Uygulama Tezleri ve Tez Dağıtımı

(UYGULAMA TEZLERİ VE TEZ DAĞITIMI ÖRNEKLERİ)

SAYI : 25.00/ ANKARA

03/12/2012

KONU: Mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uygulama tezleri

…………………………

Orman Mühendisi

 

İLGİ: a) Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Sınav Yönetmeliği

b) TEMDEM Mesleki Deneyim Kazanma ve Serbest Meslek Mensupluğu Sınav

Yönergesi

İlgi (a) yönetmeliğin 13 üncü ve ilgi (b) yönergenin 15 inci maddelerine göre, 01/12/2012 tarihinde Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi (TEMDEM) Ankara’da mesleki deneyim kazanma çalışmalarına başladınız.

Serbest meslek mensubu olabilmek için; 5531 sayılı “Orman Mühendisliği Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6 ıncı maddesi uyarınca, bir yıllık mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve bu çalışmalarda başarılı olduktan sonra, Odanın yapacağı TEMDEM değerlendirme sınavları ile serbest meslek mensupluğu (SMM) sınavlarına katılarak bu sınavlarda başarılı olmak zorunluluğu vardır.

Mesleki deneyim kazanma süresi, mevzuata göre teorik ve uygulamalı olmak üzere toplam 52 haftadır. Bu yazı ekindeki çizelgede, SMM sınavlarına girilecek 11 konuda hazırlanmış mesleki uygulamaya yönelik uygulama tez konuları belirtilmiştir. (EK:1, 2) Bu tezlerin hazırlık süresi toplam 26 hafta olup, her konuya ayrılan süreler konuların altında yazılmıştır. Bu tezlerin hazırlanması zorunlu olup, hazırladığınız tez raporları, EN GEÇ 30 KASIM 2013 TARİHİNE KADAR Oda genel merkezi TEMDEM kuruluna elden veya posta yoluyla teslim edilecektir. Tezlerin hazırlanması için verilen 26 haftalık (6 ay) süre, mesleki deneyim kazanma süresinden sayılacak ve geri kalan 26 hafta (6 ay) süre ise ormancılık bürolarında veya şirketlerinde ruhsatlı meslek mensubu yanında uygulamalı olarak yapılıp bir yıllık süre tamamlanmış olacaktır.

 

I-Uygulama tezleri hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.

1- Tezler uygulamaya yönelik ve ekteki formata göre hazırlanacaktır. (EK:3,4)

 

2- Tezler, 12 puntu ve Times New Roman yazı karakterinde, 1,5 satır aralığında, (A4) kağıdına yazılacak ve en fazla 8 sayfa olacaktır. Uygulama tez raporu, tez dipozisyonunda ki açıklamalar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

3- Tezler için proje veya plan yapmak gerekiyor ise, hazırlanacak bu mesleki çıktılar uygulama tez raporuna eklenecektir.

4- Yapacağınız uygulama tezi konuları, “Serbest Meslek Mensupluğu Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları Uygulama Tezi Konuları Çizelgesi” de (EK:1) ve isminizin altında yer alan ilgili tez konularının madde başlarındaki harfler alınarak çizelgeye yazılmıştır. O nedenle, isminizin altında hangi mesleki konuya ait harf sembolü var ise, o konuya ilişkin (EK:2) deki uygulama tezi hazırlanacaktır.

Örneğin; (A) mühendisi, çizelgenin 5 inci sıradaki “Ağaçlandırma, özel ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı ve fidanlık.” konusu için isminin altında (b) harf sembolü var ise, çizelge ekindeki Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması Yapacak Olan Orman Mühendisleri İçin Uygulama

Tez Konuları metninde (EK:2) yer alan “b) ……………… Orman İşletme Müdürlüğü görev alanı içinde gerçekleştirilen bir ağaçlandırma sahası projesinin uygulama aşamalarını ilgili mevzuat ışığında inceleyip, irdeleyip ve raporlayınız.” konusunda uygulama tezi hazırlayacaktır.

 

II- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarında dikkate alınacak diğer hususlar.

1- İlgi (a) da kayıtlı yönetmelik ve ilgi (b) de kayıtlı yönergede belirtilen ve istenilen belgeler eskiden olduğu gibi Odaya verilecektir.

2- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarının uygulamalı kısmı için, ormancılık büro veya şirketlerinde ve ruhsatlı meslek mensuplarının yanında yapılacak çalışmalar sonunda, yönergede belirtilen gizli tezkiye varakası ile mesleki deneyim tamamlama belgesi, ilgili meslek mensubunca doldurularak ilanlarda belirtilen sürede Odaya verilecektir.

3- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarının yapıldığı bürolarda, Oda yönetim kurulu ve TEMDEM kurulunca zaman zaman kontroller yapılacaktır. Adaylar devam durumlarına çok özen göstermeleri gerekmektedir.

3- Odamızın, 5531 sayılı Kanuna dayanarak hazırlayıp yürürlüğe koyduğu uygulama yönetmelikleri ile yönerge ve talimatlar, Odanın www.ormuh.org.trinternet adresinden mevcut olup oradan ulaşılabilir.

Tüm meslektaşlarımıza mesleki deneyim kazanma çalışmalarında başarılar dileriz.

Ali KÜÇÜKAYDIN

Genel Başkan

 

EKLER:

1- Serbest meslek mensupluğu mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uygulama tezi konuları çizelgesi

2- Mesleki deneyim kazanma çalışması yapacak olan orman mühendisleri için uygulama tez konuları

3- Mesleki deneyim kazanma çalışmaları uygulama tezi kapak sayfası

4- Uygulama tezi dispozisyonu

 

 

SAYI : 25.00/ ANKARA

03/12/2012

 

KONU: Mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uygulama tezleri

 

…………………………

 

Orman Endüstri Mühendisi

 

İLGİ: a) Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Sınav Yönetmeliği

b) TEMDEM Mesleki Deneyim Kazanma ve Serbest Meslek Mensupluğu Sınav Yönergesi

İlgi (a) yönetmeliğin 13 üncü ve ilgi (b) yönergenin 15 inci maddelerine göre, 01/12/2012 tarihinde Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi (TEMDEM) Ankara’da mesleki deneyim kazanma çalışmalarına başladınız.

Serbest meslek mensubu olabilmek için; 5531 sayılı “Orman Mühendisliği Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6 ıncı maddesi uyarınca, bir yıllık mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve bu çalışmalarda başarılı olduktan sonra, Odanın yapacağı TEMDEM değerlendirme sınavları ile serbest meslek mensupluğu (SMM) sınavlarına katılarak bu sınavlarda başarılı olmak zorunluluğu vardır.

Mesleki deneyim kazanma süresi, mevzuata göre teorik ve uygulamalı olmak üzere toplam 52 haftadır. Bu yazı ekindeki çizelgede, SMM sınavlarına girilecek 9 konuda hazırlanmış mesleki uygulamaya yönelik uygulama tez konuları belirlenmiştir. (EK:1, 2) Bu tezlerin hazırlık süresi toplam 26 hafta olup, her konuya ayrılan süreler konuların altında yazılmıştır. Bu tezlerin hazırlanması zorunlu olup, hazırladığınız tez raporları, EN GEÇ 30 KASIM 2013 TARİHİNE KADAR Oda genel merkezi TEMDEM kuruluna elden veya posta yoluyla teslim edilecektir. Tezlerin hazırlanması için verilen 26 haftalık (6 ay) süre, mesleki deneyim kazanma süresinden sayılarak düşülecek ve geri kalan 26 hafta (6 ay) süre ise orman ürünleri bürolarında veya şirketlerinde veya ruhsatlı meslek mensubu çalıştıran ağaç ve orman endüstrisine ait fabrika ve tesislerde ruhsatlı meslek mensubu yanında uygulamalı olarak yapılıp bir yıllık süre tamamlanmış olacaktır.

 

I-Uygulama tezleri hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.

 

1- Tezler uygulamaya yönelik ve ekteki formata göre hazırlanacaktır. (EK:3,4)

2- Tezler, 12 puntu ve Times New Roman yazı karakterinde, 1,5 satır aralığında, (A4) kağıdına yazılacak ve en fazla 8 sayfa olacaktır. Uygulama tez raporu, tez dipozisyonunda ki açıklamalar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

3- Tezler için proje veya plan yapmak gerekiyor ise, hazırlanacak bu mesleki çıktılar uygulama tez raporuna eklenecektir.

4- Yapacağınız uygulama tezi konuları, “Serbest Meslek Mensupluğu Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları Uygulama Tezi Konuları Çizelgesi” de (EK:1) ve isminizin altında yer alan ilgili tez konularının madde başlarındaki harfler alınarak çizelgeye yazılmıştır. O nedenle, isminizin altında hangi mesleki konuya ait harf sembolü var ise, o konuya ilişkin (EK:2) deki uygulama tezi hazırlanacaktır. Örneğin; A mühendisi, çizelgenin 1 inci sıradaki Ahşap koruma, kurutma, buharlama, emprenye ve karantina, konusu için isminin altında (d) harf sembolü var ise, çizelge ekindeki Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması Yapacak Olan Orman Endüstri Mühendisleri İçin Uygulama Tez Konuları metninde (EK:2) yer alan “d) Emprenyeli ağaç malzemenin yanma özelliklerini irdeleyiniz.” konusunda uygulama tezi hazırlayacaktır.

 

II- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarında dikkate alınacak diğer hususlar.

 

1- İlgi (a) da kayıtlı yönetmelik ve ilgi (b) de kayıtlı yönergede belirtilen ve istenilen belgeler eskiden olduğu gibi Odaya verilecektir.

2- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarının uygulamalı kısmı için, ormancılık büro veya şirketlerinde ve ruhsatlı meslek mensuplarının yanında yapılacak çalışmalar sonunda, yönergede belirtilen gizli tezkiye varakası ile mesleki deneyim tamamlama belgesi, ilgili meslek mensubunca doldurularak ilanlarda belirtilen sürede Odaya verilecektir.

3- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarının yapıldığı bürolarda, Oda yönetim kurulu ve TEMDEM kurulunca zaman zaman kontroller yapılacaktır. Adaylar devam durumlarına çok özen göstermeleri gerekmektedir.

3- Odamızın, 5531 sayılı Kanuna dayanarak hazırlayarak yürürlüğe koyduğu uygulama yönetmelikleri ile yönerge ve talimatlar, Odanın www.ormuh.org.trinternet adresinden mevcut olup oradan ulaşılabilir.

 

Tüm meslektaşlarımıza mesleki deneyim kazanma çalışmalarında başarılar dileriz.

 

Ali KÜÇÜKAYDIN

Genel Başkan

 

EKLER:

1- Serbest meslek mensupluğu mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uygulama tezi konuları çizelgesi

2- Mesleki deneyim kazanma çalışması yapacak olan orman mühendisleri için uygulama tez konuları

3- Mesleki deneyim kazanma çalışmaları uygulama tezi kapak sayfası

4- Uygulama tezi dispozisyonu

 

SAYI : 25.00/ ANKARA

…/…/……

KONU: Mesleki deneyim kazanma

çalışmaları ve uygulama tezleri

 

…………………………

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi

 

İLGİ: a) Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Sınav Yönetmeliği

b) TEMDEM Mesleki Deneyim Kazanma ve Serbest Meslek Mensupluğu Sınav

Yönergesi

 

İlgi (a) yönetmeliğin 13 üncü ve ilgi (b) yönergenin 15 inci maddelerine göre, ………. tarihinde Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi (TEMDEM) Ankara’da mesleki deneyim kazanma çalışmalarına başladınız.

 

Serbest meslek mensubu olabilmek için; 5531 sayılı “Orman Mühendisliği Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6 ıncı maddesi uyarınca, bir yıllık mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve bu çalışmalarda başarılı olduktan sonra, Odanın yapacağı TEMDEM değerlendirme sınavları ile serbest meslek mensupluğu (SMM) sınavlarına katılarak bu sınavlarda başarılı olmak zorunluluğu vardır.

 

Mesleki deneyim kazanma süresi, mevzuata göre teorik ve uygulamalı olmak üzere toplam 52 haftadır. Bu yazı ekindeki çizelgede, SMM sınavlarına girilecek 9 konuda hazırlanmış mesleki uygulamaya yönelik uygulama tez konuları belirlenmiştir. (EK:1, 2) Bu tezlerin hazırlık süresi toplam 26 hafta olup, her konuya ayrılan süreler konuların altında yazılmıştır. Bu tezlerin hazırlanması zorunlu olup, hazırladığınız tez raporları, ……………………. TARİHİNE KADAROda genel merkezi TEMDEM kuruluna elden veya posta yoluyla teslim edilecektir. Tezlerin hazırlanması için verilen 26 haftalık (6 ay) süre, mesleki deneyim kazanma süresinden sayılarak düşülecek ve geri kalan 26 hafta (6 ay) süre ise orman ürünleri bürolarında veya şirketlerinde veya ruhsatlı meslek mensubu çalıştıran ağaç ve orman endüstrisine ait fabrika ve tesislerde ruhsatlı meslek mensubu yanında uygulamalı olarak yapılıp bir yıllık süre tamamlanmış olacaktır.

 

I-Uygulama tezleri hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.

4- Tezler uygulamaya yönelik ve ekteki formata göre hazırlanacaktır. (EK:3,4)

 

2- Tezler, 12 puntu ve Times New Roman yazı karakterinde, 1,5 satır aralığında, (A4) kağıdına yazılacak ve en fazla 8 sayfa olacaktır. Uygulama tez raporu, tez dipozisyonunda ki açıklamalar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

 

3- Tezler için proje veya plan yapmak gerekiyor ise, hazırlanacak bu mesleki çıktılar uygulama tez raporuna eklenecektir.

 

4- Yapacağınız uygulama tezi konuları, “Serbest Meslek Mensupluğu Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları Uygulama Tezi Konuları Çizelgesi” de (EK:1) ve isminizin altında yer alan ilgili tez konularının madde başlarındaki harfler alınarak çizelgeye yazılmıştır. O nedenle, isminizin altında hangi mesleki konuya ait harf sembolü var ise, o konuya ilişkin (EK:2) deki uygulama tezi hazırlanacaktır. Örneğin; A mühendisi, çizelgenin 1 inci sıradaki Ahşap dendrolojisi ve anatomisi, ağaç malzemenin fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri, kereste üretim teknolojisi. konusu için isminin altında (d) harf sembolü var ise, çizelge ekindeki Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması Yapacak Olan Orman Endüstri Mühendisleri İçin Uygulama Tez Konuları metninde(EK:2) yer alan “d) Kayın ve kızılağaç odunlarının makroskopik ve mikroskopik özelliklerini karşılaştırarak raporlayınız.Konusunda uygulama tezi hazırlayacaktır.

 

II- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarında dikkate alınacak diğer hususlar.

1- İlgi (a) da kayıtlı yönetmelik ve ilgi (b) de kayıtlı yönergede belirtilen ve istenilen belgeler eskiden olduğu gibi Odaya verilecektir.

2- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarının uygulamalı kısmı için, ormancılık büro veya şirketlerinde ve ruhsatlı meslek mensuplarının yanında yapılacak çalışmalar sonunda, yönergede belirtilen gizli tezkiye varakası ile mesleki deneyim tamamlama belgesi, ilgili meslek mensubunca doldurularak ilanlarda belirtilen sürede Odaya verilecektir.

3- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarının yapıldığı bürolarda, Oda yönetim kurulu ve TEMDEM kurulunca zaman zaman kontroller yapılacaktır. Adaylar devam durumlarına çok özen göstermeleri gerekmektedir.

3- Odamızın, 5531 sayılı Kanuna dayanarak hazırlayarak yürürlüğe koyduğu uygulama yönetmelikleri ile yönerge ve talimatlar, Odanın www.ormuh.org.trinternet adresinden mevcut olup oradan ulaşılabilir.

Tüm meslektaşlarımıza mesleki deneyim kazanma çalışmalarında başarılar dileriz.

Ali KÜÇÜKAYDIN

Genel Başkan

 

EKLER:

1- Serbest meslek mensupluğu mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uygulama tezi konuları çizelgesi

2- Mesleki deneyim kazanma çalışması yapacak olan orman mühendisleri için uygulama tez konuları

3- Mesleki deneyim kazanma çalışmaları uygulama tezi kapak sayfası

4- Uygulama tezi dispozisyonu

Your browser does not support the canvas element.