Background Image
Previous Page  12 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 84 Next Page
Page Background

dar sürdürebilmiştir. 1981’den

sonra Orman Genel Müdürlüğü

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakan-

lığı’na bağlanmış olup bağlı kuru-

luş olma niteliğini sürdürmüştür.

Ancak Orman Bakanlığı’nın kapa-

tılması sonrasında her geçen gün

önemi artan ormancılık faaliyet

ve hizmetlerinin gerçekleştirilme-

sinde karşılaşılan sorunlar, Orman

Bakanlığı’nın 1991 yılında yeniden

kurulmasına yol açmıştır. Niha-

yet 2003 yılında Çevre ve Orman

Bakanlıkları birleşerek Çevre ve

Orman Bakanlığı kurulmuş, Or-

man Genel Müdürlüğü de kamu

tüzel kişiliğine haiz özel bütçeli

bir kuruluş olarak bu bakanlığın

bağlı kuruluşu olmuştur. 2011 yı-

lında Orman ve Su İşleri Bakan-

lığı kurulmuştur. Orman Genel

Müdürlüğü’de bu bakanlığın bağlı

kuruluşu olmuştur. 2018 yılında

Orman ve Su İşleri Bakanlığı mül-

ga edilmesi ile Tarım ve Orman Ba-

kanlığı kurulmuştur. Orman Genel

Müdürlüğü’de bu bakanlığın bağlı

kuruluşu olmuştur.

Görüldüğü üzere Orman Genel

Müdürlüğü tüm bakanlık süreçle-

rinde bağlık kuruluş olma özelliği-

ni korumuştur. OGM’nin bağlı ku-

ruluş olarak devlet teşkilatlarında

yer alması gerçeği, ormancılık hiz-

metlerinin hızlı, etkin ve verimli

sunulabilmesi için gerekli teknik,

idari ve mali gerekliliğinin sonucu-

dur. Orman Genel Müdürlüğü’nün

bağlı kuruluş olma niteliğinin bun-

dan sonraki teşkilat yapılanmasın-

da da devam etmesi ve teşkilatın

yükünü çeken taşra birimlerinin

güçlendirilmesi, daha etkin ve sür-

dürülebilir ormancılık hizmetleri-

nin yerine getirilmesi için İşletme

Müdürlükleri’nin ve şeflik sayıları-

nın artırılması gerekmektedir.

Ormanlarımız, geçmişte oldu-

ğu gibi günümüzde de odun ham-

maddesinin temel tedarik alanıdır.

İnsanlık tarihi kadar eski olan bu

temel fonksiyona olan talep, bu-

gün de artarak devam etmektedir.

Ancak, özellikle son yıllarda or-

man ekosistemlerinin sunmuş ol-

duğu diğer fonksiyonların orman

teşkilatları tarafından daha etkin

bir şekilde topluma sunulması ta-

lebi insanlığın öncelikli beklentisi

haline gelmiştir. Ormanlarımız-

da ki biyoçeşitliliğin ve ekosistem

hizmetlerinin daha etkin ve sür-

dürülebilir yönetilmesi açısından

Bakanlığımız merkez teşkilatı

olarak yapılanmış olan Doğa

Koruma ve Milli Parklar Genel

Müdürlüğü’nün de Orman Ge-

nel Müdürlüğü gibi bağlı kuruluş

olarak yapılandırılması ve taşra

birimlerinin güçlendirilmesi ge-

rekmektedir.

Ulusal Ağaçlandırma Seferber-

liği Eylem Planı İlk Olarak 2008-

2012 yıllarını kapsayacak şekilde

hazırlanmış 5 yıllık süre içerisinde

2,3 milyon hektar alanda ağaçlan-

dırma, rehabilitasyon, erozyon

kontrolü ve mera ıslahı çalışmala-

rı hedeflenmiştir. 2013 yılı itibari

ile hedeflenen programın üzerine

çıkılarak 2,43 milyon hektar alan-

da öngörülen çalışmalar gerçek-

Ormanların korunması

anayasal hüküm altına

alınmıştır. Bu anayasal

hükümler özetle; devlet

ormanlarının mülkiyetinin

devir olunamayacağı,

kamu yararı dışında irtifak

hakkına konu olamayacağını,

devlet ormanlarının

kanuna göre devletçe

yönetilip işletileceğini;

ormanların korunması

için ormanlar içinde veya

bitişiğinde yaşayan halkın

kalkındırılması, ormanın

gözetilmesi ve işletilmesinde

devletle bu halkın işbirliği

yapmasını sağlayıcı tedbirler

alınması hüküm altına

alınmaktadır.

Romanya ziyareti

YEŞİL DÜNYA

10

DEĞERLENDİRME