Background Image
Previous Page  11 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 84 Next Page
Page Background

çıkarılmıştır. Cumhuriyet döne-

minde 1920-1923 yılları arasında

ormancılık işleri, iktisat vekâletine

bağlı bir Genel Müdürlük ile yürü-

tülmeye devam edilmiştir. Bu ara

bazı kanun ve kararlar çıkarılarak

uygulanmaya konulmuştur.

Orman Genel Müdürlüğü,

1937 yılında çıkarılan 3204 sayı-

lı kanunla hükmü şahsiyete haiz

katma bütçeli bir idare olarak ku-

rulmuştur. Aynı yıl yürürlüğe gi-

ren 3116 sayılı Orman Kanunu

ile bugünkü modern ormancılı-

ğımızın temeli atılmıştır. Bugün

yürürlükte olan 6831 sayılı Orman

Kanunu ise 1956 yılında çıkarıl-

mıştır. 1950-1960 yılları arasında

orman suçlarının affını sağlayan

ve dolayısıyla orman tahribine hız

kazandıran dört af kanunu çıka-

rılmıştır. Ormanların korunması

anayasal hüküm altına alınmış-

tır. Bu anayasal hükümler özetle;

devlet ormanlarının mülkiyetinin

devir olunamayacağı, kamu yararı

dışında irtifak hakkına konu ola-

mayacağını, devlet ormanlarının

kanuna göre devletçe yönetilip

işletileceğini; ormanların korun-

ması için ormanlar içinde veya

bitişiğinde yaşayan halkın kalkın-

dırılması, ormanın gözetilmesi ve

işletilmesinde devletle bu halkın

işbirliği yapmasını sağlayıcı ted-

birler alınması hüküm altına alın-

maktadır. Orman Genel Müdürlü-

ğü, 1937 yılından itibaren taşrada

da teşkilatlanmasını sürdürerek

önceleri Çevirge Müdürlükleri kur-

muş, bu kuruluşlar Döner Serma-

yeli Revir Amirlikleri’ne dönüşmüş

ve bu amirlikler de 1945 yılından

itibaren Devlet Orman İşletmeleri

adını almıştır. Devlet Orman İşlet-

meleri’nin sayısının artması sonu-

cu 1951 yılından itibaren orman

başmüdürlükleri kurulmaya baş-

lanmış ve devlet orman işletmeleri

bu başmüdürlüklere bağlanmıştır.

Orman Bakanlığı ilk olarak

1969 yılında kurulmuş olup; Or-

man Genel Müdürlüğü bağlı ku-

ruluş olarak Orman Bakanlığı’nın

bünyesinde yer almıştır. İlk Orman

Bakanlığı, varlığını 1981 yılına ka-

Gerek ülkemizin gerekse

komşu ülkelerin imkân

ve şartlarını araştırmak

ve raporlamak üzere bir

proje teklifi hazırlanmış ve

Orman Genel Müdürlüğü’ne

sunulmuştur. Yakın zamanda

imzalanacak bir protokol

ile bu projeye başlanılması

hedeflenmektedir.

OMO ve CEF adına Budapeste’de “Tarım Orman-

cılıgının Avrupa’daki Peyzaj Direncine Katkısını

Anlamak” konulu çalıstaya katıldı.

YEŞİL DÜNYA

9

DEĞERLENDİRME