Background Image
Previous Page  9 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 84 Next Page
Page Background

Romanya ve diğer ülke STK’ları

ve başta Romanya Su ve Orman

Bakanı Ioan DENEŞ olmak üzere

yetkililer ile ikili görüşmeler ya-

pılmıştır. Hazırlanan görev raporu

üyelerimiz ve orman teşkilatı ile

paylaşılmıştır.

27-30 Eylül 2018

tarihlerinde

İtalya’da düzenlenen “Avrupa Or-

mancılar Birliği Yönetim Kurulu

Toplantısı”na katılım sağlanmış,

üyesi olduğumuz bu birlikte Oda-

mızı tanıtıcı bir sunum gerçekleş-

tirilmiştir.

9-10 Ekim 2018

tarihlerinde

Macaristan’da düzenlenen “Avrupa

Orman Bakanları Konferansı Ta-

rımsal Ormancılık Çalıştayı”na Av-

rupa Ormancılar Konseyi Başkanı

sıfatı ile iştirak edilmiştir. Orman

Genel Müdürlüğü yetkililerinin

de iştirak ettiği bu çalıştay esna-

sında Avrupa Ormancılar Konseyi

İstişare Toplantısı yapılmış, Ma-

caristan Ormancılık ve Ağaç İşleri

Endüstrisi Çalışanları Sendikası

ile “İşbirliği Deklarasyonu” imza-

lanmış, FAO Bölge Müdürü ve T.C.

Budapeşte Büyükelçisi ziyaret edil-

miştir.

5-9 Kasım 2018 tarihlerinde

Birleşmiş Milletlerin davetlisi ola-

rak Kanada’da düzenlenen “Bir-

lemiş Milletler Ormancılık ve Or-

man Endüstrisi Komitesi (UNECE

COFFI) 76. Oturumu”na katılım

sağlanmıştır. Orman Genel Mü-

dürlüğü yetkililerinin de iştirak et-

tiği bu toplantı vesilesi ile Türkiye

Cumhuriyeti Vancouver Başkonso-

losluğu, British Colombia Üniver-

sitesi Orman Fakültesi ve Orman

Ürünleri İnovasyon Merkezi ziya-

ret edilmiştir.

2-5 Aralık 2018 tarihlerinde

Antalya

’da Orman Mühendis-

leri Odamızca

“Sürdürülebilir

Kalkınma Hedefleri ve Küresel

Orman Hedeflerine Ulaşma-

da Sivil Toplum Kuruluşlarının

Rolü Uluslararası Sempozyumu”

yapılmıştır. Bu sempozyuma, Or-

man Mühendisleri Odası Genel

Başkanlığı yapmış olan tüm genel

başkanlar, ormancılık ile ilgili tüm

STK’lar, ormancılık eğitimi veren

tüm fakülteler, ülkemizin orman-

cılık teşkilatlarının yetkilileri, Oda

şube başkanlarımız, üyelerimiz

ve Genel Merkez yetkili kurulları-

mızın davet edilerek iştirak ettiği

bu sempozyuma uluslararası ca-

miadan da ciddi bir katılım sağ-

lanmıştır. Bu sempozyumun en

önemli sonuçlarından birisi, ilgili

STK’lar ile imzalanan

“2030 Sür-

dürülebilir Kalkınma Hedefleri

ve Küresel Orman Hedeflerine

Ulaşmada İş Birliği Protokolleri”

olmuştur. İmzalanan bu protokol-

ler ile faaliyetlerimiz somut hale

getirilmiş; Romanya, Macaristan,

İtayla ve Kanada ziyaretlerimiz

esnasında görüştüğümüz sivil top-

lum kuruluşları ve resmi kurum-

lar ile iş planımız hazırlanmıştır.

Ayrıca, Kırgızistan, Azerbaycan,

Bosna-Hersek, Arnavutluk gibi

gönül coğrafyamızın parçası olan

bölgelerle işbirliğine gidilmiş ve ül-

kemiz için son derece önemli olan

bir coğrafyada faaliyet gösteren

Fransa’nın

“Uluslararası Akdeniz

Ormancılar Birliği”

STK’sı ile de

mutabakat sağlanmıştır.

Değerli Üyelerimiz,

Öncelikle şunu ifade etmek

isterim: Orman Mühendisleri

Odası 6235 Sayılı TMMOB Kanu-

nunun 16. Maddesi çerçevesinde

kurulmuş, Anayasa ve diğer ilgili

mevzuatımıza göre

“kamu tüzel

kişiliğine”

haiz,

“kamu kurumu

niteliğinde bir meslek kuruluşu”

dur. 17.000’den fazla üyesi ile Or-

man Mühendisleri Odası sadece

ülkemizin değil, bölgemizin, hatta

dünyanın en büyük sivil toplum

kuruluşlarından birisidir. Yukarı-

da arz ettiğimiz üzere, 2018 yılı bir

derlenme-toparlanma-temel oluş-

turma yılı olmuştur. 2019 yılında

BM’nin daveti üzerine toplantıya OMO Genel Bas-

kanı Hasan Turkyılmaz, YKU Ozgur Balcı ve İsmail

Belen ile katılım sagladı.

YEŞİL DÜNYA

7

DEĞERLENDİRME