Tip şartname ve sözleşmeye 5531 sayılı Kanunun yansıtılması (26.03.2007 tarih ve 25.00/590 sayılı yazı)

 

SAYI : 25.00/590 ANKARA

26 Mart 2007

KONU: Tip şartname ve sözleşmeye 5531 sayılı Kanunun yansıması.

İLGİ: a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu tip şartname ve sözleşmesi

b) 5531 sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliği.

c) 08/03/2007 tarihli ve 25.00/403 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere 5531 sayılı Orman Mühendisli, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun verdiği yetkiye istinaden Odamızın çıkardığı uygulama yönetmelikleri 27/02/2007 tarihli ve 26447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kurumunuza, 5531 sayılı Kanun uygulaması ve düzenleyici işlemlerin yapılması için ilgi (c) de kayıtlı yazımız gönderilmiş ve Oda olarak gerekli desteği yapacağımızı bildirmiştik.

İdare, orman mühendislerinin mesleki faaliyetlerine ilişkin konuları genellikle hizmet alımı yöntemiyle yaptırmaktadır. O nedenle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca çıkarılan Hizmet Alımları Yönetmeliği esaslarına göre hazırlanan tip şartnamenin ihaleye katılma esaslarını düzenleyen 7 inci maddesi ile ve tip sözleşmenin genellikle teknik personel konularının yer alması gereken 37 inci diğer hususlar maddesi 5531 sayılı Kanun ve ilgili uygulama yönetmeliğine göre ekte gönderilen şekilde düzenlenmiştir.

Mesleki faaliyete ilişkin konular, serbest ormancılık ve orman ürünleri büroları ile tüzel kişilerden alınması zorunludur. Odamız mesleki faaliyet konularının satın alınmasında idareye yardımcı olmak amacıyla; açık ihale usulü ile ihale edilen hizmet alımlarında uygulanacak tip idari şartnamenin 7 inci maddesi ile hizmet alımları tip sözleşmesinin 37 inci maddesi üzerinde bir çalışma yapmış ve ekteki taslak metni hazırlamıştır.

Satın alımlarınızda yararlanılması hususunu arz ederim.

Ali KÜÇÜKAYDIN

Genel Başkan

DAĞITIM:

1- Çevre ve Orman Bakanlığına

2- Orman Genel Müdürlüğüne

3- Ağ. ve Eroz. Kont. Genel Md.

4- Doğa Kor. ve Milliparklar Gn. Md.

5- Orman ve Köy İlişkileri Gn. Md.

 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) …………

b) Mevzuatları gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı ruhsatlı ve yetkili olduğunu gösterir belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 27 Şubat 2007 tarihli ve 26447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna dair ormancılık ve orman ürünleri bürolarının kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliğine göre alınmış Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, ruhsatlı ve yetkili olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin 27 Şubat 2007 tarihli ve 26447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna dair ormancılık ve orman ürünleri bürolarının kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliğinin 13 ve 14 üncü maddelerine göre kurulmuş olması veya Ticaret sicil gazetesinde yayınlanan ana sözleşmesinde, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendinde sayılan ve içinde uzmanlık konuları ……………………………. işlerinin yapmasına yetkili, ortakları arasında veya daimi teknik personel kadrosunda Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, ruhsatlı ve yetkili orman mühendisleri veya orman yüksek mühendisleri bulunan tüzel kişi olması koşuluyla, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

…………..

………….

……….…

7.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.3.1. Gerçek kişi olması halinde;

a) Orman Mühendisleri Odasının ilgili yönetmelik uyarınca düzenlediği ve uzmanlık konuları içinde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü faaliyetlerinin de yer aldığı Odadan veya noterden onaylı ruhsat belgesi,

b) Orman Mühendisleri Odasınca yıllık vizesi yapılmış Odadan veya noterden onaylı ruhsat belgesi vize cetveli,

c) Odadan veya noterden onaylı Serbest ormancılık bürosu tescil belgesi,

7.3.2. Ortaklık bürosu olması halinde;

a) Her ortağa ait, Orman Mühendisleri Odasının ilgili yönetmelik uyarınca düzenlediği ve uzmanlık konuları içinde ………………………………… faaliyetlerinin de yer aldığı Odadan veya noterden onaylı ruhsat belgesi,

b) Her ortağa ait, Orman Mühendisleri Odasınca yıllık vizesi yapılmış Odadan veya noterden onaylı ruhsat belgesi vize cetveli,

 

c) Odadan veya noterden onaylı serbest ormancılık meslek mensupluğu ortaklık bürosu veya serbest ormancılık ve orman ürünleri meslek mensupluğu ortaklık bürosu tescil belgesi,

 

7.3.3. Tüzel kişi olması halinde;

 

a) 5531 sayılı Kanunda belirtilen mesleki konularda çalışma yapmak üzere 27 Şubat 2007 tarihli ve 26447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna dair ormancılık ve orman ürünleri bürolarının kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliğinin 13 ve 14 üncü maddelerine göre kurulmuş tüzel kişilerde;

 

1) Tüzel kişi ortağı veya daimi çalışan konumunda bulunan meslek mensuplarının uzmanlık konuları içinde ……………………………………. faaliyetlerinin de yer aldığı Odadan veya noterden onaylı ruhsat belgesi,

 

2) Tüzel kişi ortağı veya daimi çalışan konumunda bulunan meslek mensuplarının Orman Mühendisleri Odasınca yıllık vizesi yapılmış Odadan veya noterden onaylı ruhsat belgesi vize cetveli,

 

3) Odadan veya noterden onaylı serbest ormancılık meslek mensupluğu şirketi veya serbest ormancılık ve orman ürünleri meslek mensupluğu şirketi tescil belgesi,

 

b) Ticaret sicil gazetesinde yayınlanan ana sözleşmesinde, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendinde sayılan ve içinde ağaçlandırma, erozyon kontrolü işlerinin de yapmasına yetkili, ortakları arasında veya daimi teknik personel kadrosunda Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, ruhsatlı ve yetkili orman mühendisleri veya orman yüksek mühendisleri bulunan tüzel kişilerde;

 

1) Tüzel kişi ortağı veya daimi çalışan konumunda bulunan meslek mensuplarının uzmanlık konuları içinde ………………………………………. faaliyetlerinin de yer aldığı Odadan veya noterden onaylı ruhsat belgesi,

 

2) Tüzel kişi ortağı veya daimi çalışan konumunda bulunan meslek mensuplarının Orman Mühendisleri Odasınca yıllık vizesi yapılmış Odadan veya noterden onaylı ruhsat belgesi vize cetveli,

 

3) Tüzel kişinin noter onaylı Ticaret Sicil Gazetesi örneği,

 

HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

 

Madde 37- Diğer Hususlar

 

37.1. Yüklenici, 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna dair ormancılık ve orman ürünleri bürolarının kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliğine göre aşağıda sayıları belirtilen, uzmanlık alanı orman mühendisliği ve uzmanlık konuları arasında ……………………………olan odaya kayıtlı, ruhsatlı ve yetkili sosyal güvenceli serbest meslek mensuplarını işe başlama tarihinden itibaren arazidedevamlı olarak bulundurmak zorundadır.

 

Sıra No: Unvanı : Mesleki unvanı : Sayısı :

 

  1. Or. Müh./Or.Yük.Müh. Ruhsatlı Serbest Meslek Mensubu ……..

 

İşyerinde bulunacak meslek mensuplarında aşağıdaki özellikler bulunmalıdır.

 

  1. a)Odaya kayıtlı ruhsatlı, yetkili ve sosyal güvenceli olmalıdır.
  2. b)Arazide daimi olarak çalışacak meslek mensuplarının her birisi uzmanlık konuları içinde ………………………………… faaliyetleri yer alan ruhsat belgesi, ruhsat belgesi vize cetveli ve sosyal güvence belgesini idareye vereceklerdir.
  3. c)Serbest meslek mensubu arazi takvimine uygun olarak devamlı arazide bulunacaktır. Bu konuda yüklenici gerekli tedbirleri alacaktır.

 

Yüklenici şartnamede belirtilen serbest meslek mensuplarını, sözleşmenin imzalandığının kendisine tebliğinden itibaren en geç on beş gün içinde idareye bildirmek zorundadır. İdare serbest meslek mensupları hakkında gerekli incelemeyi yaparak yirmi gün içinde neticeyi yükleniciye tebliğ eder. İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen serbest meslek mensubu kabul edilmiş sayılır. Şayet tebligat yapılmış ise yüklenici bu tebligata uymak mecburiyetindedir. Aksi halde günlük ceza uygulanır. İdare her hangi bir ihtar yapmaksızın işi durdurmak yetkisini kullanılır.

 

Serbest meslek mensubunun arazide bulunmadığı günlerin tespiti halinde, günlük miktarı aşağıda belirtilen ceza müteakiben düzenlenecek ilk hak edişten kesilir.

 

Bir ayda ………. gün iş yerinde bulunmayan serbest mensubunun değiştirilmesi yükleniciden istenir. Yüklenici bu tebligata uymak mecburiyetindedir.

 

1- …………………………….. için …………………..YTL/Gün

 

37.2. ……………….

 

NOT: Boşluklar, Ruhsat belgesinde yer alan ihale işine ait uzmanlık konularında meslek mensubunun yetkili olup olmadığına bakılacak ve bu belgede var ise yazılacaktır.

Your browser does not support the canvas element.