Background Image
Previous Page  10 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 84 Next Page
Page Background

da faaliyetlerimiz artarak devam

edecektir. Şu aşamada ilgili mev-

zuatımız İngilizceye çevrilmekte

olup, bunun devamında başta Bir-

leşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teş-

kilatı olmak üzere ilgili uluslarara-

sı kurumlarla işbirliği protokolleri

imzalanacak, yurt içinde de başta

ormancılıkla ilgili kurumlar olmak

üzere taraflarla proje bazlı faaliyet-

lere başlanılacaktır.

Odamız öncülüğünde

“Milli

Ormancılık Platformu”

kuruluşu

çalışmalarına başlanılmıştır. Bu-

nun devamında uluslararası are-

nada daha güçlü şekilde ve aktif

olarak hareket edilecektir.

Ayrıca Odamız;

• Birleşmiş Milletler Orman Fo-

rumu’na (UNFF) akredite sivil

toplum kuruluşlarındandır. UN-

FF’in

6-10 Mayıs 2019

tarihle-

rinde New York’ta yapılacak 14.

oturumuna iştirak konusu de-

ğerlendirilmektedir.

Toplantılara iştirak yanında,

özellikle serbest çalışan meslek

mensuplarımızın iş yapma imkân-

larını araştırmak ve kapasitelerini

geliştirmek amacıyla, Sanayi ve

Teknoloji Bakanlığı ve Tarım ve

Orman Bakanlığı ile işbirliği halin-

de planlı ziyaretler hedeflenmekte-

dir. Bu çerçevede ilk olarak Kuzey

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbay-

can, Bosna-Hersek Federasyonu

temelinde Balkan Ülkeleri, Rusya

Federasyonu olmak üzere ülke zi-

yaretleri gerçekleştirilecektir.

Gerek ülkemizin gerekse kom-

şu ülkelerin imkân ve şartlarını

araştırmak ve raporlamak üzere

bir proje teklifi hazırlanmış ve

Orman Genel Müdürlüğü’ne su-

nulmuştur. Yakın zamanda imza-

lanacak bir protokol ile bu projeye

başlanılması hedeflenmektedir.

Doğa Koruma ve Milli Parklar

Genel Müdürlüğü ile 2022 yılın-

da ülkemizde düzenlenecek olan

“Birleşmiş Milletler Biyolojik

Çeşitlilik Sözleşmesi 16. Taraflar

Konferansı”

temelinde görüşme-

lere başlanılmıştır.

Hedefimiz; Odamızı tüm dün-

yada bilinen, çalışmaları ile saygı

duyulan, finansmanı sağlanmış

projelerde görev alan, üyelerinin

dünyanın dört bir tarafında faali-

yet gösterdiği bir Orman Mühen-

disleri Odası haline getirmektir.

Değerli meslektaşlarım;

Bakanlığımızın yeniden yapı-

lanmasında ormancılık teşkilat-

larımızın nasıl olması gerektiği

hususundaki görüşlerimizi de

sizlerle paylaşmak istiyorum.

Orman Genel Müdürlüğü; Tan-

zimat Fermanı ile başlamış olup,

1839 yılında ormancılık hizmetle-

rinin takibi için Ticaret Nezareti-

ne bağlı bir “Orman Müdürlüğü”

kurulmuştur. Fransa’dan getirilen

ormancılık uzmanlarının yardı-

mıyla 1857 yılında Orman Fakül-

tesinin öğretime açılması, Orman

Müdürlüğü’nün etkinliğini artır-

mıştır. Ülkemizde teknik ve eko-

nomik ormancılık tatbikatına güç

kazandıracak elemanların yetiş-

tirilmesine başlangıç teşkil eden

1857 yılından bu yana, günün ve

şartların dikte ettirdiği değişik

kanunnameler, fetvalar, buyrultu-

lar, nizamname ve talimatnameler

OMO Genel Baskanı Hasan Turkyılmaz ve

beraberindeki OMO heyeti, Turkiye Cumhuriyeti

Vancouver Baskonsoloslugumuzu ziyaret etti.

YEŞİL DÜNYA

8

DEĞERLENDİRME