TÜZÜK

24 Temmuz 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27298

TÜZÜK

             Karar Sayısı : 2009/15134

             Ekli “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü”nün yürürlüğe konulması; Çevre ve Orman Bakanlığının 18/3/2008 tarihli ve 16761 sayılı yazısı üzerine, 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                B. ARINÇ                                 A. BABACAN                                    M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

          H. YAZICI                             F. N.ÖZAK                                  N. ERGÜN                                       H. YAZICI

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı V.                             Devlet  Bakanı V.

 

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                                C. YILMAZ                                       S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                                  Adalet Bakanı

 

       M. V. GÖNÜL                             S. ERGİN                               A. DAVUTOĞLU                                 M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                  İçişleri Bakanı V.                           Dışişleri Bakanı                                 Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                                   R. AKDAĞ                                     B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                                Ulaştırma Bakanı

 

        M.M. EKER                            Ö. DİNÇER                                  N.ERGÜN                                      T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                 E. GÜNAY                                                                                  V. EROĞLU

                       Kültür ve Turizm Bakanı                                                              Çevre ve Orman Bakanı

 

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ

İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SERBEST YEMİNLİ

MESLEK MENSUPLARI TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tüzük, serbest yeminli meslek mensuplarının yapacakları işlerin kapsamına, konusuna, çalışma esaslarına, tasdik yetkisine, yetki devrine, serbest yeminli ormancılık ve serbest yeminli orman ürünleri büroları ile şirketlerin kuruluşu ve çalışma alanlarına ve serbest yeminli meslek mensupluğu sınavı ve yeminli sıfatının kaldırılmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tüzük, 29/6/2006 tarih ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Tüzükte geçen;

             a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

             b) Büro: Serbest yeminli ormancılık bürosu ile serbest yeminli orman ürünleri bürosunu,

             c) Kanun: 29/6/2006 tarih ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunu,

             ç) Mühendis: Orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisini,

             d) Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Orman Mühendisleri Odasını,

             e) Ortaklık bürosu: Birden çok serbest yeminli meslek mensubunun bir araya gelerek kurdukları ve mesleki faaliyetlerini yürüttükleri büroyu,

             f) Serbest meslek mensubu: Mühendis olup Odadan ruhsat almış ve mesleğini hizmet akdi ile herhangi bir işyerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesabına icra eden meslek mensubunu,

             g) Serbest yeminli meslek mensubu: Kanunun 6 ncı ve 9 uncu maddelerinde belirtilen koşulları yerine getirerek yeminli sıfatını kazanmış, Odadan ruhsat almış ve mesleğini hizmet akdi ile herhangi bir işyerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesabına icra etmek üzere, Kanunun 5 inci maddesi ile serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri bürosu kurmaya yetkilendirilen serbest meslek mensubunu,

             ğ) Sorumlu müdür: Serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri bürolarının, ortaklık bürolarının ve şirketlerin teknik ve idari yönetimini yapan, personelin mevzuata uygun olarak çalıştırılması sorumluluğunu üstlenen serbest yeminli meslek mensubunu,

             h) Süreli gün çalışma: Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla, haftanın belli günlerinde veya günün belli saatlerinde, hizmet akdi dışında yapacakları sözleşme karşılığında danışmanlık yapılmasını,

             ı) Şirket: Serbest yeminli meslek mensuplarının, Kanunda sayılan mesleki faaliyetlerini, hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra etmek amacıyla bir araya gelerek 29/6/1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre kurdukları ve ortaklarının tamamının serbest yeminli meslek mensubu olduğu şirketi,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

             Çalışma Esasları, Tasdik İşleri ve Yetki Devri

             Genel ilkeler

             MADDE 4 – (1) Serbest yeminli meslek mensupları, faaliyet konularıyla ilgili işlemlerin ilgili mevzuata uygun, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini ve gerçekleştirilmesini sağlama, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye ve değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin yararlanmasına tarafsız bir şekilde sunma sorumluluklarının bilincinde olarak görevlerini yaparlar.

             Faaliyet konuları

             MADDE 5 – (1) Serbest yeminli meslek mensuplarından;

             a) Orman mühendisi unvanlılar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan konularda,

             b) Orman endüstri mühendisi unvanlılar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan konularda,

             c) Ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlılar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan konularda,

             faaliyette bulunurlar.

             Yapacakları işler, hak ve yetkiler

             MADDE 6 – (1) Serbest yeminli meslek mensupları, Kanunun 4 üncü maddesindeki faaliyet konularıyla sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki işleri yapar, hak ve yetkileri kullanırlar:

             a) Araştırma-geliştirme çalışmaları: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin birim zaman analizi, teknik, biyolojik, ekolojik, ekonomik, kültürel, çevresel ve benzeri konulardaki çalışmalardır.

             b) Çevresel muhasebe: Çevre kaynaklarının kullanımı ve kullanımlar sonucunda bu kaynaklarda meydana gelecek azalma ve bozulmaların tespiti ile ulusal hesaplar sistemi içinde

muhasebeleştirilmesidir.

             c) Keşif: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisiyle ilgili projelere dayalı keşiflerin hazırlanması, keşfe esas olacak arazi incelemelerinin yapılması ve bu konudaki tutanakların düzenlenmesi ile ihalelere ilişkin dosyaların hazırlanması çalışmalarıdır.

             ç) Zarar ve ziyan belirlemek: Biyotik veya abiyotik orijinli orman zararlıları, teknik eksiklik, yangın, tabii afetler ve benzeri nedenlerle ormanlarda, orman alanlarında, orman ürünlerinde ve tesislerinde meydana gelen zarar ve ziyanın tespiti, değerlendirilmesi ve rapora bağlanmasıdır.

             d) Kıymet takdiri: Orman kaynaklarının stok değerleri ile bu kaynakların işlevsel akım değerlerinin belirlenmesi ve rapora bağlanması çalışmalarıdır.

             e) Maliyet hesaplamak: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin faaliyetlerin tahmini girdi maliyetleri ile bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan kesin çıktı maliyetlerinin hesaplanmasıdır.

             f) Fizibilite raporu hazırlamak: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin kurulacak tesisler ile yapılması öngörülen benzeri yatırımların fizibilite raporlarının hazırlanmasıdır.

             g) Tasarım faaliyetleri: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin makine, donanım ve ürün çıktısı gibi konularda tasarım çalışmalarının yapılmasıdır.

             ğ) Plan ve projeler hazırlamak ve uygulamak: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin plan ve projelerin hazırlanması ve bunların uygulanmasına ilişkin çalışmalardır.

             h) Standardizasyon çalışmaları: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin faaliyetlerin, odun ve odun dışı ürünlerin, çıktıların, hizmetlerin, araç ve gereçlerin ve ergonomi gibi konuların standardizasyon esaslarını belirlemek ve ilgili çıktıların yürürlükteki standardizasyon esaslarına uygunluğunu tespit etmektir.

             ı) Sertifikalandırma: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin tüm faaliyet ve çıktıların, bu konudaki kontrol yöntemleri uygulanmak suretiyle mevzuata uygun olarak yapıldığını belgelemek ve belirlenecek esaslar çerçevesinde uygunluk belgesi vermektir.

             i) Kalite kontrolü: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin faaliyet, hizmet ve ürün çıktılarının standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve rapora bağlamaktır.

             j) Stok kontrolü: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin stok kontrollerinin mevzuata uygun olarak yapılmasıdır.

             k) Denetim: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alanında yapılan işlerin mevzuata, şartname ve sözleşmelere uygun olarak yapılıp yapılmadığının her aşamada denetlenmesidir.

             l) Muayene: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin kabulü istenilen konuların ilgili mevzuata, şartname ve sözleşmelere uygunluğunu, bu konuda belirlenmiş yöntemlere göre muayene etmek suretiyle tespit etmek ve belgeye bağlamaktır.

             m) Hakemlik: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin uyuşmaz lıkları 18/6/1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda yer alan tahkim sözleşmesi hükümleri gereğince çözüme kavuşturmaktır.

             n) Eksperlik: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin gerçek ve tüzel kişilerin eksperlik hizmeti ihtiyaçlarını mevzuata uygun olarak yerine getirmektir.

             o) Teknik müşavirlik: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak gerçek ve tüzel kişilere teknik müşavirlik hizmeti sunulmasıdır.

             ö) Danışmanlık: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak teknik, ekonomik, ekolojik, çevresel ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti verilmesidir.

             p) Yeminli danışmanlık: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin gerçek ve tüzel kişilerin yeminli danışmanlık hizmeti ihtiyaçlarını mevzuata uygun olarak yerine getirmektir.

             r) Bilirkişilik: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak teknik, ekonomik, ekolojik, çevresel ve benzeri konularda bilirkişilik yapılmasıdır.

             s) Yeminli bilirkişilik: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin adli ve idari yargının yeminli bilirkişilik ihtiyacını mevzuata uygun olarak yerine getirmektir.

             ş) Rapor hazırlamak: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç duydukları her türlü teknik, idari ve benzeri raporları hazırlamaktır.

             t) Laboratuvar açmak: Mevzuatına uygun olarak ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin teknik donanımlı laboratuvar açmak ve yönetmektir.

             u) Özel müesseseler ve işletmeler kurmak: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin konularda, ticari esaslara uygun olarak tek başlarına veya ortaklık halinde özel müessese ve işletmeler kurmaktır.

             ü) Özel müesseseler ve işletmeleri yönetmek: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında kurulmuş olan özel müesseseler ve işletmeleri süreli gün çalışma esası kapsamında yönetmektir.

             v) Ormancılık karantina hizmetleri: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alanında yapılan ihracat ve ithalatın 15/5/1957 tarih ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu hükümlerine göre fümigasyon ve karantina hizmetlerini yürütmektir.

             y) Ormancılık rehberlik hizmetleri: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin teknik, ekonomik, ekolojik, çevresel, biyolojik, kültürel ve benzeri konularda rehberlik hizmetlerinin verilmesidir.

             z) İhracat ve ithalata ilişkin hizmetler: Her türlü odun, odun türevleri ve odun dışı ürünler ve türevleri, ağaç, ağaççık, fidan, çalı ve benzeri orman bitkileri ile ormancılıkta, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisinde kullanılacak donanım, alet, edevat, hormon ve ilacın ihraç ve ithal edilebilmesi için ihracat ve ithalat mevzuatında öngörülen rapor, beyanname ve benzeri belgelerin düzenlenmesine ilişkin çalışmalardır.

             (2) Yapılacak işlerde, yardımcı personel ve teknisyen ile konunun uzmanı mühendis çalıştırılabilir veya onlardan danışmanlık hizmeti alınabilir.

             (3) Yukarıda belirtilen işler, ortak faaliyet alanları içinde ise mevzuatla yetkilendirilmiş, Kanun kapsamı dışındaki diğer meslek mensuplarıyla beraber yapılır.

             Tasdik işleri ve esasları

             MADDE 7 – (1) Serbest yeminli meslek mensuplarınca kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş belgeler, kanunları gereğince kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla kamu idaresine tanınan teftiş, denetim ve inceleme yetkilerinin kullanılmasına ilişkin hususlar saklıdır.

             (2) Tasdik yetkisi, serbest yeminli meslek mensuplarına aittir. Serbest yeminli meslek mensupları, bu yetkilerini faaliyet konularıyla sınırlı olarak kullanırlar.

             (3) Serbest yeminli meslek mensuplarınca, tasdik edilecek belgeler için gerekli görülen arazi, atölye, fabrika ve büro incelemeleri yapılır. İnceleme sonucunda, yapılan işlemlerin ormancılık, orman endüstrisi ile ağaç işleri endüstrisine ilişkin mevzuat hükümlerine, standartlara, bilim ve tekniğe uygunluğunun tespiti halinde, tasdik işlemine esas olmak üzere bir inceleme raporu düzenlenir. Hazırlanan bu inceleme raporu ilgili işlem dosyasına eklenir ve bir nüshası da serbest yeminli meslek mensuplarınca saklanır.

             (4) Serbest yeminli meslek mensuplarınca tasdik edilecek belgelerin her sayfasına kaşe vurularak paraflanır, belgelerin son sayfası ad ve soyadı yazılarak imzalanır.

             (5) Serbest yeminli meslek mensupları tarafından düzenlenen plan, proje, rapor ve benzeri belgeler tasdik edilmiş belge olarak kabul edilmez, bu belgelerin bir başka serbest yeminli meslek mensubunca ayrıca tasdiki gerekir.

             (6) Serbest yeminli meslek mensupları yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Serbest yeminli meslek mensupları, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, uğratılan her türlü zarar ve ziyan ile hukuki sonuçlarından iş sahipleriyle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

             Tasdik kaşesi

             MADDE 8 – (1) Kaşe, kare şeklinde olup çevresi tek çizgili, en üstte "TC" rumuzu, altına Odanın amblemi, Orman Mühendisleri Odası, SYMM remzi, Serbest Yeminli Meslek Mensubu ibaresi ile kaşe numarasını taşıyacak şekilde hazırlanarak Oda tarafından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne imal ettirilir.

             (2) Kaşe, ilgili serbest yeminli meslek mensubuna ücreti karşılığında tutanakla teslim edilir. Kaşe, yeminli sıfatının kalkması veya kaldırılması halinde buna ilişkin kararın ilgiliye tebliğ edildiği gün, kendisi veya mirasçıları tarafından Odaya tutanakla geri verilir.

             Yetki devri ve esasları

             MADDE 9 – (1) Serbest yeminli meslek mensupları, Kanundan ve bu Tüzükten kaynaklanan yetkilerini, müteselsilen sorumlu olmak ve sınırları belli edilmek koşuluyla, aynı ortaklık bürosunda ya da şirkette mesleki faaliyetini yürüten bir başka serbest yeminli meslek mensubuna yetki devir belgesi ile devredebilirler.

             (2) Yetki devri belgesi, devre konu mesleki faaliyetler ile bu yetkiyi devreden ve dev ralan serbest yeminli meslek mensuplarının adları ve imzalarını içerecek şekilde yazılı olarak düzenlenir ve notere tasdik ettirilir.

             (3) Yetki devri kapsamında yapılan mesleki faaliyetlerde, yetki devri belgesinin bir örneği iş sahiplerine verilir.

             (4) Ormanların sınırlandırılması, mülkiyet konuları, orman amenajman planlarının tasdik edilmesi ve denetime ilişkin hususlar yetki devrine konu edilemez.

             Yasaklar

             MADDE 10 – (1) Serbest yeminli meslek mensubu sıfatına sahip olanlar, hizmet akdiyle herhangi bir işyerine bağlı olarak çalışmaları durumunda, Kanunun ve bu Tüzüğün serbest yeminli meslek mensuplarına tanıdığı hak ve yetkileri kullanamaz ve devredemezler.

             (2) Serbest yeminli meslek mensupları:

             a) Kendilerine ait veya ortağı oldukları firmalar ile boşanmış olsa dahi eşi, üstsoy ve altsoyundan birinci dereceden üçüncü dereceye kadar, bu derece dâhil, kan ve kayın hısımlarının veya bunların ortak oldukları firmaların işlerine bakamazlar.

             b) Anılan yakınlıktaki serbest meslek mensuplarının baktığı işler ile bunların ortak oldukları şirket veya büroların yaptığı işleri ve kendilerinin düzenledikleri belgeleri tasdik edemezler.

             (3) Serbest yeminli meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar, faaliyet konularıyla ilgili olarak yapacakları işleri veya öğrendikleri sırları açıklayamazlar.

             (4) Serbest yeminli meslek mensupları, iş elde etmek için reklam sayılacak faaliyetlerde bulunamazlar, tabela veya basılı kağıtlarında mesleki unvanları dışında başkaca sıfat kullanamazlar.

             (5) Serbest yeminli meslek mensupları, tarifede belirlenen ücretin altında iş kabul edemezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bürolar ve Şirketler

             Bürolar ve şirketler

             MADDE 11 – (1) Serbest yeminli meslek mensupları, kendi bürolarını açabilir, ortaklık büroları veya şirketler şeklinde birleşebilirler.

             (2) Serbest yeminli meslek mensuplarından;

             a) Orman mühendisi unvanına sahip olan serbest yeminli meslek mensupları, mesleki faaliyetlerini, serbest yeminli ormancılık bürolarında veya serbest yeminli ortaklık bürolarında veya şirketlerde,

             b) Orman endüstri mühendisi veya ağaç işleri endüstri mühendisi unvanına sahip olan serbest yeminli meslek mensupları, mesleki faaliyetlerini, serbest yeminli orman ürünleri bürolarında veya serbest yeminli ortaklık bürolarında veya şirketlerde,

             yerine getirirler.

             (3) Bürolar ve şirketler dışında, Kanundan ve bu Tüzükten kaynaklanan hak ve yetkiler kullanılamaz.

             (4) Serbest yeminli meslek mensupları ile serbest meslek mensupları arasında ortaklık bürosu veya şirket kurulamaz.

             (5) Serbest yeminli meslek mensupları, kendi bürolarının sorumlu müdürüdürler. Ortaklık bürolarında veya şirketlerde, ortak olan serbest yeminli meslek mensuplarından birisi sorumlu müdür olarak belirlenebilir. Sorumlu müdürler, bürolarda veya şirketlerde hizmet akdine dayalı olarak çalıştırılmaları halinde, bu görevlerinin devamı süresince serbest yeminli meslek mensuplarına tanınan hak ve yetkileri kullanamazlar.

             (6) Bürolarda yapılan faaliyetler ticari faaliyet sayılmaz. Ortaklık bürosu ve şirket şeklinde çalışılması halinde, yapılacak işlerden doğacak cezai sorumluluk, işi yapan meslek mensubuna aittir.

             Denetim

             MADDE 12 – (1) Serbest yeminli meslek mensuplarının çalışmaları, Oda Yönetim Kurulunun kararı ile yapılacak plan doğrultusunda, teknik, idari, hukuki konularda Oda Denetleme Kurulunca veya Yönetim Kurulunca belirlenecek serbest yeminli meslek mensuplarından oluşturulacak üç kişilik denetim heyetince denetlenir. Denetleme sonucunda düzenlenecek raporlar Oda Yönetim Kuruluna sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav ve Göreve Başlama

             Sınav esasları

             MADDE 13 – (1) Serbest yeminli meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Serbest yeminli meslek mensubu adaylarının yeterliliğinin ölçülmesinde sınava tabi tutulmaları ve sınavlarda başarılı olmaları şarttır.

             b) Sınavlar, Kanunun 6 ncı maddesinde serbest yeminli meslek mensubu adayları için düzenlenen genel ve özel şartlar esas alınarak yapılır.

             c) Sınavlar, soruların yazılı olarak cevaplandırıldığı klasik yöntemle veya doğru şıkların işaretlendiği test yöntemiyle yapılır. Sınavlara ilişkin soruların hazırlanmasında gizlilik, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde şeffaflık esastır.

             ç) Sınavlarda başarılı sayılmak için, sınav konularının her birinden yüz üzerinden en az elli alınması şartıyla, alınan notların aritmetik ortalamasının en az altmışbeş olması gerekir.

             Sınavlar

             MADDE 14 – (1) Serbest yeminli meslek mensupluğu sınavları, bu Tüzüğün 13 üncü maddesinde yer alan esaslar dikkate alınmak suretiyle sınav konuları, zamanları, yapılma ve değerlendirilmeleri ile sınav komisyonlarının çalışma esasları Bakanlığın uygun görüşü alınarak Oda tarafından Kanunun 6 ncı maddesine göre hazırlanan yönetmeliğe göre yapılır.

             Göreve başlama

             MADDE 15 – (1) Serbest yeminli meslek mensupları; sınavı kazandıktan, Odadan ruhsat aldıktan ve sulh hukuk mahkemesinde Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen yemini ettikten sonra bürolarda veya şirketlerde görevlerine başlarlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Mesleki faaliyet yasağı

             MADDE 16 – (1) Serbest yeminli meslek mensupları aşağıda belirtilen hallerde mesleki faaliyette bulunamazlar:

             a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmak veya çıkarılmak,

             b) Medeni hakları kullanma ehliyetini kaybetmek,

             c) Kamu haklarından mahrum bulunmak,

             ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya Devletin güvenliğine, yasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsız lık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık veya ihaleye fesat karıştırmak suçlarından hükümlü bulunmak,

             d) Meslekten çıkarılma cezası almış olmak.

             (2) Yukarıdaki hallerden biri nedeniyle mesleki faaliyetten yasaklanan serbest yeminli meslek mensuplarının ruhsatı ve kaşesi geri alınır.

             Geçici mesleki faaliyet yasağı

             MADDE 17 – (1) Haklarında Oda Onur Kurulunca geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verilmiş olan serbest yeminli meslek mensupları, mesleki sıfatları saklı kalmak şartıyla bu ceza süresince mesleki faaliyette bulunamazlar.

             Yeminli sıfatının kaldırılması, yeminli meslek mensupluğu ruhsatının ve kaşenin geri alınması

             MADDE 18 – (1) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen halde, serbest yeminli meslek mensubu hakkında Oda Onur Kurulunca yeminli sıfatının kaldırılması cezası verilir.

             (2) Yeminli sıfatı kaldırılan serbest yeminli meslek mensuplarının serbest yeminli meslek mensupluğu ruhsatı ve kaşesi geri alınır.

             (3) Yeminli sıfatı kaldırılan serbest yeminli meslek mensupları, tasdik yetkisini kullanmadan serbest meslek mensubu olarak mesleki faaliyette bulunabilirler.

             Yürürlük

             MADDE 19 – (1) Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 20 – (1) Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Your browser does not support the canvas element.