TMMOB Orman Müh.Odası Ana Yön.Değ. Yap.Dair. 2. Değ. (RG. 14.06.2012, 28323)

14 Haziran 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28323

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ORMAN

MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 12/7/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

“ğ) Temsilcilik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası bölge, il ve fakülte temsilciliklerini,”

“ı) Fakülte: Orman Mühendisi ve Orman Endüstri Mühendislerinin mezun olduğu Orman Fakülteleri ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin mezun olduğu lisans düzeyinde eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarını,”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) ve (l) bentleri eklenmiştir.

“k) 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna göre mesleki deneyim kazanma çalışması yapacak Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile bu mühendislerin mezun olduğu lisans düzeyinde eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarında okuyan başarılı öğrencilere, Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar dahilinde ve Genel Kurulca kabul edilen miktarda eğitim ve barınma yeri katkısı sağlamak,”

“l) Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği eğitimini alan öğrenci üyelere; öğrenci üye komisyonları aracılığı ile sosyal, kültürel, sanatsal gereksinimlerinin karşılanmasına katkı sağlamak, 5531 sayılı Kanuna yönelik mesleki deneyim kazanmaları amacıyla, seminerler, yaz okulları ve gençlik kampları düzenlemek ve staj olanakları sağlamak,”

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, yurtiçinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarının orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olan ya da yurt dışında yukarıda belirtilen okullardan mezun olup diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisleri mesleki faaliyetlerde bulunmak, mesleki hak ve yetkilerini kullanabilmek için Odaya üye olmak, ruhsat belgesine sahip olmak ve üyelik niteliğini korumak zorundadır.”

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üyelikten ayrılma ve yeniden üye olma

MADDE 11 (1) Herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmek istemeyen, askerlik görevi hariç silahlı kuvvetler mensubu olan ya da kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler; bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda kimlik belgesini geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tamamını ödemek koşuluyla Odadan ayrılabilirler. Ayrılma isteği kabul edilmeyen üyenin, Oda Genel Kuruluna itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyeler, Oda süreli yayınları ile duyurulur.

(2) Oda üyeliğinden çıkarılan veya ayrılan üyenin, yeniden başvurması üzerine durumu incelenir. Sonuç olumlu ise Odaya kayıt işlemleri, yeni bir üye kaydı gibi yapılır. O yılki giriş kaydının iki katı oranında giriş ödentisi alınır. Ancak çıkarılan üye için, gerektiğinde Oda Onur Kurulunun olumlu görüşü alınır.”

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenci üyeliği ve öğrenci komisyonluğu

MADDE 12 (1) Üniversitelerin Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, istemeleri halinde Odaya öğrenci üye sıfatı ile kayıt olur. Öğrenci üyelerden, üyelik ödentisi alınmaz. Öğrenci üyelerin oy kullanma, seçme ve seçilme hakları yoktur.

(2) Öğrenci üyeler öğrenci komisyonu kurarak faaliyetlerini sürdürürler.

(3) Öğrenci üyeliği ve öğrenci komisyonluğuna ilişkin işler, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanan yönerge hükümleri çerçevesinde yürütülür.”

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “dördü” ibaresi, “ikisi” olarak değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan “üyeleri ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “Birlik Genel Kurulunca” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiş

ve ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “her delege” ibaresinden sonra gelmek üzere “başkanlık divanı seçiminden sonra” ibaresi eklenmiştir.

 

“d) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu ve Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek üye adayları ile Birlik Genel Kuruluna katılacak Oda delegeleri asil ve yedek adayları, Birlik Yönetim, Birlik Denetleme ve Birlik Yüksek Onur Kurulu aday adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,”

 

MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

 

“f) Oda işlerinin yürütülmesi, kanunların Odaya verdiği görev ve yetkilerin kullanılması, üyelerin mesleki gelişme ve etkinliğinin artırılması, onur ve çıkarlarının korunması yolunda Yönetim Kurulunca önerilen Oda Ana Yönetmelik ve yönetmelikleri inceleyip onaylamak ve Oda Yönetim Kuruluna, dönem içinde geçerli olmak üzere, Oda Ana Yönetmeliği dışındaki diğer yönetmelikleri yapma, değiştirme ve 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun kapsamında doğrudan yürürlüğe koyma yetkisini vermek,”

 

“h) 50 nci maddede yer alan esaslara göre şube kurmak veya kapatmak, yeni şube ve mevcut şubelerin görev alanlarını ve merkezlerini belirlemek,”

 

“k) Mesleki deneyim kazanma çalışması yapan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisleri ile bu mühendislerin mezun olduğu yüksek öğretim kurumlarında okuyan başarılı öğrencilere verilecek eğitim ve barınma yeri katkısı miktarını belirlemek,”

 

MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(2) Yönetim Kurulu kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”

 

MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (e), (f), (g), (ğ) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“e) Oda işlerinin yürütülmesi, kanunların Odaya verdiği görev ve yetkilerin kullanılması, üyelerin mesleki gelişme ve etkinliğinin artırılması, onur ve çıkarlarının korunması yolunda, Oda Ana Yönetmeliği ve diğer yönetmelikleri hazırlayarak sırasıyla Oda Genel Kurulu ile Birlik onayına sunmak ve Oda Genel Kurulunun; dönem içinde geçerli olmak üzere, Oda Yönetim Kuruluna verdiği Oda Ana Yönetmeliği dışındaki diğer yönetmelikleri yapma ve değiştirme yetkisi uyarınca, Oda Yönetim Kurulunca yeni yapılan veya değiştirilen yönetmelikleri, 3011 sayılı Kanun kapsamına girenleri Kanunun öngördüğü usule, diğerlerini ise iç işleyişe uygun olarak yürürlüğe koymak,”

 

“f) Bilirkişi listelerini hazırlayıp ilgili yerlere göndermek, resmi ve istek üzerine özel işlerde bilirkişilik, hakemlik, jüri üyeliği, danışmanlık gibi görevlere atamalar yapmak üzere üyeleri arasından adayları önermek,”

 

“g) Üyelerinin, gerek kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gerekse gerçek ve özel hukuk tüzel kişileriyle olan mesleki ilişkilerinde uyulacak esasları belirlemek ve uygulamasını denetlemek, mesleki hizmetler karşılığı asgari ücretler ile mesleki çıktılara ilişkin Oda vize ücretlerini belirlemek ve bunların uygulamasını sağlamak,”

 

“ğ) Odanın sahip olduğu taşınmaz malları yönetmek, kiraya vermek, Genel Kurulca verilecek yetkiler çerçevesinde taşınmaz mallar edinmek, ya da satacağı taşınmazlara ilişkin kararlar almak, taşınmazlar üzerinde tasarrufta bulunmak, gerektiğinde üyelerin yararına 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna göre mesleki faaliyet konularında çalışmalar yapmak amacıyla iktisadi işletmeler ile üye ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokal, misafirhane gibi sosyal tesisler açmak ve işletmek,”

 

“p) Oda çalışmalarının gerektirdiği durumlarda ve şube merkezlerinin bulunmadığı illerde bölge ve/veya il temsilcilikleri ile fakülte temsilcilikleri kurmak,”

 

MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “18/6/1927” ibaresi “12/1/2011” olarak ve “1086” ibaresi “6100” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “yılda” ibaresi “çalışma döneminde” olarak değiştirilmiştir.

 

“(1) Oda Danışma Kurulu; Odanın TMMOB yönetim, yüksek onur ve birlik denetleme kurullarında görev yapan asil üyeleri; Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurullarının üyeleri, şube yönetim kurullarının başkan ve belirleyeceği iki üyesi, Oda Yönetim kurulunca belirlenecek sayıda Oda bölge, il ve fakülte temsilcileri; Odanın AR-GE, bilim ve teknik kurul üyeleri, varsa Oda genel sekreteri, uzmanlık kurullarının başkan ya da yazmanlarından oluşur.”

 

MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

 

“(3) Yeni şube açılabilmesi için; Oda genel merkez kayıtlarına göre, o şube sınırları içinde kalan illerdeki toplam üye sayısının binbeşyüz kişiyi aşması, yeni kurulacak şube ile ayrılacak şubenin en az beşyüz üyeye sahip olması ve kuruluş için Oda Yönetim Kurulu önerisinin bulunması zorunludur. Şube merkezi bulunan illerde ikinci bir şube açılamaz.”

 

MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Üyelerin şube değişikliği

 

MADDE 51 (1) Üyeler, iş ve ev adreslerini Oda Genel Merkezine ve ilgili şubesine bildirmek zorundadır. Şube sınırları dışına kalıcı olarak çıkan üyeler; ilgili şubesine üyelik kaydının aktarılması için, yeni şubeye veya doğrudan Oda Genel Merkezine başvurmakla yükümlüdür. Ev ile işyeri adreslerinin farklı olması halinde, üye kaydı işyerinin bağlı olduğu şubeye yapılır.

 

(2) Şube Genel Kurul tarihinden en az otuz gün önce şubeye kayıtlı olan üye Şube Genel Kuruluna katılabilir.”

 

MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin üçüncü, altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

“(3) Şube genel kurulları iki yılda bir, Ocak ya da Şubat ayı içinde Oda Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen tarihlerde yapılır. Oda Yönetim Kurulu, şube genel kurul tarihini şube genel kurulunun yapılacağı tarihten en az kırkbeş gün önce şubeye bildirir.”

 

“(6) Oda Yönetim Kurulunca; Şube Genel Kurul toplantı tarihinden en az yirmibeş gün önce, Şube Genel Kuruluna katılacak üyelerin Oda sicil numaralarına göre sıralanarak hazırlanmış listesi ile Oda Genel Kurul delege sayısı şubeye gönderilir.”

 

“(8) Şube Yönetim Kurulu; Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce, Oda Yönetim Kurulunca altıncı fıkraya göre Şubeye gönderilen Genel Kurula katılacak üyelerin sicil numarası sırasına göre hazırlanmış üye listelerini, toplantının gündemini, yerini, saatini ve çoğunluk sağlanamadığında ikinci toplantının hangi gün, nerede ve hangi saatte yapılacağını belirten bir yazıyı, görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderir. Kesinleşen liste ile şube genel kurul gündemini Oda Genel Merkezine gönderir.”

 

MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“d) Oda Genel Kurulunda şubeyi temsil edecek genel kurul delegelerini seçmek.”

 

MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

 

“g) Oda Yönetim Kurulunun talebi halinde; Oda Yönetim Kurulunca şube sınırlarında oluşturulan bölge, il ve fakülte temsilciliklerinde görevlendirilecek temsilcilere ilişkin olarak görüşlerini bildirmek,”

 

“ı) Şube sınırları içinde mesleki faaliyet konularıyla iştigal eden kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileriyle ilişki kurarak, buralarda çalışan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendislerinin; 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki mesleki faaliyet konuları ile sınırlı ve mesleki hizmetlere yönelik olmak kaydıyla istihdam edilmelerini, bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen mesleki hak, yetki ve sorumluluklarını, Oda mevzuatına uygun olarak kullanmalarını sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak, mesleki faaliyetlere ilişkin etkinlikler yapmak,”

 

“i) Oda Yönetim Kurulunun vereceği yetkiyle ve belirleyeceği esaslara uygun olarak, meslek mensuplarının ürettiği mesleki çıktılara vize uygulamak,”

 

MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Bölge, il ve fakülte temsilciliklerinin kurulması ve kapatılması

 

MADDE 62 (1) Oda Yönetim Kurulu kararıyla; Oda faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, coğrafi yapı ve örgütsel gereksinimler göz önünde tutularak, üye sayısı toplamı yirmi kişiden fazla ve görev alanı birden çok ili kapsayan, görev sorumluluğu yönünden doğrudan Genel Merkeze ve idari açıdan ilgili şubeye bağlı bölge temsilcilikleri kurulabilir.

 

(2) Oda faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, coğrafi yapı ve örgütsel gereksinimler göz önünde tutularak, üye sayısı toplamı yirmi kişiden fazla olan illerde, Oda Yönetim Kurulunun kararı ile görev sorumluluğu yönünden doğrudan genel merkeze ve idari açıdan ilgili şubeye bağlı il temsilcilikleri kurulabilir.

 

(3) Orman Mühendisi ve Orman Endüstri Mühendisi yetiştiren orman fakülteleri ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi yetiştiren lisans düzeyinde eğitim, öğretim veren yüksek öğretim kurumlarında; Oda faaliyetlerinin tanıtımı, bilimsel ilişkiler kurulması için, Oda Yönetim Kurulunun kararı ile görev sorumluluğu yönünden doğrudan Genel Merkeze bağlı fakülte temsilcilikleri kurulabilir.

 

(4) Bölge, il ve fakülte temsilcilikleri, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen kuruluş şartlarını kaybetmeleri veya Oda Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Oda Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarının ortak yapacakları toplantıda katılanların üçte ikisinin çoğunluk kararı ile kapatılabilir.”

 

MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Bölge, il ve fakülte temsilcisi atanması

 

MADDE 63 (1) Oda faaliyetleri ile Oda üye ilişkilerini etkin biçimde yerine getirebilecek ve o mahalde oturan Oda asil üyeleri arasından, gerektiğinde ilgili şube yönetim kurulunun görüşleri alınarak, Oda Yönetim Kurulu kararı ile Bölge ve il temsilcisi atanır. Oda ve Şube Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu asil ve yedek üyelerinden temsilci atanmaz.

(2) Oda faaliyetleri ile Orman Mühendisi ve Orman Endüstri Mühendisi yetiştiren orman fakülteleri ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi yetiştiren lisans düzeyinde eğitim, öğretim veren yüksek öğretim kurumu ilişkilerini etkin

biçimde yerine getirebilecek, Oda asil üyesi öğretim görevlileri arasından, Oda Yönetim Kurulu kararı ile fakülte temsilcisi atanır.

 

(3) Bölge temsilcilerine en fazla görev alanındaki il sayısı kadar, il temsilcilerine ise bir adet yardımcı birinci fıkraya uygun olarak atanabilir.

 

(4) Şube merkezinin bulunduğu illere, bölge ya da il temsilcisi atanmaz.”

 

MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Bölge, il ve fakülte temsilcilerinin görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 64 (1) Bölge ve il temsilcilerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

a) Oda Ana Yönetmeliği ve diğer düzenleyici işlemleri uygulamak,

 

b) Temsilciliklerin çalışma alanı içinde özel ve kamu kesiminde çalışan üyelerin mesleki sorunlarının çözümü için çalışmak, üye, temsilcilik, şube ve Oda ilişkilerini geliştirmek ve Oda politikaları çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunmak,

 

c) Üyelerin, çalışma koşulları ve meslekle ilgili sorunlarını ve görüşlerini belirleyerek Oda Yönetim Kuruluna iletmek,

 

ç) TMMOB İl Koordinasyon Kurullarına katılmak, alınan kararlar ve etkinlikler hakkında Oda Yönetim ve Şube Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

 

d) Oda Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek ve yetki aldığı konularda Odayı temsil etmek,

 

e) Oda Yönetim Kurulunun vereceği yetkiyle ve belirleyeceği esaslara uygun olarak, meslek mensuplarının ürettiği mesleki çıktılara vize uygulamak.

 

(2) İşyeri temsilcileri, görevlendirildikleri yüksek öğretim kurumlarında Oda faaliyetlerini tanıtmak, öğrencilerin mesleki haklarını kullanabilmeleri için mezun olduktan sonra Odaya kayıt yaptırarak mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmayı teşvik etmek, Odanın konferans, seminer, çalıştay ve benzer çalışmaların yapılmasına yönelik ortamları oluşturmakla görevlidir.

 

(3) Temsilciler, Oda Yönetim Kurulunun bilgisi ve onayı dışında, Oda adına ve Odayı bağlayıcı herhangi bir girişimde bulunamazlar ve Oda çalışmaları ile ilgili açıklamalar yapamazlar. Kendilerine verilen yetki sınırları içinde hareket ederler.

 

(4) Temsilciler, Oda makbuzlarından başka belgelerle ya da belgesiz para toplayamazlar. Gerekli harcamaları, Oda ve/veya Şube Yönetim Kurulunun onayladığı biçimde ve miktarlarda yapabilirler.”

 

MADDE 21 Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Bölge, il ve fakülte temsilcilerinin görev süresi, denetimi ve görevden alınması

 

MADDE 65 (1) Bölge, il ve fakülte temsilcilerinin görev süresi bir çalışma dönemidir. Bu süre sonunda yeniden atanabilirler.

 

(2) Bölge, il ve fakülte temsilcileri, Oda denetleme kurulu veya Oda denetleme heyetince denetlenir.

 

(3) Görevinin gereklerini yerine getirmeyen, etkili ve düzenli çalışmayan veya Odanın kararlarına aykırı tutum ve davranışları bulunan bölge, il ve fakülte temsilcileri Oda Yönetim Kurulu kararıyla görevlerinden alınabilir. Oda Yönetim Kurulu; görevinden alınanların yerine gerekirse en geç bir ay içerisinde 63 üncü maddeye göre yeni temsilcilerin atamalarını yapar. Yeni atanan temsilcilerin görev süresi, çalışma döneminin sonuna kadardır.”

 

MADDE 22 Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “kullanılabilir” ibaresi “kullanılır” olarak ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(2) İlçe seçim kurulunca hazırlanan mühürlü oy pusulalarına; aday listelerinde bulunan isimlerden olmak koşuluyla, en çok asil ve yedekler toplamı kadar isim yazılır. Sayım sonucunda oyların eşit olması durumunda, sicil numarası küçük olan üye seçilmiş sayılır.”

 

MADDE 23 Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(3) Görev süresi biten her üye aday olabilir. Oda Genel Kurulunda yapılacak seçimler için, her üye kendisini ya da onayı alınmak kaydı ile başka bir üyeyi aday gösterebilir. Aday olmak için Genel Kurula katılmak zorunlu değildir. Ancak Genel Kurulda bulunmayan adayların adaylıkları için yazılı onaylarının alınması zorunludur.”

 

MADDE 24 Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Odaya kaydolma, kimlik alma ve unvan kullanma zorunluluğu

 

MADDE 81 (1) Diploma ve ruhsatname alarak Türkiye’de mesleğini uygulayabilecek duruma gelmiş olan Orman Mühendisleri, Orman Endüstri Mühendisleri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri derhal Odaya başvurarak kaydolmak, bu unvanları kullanmak, çalıştıkları resmi ya da özel kuruluşlardaki kadro unvanlarının yanında bu meslek unvanlarını da kullanmak ve bir kimlik kartı almak zorundadırlar. Oda kimlik kartını almayanlar veya üyelik görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği için, ya da başka inzibati nedenlerle kimlik kartını yenilememiş, meslek mensupluğu ruhsatı almamış ve vize ettirmemiş olanların mesleklerini yapmaları yasaklanır.”

 

MADDE 25 Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Oda Genel Sekreteri, Oda personeli, görev ve yetkileri

MADDE 82 – (1) Odanın hizmetleri ile her türlü iş ve işlemleri, Oda Genel Kurulunca ihdas edilen Genel Sekreter ve diğer personel kadrolarına Oda Yönetim Kurulunca atanan görevliler, geçici süreli görevlendirilenler ve

uzmanlarca yürütülür. Bu görevlilerin, özlük hakları, disiplin işlemleri, görev ve yetkileri, Oda Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

(2) Şubelerde; ilgili mevzuat esaslarına uygun olarak çalışmak kaydıyla, Odanın mali durumu ve şubenin iş potansiyeli dikkate alınarak, Oda Yönetim Kurulu kararıyla Oda çalışanı sıfatıyla personel çalıştırılabilir.

 

(3) İvedi durumlarda, ilk Oda Genel Kurulunun onayına sunulmak üzere Oda Yönetim Kurulunun onayıyla yeni kadro oluşturularak atama yapılabilir.”

 

MADDE 26 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 27 Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/7/2006

26226

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/9/2008

26993

Your browser does not support the canvas element.