TMMOB Orman Müh.Odası Ana Yön.Değ. Yap.Dair. 1. Değ. (RG. 19.08.2008, 26993)

0 Eylül 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26993

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ORMAN MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

          MADDE 1 – 12/7/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          "MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

          a) Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi: En az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından ağaç işleri endüstrisi mühendisliği bölümünü bitirmiş mühendisleri,

          b) Ana Yönetmelik: 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliğini,

          c) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

          ç) Kanun: 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununu,

          d) Oda (OMO): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasını,

          e) Orman Mühendisi: En az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren orman fakültelerinin orman mühendisliği bölümünü bitirmiş mühendisleri,

          f) Orman Endüstri Mühendisi: En az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren orman fakültelerinin orman endüstri mühendisliği bölümünü bitirmiş mühendisleri,

          g) Şube: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası şubelerini,

          ğ) Temsilcilik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası il ve ilçe temsilciliklerini,

          h) Üye: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası üyesini

          ifade eder."

          MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          "MADDE 6 – (1) Odanın başlıca amaçları şunlardır.

          a) Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ormanların orman ekosistemi yönetimi yaklaşımıyla korunması, genişletilmesi, işletilmesi ile ormanların su üretimi, sosyal, kültürel ve benzeri fonksiyonel yararlarının topluma sunulması amacıyla, her türlü teknik ve bilimsel çalışmalar yaparak bu hususlarda resmi merciler ve diğer ilgili kuruluşlara teklif ve yardımlarda bulunmak,

          b) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi ile ilgili bütün mevzuatı, normları, fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmek,

          c) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi mesleğinin gelişmesine yardımcı olmak için meslek hizmetleri alanında araştırma yapmak, teknik ve bilimsel incelemelerde bulunarak değerlendirme sonuçlarını ülke, kamu ve üyelerinin yararlarına sunmak,

          ç) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi mesleklerinin gelişmesi ve tanıtılmasıyla ilgili olarak teknik kongre, seminer, sempozyum, konferans ve sergiler düzenlemek, bu amaca yönelik diğer kuruluşların çalışmalarına katılmak,

          d) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi meslekleri ile ilgili taahhüt işlerinde üyelere yeterliliklerine göre gerekli belgeleri vermek ve gerekli mevzuatın yürütülmesi konusunda resmi makamlar nezdinde girişimlerde bulunmak,

          e) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde nitelikleri belirtilen mühendisleri ve yüksek mühendisleri üye kaydederek üyeler arası dayanışmayı sağlamak ve üyelerin hak ve yetki, meslek şeref ve haysiyetlerinin korunması ile ilgili her türlü tedbiri almak, aykırı hareket edenleri izleyerek gerekli disiplin uygulamasında bulunmak,

            f) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi meslekleri alanındaki 

yenilikleri yaymak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı meslek kuruluşları ile ilişki kurarak işbirliğinde bulunmak ve üyelerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,

 

          g) Ülke kalkınmasının gerektirdiği nitelik ve nicelikte, orman mühendisi, orman yüksek mühendisi, orman endüstri mühendisi, orman endüstri yüksek mühendisi, ağaç işleri endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri yüksek mühendisi yetiştirilmesine yardımcı olmak amacıyla öğretim kurumlarıyla ilişki kurarak tekliflerde bulunmak,

 

          ğ) Üyelerin mesleki çalışmalarında uymak zorunda bulundukları kuralları tespit etmek ve mesleki denetimi sağlayıcı yönetmelikler çıkarmak,

 

          h) Her türlü mesleki ve bilimsel yayın yapmak,

 

          ı) Üyelerin mesleki çalışmalarıyla ilgili bilgileri derleyerek korumak, bu bilgilere dayanarak bilirkişilik hizmeti yapacakları tespit ederek kamu kuruluşlarına bildirmek,

 

          i) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi mesleklerine ilişkin hizmetlere ait ilgili büro ve firmaların tanımı, tescil ve hizmet esaslarını tespit ve kontrol etmek,

 

          j) Orman kaynaklarından elde edilen odun ve odun dışı ürünlerin teknik kurallara uygun, ülke ve meslektaş yararı doğrultusunda kullanımı için ilgili kurum ve kuruluşlara tekliflerde bulunmak."

 

          MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

          "a) 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlar ile Ana Yönetmelik, bu Yönetmelik hükümlerine ve Odanın diğer düzenlemelerinin öngördüğü hükümlere uyması,"

 

          MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının, (e), (f), (ğ), (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

          "e) Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Temsilciler, meslek alanıyla ilgili kurulmuş ve kurulacak komisyonların üyelerine bütçe ile belirlenen her türlü ödemeleri aynen veya değiştirerek onaylamak. Oda Yazman Üyesi, varsa Oda Sekreteri, mesleki danışman ve mesleki koordinatör ücretlerini saptamak,"

 

          "f) Mesleki gelişme ve etkinliğinin artırılması için yapılması gereken çalışmaların ilkelerini tespit etmek, Kanuna göre Oda ve üye ile ilgili konularda yönetmelik çıkarmak ya da Kanuna göre çıkarılmış Odaya ait mevcut yönetmelikleri değiştirmek,"

 

          "ğ) Odanın edineceği ya da satacağı taşınmazlara ilişkin kararlar almak veya yönetim kurulunu yetkilendirmek,"

 

          "h) İhtiyaca göre şube ve temsilcilikler kurmak veya kapatmak, görev alanlarını ve merkezlerini belirlemek,"

 

          "ı) Birlik Yönetim Kurulu için üç aday üye, Birlik Denetleme Kurulu için bir ve Yüksek Onur Kurulu için bir aday seçmek,"

 

          MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

          "MADDE 50 – (1) Odaya kayıtlı üyelerin sayısı, mesleki çalışmaların yoğunluğu, coğrafi konumu, iletişim ve ulaşım durumu, gelir-gider durumu göz önüne alınarak Oda çalışmalarının yaygın ve verimli bir biçimde yürütülmesine katkıda bulunabilecek illerde, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulunun kararı ile kuruluş merkezi ve görev alanına giren iller belirtilerek yeni şubeler açılabilir ve mevcut şubelerin görev alanlarında gerekli düzeltmeler yapılabilir. Kurulan şubeler Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulunun 2/3’ünün oylarıyla kapatılabilir. Şubelerin tüzel kişiliği yoktur, taşınmaz mal edinemezler.

 

          (2) Oda Genel Kurulunca açılması uygun görülen şubeler için, Oda Yönetim Kurulu beş kişilik bir kurucu yönetim kurulu atar. Kurucu Yönetim Kurulu, ilk Şube Genel Kuruluna kadar görev yapar. Yeni kurulan şubelerin ilk genel kurulları diğer şube genel kurullarının yapıldığı tarihte yapılır."

 

          MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

          "ç) Yedi kişiden oluşacak Şube Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek,"

            MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından iki yıl için seçilen yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonuçlarının kesinleşmesinden sonra en geç yedi gün içinde ilk toplantısını yapar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oyla Başkan, II. Başkan, Yazman ve Sayman Üyelerini seçerek göreve başlar."

 

          MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

          "(1) Şubelerin mali işlemleri, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönergesi hükümlerine uygun olarak yürütülür. Oda Yönetim Kurulu, şubelerin bütçe uygulamasında yetkili ve sorumludur. Şubelerin gider bütçeleri, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönergesinin 8 inci maddesinin Şubelerin Gider Bütçeleri başlığı altında düzenlenen gerekli bölümlerden oluşur."

 

          MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

          "MADDE 66 – (1) Oda gelir ve giderleri, tüm Oda örgütünü kapsayacak biçimde hazırlanan ve Genel Kurulca iki yıllık çalışma dönemi için kabul edilen Oda Bütçesi ile düzenlenir. Bütçe dönemi, bir takvim yılıdır. Gelir ve giderler, cinsleri bakımından bölüm ve maddeler biçiminde gösterilerek her bölüm ve madde için uygulanacak esaslar yazılı olarak belirtilir. Bütçeye, ayrıca dönem için kullanılacak tüm Oda örgütüne ilişkin görevli kadro çizelgesi eklenir.

 

          (2) Oda Yönetim, Oda Onur ve Denetleme kurulları şube yönetim kurulları, temsilciler, mesleki alanla ilgili komisyonlarda görev alacak komisyon üyelerine yapılacak her türlü ödemeler ile Oda Yazman Üyesi, varsa Oda Sekreteri, mesleki danışman ve mesleki koordinatör ücretleri bütçe ile tespit edilir."

 

          MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

          MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

12/7/2006

26226

Your browser does not support the canvas element.