Background Image
Previous Page  7 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 84 Next Page
Page Background

BAŞKANDAN

Saygıdeğer Meslektaşlarım;

eşil Dünya Dergimizin yeni bir

sayısında daha sizlerle beraber

olmanın sevincini yaşıyoruz. Her

sayımızda yeni bir perspektifle hep

birlikte çalışarak kurumumuzu ve

dergimizi adından söz ettirecek

güzel işlere imza atma gayretin-

deyiz. Dergimizi destekleyerek

yanımızda olan tüm meslektaş-

larımıza sağladıkları katkılardan

dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.

Dergimizin yeni yüzüne bizler

kadar sahip çıkan ve değer veren

meslektaşlarımızla daha nice güzel

yayınlara imza atacağız.

Ülkemizin zor zamanlardan

geçtiğinin farkında olan ve bu

durumu hasarsız atlatmak adına

tüm meslektaşlarımızın mesleği-

ne daha bir şevkle sarıldığını gör-

mek, bizim geleceğe dair umutla-

rımızı ziyadesiyle arttırmaktadır.

Ülkemize gerek içeriden gerek

dışarıdan yapılan tazyiklere karşı

yekvücut ayakta kalarak cevap ver-

memiz gerektiğinin ülkemizdeki

her kurum ve kuruluş farkındadır.

Orman Mühendisleri Odası olarak

bizler de üzerimize düşeni hakkıy-

la yerine getirmek için çalışmaları-

mıza dört elle sarılmış durumda-

yız. Her daim ifade ettiğimiz gibi

Orman Mühendisleri Odası yeni

yönetim anlayışı ile birlikte, ülke-

mizin menfaatine ve hayrına çalı-

şan, meslektaş paydaşında hizmet

veren bir sivil toplum kuruluşudur.

Bu sayımızda Orman Mühen-

disleri Odamızca yürütülen ulusla-

rarası faaliyetler ve Bakanlığımızın

yeniden yapılandırılmasında or-

mancılık birimlerinin nasıl yapı-

landırılması gerektiği hususunda-

ki görüşlerimizi sizlerle paylaşmak

için bir yazı kaleme aldım. Bu yazı-

mı derginin ilerleyen sayfalarında

bulabilirsiniz.

Değerli Meslektaşlarım;

Orman Mühendisleri Odası’nın

yayını olan dergimiz, YEŞİL DÜN-

YA adıyla ve “Geleceğimiz İçin’’

sloganıyla yayın hayatına başladığı

günden bu yana sizler için en güze-

lini yapma gayretindedir. Dergimiz

içerik olarak gündemi takip eder-

ken, kendi gündemini de oluştur-

makta. Ormancılık alanında dün-

ya trendlerini gözlemleyerek ülke

insanımıza yeni alanları görme

ve keşfetme zemini hazırlamak-

ta. Aynı zamanda aktüel anlamda

herkese hitap edebilecek konulara

değinmeye çalışıyor. Zira biz, kap-

sayıcı, herkesi kuşatan bir vizyona

sahip bir dergi hazırlamayı kendi-

mize hedef edindik. Bu kapsamda

çalışmalarımıza devam edeceğiz.

2018 yılında dergimize katkı

veren tüm arkadaşlarımıza teşek-

kür ediyoruz. Bu desteğin 2019

yılında da devam etmesini diliyo-

ruz. Gelen yılın ise tüm dünyaya

ve ülkemize hayırlar getirmesini

temenni ediyorum. Bizlere de ül-

kemize güzel hizmetler edecek fır-

satlar sunmasını Cenab-ı Hakk’tan

niyaz ediyorum.

Y

Hasan TÜRKYILMAZ

Orman Mühendisleri Odası

Genel Başkanı