Tmmob Orman Mühendisleri Odası Satın Alma Yönetmeliği

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI
SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ
(Oda Yönetim Kurulunun 22/01/2015 tarih ve 77/6 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.)
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1− (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Orman Mühendisleri Odası, Şube ve Temsilciliklerinin ihtiyaç duydukları her türlü mal, hizmet, yapım ve benzer işlerin yapılmasında ve yaptırılmasında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2− (1) Bu Yönetmelik; Orman Mühendisleri Odası, Şubeler ve Temsilciliklerin ihtiyaç duydukları her türlü mal, hizmet, yapım ve benzer işlerin yapılması ve yaptırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3– (1) Bu Yönetmelik; 12/7/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nin 24/1 (f), 31/1(e), (ğ) maddeleri ile 12-13/04/2014 tarihinde yapılan 45. Olağan Genel Kurulunun Yönetim Kuruluna vermiş olduğu yetkiye dayanılarak çıkartılmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Oda Genel Başkanını,
b) Dayanıklı taşınır mal: Oda hizmetlerinin üretiminde kullanılan makine, cihaz ve taşıtları,
c) Demirbaş: Belirli bir hizmete tahsis amacı ile edinilen, uzun süre kullanılabilen ve kullanımla yok olmayan taşınırları,
ç) Doğrudan temin: Oda ihtiyaçlarının, davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,
d) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,
e) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
f) Oda: Orman Mühendisleri Odasını,
g) Pazarlık usulü: Yapılacak satın alma işinin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatın isteklilerle görüşüldüğü usulü,
ğ) Satın alma komisyonu: Oda Genel Merkezinde II.Başkan, Genel Sayman, Genel Yazmandan; Şubelerde II.Başkan, Sayman, Yazmandan; gerektiğinde Temsilciliklerde temsilci ve iki üye olmak üzere üç kişiden oluşan, Oda Yönetim Kurulu kararıyla kurulan ve dönem için geçerli daimi komisyonu,
h) Satın alma sorumlusu: Oda Genel Merkezinde sırasıyla Genel Sayman yoksa Genel Yazman yoksa II. Başkan; şubelerde Şube Saymanı ve temsilciliklerde Temsilcileri,
ı) Satın alma oluru: Satın alma işleminin gerçekleştirilmesi için, Başkan tarafından onaylanan mal, hizmet, yapım vb. işleri tanımlayan oluru,
i) Şube: Odaya bağlı şubeleri,
j) Temsilcilik: Bölge ve il temsilciliklerini,
k) Tüketim malzemeleri: Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanım sonucu tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen malzemeleri,
l) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,
m) Yönetim Kurulu: Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonlar ve Çalışma Esasları
Satın alma komisyonu kurulması ve çalışması
MADDE 5- (1) Oda, şube ve temsilciliklerin ihtiyaç duydukları mal, hizmet, yapım ve benzeri işleri gerçekleştirmek için; Oda Genel Merkezinde II.Başkan, Genel Sayman, Genel Yazmandan; Şubelerde II.Başkan, Sayman, Yazmandan; gerektiğinde Temsilciliklerde temsilci ve iki üye olmak üzere üç kişiden oluşan ve Genel Kurul dönemi için geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu kararıyla daimi satın alma komisyonu kurulur. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinden yedek üyeler belirlenir.
(2) Teknik bilgi gerektiren ve özellikli satın almalara münhasır olmak üzere; satın alma olurunda belirtilmek kaydıyla, Oda üyelerinden veya gerektiğinde Oda üyesi olmayan bir veya daha fazla sayıda üye satın alma komisyonuna ilave edilebilir.
(3) Satın alma komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Oyların eşit olması halinde, komisyon başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.
(4) Satın alma komisyonunda üye olanlar, aynı zamanda muayene ve kabul komisyonu üyesi olarak görevlendirilmez.
Muayene ve Kabul Komisyonu kurulması ve çalışması
MADDE 6 – (1) Yönetim Kurulunca gereksinim duyulması halinde; pazarlık usulü ile satın alınan mal ve yapım işlerinde; yapılan işlerin istenilen şartlara uygun olup olmadığının kontrolü için, Başkanın onayı ile üç kişilik muayene ve kabul komisyonu kurulur. Komisyon üyelerinin, satın alınan malzemeler ile yapım işlerinin niteliklerini belirleyebilecek bilgiye sahip olmasına dikkat edilir.
(2) Muayene ve kabul komisyonu aşağıdaki şekilde çalışır.
a) Satın alınan malzemelerin istenilen vasıfta olup olmadığını belirler.
b) Yapım işlerinin şartnameye uygun olup olmadığını kontrol eder.
c) Satın alınan malzemeler ile yapım işlerinin istenilen şartlara uygun olmadığının belirlenmesi halinde ödeme yapılmaz. Ancak malzemeler ile yapım işlerinin istenilen niteliklere uygun hale getirilmesi halinde ödeme yapılır.
c) Muayene ve kabul komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Oyların eşit olması halinde Komisyon başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.
(3) Muayene ve kabul komisyonunda görevli olanlar aynı zamanda satın alma komisyonu üyesi olarak görevlendirilmez.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal, Hizmet ve Yapım İşleri Satın Alma
Usul ve Esasları
Satın alma usulleri
MADDE 7- (1) Oda, şube ve temsilciliklerde mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine yönelik satın almalarda aşağıdaki usullerden biri uygulanır.
a) Pazarlık usulü
b) Doğrudan temin usulü
Pazarlık usulünün uygulanma usul ve esasları
MADDE 8- (1) Pazarlık usulü ile satın alınmasına gereksinim duyulan mal, hizmet ve yapım işleri aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır.
a) Satın alınacak mal, hizmet ve yapım işi için Yönetim Kurulu kararı alınır. Yönetim Kurulu kararında, satın almanın satın alma komisyonu marifet yapılacağı ve Başkanın satın almanın sonuçlandırılmasında yetkili olacağı belirtilir.
b) Satın alınacak malzeme, hizmet ve yapım işleri için şartname hazırlanması ve ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak işin özelliğine göre Başkanın onayı ile şartname ve ilan hazırlanabilir.
c) Şartname hazırlanması ve ilan yapılmasına karar verilmesi halinde, her iki doküman Oda ilan tahtasında duyurulur.
ç) Satın alma komisyonu; satın alınacak malzeme, hizmet ve yapım işlerine ilişkin şartnamelerde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre, yeterliliği tespit edilen istekliler ile Odanın ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde görüşmeler yapar. Bu teknik görüşmeler sonucunda, aranan teknik şartların netleşmesi üzerine satın alma işlemine geçilebilir. Komisyon, bu şartları karşılayabilecek firmalarla fiyat üzerinde görüşmeler yaparak veya en az üç istekli firmadan yazılı teklif alarak satın alma işleminin yapılabilmesi için bunlardan birine karar verir.
d) Satın alma komisyonu; fiyat görüşmesi suretiyle veya yazılı teklifleri değerlendirerek en uygun fiyatı veren istekli veya firmadan satın alma işlemini komisyon kararı alarak gerçekleştirir. Komisyon kararı Oda Genel Merkezinde Başkanın, şubelerde Şube Başkanının, temsilciliklerde temsilcinin onayı ile kesinleşir ve satın alma işlemi sonuçlandırılır.
(2) Oda, şube ve temsilciliklerde aşağıdaki mal ve hizmetler ile yapım işleri pazarlık usulüyle satın alınabilir.
a) Müfredat ve program geliştirme, yazılım, araştırma-geliştirme, etüt, proje, planlama, anket, müşavirlik, keşif, harita, reklam, fotoğraf, film yapımı, kontrollük, muhasebe, tercümanlık ve sigorta işleri,
b) Taşıt alımı, dayanıklı taşınır, demirbaş ve taşınmaz alımı,
c) Taşıt kiralanması, taşınır ve taşınmaz kiralanması,
ç) Taşınmaz yapımı, taşınmaz bakım-onarımı,
d) Basım-yayın,
e) Sempozyum, çalıştay, panel, kongre, toplantı, organizasyon hizmetleri,
f) Koruma ve güvenlik hizmetleri,
g) Benzer diğer mal, yapım ve hizmetleri,
Doğrudan temin usulünün uygulanma usul ve esasları
MADDE 9- (1) Doğrudan temin, şartname hazırlanmaksızın ve ilan yapılmaksızın, yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, karar alınmaksızın, satın alma sorumlusunca görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.
(2) Oda, şube ve temsilciliklerde aşağıdaki mal ve hizmetler doğrudan temin usulüyle satın alınabilir.
a) Kağıt-Kırtasiye, temizlik malzemeleri ile yazıcı ve fotokopi makineleri için toner/kartuş ve benzeri sarf malzemesi,
b) Oda Genel Kurulunca kararlaştırılarak bütçeleştirilen temsil ve ağırlama giderleri faslındaki harcama kalemleri (Perakende yemek, ikram, çay, kahve, meşrubat, çiçek, çelenk, kokteyl, kolonya, üyelerimizin eğitim ve öğretim gördükleri yüksek öğretim kurumlarının mezuniyet günleri, özel anma günleri, eğitim, sosyal ve kültürel vb. faaliyetlerine Oda Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktarda yapılabilecek katkı giderleri vb. giderler)
c) Akaryakıt, doğalgaz vb. yakıt giderleri,
ç) Giyecek giderleri,
d) Otel ve konaklama giderleri,
e) Temizlik işleri,
f) Haberleşme ve posta giderleri,
g) Benzer mal ve diğer hizmetler,
 
(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen malzeme alımları için ihtiyaç fişi düzenlenerek satın alma sorumlusunca imzalanır.
(4) Satın alma sorumlusunca, satın alınan mal ve hizmetlere ait fatura ve fişlerin arka sayfaları imzalandıktan sonra ödeme yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Satın alma ve yapım ilkeleri
MADDE 10- (1) Yapım, büyük onarım, onarım ve bakım işleri için metraj ve piyasa rayiçlerine göre keşif evrakı düzenlenir. Odanın onayından sonra satın alma işlemine başlanır.
(2) Şubeler ve temsilciliklerde yapılacak mal ve hizmet alımı ile yapım işi, Odadan izin alınmadan ve ödeneği temin edilmeden gerçekleştirilmez. Buna uyulmadan satın alınan mal, hizmet ve yapım işlerinin ödemesi yapılmaz.
(3) Şube ve temsilciliklerde yapılacak mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine gerekli olan ödenek temini ile muhasebeleştirme işlemleri, 22/5/2014 Tarih 9/1 nolu Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan 2 nolu “Orman Mühendisleri Odası Şubeler Mali İşler Tebliği” hükümlerine göre yürütülür.
Tebliğ çıkarma
MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak Oda Yönetim Kurulu kararıyla tebliğler çıkarılabilir.
Yürürlük
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümleri Yönetim Kurulu karar tarihi itibariyle yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
Your browser does not support the canvas element.