyon kontrolü ile ilgili olarak 10 adet, sosyal içerikli konular olarak ormancılıkta eğitim - öğretim ve ormancılık politikası ile ilgili 12 adet; orman - köy ilişkileri ile ilgili 3 adet; kuruluş ve personel atamaları ile ilgili 8 adet ve

değişik ormancılık konulan ile ilgili 6 adet olmak üzere toplam 58 adet etkinlik düzenlenmiştir.

    2004 - 2007 yıllarında; 1 adet Sempozyum, 3 adet Ağaçlandırma, 3 adet Amenajman ve Silvikültür, 6  adet Bilirkişilik olmak üzere toplam 12 adet seminer, 2 adet panel, 4 adet çalıştay bir çok toplantı düzenlemiştir. En önemlisi bu dönemde 5531 sayılı Yetki Yasası ile bu yasaya ilişkin 4 adet yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

SOSYAL ETKİNLİKLER

Odamızın bir amacı da ormanı ve doğayı halka sevdirmektir. Bu nedenle Odamızca 5 yıldan beri halkın kitlesel olarak katıldığı geleneksel doğa yürüyüşleri düzenlenmektedir. Ayrıca Dünya Ormancılık Günü ve Haftası'nda söyleşiler, sergiler ve dia gösterileri yapılmaktadır.

Meslektaşlarımızın sosyal olanaklarının geliştirilmesi, Personel Yasası uygulamaları, ölüm yardımları, diğer sosyal yardımlar, Orman Mühendisliği Yetki Kanun Tasarısı ve Orman Mühendisleri itibari Hizmet Zammı Kanun Tasarısı gibi etkinlik ve çalışmalara Odamızca halen devam edilmektedir.

MESLEKİ DENETİM

Odamız çıkardığı bir yönetmelik ile, kamuda görevli olmayan üyelerimize serbest mühendislik-müşavirlik hizmetleri yapabilme ve dolayısıyla iş olanağı sağlamaktadır. Bu nedenle birçok üyemiz; büro açarak veya şirket kurarak, ormancılık sektöründe yapılan yatırımların "Ormancılık Bilimi ve Gereği" doğrultusunda gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır. Halen Türkiye genelinde, Odamız denetiminde bulunan 800 civarında kuruluş bu amaçla hizmet vermektedir.

Your browser does not support the canvas element.