Background Image
Previous Page  8 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 84 Next Page
Page Background

Hasan TÜRKYILMAZ

Orman Mühendisleri Odası

Genel Başkanı

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM VE DERGİMİZİ TAKİP EDEN OKUYUCULARIMIZ. 2018 YILI

OLDUKÇA HAREKETLİ VE VERİMLİ BİR YIL OLMUŞTUR. OMO YÖNETİMİ OLARAK AZAMİ

GAYRET GÖSTERMEYE ÇALIŞARAK ÖNÜMÜZDE DURAN TÜM SORUNLARA ÇÖZÜMLER

ARADIK. SEÇİLDİĞİMİZ GÜNDEN BUGÜNE ÇALIŞTIK VE SORUNLARA ÇARELER ÜRETTİK.

2019 YILININ DA FAAL BİR YIL OLACAĞININ FARKINDAYIZ VE YÖNETİM OLARAK ELİMİZ-

DEN GELENİN FAZLASINI YAPMA HEDEFİNDEYİZ. ÖNÜMÜZDE YENİ PLAN VE HEDEFLER

İLE 2019’U KARŞILAMIŞ BULUNUYORUZ. SİZ DEĞERLİ MESLEKTAŞ VE OKUYUCULARI-

MIZLA 2018 YILINDA NELER YAPTIĞIMIZI PAYLAŞMAK GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜK VE OMO

BAŞKANI OLARAK BU YAZIYI KALEME ALMAK İHTİYACINI HİSSETTİM.

OMO

Dış İlişkiler Servisi

Çalışmaları ve Ormancılık

Birimlerinin Yeniden Yapılanması

Hususunda Görüşlerimiz

Orman Mühendisleri Odamız-

ca yürütülen uluslararası faaliyet-

lere değinmek, neler yaptığımızı,

gerekçelerimizi, hedeflerimizi ve

bunlara nasıl ulaşacağımıza dair

planlarımızı sizlerle paylaşmak is-

tiyorum.

Yapılan istişareler sonucu ha-

zırlanan

21 Mayıs 2018

tarihli

“Orman Mühendisleri Odası Dış

İlişkiler Raporu ve Eylem Planı”,

5 Haziran 2018

tarihinde Yönetim

Kurulumuz tarafından onaylanmış

ve faaliyete geçmiştir.

Devam etmekte olan toplantı-

lara katılım sağlanmış ve hedefle-

rimiz, faaliyetlerimiz, vizyonumuz

ulusal ve uluslararası ortaklarımız

ile paylaşılmıştır. Bu toplantıların

planlanması, hazırlığı, yürütülme-

si ve sonrasında başta ülkemizde-

ki orman teşkilatları olmak üzere;

Dışişleri Bakanlığımız, TİKA ve

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-

luklar Başkanlığı gibi ilgili kamu

kuruluşları ve FAO gibi uluslara-

rası kuruluşlar ile işbirliği halinde

hareket edilmiş ve uzun vadeli iş-

birliklerinin temel taşlarının atıl-

masına gayret gösterilmiştir.

28-31 Ağustos 2018

tarih-

lerinde Romanya’da düzenlenen

Avrupa Ormancılar Konseyi Yö-

netim Kurulu Toplantısı’na iştirak

edilmiştir. Bu toplantı vesilesi ile

öncelikli olarak Türkiye Cumhu-

riyeti Bükreş Büyükelçiliği ziyaret

edilmiş, Büyükelçi Osman Koray

Ertaş’a Odamız ve faaliyetlerimiz

hakkında bilgi verilmiştir. Avrupa

Ormancılar Konseyi Yönetim Ku-

rulu Toplantısı’nda yapılan seçim-

le Konsey başkanlığı Odamıza geç-

miştir. Bu toplantıya iştirak eden

YEŞİL DÜNYA

6

DEĞERLENDİRME